Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  25.10.2021 16:33:59

Výsledky jednání vlády 25. října 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1142/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1143/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
čj. 1100/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1101/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o ocenění v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
čj. 1079/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Řešení dislokací vybraných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností administrativních objektech v majetku státu
čj. 1182/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s bezúplatným převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 89)
čj. 1169/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh rozpočtu Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a postup zajištění dalších kroků při jeho předkládání a schvalování Evropskou komisí
čj. 1191/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle §1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1188/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 20/13 "Investiční pobídky"
čj. 899/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/20 "Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou Covid 19"
čj. 919/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/05 „Podpora energetických úspor u veřejných budov“
čj. 829/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/10 „Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky"
čj. 1045/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu 20/06 "Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám"
čj. 860/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Stanovisko Úřadu vlády České republiky, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/12
čj. 1075/21
Předkládají: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády, ministryně spravedlnosti a ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/18 „Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s.“
čj. 944/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

17. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/24 "Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci"
čj. 967/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

18. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/21 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“‘
čj. 884/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

19. Informace o plnění opatření obsažených ve Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/22 "Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách"
čj. 893/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

20. Informace o realizaci nápravných opatření vyplývajících z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/31 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019
čj. 880/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

21. Informace o plnění opatření ze Stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/19 „Peněžní prostředky Evropské uniestátního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků“
čj. 999/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

22. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku České správy sociálního zabezpečení ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/29 „Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019
čj. 810/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

23. Informace o plnění opatření obsažených ve stanoviscích Ministerstva prácesociálních věcí, Generali České pojišťovny a.s. a Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“
čj. 877/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

24. Zpráva o plnění opatření ke zjištěním z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/23 „Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost
čj. 1041/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

25. Informace Ministerstva dopravy o plnění opatření k nápravě z kontrolní akce NKÚ č. 19/10 Opravy a údržba silničních mostů
čj. 1031/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

26. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty
čj. 865/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

27. Materiál pro jednání vlády k úkolům z usnesení vlády ze dne 1. února 2021 č. 87 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/14 "Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy"
čj. 1083/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

28. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/13 Obrněná technika Armády České republiky
čj. 983/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

29. Informace Ministerstva zdravotnictví o plnění nápravných opatření vyplývajících ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/17 „Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví
čj. 824/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

38. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 1. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest s účinností od 1. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
čj. 1218/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

46. Možnosti využití programu Antivirus a dalších nástrojů MPSV k řešení současné situace na trhu práce
čj. 1222/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno (Antivirus A).

47. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1091/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

30. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021
čj. 1177/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Dokumentace programu č. 135 11 Předfinancování IROP – změna č. 2
čj. 1179/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Informace o plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2018–2023
čj. 1175/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2021
čj. 1183/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: staženo.

34. Návrh na účast na 4. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti prostřednictvím videokonference (1.–5. listopadu 2021)
čj. 1173/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Zpráva o účasti předsedy vlády České republiky na 16. Bledském strategickém fóru ve Slovinské republice dne 1. září 2021
čj. 1180/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Emirátu Dubaj a v Království Saúdská Arábie ve dnech 12. až 15. září 2021
čj. 1181/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Ázerbájdžánské republice a Arménské republice ve dnech 29. září až 1. října 2021
čj. 1190/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 25/21 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
čj. 1217/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

42. Obeslání 41. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 9. až 24. listopadu 2021)
čj. 1207/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

43. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí Bukurešťského formátu (B9) v Tallinnu dne 27. října 2021čj. 1208/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

44. Pracovní návštěva předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 1. a 2. listopadu 2021 spojená s účastí na konferenci COP - 26 v Glasgow
čj. 1213/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

45. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021
čj. 1220/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. září do 30. září 2021
čj. 1174/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Plán spravedlivé územní transformace
čj. 1170/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace pro vládu České republiky o záměru připravit nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmysluobchodu – Jednotný portál evidence kontrol (JePEK)
čj. 1171/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Centrální nákup IT 2021"
čj. 1178/21
Předkládá: ministr obrany

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.