cnb.cz (ČNB)
Makroekonomika  |  20.01.2021 13:13:38

ČNB vydává zprávu o úvěrech s odkladem splátek k 31. 12. 2020


     

ČNB dnes zveřejnila zprávu o úvěrech, u nichž klienti v loňském roce čerpali odklad splátek nebo jiné úlevy v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19 (pdf, 748 kB). Zpráva vychází z údajů tuzemských bank k 31. 12. 2020 a analyzuje situaci po konci zákonného moratoria na splátky úvěrů, které mohli občané a firmy využít mezi dubnem a koncem října 2020 v souvislosti s dopady opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Poslední možnost podat žádost o odklad splátek v rámci zákonného moratoria měli klienti k 30. 9. 2020. I po tomto datu však banky svým klientům v souvislosti s pandemií umožňují odklady splátek a další úlevy (např. snížení výše splátek, dočasná úhrada pouze jistiny či úroků apod.), a to na základě individuální domluvy. ČNB po celou dobu trvání moratoria pravidelně zveřejňovala přehled o úvěrech v moratoriu za bankovní sektor jako celek.

Ze souhrnných dat poskytnutých bankami vyplývá, že v loňském roce byly schváleny žádosti o odklad splátek (včetně moratoria) nebo jinou formu úlevy u úvěrů v hodnotě 454,7 miliard korun, tj. 14,1 % všech bankovních úvěrů. Ke konci roku 2020 klesl objem nesplacených půjček, které využily jakoukoli úlevu z titulu COVID-19, o 78 miliard korun na 376,8 miliard korun a odpovídal už pouze 11,7 % úvěrového portfolia bank.

Pouze v jednotkách procent byla zatím z pohledu bank vyhodnocena situace dlužníků, kteří využili zákonného moratoria, jako vážná, a tudíž byla klasifikována nejhorším stupněm kvality úvěrového portfolia. Také objem půjček, u nichž došlo v návaznosti na COVID-19 ke změnám podmínek splácení až po konci zákonného moratoria, je prozatím velice nízký. Ke konci roku 2020 dosáhl souhrnně u nefinančních podniků a domácností zhruba 20 miliard korun, tedy méně než 1 % všech bankovních úvěrů.

„Data od bank potvrzují, že drtivá většina klientů, kteří využili odkladu splátek v rámci zákonného moratoria, se vrátila ke standardnímu splácení. Část klientů bank tak zřejmě využila moratorium jako preventivní řešení v době vysoké míry nejistoty,“ komentoval zprávu viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký a dodal: „Banky a další úvěrové instituce mohou i nadále poskytovat odklady splátek a další úlevy na základě individuálního posouzení situace klientů postižených pandemií COVID-19. Tento postup umožňuje jak pokrytí potřeb klientů, tak věrné zobrazení dopadu koronavirové pandemie na finanční kondici bank.“

Nejlepší platební morálku vykazují úvěry zajištěné nemovitostmi, naopak největší podíl nově poskytnutých úlev byl zaznamenán v případě spotřebitelských úvěrů. Nejvyšší podíl úvěrů s vážnými problémy se splácením z těch, které vstoupily do moratoria, je z kategorie úvěrů nefinančním podnikům, avšak i zde tvoří méně než 8 % úvěrů zařazených do moratoria. Z půjček domácnostem, u kterých byl schválen odklad splátek v rámci zákonného moratoria, je jich aktuálně jako nevýkonných kategorizováno 2,8 %.

ČNB průběžně monitoruje finanční a kapitálovou situaci úvěrových institucí a kvalitu úvěrových portfolií, provádí pravidelnou analýzu vývoje rizikových ukazatelů a vyhodnocuje celkovou odolnost jednotlivých úvěrových institucí a stabilitu finančního sektoru jako celku.

Tuzemské úvěrové instituce jsou aktuálně dostatečně kapitálově vybaveny tak, aby byly schopny absorbovat zvýšené náklady na znehodnocení úvěrů,“ uvedl viceguvernér Tomáš Nidetzký.

Celá zpráva včetně detailních dat (xlsx, 22 kB) je k dispozici na webu ČNB v části Souhrnné informace o finančním sektoru v sekci Dohled a regulace.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


Související odkazy:


 

www.cnb.cz

 


V souvislosti s pandemií COVID-19 umožnila již v březnu 2020 řada úvěrových institucí odklad splátek klientům, u nichž došlo k dočasnému výpadku příjmů v důsledku výskytu koronavirové nákazy nebo souvisejících preventivních opatření. V průběhu dubna pak bylo Parlamentem ČR schváleno zákonné úvěrové moratorium (zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19). O zákonné moratorium mohli klienti úvěrových institucí žádat do 30. 9. 2020, přičemž odklad splátek byl umožněn do 31. 10. 2020.

Pro účely výkonu dohledu zavedla ČNB mimořádný reporting pro úvěrové instituce, jehož cílem bylo sledovat detailně data o odkladech splátek. ČNB tato data (bez dalších zásahů a úprav) pravidelně zveřejňovala v agregované podobě, a to až k datu 30. 10. 2020. V návaznosti na ukončení odkladů dle zákonného moratoria uveřejňuje ČNB tuto závěrečnou zprávu o moratoriích splátek úvěrů a dalších úlevách na základě informací k 31. 12. 2020.

SOUHRN

Podíl objemu schválených žádostí o odklad z titulu COVID-19 za rok 2020 na celkovém portfoliu[1]

Podíl objemu schválených žádostí o odklad (Covid-19, bez zahraničních moratorií) na celkovém portfoliu; celkem

 

Sektor domácností

 

Sektor nefinančních podniků

Celkem

Celkem domácnosti

Úvěry

zajištěné

rezidenční nemovitostí

Spotřebitelské úvěry

Domácnosti ostatní

Celkem

SME

Ostatní

Podíl (v %)

13,37%

12,03%

23,27%

8,58%

15,32%

18,74%

13,62%

14,17%

Objem   schválených   žádostí   celkem    (v   mld.    ,    k

31.12.2020)

254,35

181,09

62,23

11,03

200,32

81,48

118,84

454,68

Objem úvěrového portfolia (v mld. , k 30.11.2020)

1 902,04

1 505,94

267,48

128,62

1 307,55

434,72

872,83

3 209,59

Podíl objemu úvěrů a pohledávek s odkladem z titulu COVID-19 k 31. 12. 2020 na celkovém portfoliu[2] 

Podíl objemu aktuální výše pohledávek se schváleným odkladem (Covid-19, bez zahraničních moratorií) na

celkovém portfoliu; celkem

 

Sektor domácností

 

Sektor nefinančních podniků

Celkem

Celkem domácnosti

Úvěry

zajištěné

rezidenční nemovitostí

Spotřebitelské úvěry

Domácnosti ostatní

Celkem

SME

Ostatní

Podíl (v %)

10,98%

10,22%

17,32%

6,65%

12,84%

17,02%

10,76%

11,74%

Výše pohledávek (v mld. , k 31.12.2020)

208,83

153,94

46,34

8,55

167,92

73,98

93,95

376,76

Objem úvěrového portfolia (v mld. , k 30.11.2020)

1 902,04

1 505,94

267,48

128,62

1 307,55

434,72

872,83

3 209,59

STAV ÚVĚRŮ A POHLEDÁVEK S ODKLADEM SPLÁTEK Z TITULU COVID-19 POSKYTNUTÝM DO 30. 9. 2020 (TJ. ODKLADY SPLÁTEK PODLE VLÁDNÍHO MORATORIA A OBDOBNÝCH PROGRAMŮ ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ)

Níže uvedené grafy zobrazují k 31. 12. 2020 stav úvěrů s odklady splátek, které byly poskytnuty v období zákonného moratoria i které poskytly instituce do 30. 9. 2020 na základě svých vlastních programů, popř. na základě moratorií vyhlášených v zahraničí. Objem těchto úvěrů k 30. 9. 2020 je tak rozčleněn podle jejich aktuálního stavu do následujících kategorií: 

(i) úvěry, u nichž byla poskytnuta další úleva, popř. obdobné opatření; v grafu jako „% Nová úleva“,

(ii) úvěry, které byly zařazeny mezi nevýkonné expozice; v grafu jako „% NPL“,

(iii) úvěry, které jsou považovány za výkonné expozice (převážná část těchto úvěrů a pohledávek je řádně splácena), v grafu jako „% Výkonné“ a 

(iv) na zbývající část, která zahrnuje především zaplacenou část úvěrů od 1. 10. 2020 do konce kalendářního roku (ale rovněž např. zaúčtované naběhlé úroky nebo poplatky); v grafu jako „% Zaplaceno“.

Z údajů dostupných k 31. 12. 2020 vyplývá, že objem úvěrů převedených mezi nevýkonné úvěry a pohledávky a rovněž objem úvěrů a pohledávek, u nichž byla poskytnuta další úleva, je relativně nízký.

i Detailní informace jsou k dispozici v souboru, který je dostupný na webu ČNB v sekci Dohled a regulace / Souhrnné informace o finančním sektoru / Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID. 

VÝVOJ ODKLADŮ A DALŠÍCH ÚLEV POSKYTNUTÝCH V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-193 

Úvěrové instituce v souvislosti s pokračující pandemií COVID-19 a na ní navazujícími omezeními poskytují klientům odklady splátek a další úlevy (např. snížení výše splátek) i po 1. 10. 2020.

Odklad splátek úvěru je nyní možné dojednat s úvěrovými institucemi individuálně, standardní regulatorní rámec takovýto postup umožňuje. Úvěrové instituce i nebankovní poskytovatelé úvěrů ostatně deklarovaly, že budou na individuální bázi umožňovat odklad splátek klientů, kteří se do finančních problémů dostali kvůli protiepidemickým opatřením, a také tak po 31. 10. 2020 postupují. Úvěrové instituce mohou na základě vyhodnocení potřeb a situace klienta poskytnout nejen odklad splátek, ale i jiné změny v podmínkách úvěrů, např. snížit výši splátek.

Úvěrové instituce při tom mají povinnost v rámci vyhodnocování žádostí klientů o poskytnutí odkladu splátek či

  

3

 Jedná se o odklady v moratoriu a další odklady poskytnuté do 30. 9. 2020 a rovněž úlevy a další opatření poskytnutá úvěrovými institucemi po 1.

10. 2020.

jinou změnu podmínek úvěru brát v úvahu zájmy klientů a postupovat plně v souladu s požadavky na ochranu spotřebitele.

Níže uvedené grafy zobrazují vývoj portfolia úvěrů, u nichž byly úvěrovými institucemi poskytnuty odklady, úlevy a další obdobná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, přičemž odklady a úlevy poskytnuté po 1. 10. 2020 jsou ve sloupcích označeny tmavší barvou. Jak vyplývá z dostupných údajů, je objem úvěrů s úlevou, popř. s obdobným opatřením, poskytnutých po 1. 10. 2020 prozatím velice nízký.

U některých úvěrů s odklady a dalšími úlevami již došlo k přeřazení mezi nevýkonné expozice, nicméně ekonomické problémy dlužníků v souvislosti s pandemií COVID-19 se mohou do podílu nevýkonných expozic promítat pozvolna Je však nutno upozornit, že významným faktorem, který vyvolává nárůst relativního podílu nevýkonných úvěrů na úvěrech s odklady a dalšími úlevami, je splácení úvěrů bonitními klienty, a tedy klesající základna pro stanovení podílu.

*Podíly nevýkonných expozic v grafech se vztahují pouze k úvěrům, kde byl poskytnut odklad splátek, či další úleva po 1. 10. 2020 (viz text výše), nikoli k celému úvěrovému portfoliu.

 

ZÁVĚR

ČNB finanční a kapitálovou situaci úvěrových institucí a kvalitu úvěrových portfolií průběžně monitoruje, provádí pravidelnou analýzu vývoje rizikových ukazatelů a vyhodnocuje celkovou odolnost jednotlivých úvěrových institucí a stabilitu finančního sektoru jako celku.  

V souvislosti se zhoršenou ekonomickou situací a zhoršenou bonitou klientů, zejména z nejvíce zasažených odvětví, tvoří úvěrové instituce ve zvýšené míře opravné položky. Celkové dopady koronavirové krize na úvěrová portfolia úvěrových institucí se však plně projeví až v průběhu roku 2021. Tuzemské úvěrové instituce jsou aktuálně dostatečně kapitálově vybaveny tak, aby byly schopny absorbovat zvýšené náklady na znehodnocení úvěrů, a není tedy ohrožena stabilita tuzemského sektoru úvěrových institucí. 

Úvěrové instituce jsou nadále individuálně schopny poskytovat odklady a další úlevy na základě vyhodnocení situace klienta související s koronavirovou krizí, a to v souladu se standardním regulatorním rámcem. Podle názoru ČNB tento postup umožňuje pokrýt jak potřeby klientů, tak zároveň poskytuje věrný obraz dopadu koronavirové pandemie na finanční kondici sektoru úvěrových institucí.[1] Objem schválených žádostí celkem zahrnuje žádosti o moratoria a další odklady v ČR schválené do 30. 9. 2020 a objem úlev a obdobných opatření schválených po 1. 10. 2020 u tuzemských úvěrových institucí. Objem schválených žádostí o moratoria a další odklady v ČR poskytnuté do 30. 9. 2020 je snížen o opakované žádosti o úlevy a obdobná opatření, které byly stejným klientům schválené po 1. 10. 2020. Pobočky bank z EU působící v ČR tyto informace nezasílají. Objem úvěrového portfolia vychází z dohledových finančních výkazů FINREP k 30. 11. 2020, které zahrnují i expozice zahraničních poboček českých bank. Expozice poboček bank z EU působících v ČR byly ze zpracování vyloučeny. 

[2] Objem úvěrů a pohledávek s odkladem z důvodu COVID-19 zahrnuje odklady dle vládního moratoria, další odklady souvisejících s pandemií COVID-19 v ČR a všechny úlevy a obdobná opatření poskytnutá v souvislosti s pandemií COVID-19 po 1. 10. 2020. Pobočky bank z EU působící v ČR informace o poskytnutých odkladech nezasílají. Objem úvěrového portfolia vychází z dohledových finančních výkazů FINREP k 30. 11. 2020, které zahrnují i expozice zahraničních poboček českých bank. Expozice poboček bank z EU působících v ČR byly ze zpracování vyloučeny. 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.