Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.7.2022 (aktuální znění)
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie 2) a upravuje a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze,
  § 2 Vymezení některých pojmů (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) platební transakcí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, je-li prováděna v rámci platební ...
  § 3 Platební služba (1) Platební službou je a) služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem, b) služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem, c) provedení převodu peněžních prostředků z ...
  § 4 Elektronické peníze (1) Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, b) je uchovávána elektronicky, c) je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí
  § 5 Oprávnění poskytovat platební služby Poskytovat platební služby jako podnikání mohou pouze tyto osoby: a) banky za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank, b) zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek ...
  § 6 Oprávnění vydávat elektronické peníze Vydávat elektronické peníze jako podnikání mohou pouze tyto osoby: a) banky za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank, b) zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek ...
  § 7 Platební instituce je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat platební služby na základě povolení k činnosti platební instituce, které jí udělila Česká národní banka.
  § 8 (1) Platební instituce je na základě uděleného povolení k činnosti platební instituce oprávněna a) poskytovat platební služby, na něž se vztahuje povolení k činnosti platební instituce, b) provádět činnosti související s poskytováním platebních
  § 9 (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti platební instituce žadateli, a) který je právnickou osobou, b) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice, c) který má počáteční kapitál
  § 10 (1) Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti platební instituce. K žádosti
  § 11 (1) Platební instituce oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce nebo jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno. (2) Oznámení ...
  § 12 Povolení k činnosti platební instituce zaniká dnem a) zrušení platební instituce, b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku platební instituce, c) vykonatelnosti rozhodnutí, kterým Česká národní ...
  § 13 (1) Ode dne zániku povolení k činnosti platební instituce nesmí ten, jehož povolení zaniklo, vykonávat činnosti uvedené v § 8. Peněžní prostředky, které mu byly svěřeny k provedení platební transakce, musí být vydány uživatelům. Nelze-li určit,
  § 14 Rozšíření povolení k činnosti platební instituce Podá-li platební instituce žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb, na něž se vztahuje povolení k činnosti, použijí se § 9 odst. 1 písm. c) až m) a § 10 a 11 obdobně.
  § 15 Počáteční kapitál (1) Počáteční kapitál platební instituce musí činit alespoň částku odpovídající a) 20 000 eur, vztahuje-li se povolení k činnosti platební instituce pouze na platební službu podle § 3 odst. 1 písm. f), b) 50 000 eur, ...
  § 16 Kapitál (1) Platební instituce průběžně udržuje kapitál alespoň ve výši počátečního kapitálu stanovené v § 15. (2) Platební instituce, jejíž povolení k činnosti se vztahuje na platební služby podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f),
  § 17 Pojištění a zajištění (1) Platební instituce, jejíž povolení k činnosti se vztahuje na službu nepřímého dání platebního příkazu, zajistí, aby byla v její prospěch uzavřena pojistná smlouva nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jejichž ...
  § 18 Kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě oznámí předem České národní bance svůj záměr a) nabýt kvalifikovanou účast na platební instituci, b) pozbýt kvalifikovanou účast na platební ...
  § 19 (1) Platební instituce vykonává činnosti podle § 8 řádně a obezřetně. (2) K zajištění řádného a obezřetného výkonu činností podle § 8 platební instituce uplatňuje řídicí a kontrolní systém.
  § 20 (1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce zahrnuje a) strategické a operativní řízení, b) organizační uspořádání, včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností, včetně činností orgánů ...
  § 21 Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, se nepovažují za vklad přijatý platební institucí podle zákona upravujícího činnost bank ani
  § 22 (1) Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, musí být a) evidovány odděleně od vlastních peněžních prostředků platební instituce a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou ostatních ...
  § 23 Nelze-li určit, jaká část peněžních prostředků předaných uživatelem platební instituci je určena pro platební transakce, je platební instituce povinna chránit podle § 22 takovou část těchto peněžních prostředků, která odpovídá odhadu na ...
  § 24 (1) Nabylo-li právní moci rozhodnutí o úpadku platební instituce, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, uživatelům. Nelze-li spolehlivě určit, ...
  § 25 Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce (1) Platební instituce může poskytovat platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce, jestliže a) vnitřní kontrolní mechanismy pověřeného zástupce jsou vhodné z hlediska ...
  § 26 (1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 27 podaného platební institucí zapíše pověřeného zástupce u příslušné platební instituce do seznamu platebních institucí, jestliže a)
  § 27 (1) Platební instituce může oznámit pouze takového pověřeného zástupce, který splňuje podmínky podle § 25 odst. 1 písm. a) a b). (2) Oznámení pověřeného zástupce může platební instituce podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České ...
  § 28 (1) Platební instituce oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v oznámení podle § 27. (2) Oznámení podle odstavce 1 může platební instituce podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky ...
  § 29 Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby (1) Platební instituce, která hodlá svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb jiné osobě, oznámí tuto skutečnost České národní bance.
  § 30 Informační povinnost (1) Platební instituce poskytuje České národní bance informace o své finanční situaci, výsledcích svého hospodaření, plnění podmínek výkonu své činnosti a informace o pověřených zástupcích, jejichž prostřednictvím ...
  § 31 Uchovávání dokumentů a záznamů (1) Platební instituce uchovává dokumenty a záznamy, které se týkají plnění povinností platební instituce podle této hlavy, alespoň po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty nebo záznamy vznikly. Povinnost ...
  § 32 (1) Česká národní banka udělí platební instituci souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě ...
  § 33 (1) Žádost o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje
  § 34 (1) Platební instituce oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce nebo v ...
  § 35 Podá-li platební instituce žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb, na které se vztahuje souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, použijí se § 32 až 34, 36 a ...
  § 36 (1) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy jí došla žádost o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného ...
  § 37 Platební instituce oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu ode dne, kdy ji Česká národní banka informovala o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného ...
  § 38 (1) Platební instituce, která hodlá vykonávat činnosti uvedené v § 8 v hostitelském členském státě jinak než ...
  § 39 (1) Česká národní banka sdělí orgánu dohledu hostitelského členského státu do 1 měsíce ode dne, kdy jí oznámení podle § 38 došlo, jméno platební instituce, její sídlo a další údaje obsažené v oznámení, požádá ho o stanovisko a k tomuto ...
  § 40 Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice (1) Zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě může v České republice vykonávat činnosti uvedené v § 8, k jejichž výkonu je ...
  § 41 Správce informací o platebním účtu je ten, kdo je oprávněn poskytovat službu informování o platebním účtu na základě povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, které mu udělila Česká národní banka.
  § 42 (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti správce informací o platebním účtu žadateli, a) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice, b) jehož obchodní plán, včetně ...
  § 43 (1) Žádost o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti správce ...
  § 44 (1) Správce informací o platebním účtu oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu nebo v jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení
  § 45 Zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu zaniká dnem a) smrti nebo zrušení správce informací o platebním účtu, b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku správce ...
  § 46 (1) Správce informací o platebním účtu zajistí, aby byla v jeho prospěch uzavřena pojistná smlouva nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jejichž základě mají uživatelé nebo poskytovatelé, kteří vedou platební účet, právo na plnění ...
  § 47 (1) Správce informací o platebním účtu vykonává správu informací o platebním účtu řádně a obezřetně. (2) K zajištění řádného a obezřetného výkonu správy informací o platebním účtu správce informací o platebním účtu uplatňuje řídicí a kontrolní
  § 48 (1) Řídicí a kontrolní systém správce informací o platebním účtu zahrnuje a) strategické a operativní řízení, b) organizační uspořádání, včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností, včetně ...
  § 49 (1) Pro správce informací o platebním účtu se § 30 a 31 použijí obdobně. (2) Správce informací o platebním účtu nesmí poskytovat jinou platební službu než službu informování o platebním účtu.
  § 50 (1) Česká národní banka udělí správci informací o platebním účtu souhlas k poskytování služby informování o ...  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.