Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2008 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 56 | Další stránka
  § 1 Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, ...
  § 2 Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou a) zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") (dále jen "národní ochranné známky"), b) s účinky pro
  § 3 Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí a) zapsaná, má-li dřívější datum podání, 1. národní ochranná známka, 2. mezinárodní ochranná známka, 3. ochranná známka Společenství;
  § 4 Do rejstříku se nezapíše označení, a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1, b) které nemá rozlišovací způsobilost, c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení ...
  § 5 Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, ...
  § 6 Do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné ...
  § 7 (1) Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ...
  § 8 Práva z ochranné známky (1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě ...
  § 9 Reprodukce ochranných známek ve slovnících Vzbuzuje-li reprodukce zapsané ochranné známky publikovaná ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb, má vlastník ochranné známky právo žádat po ...
  § 10 Omezení účinků ochranné známky (1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku a) jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu, b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, ...
  § 11 Vyčerpání práv z ochranné známky (1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. (2) Vlastník ochranné ...
  § 12 (1) Vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, ...
  § 13 Užívání ochranné známky (1) Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná ...
  § 14 Některé následky neužívání ochranné známky (1) Ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v § 13. (2) Není-li starší ...
  § 15 (1) Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. (2) ...
  § 16 Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy 3) může podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele. Soud návrh zamítne, pokud ...
  § 17 Jiná práva (1) Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu 6a). (2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 Úřad na žádost ...
  § 18 Licence (1) Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu 7) pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence ...
  § 19 Přihláška (1) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky. (2) Přihláška musí obsahovat a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, b) jméno a příjmení ...
  § 20 Datum podání přihlášky (1) Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. (2) Právo přednosti, které vyplývá
  § 21 Formální průzkum (1) Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19. (2) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 2, 4 až 6, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů,
  § 22 Věcný průzkum (1) Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo § 6, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. ...
  § 23 Zveřejnění přihlášky Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.
  § 24 Připomínky (1) Každý může do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podat Úřadu písemné připomínky založené zejména na důvodech podle § 4 nebo § 6; k připomínkám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do
  § 25 Námitky (1) Osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. (2) Námitky musejí být podány ...
  § 26 Řízení o námitkách (1) Úřad řízení o námitkách zastaví, pokud odpadl důvod podání námitek. Rozhodnutí o zastavení řízení o námitkách Úřad doručí přihlašovateli a namítajícímu. (2) Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, ...
  § 27 Úprava přihlášky (1) Není-li dále stanoveno jinak, nelze po podání přihlášky provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána. (2) Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele ...
  § 28 Zápis (1) Vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně ...
  § 29 Doba platnosti a obnova zápisu (1) Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. (2) Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy ...
  § 30 Vzdání se práv k ochranné známce (1) Vlastník se může u Úřadu písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení ...
  § 31 Zrušení (1) Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže a) ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody;
  § 32 Neplatnost (1) Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6. (2) Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) ...
  § 33 Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti (1) Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají a) rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyla právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci ...
  § 34 Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti (1) Návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku ...
  § 35 Kolektivní ochranná známka (1) Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení ...
  § 36 Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky (1) O zápis kolektivní ochranné známky se žádá písemnou přihláškou podanou u Úřadu. (2) Přihláška kolektivní ochranné známky musí mimo náležitosti uvedené v § 19 obsahovat údaje o totožnosti ...
  § 37 Průzkum přihláš ky kolektivní ochranné známky (1) Úřad podrobí přihlášku kolektivní ochranné známky průzkumu v rozsahu stanoveném v § 21 až 27 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 35 odst. 1. (2) ...
  § 38 Práva z kolektivní ochranné známky (1) Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami mají členové či společníci ...
  § 39 Omezení práv z kolektivní ochranné známky Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.
  § 40 Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou (1) Pro zrušení kolektivní ochranné známky se použije ustanovení § 31. (2) Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, jestliže členové či společníci právnické osoby ...
  § 41 Podání Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém.
  § 42 Rozklad (1) Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. (2) Rozklad se považuje za podaný až poté,
  § 43 Prominutí zmeškání lhůty (1) Předložil-li účastník důkaz o tom, že nemohl nikoli vlastní vinou dodržet lhůtu stanovenou zákonem nebo Úřadem, Úřad na jeho žádost promine zmeškání lhůty, nestanoví-li tento zákon jinak. (2) Žádost podle odstavce
  § 44 Rejstřík a Věstník (1) Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách stanovené tímto zákonem, prováděcím právním předpisem nebo určené Úřadem. (2) Rejstřík je veřejný a každý ...
  § 45 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, 11) o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány ...
  § 46 (1) Osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo ve státu, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy, 3) nebo státu, který je členem Světové obchodní organizace, 4) popřípadě jsou státními příslušníky tohoto státu, mají stejná ...
  § 47 (1) Osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice, nebo mají českou státní příslušnost, mohou požádat o mezinárodní zápis ochranné známky podle mezinárodní smlouvy, 1) popřípadě o zápis
  § 48 (1) Zápis mezinárodní ochranné známky, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem. (2) Lhůta pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky začne ...
  § 49 Přihláška ochranné známky Společenství 2) může být podána u Úřadu, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory). 2) Za předání přihlášky ...
  § 50 Přeměna na přihlášku národní ochranné známky (1) Úřad projedná žádost o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky nebo přihlášky ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky podle článku 109 nařízení Rady, 2) jestliže ...
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 56 | Další stránka

  Označení stránky: 441/2003, zákon o ochranných známkách, novela zákona 441/2003Sb, zákon 441/2003, zakon o ochrannych znamkach, zákon č. 441/2003


  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.