Informační povinnosti, Díl 2

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.7.2022 (aktuální znění)  Díl 2

  Informační povinnosti

  Oddíl 1

  Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

  Pododdíl 1

  Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci

  § 132

  (1) Poskytovatel zpřístupní uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou o jednorázové platební transakci, informace uvedené v odstavci 2; na žádost uživatele mu musí být tyto informace poskytnuty.

  (2) Uživateli musí být v souladu s odstavcem 1 zpřístupněny nebo poskytnuty tyto informace:

  a) údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platební transakce,

  b) maximální lhůta pro provedení platební služby,


  c) údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o skutečném nebo referenčním směnném kurzu, který má být při platební transakci použit, a

  e) další informace podle § 134 až 139, připadá-li to v úvahu vzhledem k obsahu smlouvy o jednorázové platební transakci.

  (3) Učinil-li uživatel návrh na uzavření smlouvy o jednorázové platební transakci před tím, než mu byly zpřístupněny informace podle odstavce 1, může tento návrh odvolat do okamžiku, kdy poskytovatel návrh přijal.

  (4) Je-li platební příkaz k jednorázové platební transakci předán platebním prostředkem upraveným rámcovou smlouvou, není poskytovatel povinen poskytnout ani zpřístupnit uživateli informace podle odstavce 1, jestliže mu byly nebo budou poskytnuty nebo zpřístupněny na základě uvedené rámcové smlouvy.

  (5) Byla-li smlouva o jednorázové platební transakci uzavřena na žádost uživatele pomocí prostředku komunikace na dálku, který poskytovateli neumožňuje splnit povinnost stanovenou v odstavci 1, splní poskytovatel tuto povinnost ihned po provedení platební transakce.

  Pododdíl 2

  Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy

  § 133

  (1) Poskytovatel poskytne uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán rámcovou smlouvou, informace uvedené v § 134 až 139.

  (2) Učinil-li uživatel návrh na uzavření rámcové smlouvy před tím, než mu byly poskytnuty informace podle odstavce 1, může tento návrh odvolat do okamžiku, kdy poskytovatel návrh přijal.

  (3) Byla-li rámcová smlouva uzavřena na žádost uživatele pomocí prostředku komunikace na dálku, který poskytovateli neumožňuje splnit povinnost stanovenou v odstavci 1, splní poskytovatel tuto povinnost ihned po uzavření rámcové smlouvy.

  § 134

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytovateli:

  a) jméno poskytovatele,

  b) sídlo poskytovatele, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci uživatele s poskytovatelem,

  c) adresa pověřeného zástupce nebo pobočky poskytovatele, je-li platební služba poskytována jejich prostřednictvím,

  d) údaj o tom, zda je poskytovatel zapsán v seznamu poskytovatelů, jeho registrační číslo nebo jiný údaj umožňující identifikaci poskytovatele v takovém seznamu a

  e) název a sídlo orgánu dohledu nad činností poskytovatele v oblasti poskytovaní platebních služeb.

  § 135

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě:

  a) popis platební služby,

  b) údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platební transakce,

  c) forma a postup při udělení souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu podle § 157,

  d) údaj o okamžiku přijetí platebního příkazu podle § 158 a o okamžiku blízko konce provozní doby podle § 158 odst. 3, byl-li dohodnut,

  e) maximální lhůta pro poskytnutí platební služby,

  f) údaj o omezení celkové částky platebních transakcí provedených za použití platebního prostředku za určité období podle § 163, bylo-li dohodnuto, a

  g) informace o právu spotřebitele týkajícím se umísťování několika značek na karetní platební prostředky podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/7512), jestliže poskytovatel takovou službu nabízí.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění).

  § 136

  (1) Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě a vedení platebního účtu:

  a) údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  b) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úrokových sazbách a směnných kurzech, které mají být použity, nebo v případě použití referenční úrokové sazby či referenčního směnného kurzu údaj o způsobu výpočtu úroku nebo přepočtu měn a příslušný den a index, a

  c) údaj o tom, že poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech podle § 152 odst. 5, bylo-li to dohodnuto, a další údaje s tím související.

  (2) Je-li platební služba poskytována v členském státě pouze poskytovatelem plátce, anebo pouze poskytovatelem příjemce, informace podle odstavce 1 písm. a) se poskytne vzhledem k části platební transakce, která je uskutečněna v členském státě.

  § 137

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o způsobu komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem:

  a) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci,

  b) údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací,

  c) údaj o jazyce, v němž má být rámcová smlouva uzavřena, a o jazyce, v němž bude během jejího trvání probíhat komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem,

  d) údaje o způsobu, jímž poskytovatel informuje uživatele v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku, a

  e) informace o právu uživatele získat na žádost informace a smluvní podmínky rámcové smlouvy podle § 144.

  § 138

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o rámcové smlouvě:

  a) informace o tom, že návrh poskytovatele na změnu závazku z rámcové smlouvy se považuje za přijatý za podmínek uvedených v § 152 odst. 3, bylo-li to dohodnuto,

  b) údaj o době trvání závazku z rámcové smlouvy,

  c) informace o právu uživatele vypovědět závazek z rámcové smlouvy a o podmínkách a následcích výpovědi,

  d) informace o právním řádu, kterým se řídí rámcová smlouva, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, jsou-li tyto skutečnosti určeny dohodou stran, a

  e) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu.

  § 139

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o povinnostech a o odpovědnosti poskytovatele a uživatele:

  a) má-li být podle rámcové smlouvy vydán uživateli platební prostředek,

  1. popis opatření, která musí uživatel přijmout na ochranu jeho osobních bezpečnostních prvků, a informace o způsobu, jímž má uživatel oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku,

  2. podmínky, za nichž může poskytovatel zablokovat platební prostředek, bylo-li to dohodnuto,

  b) informace o podmínkách, za nichž nese plátce ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, včetně informací o částce, do jejíž výše tuto ztrátu nese,

  c) informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytovateli,

  d) informace o odpovědnosti poskytovatele za neautorizovanou platební transakci,

  e) informace o odpovědnosti poskytovatele za nesprávné provedení platební transakce,

  f) informace o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce podle § 176 a

  g) informace o podmínkách, za nichž je poskytovatel příjemce oprávněn provést opravné zúčtování podle zákona upravujícího činnost bank nebo podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.

  Pododdíl 3

  Informace před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu

  § 140

  (1) Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu zpřístupní uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu, informace uvedené v odstavci 2; na žádost uživatele mu musí být tyto informace poskytnuty.

  (2) Uživateli musí být v souladu s odstavcem 1 zpřístupněny nebo poskytnuty tyto informace:

  a) jméno poskytovatele,

  b) sídlo poskytovatele, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci uživatele s poskytovatelem,

  c) adresa pověřeného zástupce nebo pobočky poskytovatele, je-li platební služba poskytována jejich prostřednictvím,

  d) název a sídlo orgánu dohledu nad činností poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu,

  e) popis služby nepřímého dání platebního příkazu,

  f) forma a postup při udělení souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu podle § 157,

  g) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  h) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci,

  i) informace o podmínkách, za nichž nese plátce ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, včetně informací o částce, do jejíž výše tuto ztrátu nese,

  j) informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytovateli,

  k) informace o odpovědnosti poskytovatele za neautorizovanou platební transakci,

  l) informace o odpovědnosti poskytovatele za nesprávné provedení platební transakce,

  m) informace o právním řádu, kterým se řídí smlouva o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, jsou-li tyto skutečnosti určeny dohodou stran, a

  n) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu.

  § 141

  (1) Poskytovatel služby informování o platebním účtu zpřístupní uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou o poskytnutí služby informování o platebním účtu, informace uvedené v odstavci 2.

  (2) Uživateli musí být v souladu s odstavcem 1 zpřístupněny tyto informace:

  a) jméno poskytovatele,

  b) sídlo poskytovatele, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci uživatele s poskytovatelem,

  c) adresa pověřeného zástupce nebo pobočky poskytovatele, je-li platební služba poskytována jejich prostřednictvím,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli služby informování o platebním účtu, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  e) popis služby informování o platebním účtu,

  f) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci,

  g) informace o právním řádu, kterým se řídí smlouva o poskytnutí služby informování o platebním účtu, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, jsou-li tyto skutečnosti určeny dohodou stran, a

  h) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu.

  Oddíl 2

  Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách

  Pododdíl 1

  Informace během trvání závazku ze smlouvy o jednorázové platební transakci

  § 142

  Informace plátci po přijetí platebního příkazu

  (1) Poskytovatel plátce poskytne nebo zpřístupní plátci ihned po přijetí platebního příkazu k platební transakci neupravené rámcovou smlouvou tyto informace:

  a) údaj umožňující plátci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o příjemci,

  b) částku platební transakce v měně použité v platebním příkazu,

  c) údaj o úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem plátce nebo odkaz na něj, je-li tento směnný kurz odlišný od kurzu uvedeného v § 132 odst. 2 písm. d), a částku platební transakce po této směně měn, a

  e) datum přijetí platebního příkazu.

  (2) Je-li platební příkaz k jednorázové platební transakci předán platebním prostředkem upraveným rámcovou smlouvou, není poskytovatel povinen poskytnout ani zpřístupnit uživateli informace uvedené v odstavci 1, jestliže mu byly nebo budou poskytnuty nebo zpřístupněny na základě uvedené rámcové smlouvy.

  § 143

  Informace příjemci po provedení platební transakce

  (1) Poskytovatel příjemce poskytne nebo zpřístupní příjemci ihned po provedení platební transakce neupravené rámcovou smlouvou tyto informace:

  a) údaj umožňující příjemci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o plátci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí,

  b) částku platební transakce v měně, v níž jsou peněžní prostředky dány k dispozici příjemci,

  c) údaj o úplatě, kterou je příjemce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem příjemce a částku platební transakce před touto směnou měn a

  e) den valuty částky připsané na platební účet.

  (2) Je-li platební příkaz k jednorázové platební transakci předán platebním prostředkem upraveným rámcovou smlouvou, není poskytovatel povinen poskytnout ani zpřístupnit uživateli informace podle odstavce 1, jestliže mu byly nebo budou poskytnuty nebo zpřístupněny na základě uvedené rámcové smlouvy.

  Pododdíl 2

  Informace během trvání závazku z rámcové smlouvy

  § 144

  Informace o obsahu rámcové smlouvy

  Poskytovatel je povinen během trvání závazku z rámcové smlouvy poskytnout uživateli na jeho žádost obsah rámcové smlouvy a další informace uvedené v § 134 až 139.

  § 145

  Informace plátci před provedením platební transakce

  Před provedením platební transakce, která je upravena rámcovou smlouvou a k níž dává platební příkaz plátce, poskytne poskytovatel plátci na jeho žádost informace o

  a) maximální lhůtě pro provedení platební transakce a

  b) úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek.

  § 146

  Informace plátci o platební transakci

  (1) Poskytovatel plátce poskytne plátci bez zbytečného odkladu po odepsání částky platební transakce upravené rámcovou smlouvou z platebního účtu plátce nebo po obdržení platebního příkazu, jestliže se platební transakce neprovádí z platebního účtu plátce, tyto informace:

  a) údaj umožňující plátci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o příjemci,

  b) částku platební transakce v měně, v níž byla odepsána z platebního účtu plátce, nebo v měně použité v platebním příkazu,

  c) údaj o úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem plátce a částku platební transakce po této směně měn a

  e) den valuty částky odepsané z platebního účtu plátce nebo datum přijetí platebního příkazu.

  (2) Strany se mohou dohodnout, že informace podle odstavce 1 budou poskytovány nebo zpřístupňovány plátci v pravidelných intervalech, které nesmějí být delší než 1 měsíc, dohodnutým způsobem tak, aby plátce mohl tyto informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

  § 147

  Informace příjemci o platební transakci

  (1) Poskytovatel příjemce poskytne příjemci, bez zbytečného odkladu po provedení platební transakce upravené rámcovou smlouvou, tyto informace:

  a) údaj umožňující příjemci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o plátci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí,

  b) částku platební transakce v měně, v níž byla částka připsána na platební účet příjemce,

  c) údaj o úplatě, kterou je příjemce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem příjemce a částku platební transakce před touto směnou měn a

  e) den valuty částky připsané na platební účet příjemce.

  (2) Strany se mohou dohodnout, že informace uvedené v odstavci 1 budou poskytovány nebo zpřístupňovány příjemci v pravidelných intervalech, které nesmějí být delší než 1 měsíc, dohodnutým způsobem tak, aby příjemce mohl tyto informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

  § 148

  zrušen

  § 149

  Informace o trvalých příkazech a inkasech

  Poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost informace o jeho stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu, které uživatel sdělil při jejich udělení.

  Pododdíl 3

  Informace během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání

  platebního příkazu

  § 150

  (1) Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu poskytne nebo zpřístupní plátci ihned po obdržení informace o přijetí platebního příkazu poskytovatelem plátce, který plátci vede platební účet,

  a) informaci o přijetí platebního příkazu poskytovatelem plátce,

  b) údaj umožňující plátci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o příjemci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí,

  c) částku platební transakce a

  d) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek.

  (2) Dohodne-li se na tom poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu a příjemce, poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu poskytne nebo zpřístupní příjemci ihned po obdržení informace o přijetí platebního příkazu poskytovatelem plátce, který plátci vede platební účet, údaj umožňující identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o plátci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí.

  (3) Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu zpřístupní poskytovateli plátce údaj umožňující identifikovat platební transakci.

  Oddíl 3

  Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby

  § 151

  (1) V případě platebních prostředků pro drobné platby se § 133 až 139 a 145 nepoužijí; v takovém případě poskytovatel

  a) poskytne uživateli údaje o platební službě, včetně informací o způsobu používání platebního prostředku, o odpovědnosti poskytovatele a uživatele, o úplatě, kterou je uživatel povinen platit poskytovateli, a další podstatné informace, které jsou nezbytné pro informované rozhodnutí uživatele, a

  b) zpřístupní uživateli informace uvedené v § 134 až 139.

  (2) V případě platebních prostředků pro drobné platby se § 146 a 147 nepoužijí, jestliže to bylo dohodnuto. V takovém případě poskytovatel poskytne nebo zpřístupní údaj umožňující uživateli identifikovat platební transakci, částku platební transakce, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce. V případě několika platebních transakcí téhož druhu ve prospěch téhož příjemce mohou být poskytnuty nebo zpřístupněny pouze údaje o celkové částce a celkové úplatě za tyto platební transakce.

  (3) Odstavec 2 věty druhá a třetí se nepoužijí v případě anonymního použití platebního prostředku pro drobné platby a dále tehdy, jestliže poskytnutí informací není technicky možné. V takovém případě však poskytovatel umožní uživateli ověřit výši peněžních prostředků, s nimiž lze celkově provést platební transakce na základě platebního příkazu daného platebním prostředkem.
  Zpět na obsah zákona  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V