ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  24.07.2020 00:00:00

Mzdy v Plzeňském kraji - Mzda v průmyslu byla čtvrtá nejvyšší mezi kraji


 

Plzeňském kraji se snížil počet velkých průmyslových podniků a klesl i průměrný evidenční počet zaměstnanců. V porovnání s rokem 2018 se snížily tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy o 2,3 %. Zpracovatelský průmysl se podílel na celkových tržbách v průmyslu 98,0 %. I když nejvyšší podíl na tržbách z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy ve zpracovatelském průmyslu mělo odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, meziroční pokles v tomto odvětví patřil k nejvyšším. Průměrná hrubá měsíční mzdaprůmyslu dosáhla 36 559  a v mezikrajském porovnání se jednalo o čtvrtou nejvyšší mzdu. Produktivita práce se jen velmi nepatrně zvýšila a Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji umístil na šestém nejvyšším místě.

Plzeňském kraji se v roce 2019 oproti předcházejícímu období snížil počet velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci se sídlem na území kraje) o 7 subjektů. Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) se snížil z 61 496 v roce 2018 na 59 524 zaměstnanců v roce 2019, tj. pokles o 3,2 %. V rámci mezikrajského porovnání byl průměrný evidenční počet zaměstnanců šestý nejvyšší. Na celkovém průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v ČR se tito zaměstnanci podíleli 7,0 %. V roce 2019 v porovnání s rokem 2014 vzrostl průměrný evidenční počet zaměstnanců o 1 878, tj. zvýšení o 3,3 %.

roce 2019 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzdaprůmysluPlzeňském kraji 36 559  a v porovnání s rokem 2018 se zvýšila o 2 041 . V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtou nejvyšší měsíční hrubou mzdu, která byla o 66  nižší než průměrná mzdaprůmyslu v ČR celkem (36 625 ). Výši průměrné měsíční hrubé mzdy v ČR významně ovlivňovaly dosažené mzdykrajích Středočeském (44 834 ) a Hl. město Praha (42 998 ). Oproti roku 2014 se zvýšila průměrná hrubá měsíční mzdaPlzeňském kraji o 8 722 , tj. nárůst o 31,3 %.

 

Zaměstnanci a tržby podle vybrané převažující výroby zpracovatelského průmyslu
v Plzeňském kraji
(podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v Plzeňském kraji)

 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy (bez DPH) dosáhly v roce 2019 v běžných cenách hodnoty 229 564 mil. , v porovnání s rokem 2018 klesly o 2,3 %. Meziroční pokles byl v těchto tržbách zaznamenán v pěti krajích (Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, PlzeňskémOlomouckém). Nejvyšší meziroční snížení tržeb o 17,2 % měl z těchto pěti krajů Královéhradecký kraj. Nejvyššího růstu tržeb oproti roku 2018 dosáhly kraje Pardubický (5,5 %) a Hl. město Praha (5,3 %). V tržbách z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy se Plzeňský kraj podílel na tržbách v ČR 6,0 %. V časové řadě 2014–2019 rostly tržby v kraji nejvíce v roce 2018, druhý nejvyšší růst byl zaznamenán v roce 2019. V porovnání s rokem 2014 byly tržby v roce 2018 vyšší o 12,6 % a v roce 2019 o 10,0 %.

 

 

Podíl tržeb z přímého vývozu na tržbách z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy činil v roce 2019Plzeňském kraji 64,0 %, meziročně se tento podíl zvýšil o 0,1 procentního bodu. V mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj v tomto ukazateli umístil na osmém nejvyšším místě. Podíl tržeb z přímého vývozuPlzeňském kraji překročil podíl tržeb v ČR o 2,7 procentního bodu. Nejvyššího podílu tržeb z přímého vývozu dosáhl Středočeský kraj (74,4 %), naopak nejnižšího Hl. město Praha (42,0 %). V časové řadě 2014–2019 byl podíl tržeb z přímého vývozu na tržbách celkem nejvyšší v roce 2014, kdy činil 69,5 %. V roce 2019 byl tento podíl oproti roku 2014 nižší o 5,5 procentního bodu.

 

Produktivita práce, tedy podíl tržeb v prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance (v běžných cenách), se v Plzeňském kraji nepatrně zvýšila. Z hodnoty 3 822 tis.  dosažené v roce 2018 vzrostla produktivita práce na 1 zaměstnance v kraji na 3 857 tis. roce 2019, tj. zvýšení o 0,9 %, oproti průměru ČR byla nižší o 638 tis. . V porovnání s ostatními kraji se Plzeňský kraj umístil v tomto ukazateli na šestém nejvyšším místě, přičemž nejvyšší produktivita práce byla dosažena ve Středočeském kraji (7 358 tis. ), a naopak nejnižší v kraji Karlovarském (2 409 tis. ). Produktivita prácePlzeňském kraji se meziročně zvýšila o 35 tis.  a v porovnání s ostatními kraji byla poslední meziročně rostoucí produktivitou. Jen ve třech krajích (Královéhradeckém, MoravskoslezskémJihomoravském) se hodnota tohoto ukazatele meziročně snížila, nejvyšší meziroční zvýšení produktivity práce zaznamenal Pardubický kraj (o 350 tis. ). Na dosažené produktivitě práce v ČR (4 495 tis. ) se významně podílely kraje Středočeský (7 358 tis. ), Ústecký (5 709 tis. ), Pardubický (5 614 tis. ) a Moravskoslezský (4 952 tis. ).

V časové řadě 2014–2019 produktivita prácePlzeňském kraji v prvních dvou letech klesala a od roku 2017 se začala zvyšovat. Nejvyšší meziroční zvýšení produktivity bylo dosaženo mezi lety 2017 a 2018, kdy se produktivita práce na 1 zaměstnance zvýšila o 241 tis. . V časovém rozmezí 2014–2019 se produktivita práce zvýšila o 235 tis. . Ve sledované časové řadě s výjimkou roku 2017 si Plzeňský kraj v rámci mezikrajského srovnání udržel šestou pozici.

 

 

Objem tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy ve zpracovatelském průmyslu dosáhl v roce 2019 výše 224 967 mil. , což v porovnání s rokem 2018 představovalo pokles o 2,3 %. Tržby ve zpracovatelském průmyslu představovaly 98,0 % z tržeb celkem. Na výši tržeb ve zpracovatelském průmyslu se především podílela odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (31,3 %), výroby strojů a zařízení j. n. (13,6 %) a výroby nápojů (9,5 %).

Po vyloučení individuálních údajů se meziročně nejvíce zvýšily tržby v odvětví výroby strojů a zařízení j. n. (o 13,0 %), výroby potravinářských výrobků (o 7,3 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (o 7,0 %). Naopak nejvíce poklesly tržby v odvětví výroby ostatních dopravních prostředků (o 19,8 %) a výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (o 6,4 %). I když odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů stále tvořilo nejvyšší podíl tržeb ve zpracovatelském průmyslu, meziroční pokles v tomto odvětví (4 809 mil. ) patřil k nejvyšším.

Nejvyšší produktivitu práce ve zpracovatelském průmyslu (po vyloučení individuálních údajů) dosahovala v Plzeňském kraji odvětví výroby nápojů (8 066 tis. ) a výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (5 264 tis. ).

Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil v roce 2019 v oblasti zpracovatelského průmyslu 64,8 %. Po vyloučeních individuálních údajů byl dosažen nejvyšší podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách v odvětvích výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (95,7 %), ostatním zpracovatelském průmyslu (90,7 %) a zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (86,0 %). Naopak nejnižší podíl tržeb z přímého vývozu byl zaznamenán v odvětví výroby nápojů (7,5 %).

Průměrná měsíční mzda ve zpracovatelském průmyslu Plzeňském kraji činila 36 478 , v porovnání s rokem 2018 vzrostla o 5,9 %. Po vyloučení individuálních údajů byl zaznamenán nejvyšší meziroční růst průměrných měsíčních mezd v odvětvích výroby potravinářských výrobků (14,9 %) a výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení (11,1 %), naopak k nejnižšímu meziročnímu zvýšení mezd (3,5 %) došlo v odvětví výroby strojů a zařízení j. n. Nejvyšší průměrná měsíční mzda (52 629 ) byla dosažena v odvětví výroby nápojů. Nejnižší průměrnou měsíční mzdu (30 636 ) naopak pobírali zaměstnanci v odvětví ostatní zpracovatelský průmysl.


Pozn.: Údaje jsou publikovány za podnikatelské subjekty s převažující průmyslovou činností (B–Těžba a dobývání, C–zpracovatelský průmysl, D–Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu se 100 a více zaměstnanci podle sídla podniku.

Srovnání dat v meziročním vývoji může být ovlivněno skutečností, že se jedná o soubory subjektů, které splňují stanovená kritéria (převažující činnost, sídlo v kraji, hranice počtu zaměstnanců) vždy v příslušném roce. Nejsou prováděny přepočty na srovnatelnou organizační strukturu.

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Mzdy v Plzeňském kraji - Mzda v průmyslu byla čtvrtá nejvyšší mezi kraji

Diskuze a názory uživatelů na téma: Mzdy v Plzeňském kraji - Mzda v průmyslu byla čtvrtá nejvyšší mezi kraji

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies