Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.2.2022 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 37 | § 38 - § 56 | Další stránka
  § 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 16) a upravuje ochranné známky.
  § 1a Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, ...
  § 2 Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou a) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") (dále jen "národní ochranné známky"), b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku ...
  § 3 Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí a) zapsaná, má-li dřívější den podání, 1. národní ochranná známka, 2. mezinárodní ochranná známka, 3. ochranná známka Evropské unie; ...
  § 4 Do rejstříku se nezapíše označení, a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a, b) které nemá rozlišovací způsobilost, c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k ...
  § 5 Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, ...
  § 6 zrušen
  § 7 (1) Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") a) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna ...
  § 8 Práva z ochranné známky (1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě ...
  § 8a Existuje-li riziko, že pro výrobky nebo služby by mohly být použity obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž je umístěna ochranná známka, a toto
  § 9 Reprodukce ochranných známek ve slovnících Vzbuzuje-li reprodukce zapsané ochranné známky publikovaná ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle v tištěné nebo elektronické podobě dojem, že se jedná o druhový název výrobků nebo služeb, má ...
  § 10 Omezení účinků ochranné známky (1) Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku a) jejich jméno a příjmení nebo ...
  § 10a (1) Vlastník ochranné známky je oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu 8), aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a). ...
  § 10b (1) Vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu 8), aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě § 12 odst. 1 ...
  § 11 Vyčerpání práv z ochranné známky (1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský ...
  § 12 (1) Vlastník starší ochranné známky, který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za
  § 13 Užívání ochranné známky (1) Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou
  § 14 zrušen
  § 15 (1) Ochranná známka může být nezávisle na převodu obchodního závodu převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. ...
  § 16 (1) Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy 3) nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace 17), má právo podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná ...
  § 17 Jiná práva (1) Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, popřípadě jiného věcného práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle jiného právního předpisu 6a). (2) Skutečnosti uvedené v ...
  § 18 Licence (1) Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle jiného právního předpisu 18) pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence ...
  § 18a Spoluvlastnictví ochranné známky (1) Přísluší-li práva k téže ochranné známce několika osobám (dále jen "spoluvlastníci"), řídí se vztahy mezi nimi jinými právními předpisy 19). (2) Pokud není spoluvlastníky dohodnuto jinak, má právo užívat ...
  § 19 Přihláška (1) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky. (2) Přihláška musí obsahovat a) údaje o totožnosti přihlašovatele, b) seznam výrobků nebo služeb, ...
  § 19a (1) Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, se zatřiďují podle systému mezinárodního třídění výrobků a služeb 9). Úřad zveřejňuje mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na svých internetových ...
  § 20 Den podání přihlášky (1) Úřad vyznačí den podání přihlášky. Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. ...
  § 21 Formální průzkum (1) Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19 a 19a. (2) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 2, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 2 měsíce, ...
  § 22 Věcný průzkum (1) Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o ...
  § 23 Zveřejnění přihlášky Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.
  § 24 Připomínky (1) Každý může do konce lhůty pro podání námitek podle § 25 podat Úřadu připomínky založené na důvodech podle § 4; k připomínkám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku. Osoba, která
  § 25 Námitky (1) Osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. (2) Námitky musejí být ...
  § 26 Řízení o námitkách (1) Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy. (2) Nezamítne-li Úřad námitky podle odstavce 1, vyrozumí ...
  § 26a Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení (1) Pokud ke dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, namítající na žádost ...
  § 26b Smírné urovnání Úřad přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň 2 měsíců ke smírnému urovnání.
  § 27 Úprava přihlášky (1) Není-li dále stanoveno jinak, nelze po podání přihlášky provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána. (2) Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele ...
  § 28 Zápis (1) Vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně ...
  § 29 Doba platnosti a obnova zápisu (1) Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby ...
  § 29a Zvláštní ustanovení o obnově zápisu ochranné známky (1) Vlastník ochranné známky, která byla Úřadem pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, v případě soudního přezkumu rozhodnutí podle jiného právního předpisu 12), může podat žádost o ...
  § 30 Vzdání se práv k ochranné známce Vlastník se může u Úřadu svým prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení ...
  § 31 Zrušení (1) Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže a) ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je ...
  § 31a Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky (1) Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu na zrušení ochranné známky a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit, a v případě návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a) předložit důkazy
  § 32 Neplatnost (1) Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo přihláška nebyla podána v dobré víře. (2) Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo
  § 32a (1) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu. (2) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § ...
  § 32b (1) Úřad návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne, jestliže a) ochranná známka není vyloučena ze zápisu z důvodů uvedených v § 4 anebo jsou splněny podmínky podle § 32 odst. 2, b) přihláška byla podána v dobré víře, nebo c) ...
  § 32c Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou (1) Pokud ke dni podání návrhu podle § 32 odst. 3 je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost ...
  § 33 Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti (1) Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají a) rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyla právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci ...
  § 34 zrušen
  § 35 Kolektivní ochranná známka (1) Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby od výrobků nebo služeb ...
  § 36 Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky (1) Přihláška kolektivní ochranné známky musí mimo náležitosti uvedené v § 19 obsahovat údaje o totožnosti členů nebo společníků přihlašovatele, kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat. ...
  § 37 Průzkum přihláš ky kolektivní ochranné známky (1) Úřad podrobí přihlášku kolektivní ochranné známky průzkumu v rozsahu stanoveném v § 21 a 22 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 35 odst. 1. (2) ...
  Stránka: § 1 - § 37 | § 38 - § 56 | Další stránka


  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V