ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  11.06.2020 10:22:12

Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019 (11.06.2020)


11. 6. 2020

Podle údajů strukturální mzdové statistiky[1] vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v letech 2012–2019 o 10 572 na 45 928 . Medián hrubé měsíční mzdy se ve stejném období zvýšil o10420 na 37 602 . Z hlavních tříd CZ-ISCO zaznamenali nejvyšší absolutní zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy mezi lety 2012 a 2019 řídící pracovníci a to o 19 329  na 101 600 . Nejnižší nárůst byl naopak zaznamenán u osob pracujících jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (o 5 259  na 20 629 ).

Celková průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v roce 2019 činila 45 928 . Oproti předchozímu roku došlo k jejímu zvýšení o 3 426 (tj. o 8,1 %). Mezi lety 2012 a 2019 se celková průměrná hrubá měsíční mzda v Praze zvýšila o 10 572 (tj. o 29,9 %).

U mužů v Praze byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 51 097 . Ve srovnání s rokem 2018 se zvýšila o 3 358 (tj. o 7,0 %). V letech 2012–2019 došlo k jejímu zvýšení o 11 099 (tj. o 27,7 %).

Ženy v Praze v roce 2019 pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 39 971 . To bylo o 3 401 (tj. o 9,3 %) více, než o rok dříve. V období let 2012–2019 se průměrná hrubá měsíční mzda žen zvýšila o 10 089  (tj. o 33,8 %).

Obrázek 1 : Průměrná hrubá měsíční mzda podle pohlaví (fyzické osoby) v hl. m. Praze v letech 2012–2019

Průměrná hrubá měsíční mzda mužů v roce 2019 byla ve srovnání s ženami vyšší o 11 126 , muži měli tedy o 27,8 % vyšší průměrnou mzdu. Jednalo se o druhý nejvyšší rozdíl mezi oběma pohlavími ve sledovaném období. Vůbec nejvyšší rozdíl byl v roce 2018 a to 11 169 . Naopak, nejblíže průměrné hrubé měsíčně mzdě mužů byly ženy v Praze v roce 2013, kdy braly v průměru měsíčně o 9 884 méně. Průměrné hrubé mzdy žen v Praze dosahovaly zhruba 3 mezd mužů, v celé ČR se mzdy žen více přibližovaly mzdám mužů (dosahovaly 80 % jejich mezd).

Celkový medián hrubé měsíční mzdy[2] dosáhl v Praze v roce 2019 výše 37 602 . Oproti předchozímu roku došlo k jeho zvýšení o 3 264 (tj. o 9,5 %). Mezi lety 2012 a 2019 se celkový medián hrubé měsíční mzdy v Praze zvýšil o 10 420 (tj. o 38,3 %).

Medián hrubé měsíční mzdy mužů v Praze v roce 2019 činil 40 769 . Ve srovnání s rokem 2018 došlo k jeho zvýšení o 3 272 (tj. o 8,7 %). Od roku 2012 se medián hrubé měsíční mzdy mužů zvýšil o 11 293  (tj. o 38,3 %).

U žen v Praze byl v roce 2019 medián hrubé měsíční mzdy 34 692 . Meziroční zvýšení mediánu činilo 3 076 (tj. 9,7 %). V letech 2012–2019 se medián hrubé měsíční mzdy žen v Praze zvýšil o 9 469 (tj. o 37,5 %).

Obrázek 2 : Medián hrubé měsíční mzdy podle pohlaví (fyzické osoby) v hl. m. Praze v letech 2012–2019

Medián hrubé měsíční mzdy žen v roce 2019 byl ve srovnání s muži nižší o 6 077 . Byl to nejvyšší rozdíl ve výši mediánu mezi oběma pohlavími v letech 2012–2019. Naopak, nejnižší rozdíl v mediánu obou pohlaví byl v roce 2012 a to 4 253 . Mezi lety 2012 a 2019 se každoročně zvyšoval rozdíl mediánu průměrné hrubé měsíční mzdy mezi muži a ženami, výjimkou bylo pouze období 2016–2017, kdy došlo k nepatrnému poklesu.

V případě vyjádření úrovně mezd je medián ve srovnání s průměrem považován za spolehlivější ukazatel. V roce 2012 dosahoval medián hrubé měsíční mzdy 77 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 to bylo už 82 %. U žen dosahoval v roce 2012 medián hrubé měsíční mzdy 84 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 to bylo 87 %. U mužů byl v roce 2012 medián hrubé měsíční mzdy na úrovni 74 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 už dosahoval 80 % průměrné mzdy.

Medián se tedy v uvedeném období k výši průměrné mzdy přibližoval. Hodnota mediánu u žen byla v celém sledovaném období blíže průměrné mzdě než v případě mužů. Rozdíly ve mzdách žen tedy byly menší než u mužů.

Obrázek 3 : Srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy celkem a mediánu hrubé měsíční mzdy celkem v hl. m. Praze v letech 2012–2019

Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze se v letech 2012–2019 téměř nezměnila. V roce 2019 měla největší zastoupení složka základní (69,4 %), poté následovaly prémie a odměny (14,9 %), náhrada mezd (10,4 %), příplatky ostatní (4,8 %), zanedbatelný byl podíl příplatků za přesčasy (0,4 %) a odměn za pohotovost (0,2 %). Uvedené složení průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze bylo v předchozích letech sledovaného období s nepatrnými rozdíly téměř totožné.

Obrázek 4 : Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v hl. m. Praze v roce 2019

 

Podle hlavních tříd Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO měli dlouhodobě nejvyšší průměrnou měsíční mzdu v Praze řídící pracovníci, kteří v roce 2019 pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 101 600 . Mezi lety 2018 a 2019 došlo ke zvýšení jejich mzdy o 14 278 (tj. 16,4 %). V absolutním i relativním vyjádření se jednalo o nejvyšší meziroční nárůst ve srovnání s ostatními třídami CZ-ISCO. V letech 2012–2019 se průměrný hrubý měsíční plat řídících pracovníků zvýšil dokonce o 19 329 (tj. o 23,5 %). V absolutních hodnotách se jednalo o nejvyšší nárůst v rámci hlavních tříd CZ-ISCO, v relativním vyjádření to byl naopak nárůst nejnižší.

Dlouhodobě druhou nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu v Praze měli specialisté, v roce 2019 dostávali měsíčně 61 036  hrubého. Oproti roku 2018 doznala jejich mzda zvýšení o 4 777 (tj. o 8,5 %). Mezi lety 2012 a 2019 došlo ke zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy specialistů o 14 813 (tj. o 32,0 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda technických pracovníků se v celém sledovaném období pohybovala nepatrně pod úrovní celkové průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze. Jejich mzda v roce 2019 činila 45 311 , což bylo o 3 179 (tj. o 7,5 %) více než v roce 2018. V období let 2012–2019 došlo ke zvýšení jejich průměrné hrubé měsíční mzdy o 10 922 (tj. o 31,8 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ostatních hlavních tříd CZ-ISCO (úředníků, pracovníků ve službách a prodeji, kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství, řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a zařízení, montérů a pomocníků a nekvalifikovaných pracovníků) se v celém sledovaném období pohybovala více či méně výrazně pod celkovým průměrem pro Prahu. Jejich mzda se v průběhu let 2012–2019 více či méně výrazně zvyšovala, stejně jako v případě již uvedených tříd.

U úředníků byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 33 926 , což bylo o 2 419 (tj. o 7,7 %) více než v roce 2018. Od roku 2012 se zvýšila jejich průměrná hrubá měsíční mzda o 8 118 (tj. o 31,5 %).

Pracovníci ve službách a v prodeji pobírali v roce 2019 měsíčně v průměru 26 892 hrubého, což bylo pouze o 805 více než v roce 2018. Jednalo se o nejnižší meziroční nárůst z hlavních tříd CZ-ISCO. Ovšem v období let 2012–2019 se zvýšila jejich průměrná hrubá měsíční mzda o 8 341 (tj. o 45,0 %). V relativním vyjádření se jednalo o nejvyšší nárůst v rámci hlavních tříd CZ-ISCO.

U kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství nejsou k dispozici údaje o průměrné hrubé měsíční mzdě za roky 2017–2019 vzhledem k nízké kvalitě odhadu jejich průměrné mzdy.

Průměrná hrubá měsíční mzda pro řemeslníky a opraváře v roce 2019 činila 33 308 . Byla tak o 3 628  (tj. o 12,2 %) vyšší než v roce předešlém. V relativním vyjádření se jednalo o druhý nejvyšší meziroční nárůst v období let 2018–2019. Od roku 2012 se průměrná hrubá měsíční mzda řemeslníků a opravářů zvýšila o 9 622 (tj. o 40,6 %). Jejich průměrná měsíční výše hrubé mzdy byla v celém sledovaném období nepatrně nižší než v případě úředníků.

 

Obrázek 5 : Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd CZ-ISCO v hl. m. Praze v letech 2012–2019

 

Osoby pracující jako obsluha strojů a zařízení a montéři pobíraly v roce 2019 v průměru měsíčně 32 741  hrubého, což bylo o 2 634 (tj. o 8,7 %) více než v roce 2018. Od roku 2012 se tato mzda v jejich případě zvýšila o 9 708 (tj. o 42,1 %).

Nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzdu dostávali v celém sledovaném období pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. V roce 2019 to bylo 20 629 , bylo to o 2 174 (o 11,8 %) více než v roce 2018. Oproti roku 2012 to bylo zvýšení o 5 259 (tj. o 34,2 %).

 

 

Kontakt:

Mgr. Martin Slavíček

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 054 223

E-mail: martin.slavicek@czso.cz[1] Údaje ze strukturální mzdové statistiky jsou odlišné od údajů z podnikového výkaznictví. Zatímco v podnikovém výkaznictví je celkový objem mzdových prostředků poměřen evidenčním počtem zaměstnanců, ve strukturální mzdové statistice se sledují mzdy jednotlivých zaměstnanců, takže je možné mzdy třídit například podle pohlaví, věku či Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). V neposlední řadě lze z dat strukturální mzdové statistiky zjistit i medián mezd.

[2] Medián mezd je prostřední hodnota mzdového rozdělení. Pokud seřadíme všechny zaměstnance podle výše jejich mezd, medián rozděluje tyto zaměstnance na dvě poloviny. Jedna polovina mediánu mezd nedosáhla a druhá polovina ho přesáhla. Není tak ovlivněn extrémními hodnotami, jako je tomu v případě průměru. Ze mzdových statistik je známo, že cca 2/3 zaměstnanců nedosáhnou na průměrnou mzdu. Medián je vhodnějším ukazatelem pro hodnocení mzdové úrovně.

 

Přílohy

  • Celý text ve formátu .pdf Nově
  • Data ve formátu .xlsx Nově
 


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019 (11.06.2020)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019 (11.06.2020)

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies