Renata Wright (Kurzy.cz)
Dávky a příspěvky  |  17.02.2020 11:57:31, aktualizováno 09.03.2022 11:54:31

Nemocný v roce 2022: přehled náhrad, dávek a příspěvků v době nemoci

Pokud se stane, že onemocníte, je nemocné vaše dítě nebo se do dlouhodobých zdravotních obtíží dostane blízká osoba, je to náročná životní situace. Shrňme si, na jaké formy finanční pomoci máte v tomto případě nárok i jaké změny v této oblasti nastaly v roce 2022.

Krátkodobé onemocnění

Pokud krátkodobě onemocníte (tj. v rozsahu 1 - 380 dní), zraníte se nebo musíte být v karanténě a zároveň jste zaměstnáni a nemocensky pojištěni, můžete počítat s financemi podle následujícího schématu.

 Náhrada mzdy

Někdy se hned od prvních dnů nemoci hovoří o pobírání nemocenské. To je ovšem chybné, protože během prvních čtrnácti dnů nemoci (nebo nařízené karantény) náleží zaměstnanci, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, náhrada mzdy. Náhrada mzdy je vyplácená zaměstnavatelem a náleží zaměstnanci za hodiny, které neodpracoval z důvodu pracovní neschopnosti.
OSVČ náhradu mzdy pobírat nemohou.

Hodinová náhrada mzdy činí 60% z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Naše KALKULAČKA NÁHRADY MZDY ZA NEMOC V ROCE 2022 vám pomůže s výpočtem.

Už od roku 2020, s nástupem eNeschopenky, nemusí nemocný zaměstnanec předávat zaměstnavateli žádné doklady, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocný má v papírové podobě jen průkaz práce neschopného, všechny ostatní informace mezi lékařem, zaměstnavatelem a ČSSZ se předají elektronicky.

Nemocenská dávka

Od 15. dne nemoci náleží zaměstnanci a nemocensky pojištěné osobě, která je uznána ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopnou, nemocenská dávka (nebo jen "nemocenská"), která je vyplácena OSSZ.

Výše nemocenské se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.
Celková výše nemocenské je odvislá od délky trvání pracovní neschopnosti (nebo karantény), neboť výše nemocenské za kalendářní den činí:


Výpočet nemocenské vám usnadní naše KALKULAČKA NEMOCENSKÉ 2022, kam stačí jen doplnit vaše údaje.

Pokud léčba nemoci či úrazu (a tím i pracovní neschopnost) trvá déle než 380 dní, je třeba situaci řešit žádostí o invalidní důchod.

Ošetřovné

Ošetřovné, které se někdy označuje jako „paragraf na dítě" nebo také „ošetřovačka", je dávka, která má nahradit příjem osoby, která nemůžete pracovat, protože se musí starat o nemocného člena domácnosti nebo zdravé dítě mladší 10 let, kterému byla zavřena škola (z důvodu pandemie COVID-19, neodkladných oprav ve škole nebo jiné nepředvídatelné události).

ZMĚNA 2022! Novela zákona, platná od 1. ledna 2022, rozšiřuje nárok na ošetřovné i na ty osoby, které s nemocným nežijí ve společné domácnosti. Posuzován je vztah k nemocnému - ne to, jestli spolu tyto osoby sdílí domácnost. Na ošetřovné mají nově nárok i tito nemocensky pojištění, kteří se starají o nemocného či dítě mladší 10 let:

 • příbuzní v přímé rodové linii (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata),
 • manžel či manželka (registrovaný partner či partnerka),
 • sourozenci (vlastní i nevlastní),
 • rodiče manžela (manželky) či registrovaného partnera (partnerky).

U osob bez příbuzenského vztahu platí podmínka, že musí mít shodné trvalé bydliště.

Typickým případem čerpání ošetřovného novým okruhem osob můžeme být situace, kdy babička nebo dědeček bude pečovat o své vnouče do 10 let věku. Nemusí žít spolu ve stejné domácnosti, ale po dobu poskytování ošetřovného se musí o dítě starat tito prarodiče, nikoli rodiče. Podmínkou, aby ošetřovné mohli prarodiče čerpat je skutečnost, že oni sami jsou zaměstnanci s účastí na nemocenském pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nemá nárok na výplatu ošetřovného, bez ohledu na to, zda si platí nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel - ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování vydává ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Výše ošetřovného činí po celou dobu 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den a vyplácí jej OSSZ.

Naše KALKULAČKA OŠETŘOVNÉHO 2022 vám usnadní a urychlí výpočet.

Dlouhodobé ošetřovné

Pokud nemůžete pracovat, protože ošetřující lékař zdravotnického lůžkového zařízení (zpravidla nemocnice) rozhodl o tom, že zdravotní stav člena rodiny potřebuje i po propuštění z hospitalizace (např. po operaci) domácí celodenní péči, můžete zůstat doma, pečovat o nemocného a čerpat dávku dlouhodobé ošetřovné.

Základní podmínkou pro vyplácení této dávky je účast pečující osoby na nemocenském pojištění. Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících.
U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců před nástupem na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí osobně vykonávat svou výdělečnou činnost v době pobírání této dávky.
Ošetřovaná osoba udělilí souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě, a to na žádosti o dávku.

Okruh ošetřujících osob stanovuje zákon a je relativně široký: manžel/ka, registrovaný/á partner/ka, příbuzný v linii přímé (tj. syn/dcera, pra/rodiče) s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc a jejich partneři (manžel/ka, registrovaný/á partner/ka), druh/družka ošetřované osoby nebo jiná osoba, pokud žijí ve společné domácnosti s ošetřovaným a mají s ním shodné místo trvalého pobytu minimálně 3 měsíce bezprostředně předcházející péči.

ZMĚNA 2022! Do konce roku 2021 platila podmínka, že ošetřovaná osoba musela být minimálně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů hospitalizována. Od ledna 2022 se požadovaná doba hospitalizace zkracuje na 4 dny a u terminálních pacientů v nevyléčitelném zdravotním stavu se nevyžaduje žádná předcházející hospitalizace.

Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat maximálně po dobu 90 dnů.

Výše dlouhodobého ošetřovného činí po celou dobu 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den a i tuto dávku vyplácí OSSZ. Výpočet dlohodobého ošetřovného vám usnadní naše KALKULAČKA DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO 2022, kam zadáte údaje o vašem příjmu a délce poskytování péče.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které se ocitnou v situaci, kdy jim dlouhodobě špatný zdravotní stav, následek úrazu či vysoký věk nedovolí se o sebe postarat a potřebují pomoc jiné osoby.

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příjemce může z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby poskytované mu osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu.

Výše příspěvku na péči je spojená s mírou potíží, které žádající osoba má – určuje se tzv. stupeň závislosti. Stupeň závislosti na potřebě pomoci jinou osobou se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nemohoucí osoba není schopna bez cizí pomoci zvládnout.
Na základě tohoto hodnocení je osoba zařazena do jedné ze čtyř skupin stupně závislosti: stupeň I – lehká závislost, stupeň II - středně těžká závislost, stupeň III - těžká závislost a stupeň IV - úplná závislost.

Výše příspěvku na péči je jiný pro osoby mladší 18 let a pro osoby starší 18 let a liší se dle stupně závislosti žádající osoby.

ZMĚNA 2022! Do konce roku 2021 se výše příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti ještě rozlišoval podle toho, zda žadatel využíval či nevyužíval pobytové sociální služby. Od ledna 2022 se u osob ve III. a IV. stupni závislosti vyplácí příspěvek ve stejné výši bez ohledu na to, zda příjemci dávky využívají pobytová zařízení nebo ne.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí v roce 2022 za kalendářní měsíc:

 • 3 300 , jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 , jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 13 900 , jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 19 200 , jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí v roce 2022 za kalendářní měsíc:

 • 880 , jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 , jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 12 800 , jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 19 200 , jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Naše KALKULAČKA PŘÍSPĚVKU NA PĚČI 2022 vám výši příspěvku rychle spočítá, stačí zadat stupeň závislosti a věk osoby, o kterou je pečováno.

Příspěvky na péči vyplácejí úřady práce.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688