Zákon o veřejných dražbách č. 250/2023 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o veřejných dražbách č. 250/2023 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2025 (budoucí znění)
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 65 | Další stránka
  § 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon stanoví pravidla pro provádění veřejné dražby, zvláštní pravidla pro provádění nucené dražby a výkon státní správy ve věcech veřejných dražeb. (2) Veřejnou dražbou je dražba, při které se dražebník obrací na ...
  § 2 Dražebník (1) Dražebníkem je ten, kdo jako podnikatel provádí veřejnou dražbu. (2) Dražebníkem je také a) organizační složka státu nebo státní organizace, pokud provádí veřejnou dražbu majetku státu nebo jiného majetku, s nímž je oprávněna ...
  § 3 Centrální evidence veřejných dražeb (1) Centrální evidence veřejných dražeb (dále jen "centrální evidence") je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"). Centrální evidence ...
  § 4 Uzavření smlouvy ve veřejné dražbě Při veřejné dražbě je smlouva uzavřena příklepem. K odchylnému ujednání se nepřihlíží.
  § 5 Pojištění odpovědnosti (1) Dražebník podle § 2 odst. 1 musí být pojištěn pro případ vzniku povinnosti nahradit škodu způsobenou v souvislosti s prováděním veřejných dražeb. (2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojistitele, který ...
  § 6 Zvláštní účet (1) Dražebník je povinen ukládat peněžní prostředky přijaté v souvislosti s veřejnou dražbou na zvláštní účet vedený v České republice u banky nebo zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve státě, který ...
  § 7 Smlouva o provedení veřejné dražby (1) Veřejnou dražbu lze provést na základě smlouvy o provedení veřejné dražby uzavřené mezi dražebníkem a osobou, která je oprávněna převést vlastnické právo k předmětu veřejné dražby nebo předmět veřejné ...
  § 8 Náklady veřejné dražby Náklady na provedení veřejné dražby nese dražebník, není-li ujednáno jinak.
  § 9 Dražební jistota (1) Dražebník může po zájemci o účast ve veřejné dražbě žádat poskytnutí dražební jistoty k zajištění zaplacení ceny dosažené vydražením, nákladů veřejné dražby a odměny dražebníka. (2) Dražební jistota se poskytuje v penězích.
  § 10 Účast ve veřejné dražbě (1) Zájemce o účast ve veřejné dražbě se stává účastníkem veřejné dražby okamžikem zápisu do seznamu účastníků veřejné dražby. (2) Dražebník zapíše do seznamu účastníků veřejné dražby zájemce o účast ve veřejné dražbě, ...
  § 11 Údaje zapisované do seznamu účastníků veřejné dražby (1) Dražebník zapisuje do seznamu účastníků veřejné dražby a) fyzickou osobu jejím jménem nebo obchodní firmou, rodným číslem, a nebylo-li jí přiděleno, datem narození, a dále adresou ...
  § 12 Osoby vyloučené z účasti ve veřejné dražbě (1) Účastníkem veřejné dražby nesmí být a) dražebník provádějící veřejnou dražbu a v případě, že je dražebník právnickou osobou, osoba, která je členem jeho statutárního, kontrolního nebo jiného ...
  § 13 Dražební vyhláška (1) Dražebník vyhlásí konání veřejné dražby uveřejněním dražební vyhlášky, která obsahuje alespoň a) označení dražebníka, b) označení navrhovatele, je-li osobou odlišnou od dražebníka, a vlastníka, je-li osobou odlišnou od ...
  § 14 Upuštění od veřejné dražby (1) Dražebník upustí od veřejné dražby, jestliže o to písemně požádá navrhovatel nejpozději do zahájení veřejné dražby. (2) O upuštění od veřejné dražby je dražebník povinen informovat bez zbytečného odkladu poté, co
  § 15 Překážky v konání veřejné dražby (1) Dražebník veřejnou dražbu neprovede a již započatou veřejnou dražbu neprodleně ukončí, jestliže vyjde najevo, že a) smlouva o provedení veřejné dražby byla uzavřena s osobou, která k tomu nebyla nebo není ...
  § 16 Veřejná dražba je přístupná veřejnosti. Přístup do prostor, v nichž bude probíhat veřejná dražba, musí být umožněn bezplatně a v dostatečném časovém předstihu před zahájením veřejné dražby.
  § 17 (1) Veřejná dražba musí probíhat v českém jazyce. (2) Dražební vyhláška a dokumenty, které se uveřejňují stejným způsobem, kterým se uveřejňuje dražební vyhláška, musejí být uveřejněny a dostupné v českém jazyce.
  § 18 Předkupní právo (1) Je-li předmět veřejné dražby zatížen předkupním právem, není navrhovatel povinen nabídnout předmět veřejné dražby předkupníkovi ke koupi; to neplatí, jde-li o předkupní právo s předem určenou kupní cenou nebo s předem ...
  § 19 Zahájení veřejné dražby Dražebník učiní prohlášení, že zahajuje veřejnou dražbu, a bezprostředně poté uvede údaje podle § 13 odst. 1 písm. d) až f). Jde-li o způsob licitace podle § 20, uvede dražebník také minimální příhoz. Následně dražebník
  § 20 Anglický způsob licitace (1) Při licitaci prováděné anglickým způsobem musí být první nabídka podána alespoň ve výši vyvolávací ceny a každá další nabídka musí být vyšší alespoň o minimální příhoz. Dražebník udělí příklep účastníkovi veřejné ...
  § 21 Holandský způsob licitace (1) Při licitaci prováděné holandským způsobem dražebník postupně snižuje vyvolávací cenu a udělí příklep účastníkovi veřejné dražby, který jako první podá nabídku ve výši aktuální vyvolávací ceny. (2) Účastní-li se ...
  § 22 Ukončení veřejné dražby (1) Veřejná dražba je ukončena a) udělením příklepu, b) prohlášením dražebníka, že nebyla podána žádná nabídka, c) pro překážku v konání veřejné dražby, nebo d) pro náhlou nepřekonatelnou překážku. (2) Dražebník oznámí ...
  § 23 Protokol o vydražení (1) Byla-li příklepem uzavřena kupní smlouva, vyhotoví dražebník na žádost vydražitele protokol o vydražení a předá jej vydražiteli do 5 pracovních dnů ode dne doručení vydražitelovy žádosti. Byla-li příklepem uzavřena ...
  § 24 Nabytí vlastnického práva (1) Vydražitel se stane vlastníkem úhradou ceny dosažené vydražením stanoveným způsobem ve stanovené lhůtě osobě, které se cena hradí. (2) Nabývá-li se vlastnické právo k předmětu veřejné dražby zápisem do veřejného ...
  § 25 Potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem (1) Byla-li příklepem uzavřena kupní smlouva, vyhotoví dražebník písemné potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem poté, co mu byla doložena úhrada ceny dosažené vydražením. (2) Je-li předmětem ...
  § 26 Úhrada ceny dosažené vydražením (1) Na cenu dosaženou vydražením se započítává peněžitá dražební jistota. (2) Lhůta pro úhradu ceny dosažené vydražením při uzavření kupní smlouvy příklepem nesmí být kratší než 10 dnů a delší než 90 dnů ode dne
  § 27 Neplatnost smlouvy uzavřené příklepem (1) Soud rozhodne o neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem na základě žaloby účastníka veřejné dražby, navrhovatele, předkupníka, osoby, na jejíž návrh bylo zakázáno nakládat s předmětem veřejné dražby, ...
  § 28 Zvláštní ustanovení o náhradě škody (1) Poruší-li dražebník povinnost stanovenou tímto zákonem, nahradí škodu, která tím vznikla. Dražebník se však této povinnosti zprostí, prokáže- li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat,
  § 29 (1) Elektronickou dražbou se rozumí veřejná dražba prováděná na internetu prostřednictvím elektronického dražebního systému. (2) Elektronický dražební systém musí být provozován v prostředí umožňujícím ...
  § 30 (1) Dražebník po ukončení elektronické dražby vyhotoví záznam o jejím průběhu, který obsahuje alespoň a) označení předmětu elektronické dražby, dražebníka a vydražitele, b) údaje o provedených elektronických úkonech účastníků elektronické ...
  § 31 (1) Veřejnou dražbou některých movitých věcí se rozumí veřejná dražba movité věci, jejíž vyvolávací cena činí méně než 300 000 Kč, s výjimkou a) nucené dražby, b) veřejné dražby prováděné dražebníkem podle § 2 odst. 2 písm. a), c) veřejné ...
  § 32 Nucená dražba (1) Nucenou dražbou je veřejná dražba, u které je navrhovatelem dražební věřitel. (2) Dražebním věřitelem se rozumí osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zadržovacím nebo zástavním právem k předmětu nucené dražby. (3) ...
  § 33 Další podmínky udělení koncese pro provádění nucených dražeb (1) K žádosti o koncesi pro provádění nucených dražeb žadatel připojí kromě dokumentů požadovaných živnostenským zákonem také a) kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti žadatele, ...
  § 34 Pojištění odpovědnosti Ujednaná výše limitu pojistného plnění pro případ vzniku povinnosti dražebníka nahradit škodu způsobenou v souvislosti s prováděním nucené dražby musí činit nejméně 5 000 000 Kč na každou pojistnou událost, v případě ...
  § 35 Doručování Písemnosti se doručují prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou tyto písemnosti určeny.
  § 36 Vyloučení dražebníka z provádění nucené dražby (1) Dražebník a navrhovatel nesmí být toutéž osobou. (2) Dražebník a navrhovatel nesmí být vzájemně osobami blízkými anebo osobami v základním pracovněprávním vztahu nebo obdobném právním vztahu. ...
  § 37 Právo dražebníka na informace o předmětu nucené dražby (1) Dražebník je při přípravě nucené dražby oprávněn nahlížet do spisů a dalších dokladů orgánů veřejné moci a do spisů soudu, rozhodčího soudu nebo rozhodce týkajících se předmětu nucené ...
  § 38 Náklady nucené dražby a odměna dražebníka (1) Náklady na přípravu a provedení nucené dražby musejí být vynaloženy účelně a nesmějí být nepřiměřené vzhledem k obvyklé ceně předmětu nucené dražby. Náklady se hradí z ceny dosažené vydražením. (2)
  § 39 Smlouva o provedení nucené dražby (1) Smlouva o provedení nucené dražby obsahuje také a) označení vlastníka, b) označení titulu pro výkon rozhodnutí a c) odměnu dražebníka nebo způsob jejího určení. (2) Smlouva o provedení nucené dražby nesmí ...
  § 40 Oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby (1) Dražebník zašle oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby do 10 pracovních dnů ode dne jejího uzavření vlastníkovi, dlužníkovi a dražebnímu věřiteli vyjma navrhovatele. (2) ...
  § 41 Ocenění předmětu nucené dražby (1) Dražebník zajistí ocenění předmětu nucené dražby obvyklou cenou, v níž budou zohledněny i práva s předmětem dražby spojená a závady na něm váznoucí, pokud ovlivňují hodnotu předmětu nucené dražby, včetně závad,
  § 42 Prohlídka předmětu nucené dražby (1) Před zahájením nucené dražby musí dražebník zajistit alespoň jednu prohlídku předmětu nucené dražby. Je-li to vzhledem k povaze předmětu nucené dražby zjevně neúčelné, lze prohlídku nahradit obrazovým ...
  § 43 Účast v nucené dražbě Účastníkem nucené dražby nesmí být také a) navrhovatel nucené dražby, b) dlužník, c) osoba, která ve stanovené lhůtě neuhradila cenu dosaženou vydražením v předchozí nucené dražbě téhož předmětu dražby u téhož dražebníka,
  § 44 Dražební vyhláška nucené dražby (1) Dražební vyhláška nucené dražby obsahuje také a) údaj o tom, že jde o nucenou dražbu, a jde-li o opakovanou nucenou dražbu, i tento údaj, b) označení vlastníka, c) označení titulu pro výkon rozhodnutí, d) ...
  § 45 Přihlášení pohledávek (1) Dražební věřitel je oprávněn přihlásit u dražebníka pohledávku nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení nucené dražby. Je-li dražební vyhláška nucené dražby předmětu podléhajícího rychlé zkáze uveřejněna po ...
  § 46 Upuštění od nucené dražby Dražebník upustí od nucené dražby nejpozději do jejího zahájení také na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že zanikl dluh zajištěný zástavním právem nebo
  § 47 Překážky v konání nucené dražby (1) Dražebník nucenou dražbu neprovede a již započatou nucenou dražbu neprodleně ukončí, jestliže a) vyjde najevo, že smlouva o provedení nucené dražby byla uzavřena s osobou, která k tomu nebyla nebo není ...
  § 48 Žaloba na určení nepřípustnosti prodeje předmětu nucené dražby (1) Ten, kdo tvrdí, že prodej předmětu nucené dražby v nucené dražbě není přípustný, musí své právo uplatnit žalobou u soudu podanou proti dražebnímu věřiteli a dražebníkovi na ...
  § 49 Osvědčení průběhu nucené dražby Pokud vyvolávací cena přesahuje 2 500 000 Kč, musí být průběh nucené dražby osvědčen notářským zápisem. Účast notáře k osvědčení průběhu nucené dražby zajistí dražebník.
  § 50 Opakovaná nucená dražba (1) Opakovaná nucená dražba je dražba téhož předmětu nucené dražby u téhož dražebníka následující po nucené dražbě, v níž nebyl udělen příklep nebo v níž nebyla uhrazena cena dosažená vydražením. (2) Vyvolávací cena u ...
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 65 | Další stránka


  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.