ČÁST SEDMÁ Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 226, paragraf 226

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.7.2022 (aktuální znění)  ČÁST SEDMÁ

  PŘESTUPKY

  § 226

  Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

  (1) Platební instituce se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 13 odst. 1 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

  b) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 16,

  c) nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo zajištěno srovnatelné zajištění v souladu s § 17,

  d) neuplatňuje řídicí a kontrolní systém v souladu s § 20,

  e) poskytuje platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce v rozporu s § 25 odst. 1,

  f) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 29 odst. 2, nebo


  g) nesplní oznamovací povinnost podle § 11 odst. 1, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 34 odst. 1, § 37 nebo § 38 odst. 1.

  (2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) neuplatňuje systém řízení bezpečnostních a provozních rizik podle § 59 odst. 1 písm. d),

  b) neoznámí změnu údajů podle § 61 odst. 1,

  c) v rozporu s § 63 odst. 1 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

  d) v rozporu s § 65 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,

  e) v rozporu s § 65 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce, nebo

  f) neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 65a odst. 1.

  (3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) nenakládá s peněžními prostředky v souladu s § 22,

  b) nesplní informační povinnost podle § 30, nebo

  c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 31.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),

  b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g), odstavce 2 písm. a), b), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

  c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f), nebo

  d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a).

  § 227

  Přestupky správce informací o platebním účtu

  (1) Správce informací o platebním účtu se dopustí přestupku tím, že

  a) nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo zajištěno srovnatelné zajištění v souladu s § 46 odst. 1,

  b) neuplatňuje řídicí a kontrolní systém v souladu s § 48,

  c) nesplní informační povinnost podle § 30,

  d) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 31, nebo

  e) nesplní oznamovací povinnost podle § 44 odst. 1, § 52 odst. 1, § 54 nebo § 55 odst. 1.

  (2) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), nebo

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

  § 228

  Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

  (1) Instituce elektronických peněz se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 72 odst. 1 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

  b) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 74,

  c) nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo zajištěno srovnatelné zajištění v souladu s § 75,

  d) neuplatňuje řídicí a kontrolní systém v souladu s § 78,

  e) v rozporu s § 84 odst. 1 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem,

  f) poskytuje platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce v rozporu s § 84 odst. 2,

  g) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 88 odst. 2, nebo

  h) nesplní oznamovací povinnost podle § 70 odst. 1, § 87 odst. 1, § 88 odst. 1, § 93 odst. 1, § 95 nebo § 96 odst. 1.

  (2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) neuplatňuje systém řízení bezpečnostních a provozních rizik podle § 100 odst. 1 písm. d),

  b) neoznámí změnu údajů podle § 102 odst. 1,

  c) v rozporu s § 104 odst. 1 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

  d) v rozporu s § 106 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,

  e) v rozporu s § 106 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce,

  f) v rozporu s § 106 odst. 3 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jeho jménem, nebo

  g) neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 106a odst. 1.

  (3) Instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) nenakládá s peněžními prostředky v souladu s § 80,

  b) nesplní informační povinnost podle § 89, nebo

  c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 90.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. g),

  b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo h), odstavce 2 písm. a), b), d) nebo e), nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

  c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. f), nebo

  d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a).

  § 229

  Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému

  (1) Provozovatel nebo účastník platebního systému se dopustí přestupku tím, že váže přístup právnických osob oprávněných poskytovat platební služby na splnění některého z požadavků uvedených v § 107 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo uloží poskytovateli anebo účastníkovi jiného platebního systému, než je platební systém, který sám provozuje nebo kterého se účastní, některý z požadavků uvedených v § 107 odst. 2 písm. a), b) nebo c).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

  § 230

  Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování

  (1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 114 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

  b) neoznámí změnu údajů podle § 119 odst. 3, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 122 odst. 1 nebo 4.

  (2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že

  a) provozuje platební systém s neodvolatelností zúčtování v rozporu s § 117 odst. 2,

  b) nesplní oznamovací povinnost podle § 121, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 122 odst. 3.

  (3) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupku tím, že

  a) neuzavře smlouvu o předávání platebních příkazů prostřednictvím systému s neodvolatelností zúčtování v souladu s § 109 odst. 1,

  b) nesdělí důvody odmítnutí uzavření smlouvy podle § 109 odst. 2, nebo

  c) poruší informační povinnost podle § 122 odst. 2 nebo § 123.

  (4) Účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo v České republice, se dopustí přestupku tím, že poruší informační povinnost podle § 124.

  (5) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce 3 písm. b) nebo c), nebo odstavce 4,

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a), nebo

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

  § 231

  Přestupky poskytovatele

  (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní informační povinnosti podle § 132, 133, 140, 141, 144, § 149, 150, 151, § 152 odst. 2, § 159 odst. 2, § 198, 199, 200, 201, 207, § 210 odst. 6, § 215 odst. 6, § 216 nebo 218,

  b) poruší povinnosti týkající se změny závazku z rámcové smlouvy podle § 152 odst. 1 nebo 5,

  c) blokuje platební prostředky v rozporu s § 164,

  d) nedodrží lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 169 až 173,

  e) v rozporu s § 175 odst. 2 nedá peněžní prostředky k dispozici příjemci,

  f) nepoužije jednotné označení podle § 197 odst. 1,

  g) poruší povinnosti týkající se změny platebního účtu podle § 203, 204 nebo 205,

  h) požaduje úplatu za změnu platebního účtu v rozporu s § 206,

  i) neposkytne součinnost při změně platebního účtu podle § 209,

  j) poruší povinnost předložit spotřebiteli návrh smluvních podmínek nebo uzavřít se spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu podle § 210 odst. 1 nebo 2,

  k) v rozporu s § 211 váže uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním služby, která není uvedena v § 212 odst. 1,

  l) požaduje úplatu za služby poskytované v rámci základního platebního účtu v rozporu s § 213,

  m) požaduje smluvní pokutu v rozporu s § 214,

  n) v rozporu s § 219 diskriminuje uživatele při uzavírání smlouvy o platebním účtu,

  o) neposkytne uživateli v rozporu s § 258 odpověď na jeho stížnost nebo reklamaci,

  p) poruší povinnost nebo zákaz týkající se služby nepřímého dání platebního příkazu podle § 161 nebo 162,

  q) poruší povinnost nebo zákaz týkající se potvrzení o zůstatku peněžních prostředků podle § 178 nebo 179, nebo

  r) poruší povinnost nebo zákaz týkající se služby informování o platebním účtu podle § 191 nebo 192.

  (2) Poskytovatel plátce se dopustí přestupku tím, že porušuje informační povinnosti podle § 142 odst. 1, § 145 nebo 146.

  (3) Poskytovatel příjemce se dopustí přestupku tím, že porušuje informační povinnosti podle § 143 odst. 1 nebo § 147.

  (4) Poskytovatel, který vydává platební prostředek, se dopustí přestupku tím, že porušuje povinnosti podle § 166 odst. 1.

  (5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 177 odst. 1 provádí srážky z částky platební transakce.

  (6) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o),

  b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), f) nebo i), odstavce 2 nebo 3,

  c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), g), h), j) až n) nebo p) až r), nebo

  d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavce 4 nebo 5.

  § 232

  Přestupky vydavatele

  (1) Vydavatel se dopustí přestupku tím, že

  a) vydává elektronické peníze v rozporu s § 193 odst. 2,

  b) poskytne držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 193 odst. 3,

  c) neprovede zpětnou výměnu podle § 194 odst. 2 nebo 3, nebo

  d) poruší informační povinnost podle § 195 odst. 1.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 233

  Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby

  (1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní oznamovací povinnost podle § 221 odst. 1,

  b) poruší informační povinnost podle § 221 odst. 2 nebo 3 nebo § 222 odst. 1 , nebo

  c) nekomunikuje s uživateli nebo osobami oprávněnými poskytovat platební služby podle § 225.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 233a

  Přestupky poskytovatele služby dynamické směny měn

  (1) Poskytovatel služby dynamické směny měn se dopustí přestupku tím, že

  a) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 31,

  b) neoznámí změnu údajů podle § 254f odst. 1,

  c) neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 254h odst. 1, nebo

  d) nesplní informační povinnost podle § 254h odst. 3.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

  Další přestupky

  § 234

  (1) Přestupku se dopustí ten, kdo

  a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněn,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení podle tohoto zákona,

  c) nesplní oznamovací povinnost podle § 18 nebo 76,

  d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 237 odst. 3, nebo

  e) poskytuje službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, aniž je k tomu oprávněn.

  (2) Osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že

  a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení podle § 237 odst. 3,

  b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 242 odst. 1, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 242 odst. 2.

  (3) Provozovatel srovnávacích stránek se dopustí přestupku tím, že

  a) nezajistí splnění požadavků kladených na srovnávací stránky podle § 202 odst. 1,

  b) nezavede postupy k přijímání podnětů podle § 202 odst. 2, nebo

  c) nesplní oznamovací povinnost podle § 202 odst. 3.

  (4) Příjemce se dopustí přestupku tím, že požaduje úplatu za použití platebního prostředku v rozporu s § 254 odst. 2 písm. a).

  (5) Banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 255 odst. 1 nebo 3 neuzavře smlouvu o platebním účtu, vypoví závazek ze smlouvy o platebním účtu nebo od této smlouvy odstoupí, nebo

  b) nesplní oznamovací povinnost podle § 255 odst. 2.

  (6) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

  b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4,

  c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 5 písm. b),

  d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e), odstavce 2 písm. a) nebo b) nebo odstavce 5 písm. a), nebo

  e) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

  § 235

  (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo 2, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6, 7 nebo 8 nebo čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,

  b) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751,

  c) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751,

  d) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230,

  e) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230, nebo

  f) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230.

  (2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 2 věty první nebo druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.

  (3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 2 věty první nebo druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.

  (4) Provozovatel schématu platebních karet se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6, čl. 7 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

  (5) Zpracovatel se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nebo 5 nebo čl. 8 odst. 6 věty první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

  (6) Příjemce se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 6 věty druhé nebo čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

  (7) Přestupku se dopustí ten, kdo nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle

  a) čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012, nebo

  b) čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230.

  (8) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 nebo odstavce 7 písm. a),

  b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo e), odstavce 2 nebo 3,

  c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo f), odstavce 4 nebo 5 nebo odstavce 7 písm. b), nebo

  d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d).

  § 236

  Společná ustanovení

  (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

  a) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle

  1. § 234 odst. 4, § 235 odst. 6 a § 235 odst. 7 písm. a),

  2. § 234 odst. 3, s výjimkou přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5, a

  3. § 235 odst. 7 písm. b), s výjimkou přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5 nebo poskytovatelem služby dynamické směny měn,

  b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o přestupky podle § 235 odst. 4 a 5,

  c) Ministerstvo financí, jde-li o přestupek podle § 231 odst. 1 písm. o),

  d) Česká národní banka, jde-li o ostatní přestupky.

  (2) Na řízení o přestupku vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a na jeho postup při výkonu dozoru se zákon o ochraně hospodářské soutěže použije přiměřeně.

  (3) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách.

  (4) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 3 bez uvedení identifikačních údajů o osobě uznané vinnou přestupkem, jestliže by uveřejnění

  a) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

  b) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo

  c) způsobilo osobě uznané vinnou přestupkem nepřiměřenou újmu.

  (5) Rozhodnutí podle odstavce 3 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje osoby uznané vinnou přestupkem se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu osobních údajů9) a zákonem upravujícím zpracování osobních údajů.


  9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  Zpět na obsah zákona  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.