DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ, ČÁST TŘINÁCTÁ

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)  ČÁST TŘINÁCTÁ

  DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ

  HLAVA I

  DOHLED NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 135

  Osoby podléhající dohledu

  (1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá

  a) obchodník s cennými papíry,

  b) člen vedoucího orgánu osoby podléhající dohledu podle tohoto odstavce,


  c) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření,

  d) akreditovaná osoba (§ 14c odst. 2),

  e) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky na území České republiky,

  f) investiční zprostředkovatel,

  g) vázaný zástupce (§ 32a odst. 1),

  h) organizátor regulovaného trhu,

  i) osoba, které Česká národní banka udělila povolení k činnosti schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53),

  j) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

  k) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

  l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo na území České republiky,

  m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů,

  n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,

  o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,

  p) emitent uvedený v § 118 odst. 1 při plnění povinností podle tohoto zákona,

  q) nucený správce osob podle § 138 odst. 1 při plnění povinností podle § 139 odst. 7,

  r) investiční holdingová osoba,

  s) smíšená finanční holdingová osoba,

  t) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009,

  u) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42),

  v) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru obchodních údajů,

  w) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),

  x) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52),

  y) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60),

  z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61),

  za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62),

  zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63),

  zc) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66),

  zd) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské poskytovatele služeb skupinového financování pro podniky75),

  ze) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran76),

  zf) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pilotní režim pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru109).

  (2) Dohledu České národní banky dále podléhá osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle tohoto zákona.

  (3) Dohledu nepodléhá vydávání cenných papírů Českou národní bankou, vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou, provozování vypořádacího systému Českou národní bankou a obchodování České národní banky s investičními nástroji a cennými papíry, které nejsou investičními cennými papíry.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění.

  43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.

  51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění.

  52) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.

  53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.

  60) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění.

  61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

  62) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění.

  63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.

  66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění.

  75) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.

  76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.

  109) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  § 135a

  Dohled nad obchodníkem s cennými papíry a hodnocení

  (1) Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti, rizikovému profilu a modelu podnikání obchodníka s cennými papíry přezkoumá v nezbytném a relevantním rozsahu systémy, strategie, postupy a mechanismy, které obchodník s cennými papíry uplatňuje s cílem dodržet tento zákon a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72), přičemž v zájmu zajištění řádného řízení a pokrytí jeho rizik ve vhodných a relevantních případech vyhodnotí

  a) rizika podle § 12ad,

  b) zeměpisné umístění jeho expozic,

  c) model jeho podnikání,

  d) systémové riziko s přihlédnutím ke zjišťování a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 106) nebo k doporučením Evropské rady pro systémová rizika,

  e) rizika ohrožující bezpečnost sítí a informačních systémů obchodníka s cennými papíry s cílem zajistit důvěrnost, celistvost a dostupnost jeho procesů, údajů a aktiv,

  f) jeho expozici vůči úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia a

  g) systém jeho správy a řízení a schopnost členů vedoucího orgánu plnit své povinnosti.

  (2) Pro účely odstavce 1 Česká národní banka zohlední, zda je obchodník s cennými papíry pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu.

  (3) Česká národní banka stanoví frekvenci a intenzitu dohledu a hodnocení podle odstavce 1 s ohledem na velikost, povahu, rozsah a složitost činností dotčeného obchodníka s cennými papíry jeho systémovou důležitost, a zohlední přitom zásadu přiměřenosti a právní předpisy, kterými se řídí oddělení uplatnitelné na držené peníze zákazníků. Česká národní banka na základě individuálního posouzení rozhodne, zda se dohled a hodnocení uskuteční u malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry a v jaké podobě, pouze považuje-li to za nezbytné s ohledem na velikost, povahu, rozsah a složitost činností tohoto obchodníka s cennými papíry.

  (4) Obchodník s cennými papíry pro účely výkonu dohledu a hodnocení podle odstavce 1 písm. g) poskytne České národní bance na její žádost programy jednání a zápisy z jednání vedoucího orgánu a jeho výborů a související podkladové dokumenty a výsledky interního a externího hodnocení činnosti vedoucího orgánu.

  (5) Požadavky na systémy, strategie, postupy a mechanismy obchodníka s cennými papíry, které zabezpečují řádné řízení a pokrytí jeho rizik, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80).


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  106) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.

  § 135b

  Průběžný přezkum povolení používat interní modely

  Česká národní banka pravidelně, nejméně jednou za 3 roky, přezkoumá, zda obchodník s cennými papíry dodržuje požadavky na povolení používat interní modely podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72), přičemž zohlední změny v jeho podnikání a uplatňování těchto interních modelů u nových produktů a posoudí, zda pro ně obchodník s cennými papíry používá řádně zpracované a aktualizované techniky a postupy.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  § 135c

  Spolupráce s útvarem vykonávajícím působnost orgánu pro řešení krize

  Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně výměny informací mezi útvarem vykonávajícím působnost orgánu dohledu a útvarem vykonávajícím působnost orgánu pro řešení krize ve vztahu k dodatečnému kapitálovému požadavku uloženému podle § 135e odst. 2 písm. a) obchodníkovi s cennými papíry, který spadá do působnosti zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a očekávání úprav podle § 137b odst. 2, které se týkají tohoto obchodníka s cennými papíry.

  § 135d

  zrušen

  § 135e

  Česká národní banka přezkoumává a vyhodnocuje obchodování provozovatele organizovaného obchodního systému párováním pokynů na vlastní účet, aby se ujistila, že tento způsob obchodování splňuje definiční znaky tohoto způsobu obchodování a nepředstavuje střet zájmů mezi provozovatelem organizovaného obchodního systému a účastníky tohoto systému.

  § 135f

  zrušen

  § 135g

  zrušen

  § 135h

  zrušen

  § 135i

  zrušen

  Díl 2

  Opatření k nápravě a jiná opatření

  § 136

  Základní ustanovení

  (1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2), opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Česká národní banka může dále

  a) nařídit mimořádné provedení auditu,

  b) nařídit změnu auditora,

  c) pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu,

  d) zakázat činnost podléhající dohledu,

  e) pozastavit obchodování s investičními nástroji podle § 137,

  f) zavést nucenou správu podle § 138 až 143,

  g) změnit rozsah povolení uděleného podle tohoto zákona podle § 144,

  h) odejmout povolení, souhlas nebo zrušit registraci podle § 145 nebo odejmout oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle § 32i odst. 1,

  i) zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému,

  j) zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu,

  k) nařídit výměnu člena vedoucího orgánu osob podléhajících dohledu podle § 135 odst. 1,

  l) nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit,

  m) uložit opatření

  1. podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014,

  2. podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,

  3. podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014,

  4. podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011,

  5. podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,

  6. podle čl. 32 odst. 1 písm. a), d) až h) a j) až m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, nebo

  7. podle čl. 30 odst. 2 písm. a) až e) a g) až i) nebo čl. 39 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375),

  8. podle čl. 82 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 76),

  n) uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu,

  o) nařídit stažení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému,

  p) nařídit omezení pozice nebo expozice,

  q) omezit možnost sjednat komoditní derivát zavedením limitů na velikost pozice, kterou může kterákoli osoba v kterémkoli okamžiku držet,

  r) pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů nebo strukturovaných vkladů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, nebo

  s) pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů, pokud obchodník s cennými papíry nedodržel postup stanovený v § 12a odst. 3, § 12ba nebo 12bb.

  (2) Česká národní banka může obchodníkovi s cennými papíry pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) a § 135a nebo 135b nebo který porušil tento zákon, právní předpis jej provádějící, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, opatření obecné povahy vydané podle tohoto zákona, přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na investiční podniky72) také

  a) nařídit, aby měl kapitál nad rámec požadavků podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) za podmínek podle § 137a, nebo nařídit, aby upravil kapitál a likvidní aktiva požadované v případě významných změn v podnikání tohoto obchodníka s cennými papíry,

  b) nařídit posílení jeho systémů, postupů, mechanismů a strategií prováděných podle § 9a a 12ab,

  c) nařídit, aby do 1 roku předložil plán na obnovení souladu s požadavky dohledu podle tohoto zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72),

  d) nařídit, aby používal specifický systém tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z hlediska kapitálových požadavků,

  e) zakázat nebo omezit jeho obchody, operace nebo jeho síť nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají nadměrné riziko pro jeho finanční spolehlivost,

  f) nařídit, aby snížil riziko obsažené v činnostech a produktech, včetně činností vykonávaných prostřednictvím jiné osoby podle § 12d,

  g) nařídit, aby omezil pohyblivou složku odměny stanovením její výše jako procentního podílu z čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny neslučitelná s udržováním spolehlivého kapitálového základu,

  h) nařídit, aby použil čistý zisk k posílení kapitálu,

  i) omezit nebo zakázat rozdělení výnosů nebo vyplácení úroků akcionářům, společníkům nebo držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud takové omezení nebo zákaz nepředstavuje nesplnění jeho závazků,

  j) uložit dodatečné nebo častější požadavky na podávání zpráv, než jsou požadavky stanovené v tomto zákoně a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72), včetně podávání zpráv o kapitálové a likviditní pozici,

  k) uložit zvláštní požadavky na likviditu podle § 137c,

  l) nařídit zpřístupnění doplňujících informací, nebo

  m) nařídit, aby snížil rizika spojená s bezpečností jeho sítí a informačních systémů s cílem zajistit důvěrnost, celistvost a dostupnost jeho procesů, údajů a aktiv.

  (3) Osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1 nebo 2, informuje Českou národní banku o odstranění nedostatku a způsobu zjednání nápravy.

  (4) Česká národní banka zakáže osobě nebo osobám jednajícím ve shodě, kterým udělila souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, organizátorovi regulovaného trhu anebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, a které přestaly splňovat podmínky pro udělení souhlasu, vykonávat tato hlasovací práva nebo jinak uplatňovat významný vliv na jejich řízení.

  (5) Česká národní banka může dále

  a) nařídit, aby velký nebo propojený obchodník s cennými papíry nebo obchodník s cennými papíry podle čl. 46 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72)

  1. uveřejňoval informace podle čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) častěji než jednou ročně, a stanovit lhůty tohoto uveřejňování, nebo

  2. využíval specifická místa a nosiče, zejména své internetové stránky, k uveřejnění jiných informací, než jsou účetní závěrky, a

  b) nařídit, aby kontrolující osoba ve skupině obchodníka s cennými papíry každoročně uveřejňovala ve formě úplných informací nebo odpovídajících odkazů na ně popis své právní struktury, struktury systému správy a řízení a organizační struktury dané skupiny obchodníka s cennými papíry podle § 12ab odst. 1 a § 10b až 10e.

  (6) Česká národní banka může uložit fyzické osobě nebo právnické osobě nepodléhající jejímu dohledu, která neplní povinnost uloženou tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky nebo nařízením nebo

  rozhodnutím Evropské komise, aby upustila od tohoto protiprávního jednání a zdržela se jeho opakování; Česká národní banka může dále

  a) pozastavit výkon hlasovacích práv akcionáři nebo akcionářům odpovědným za protiprávní jednání,

  b) dočasně zakázat členu statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry nebo jiné odpovědné fyzické osobě výkon funkce v obchodníkovi s cennými papíry nebo výkon funkce v zahraničním obchodníkovi s cennými papíry,

  c) uveřejnit informaci o tom, která osoba je odpovědná za protiprávní jednání a jaká je jeho povaha.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  75) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.

  76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.

  § 136a

  Česká národní banka může uložit opatření k nápravě podle § 136 také, jestliže má důvodné podezření, že nedostatek v činnosti může v průběhu následujících 12 měsíců nastat.

  § 136b

  Donucovací pokuta

  (1) Splnění opatření k nápravě nebo jiného opatření podle tohoto zákona vymáhá Česká národní banka donucovací pokutou, kterou lze uložit ve výši do 5 000 000 Kč.

  (2) Úhrn uložených donucovacích pokut nesmí převyšovat 20 000 000 Kč.

  (3) Příjem z donucovacích pokut je příjmem státního rozpočtu.

  § 137

  (1) Neohrozí-li to závažně zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, Česká národní banka opatřením obecné povahy pozastaví obchodování

  a) se všemi investičními nástroji v obchodním systému,

  b) se všemi investičními nástroji v části obchodního systému, nebo

  c) s určitým investičním nástrojem v obchodním systému.

  (2) Neohrozí-li to závažně zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, Česká národní banka opatřením obecné povahy vyloučí z obchodování na trhu

  a) všechny investiční nástroje v obchodním systému,

  b) všechny investiční nástroje v části obchodního systému, nebo

  c) určité investiční nástroje v obchodním systému.

  (3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 1 nebo 2, jestliže

  a) hrozí velké hospodářské ztráty nebo závažné ohrožení zájmů investorů,

  b) nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů,

  c) o to požádal orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo orgán příslušný k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,

  d) byla informována o přijetí srovnatelného rozhodnutí provozovatelem obchodního systému, zejména bylo-li důvodem pro přijetí tohoto rozhodnutí podezření na zneužití trhu, nabídka převzetí nebo porušení povinnosti zveřejnit vnitřní informaci podle čl. 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

  e) byla informována o přijetí srovnatelného opatření orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, které se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo investičních nástrojů podle odstavce 1 nebo 2, zejména bylo-li důvodem pro přijetí tohoto opatření podezření na zneužití trhu, nabídka převzetí nebo porušení povinnosti zveřejnit vnitřní informaci podle čl. 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

  (4) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, jsou-li naplněny podmínky stanovené v čl. 458 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 nebo v čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

  (5) Česká národní banka může v souvislosti s vydáním opatření obecné povahy podle odstavce 1 nebo 2 uložit provozovateli obchodního systému, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro vyloučení tohoto investičního nástroje z obchodování v obchodním systému, a aby o výsledku informoval Českou národní banku.

  (6) Nižší mezní hodnoty, než jsou hodnoty stanovené podle čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858, může stanovit Česká národní banka podle čl. 3 odst. 6 tohoto nařízení vůči blíže neurčenému okruhu osob opatřením obecné povahy.

  § 137a

  Nařízení dodatečného kapitálového požadavku

  (1) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry dodatečný kapitálový požadavek podle § 136 odst. 2 písm. a), zjistí-li na základě přezkumů provedených podle § 135b a 135c, že

  a) obchodník s cennými papíry je vystaven rizikům nebo prvkům rizika nebo představuje riziko pro jiné, přičemž tato rizika jsou významná a nejsou kryta kapitálovým požadavkem nebo jím nejsou kryta dostatečně, zejména požadavkem podle K-faktorů podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72),

  b) obchodník s cennými papíry nesplňuje požadavky podle § 9a a 12a a je nepravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti dohledu dostatečně zlepšila systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci,

  c) úpravy v obezřetném oceňování obchodního portfolia jsou nedostatečné k tomu, aby obchodníkovi s cennými papíry umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát,

  d) přezkum provedený podle § 135c naznačuje, že nedodržení požadavků na uplatňování povolených interních modelů pravděpodobně povede k nedostatečné úrovni kapitálu, nebo

  e) obchodník s cennými papíry opakovaně nestanovuje nebo neudržuje přiměřenou výši dodatečného kapitálu podle § 137b.

  (2) Pro účely odstavce 1 písm. a) se rizika nebo prvky rizik považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá kapitálovými požadavky podle částí třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) pouze tehdy, je-li výše, druhy a rozdělení kapitálu, které jsou přiměřené po přezkumu posouzení provedeného obchodníkem s cennými papíry v rámci dohledu podle § 9a odst. 1, vyšší než kapitálový požadavek týkající se obchodníka s cennými papíry podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72). Kapitál, jenž je považován za přiměřený, může krýt rizika nebo prvky rizik, které jsou výslovně vyloučeny z kapitálového požadavku podle částí třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72).

  (3) Česká národní banka určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle § 136 odst. 2 písm. a) jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle odstavce 2, a kapitálovým požadavkem podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72).

  (4) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry dodatečný kapitálový požadavek podle § 136 odst. 2 písm. a) prostřednictvím kapitálu, pokud

  a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku tvoří kapitál tier 1,

  b) nejméně tři čtvrtiny kapitálu tier 1 tvoří kmenový kapitál tier 1 a

  c) tento kapitál se nepoužije ke splnění žádného z kapitálových požadavků podle čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72).

  (5) Upřesnění způsobu měření rizik a prvků rizik podle odstavce 2, včetně rizik nebo prvků rizik, které jsou z kapitálových požadavků stanovených v části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) výslovně vyloučeny, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80).

  (6) Česká národní banka může uložit dodatečný kapitálový požadavek podle odstavců 1 až 4 i malému a nepropojenému obchodníkovi s cennými papíry.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  § 137b

  Pokyny k držení dodatečného kapitálu

  (1) Česká národní banka může, s ohledem na zásadu proporcionality a úměrně velikosti, systémové důležitosti, povaze, rozsahu a složitosti činností velkého nebo propojeného obchodníka s cennými papíry, uložit, aby tento obchodník s cennými papíry měl výši kapitálu, která podle § 9a dostatečně překračuje požadavky podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) a podle tohoto zákona, a to včetně dodatečných kapitálových požadavků podle § 136 odst. 2 písm. a), aby bylo zajištěno, že cyklické ekonomické výkyvy nepovedou k porušení těchto požadavků nebo neohrozí schopnost obchodníka s cennými papíry ukončit svou činnost řádným způsobem.

  (2) Česká národní banka ve vhodných případech přezkoumá výši kapitálu, která byla podle odstavce 1 stanovena velkým nebo propojeným obchodníkem s cennými papíry, a sdělí závěry tohoto přezkumu obchodníkovi s cennými papíry, včetně očekávání úprav výše kapitálu stanoveného podle odstavce 1. Česká národní banka v takovém sdělení uvede datum, k němuž požaduje, aby byla úprava dokončena.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  § 137c

  Zvláštní požadavky na likviditu

  (1) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry zvláštní požadavky na likviditu podle § 136 odst. 2 písm. k) pouze tehdy, dospěje- li na základě přezkumů provedených podle § 135b a 135c k závěru, že velký nebo propojený obchodník s cennými papíry, nebo malý a nepropojený obchodník s cennými papíry, který nebyl vyňat z požadavku na likviditu podle čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72),

  a) je vystaven riziku likvidity nebo prvkům rizika likvidity, které jsou významné a nejsou kryty nebo nejsou dostatečně kryty požadavkem na likviditu podle části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72), nebo

  b) nesplňuje některý z požadavků podle § 9a a 12a a je nepravděpodobné, že by opatření k nápravě nebo jiné opatření dostatečně zlepšilo systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci.

  (2) Pro účely odstavce 1 písm. a) se riziko likvidity nebo prvky rizika likvidity považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá požadavkem na likviditu stanoveným v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) pouze v případě, že výše a druhy likvidity, které Česká národní banka považuje za přiměřené po přezkumu posouzení provedeného obchodníkem s cennými papíry v rámci dohledu podle § 9a odst. 1, jsou vyšší než požadavek na likviditu týkající se obchodníka s cennými papíry stanovený v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72).

  (3) Česká národní banka určí zvláštní výši likvidity požadovanou podle § 136 odst. 2 písm. k) jako rozdíl mezi likviditou, která se považuje za přiměřenou podle odstavce 2, a požadavkem na likviditu stanoveným v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72).

  (4) Česká národní banka nařídí, aby obchodník s cennými papíry splnil zvláštní požadavek na likviditu podle § 136 odst. 2 písm. k) prostřednictvím likvidních aktiv podle čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72).

  (5) Upřesnění způsobu měření rizika likvidity a prvků rizika likvidity podle odstavce 2 způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci evropských obchodníků s cennými papíry a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80).


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  Nucená správa

  § 138

  (1) Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry, který není obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 a který není bankou nebo provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, který není bankou, a dále nucenou správu organizátora regulovaného trhu, nebo centrálního depozitáře, jestliže

  a) tato osoba opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

  b) jsou ohroženy zájmy osob, kterým tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí z prodlení.

  (2) Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1, který není bankou, jestliže jsou ohroženy zájmy osob, kterým tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí z prodlení.

  (3) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění25) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání (§ 193), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  25) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

  § 139

  (1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy obsahuje

  a) důvod zavedení nucené správy,

  b) jmenování nuceného správce a údaje o něm,

  c) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti,

  d) případné omezení činnosti osoby, u které se zavádí nucená správa,

  e) případné povinnosti nuceného správce s uvedením termínu jejich splnění.

  (2) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit vydáním rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje společnosti, u které se nucená správa zavádí, a nucenému správci. Rozhodnutí je vykonatelné doručením nucenému správci. Rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

  (4) Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách.

  (5) Zavedením nucené správy

  a) se pozastavuje výkon funkcí členů statutárního orgánu společnosti; tím není dotčeno právo členů statutárního orgánu podat žalobu proti rozhodnutí o zavedení nucené správy podle zákona upravujícího správní soudnictví,

  b) přechází působnost statutárního orgánu na nuceného správce, s výjimkou práva podat žalobu proti rozhodnutí o zavedení nucené správy; správce předloží tomu, kdo je oprávněn podat opravný prostředek proti zavedení nucené správy, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu kopie z dostupné dokumentace obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře, a umožní pořizovat si z ní opisy a výpisy.

  (6) Na nuceného správce se vztahují jen ta omezení působnosti statutárního orgánu, která stanoví zákon.

  (7) Nucený správce

  a) přijme neprodleně opatření ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa,

  b) zajistí ochranu práv osob, které využívají služeb osoby, u které je zavedena nucená správa,

  c) svolá valnou hromadu osoby, u které je zavedena nucená správa, tak, aby se konala do 6 měsíců od zavedení nucené správy, a

  1. předloží jí návrh na odvolání dosavadních a volbu nových osob do těch orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa, nebo

  2. navrhne zrušení společnosti.

  (8) Lhůtu pro svolání valné hromady podle odstavce 7 písm. c) může Česká národní banka na návrh nuceného správce prodloužit z důvodů hodných zřetele až na 1 rok.

  (9) Náklady spojené s výkonem nucené správy, odměna nuceného správce a hotové výdaje nuceného správce jsou placeny z majetku společnosti, u které je zavedena nucená správa.

  (10) Nepostačuje-li majetek společnosti na vyplacení odměny nuceného správce a náhrady jeho hotových výdajů, vyplatí je stát.

  (11) Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.

  § 140

  (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká

  a) odstoupením nuceného správce,

  b) odvoláním nuceného správce,

  c) ukončením nucené správy,

  d) vyškrtnutím ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo

  e) úmrtím nuceného správce.

  (2) Nucený správce oznámí České národní bance odstoupení z funkce nuceného správce nejméně 30 dnů předem.

  (3) Česká národní banka odvolá nuceného správce, zejména jestliže závažně nebo opakovaně porušil svou povinnost nebo přestal splňovat předpoklady pro výkon této funkce.

  (4) Opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání nuceného správce nemá odkladný účinek.

  (5) Jestliže výkon nuceného správce zaniká podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), jmenuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu jiného nuceného správce.

  § 141

  Nucená správa končí

  a) dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy,

  b) vydáním rozhodnutí o úpadku společnosti, u níž je zavedena nucená správa, nebo

  c) dnem, ke kterému je jmenován likvidátor společnosti, u níž je zavedena nucená správa.

  § 142

  (1) Do obchodního rejstříku se zapisuje

  a) den zavedení nucené správy,

  b) údaje o nuceném správci,

  c) omezení činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa,

  d) den ukončení nucené správy.

  (2) Návrh na povolení zápisu o zavedení nucené správy, jmenování nuceného správce nebo omezení činnosti osoby, u které se zavádí nucená správa, do obchodního rejstříku podává nucený správce bez zbytečného odkladu po zavedení nucené správy.

  (3) Návrh na povolení zápisu o ukončení nucené správy do obchodního rejstříku podává nucený správce neprodleně po ukončení nucené správy; neučiní-li tak nucený správce, podá návrh na povolení zápisu statutární orgán společnosti, jejíž nucená správa končí.

  (4) Návrh na povolení zápisu o výmazu stávajícího nuceného správce a zápisu nového nuceného správce do obchodního rejstříku podává nově jmenovaný nucený správce neprodleně po doručení rozhodnutí o svém jmenování.

  § 143

  Nuceným správcem může být pouze fyzická osoba zapsaná do seznamu likvidátorů a nucených správců vedeného Českou národní bankou,

  a) jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy osoby, u které se zavádí nucená správa, nebo osob, které využívají jejích služeb,

  b) která nemá kvalifikovanou účast na osobě, u které se zavádí nucená správa, nebo není s touto osobou úzce propojená,

  c) která v posledních 3 letech neprováděla audit nebo se nepodílela na provedení auditu osoby, u které se zavádí nucená správa.

  § 144

  Změna rozsahu povolení

  (1) Česká národní banka může odejmout povolení k jednotlivé činnosti uvedené v povolení uděleném podle tohoto zákona, jestliže zjistí

  a) závažné nebo opakované porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušení podmínky nebo povinnosti stanovené ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

  b) závažné nebo opakované nedodržování předpokladů, za kterých bylo povolení uděleno.

  (2) Česká národní banka změní rozsah povolení podle odstavce 1 nebo změní rozsah povolení na žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  § 145

  Odnětí povolení nebo souhlasu a zrušení registrace

  (1) Česká národní banka odejme povolení udělené podle tohoto zákona osobě,

  a) vůči které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek takové osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

  b) které soud nebo správní úřad zakázal činnost,

  c) která o to požádá, nebo

  d) která je povinnou osobou podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a která splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu vyjma existence veřejného zájmu na řešení krize povinné osoby.

  (2) Česká národní banka může odejmout povolení udělené podle tohoto zákona, jestliže

  a) osoba, které bylo uděleno, nezačala do 12 měsíců od udělení povolení vykonávat povolenou činnost,

  b) osoba, které bylo uděleno, nevykonává déle než 6 měsíců činnost, ke které bylo uděleno povolení,

  c) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých, zavádějících nebo neúplných údajů,

  d) osoba, které bylo uděleno, opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

  e) došlo ke změně skutečností, na jejichž základě bylo povolení uděleno, nebo

  f) dalším trváním nucené správy nelze dosáhnout jejího účelu.

  (3) Ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nesmí osoba, které bylo povolení odňato, poskytovat investiční služby a je povinna vydat zákazníkům zákaznický majetek. Není-li osoba, které bylo odňato povolení, bankou, může pouze vypořádávat své pohledávky a dluhy vyplývající z poskytnutých investičních služeb. Do vypořádání těchto pohledávek a dluhů se osoba, které bylo odňato povolení, považuje za obchodníka s cennými papíry.

  (4) Ten, komu bylo odňato povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, to bez zbytečného odkladu oznámí účastníkům tohoto vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání. Do dokončení vypořádání na základě příkazů k vypořádání přijatých přede dnem odnětí povolení se i nadále považuje za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.

  (5) Osoba, které bylo odňato povolení udělené podle tohoto zákona, může požádat o nové povolení téhož druhu nejdříve po uplynutí 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo předchozí povolení odňato. Ustanovení věty první se nevztahuje na odnětí povolení na vlastní žádost nebo na odnětí povolení z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b).

  (6) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen.

  (7) Česká národní banka zruší registraci provedenou podle tohoto zákona osobě,

  a) ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

  b) které soud nebo správní úřad zakázal činnost,

  c) o které se dozví, že jí zaniklo oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a nebo § 39, nebo

  d) která o to požádá.

  (8) Česká národní banka může zrušit registraci provedenou podle tohoto zákona, jestliže

  a) osoba, která byla registrována, nezačala do 12 měsíců ode dne provedení registrace vykonávat činnost, pro kterou byla registrována,

  b) osoba, která byla registrována, nevykonává déle než 6 měsíců činnost, pro kterou byla registrována,

  c) registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

  d) osoba, která byla registrována, opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo

  e) došlo ke změně ve skutečnosti, na jejímž základě byla provedena registrace.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  § 145a

  zrušen

  Díl 3

  Dohled České národní banky v případech dohledu s prvky zahraničního práva

  § 146

  Dohled nad zahraniční osobou poskytující hlavní investiční služby v České republice

  (1) Dohled nad zahraniční osobou, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, má povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky, vykonává orgán dohledu domovského státu.

  (2) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice bez umístění pobočky, nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými papíry, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (3) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými papíry, jiné než které je povinna dodržovat podle § 24, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (4) V případě, že zahraniční osoba podle odstavce 2 nebo 3 i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

  (5) V případě, že zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice na základě povolení domovského státu prostřednictvím pobočky, nedodržuje povinnosti obchodníka s cennými papíry, které musí dodržovat podle § 24, Česká národní banka ji na tuto skutečnost upozorní a požádá o zjednání nápravy.

  (6) Nezjedná-li osoba podle odstavce 5 nápravu, může jí Česká národní banka uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření. O uložených opatřeních k nápravě informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu.

  (7) Jestliže opatření k nápravě přijatá podle odstavce 6 nevedla k nápravě, Česká národní banka po informování orgánu dohledu domovského státu může uložit další opatření k nápravě nebo jiné opatření, nebo správní trest.

  § 147

  Dohled nad obchodníkem s cennými papíry poskytujícím hlavní investiční služby v jiném členském státě Evropské unie

  (1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, může Česká národní banka uložit správní trest, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti poskytování investičních služeb, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, nebo i bez tohoto oznámení. O správním trestu, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

  (2) Česká národní banka dohlíží nad činností obchodníka s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, na území hostitelského státu podle tohoto zákona. Pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím pobočky, nepodléhá dohledu České národní banky plnění povinností uvedených v § 24 odst. 5; nad plněním těchto povinností dohlíží orgán dohledu hostitelského státu podle práva tohoto státu.

  § 148

  Dohled nad zahraničním provozovatelem obchodního systému

  (1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice působí jako provozovatel obchodního systému na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti provozovatele obchodního systému vyplývající z práva Evropské unie, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (2) V případě, že osoba podle odstavce 1 i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu, poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

  § 149

  zrušen

  § 149a

  Dohled nad provozovatelem obchodního systému se sídlem v České republice provozujícím obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie

  Provozovateli obchodního systému se sídlem v České republice, který provozuje obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit správní trest, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností provozovatele obchodního systému vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O správním trestu, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

  § 149b

  Přenos pravomocí podle nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

  Odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie při výkonu dohledu namísto České národní banky v oblasti upravené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66), se posuzuje jako odpovědnost státu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.


  66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění.

  § 149c

  zrušen

  § 149d

  zrušen

  § 149e

  Porušení povinnosti týkající se veřejné nabídky nebo prospektu osobou nepodléhající dohledu České národní banky

  (1) V případě, že emitent, který žádá o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo činí veřejnou nabídku v České republice, anebo obchodník s cennými papíry nebo osoba podle § 24 odst. 5 nebo § 28 odst. 6, pokud cenné papíry umísťuje nebo prodává, porušuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie týkající se veřejné nabídky a prospektu, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad plněním těchto povinností, a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

  (2) Jestliže opatření k nápravě přijatá orgánem dohledu podle odstavce 1 nevedla k nápravě, Česká národní banka uloží emitentovi nebo osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření, nezbytné k ochraně zájmů investorů.

  § 149f

  Porušení informační nebo oznamovací povinnosti osobou nepodléhající dohledu České národní banky

  (1) V případě, že emitent akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k obchodování na regulovaném trhu, dluhopisu, obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky nebo investičního cenného papíru, jehož hodnota je určena splacením dlužné částky, přijatého k obchodování na regulovaném trhu, nebo v případě, kdy osoba, která dosáhne, překročí nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech takového emitenta způsobem podle § 122 odst. 1 a 2, porušuje informační nebo oznamovací povinnosti vyplývající z práva Evropské unie, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, jehož dohledu plnění těchto povinností podléhá.

  (2) Jestliže opatření k nápravě přijatá orgánem dohledu podle odstavce 1 nevedla k nápravě, Česká národní banka uloží emitentovi nebo osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření, nezbytné k ochraně zájmů investorů.

  Díl 4

  Spolupráce orgánů dohledu

  § 149g

  (1) V rámci výkonu dohledu podle tohoto zákona Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie.

  (2) Česká národní banka poskytuje asistenci orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie nebo jím pověřeným osobám, zejména v oblasti výkonu dohledu nebo poskytování informací. Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje vhodná administrativní a organizační opatření za účelem usnadnění asistence podle věty první.

  (3) V případě, že zahraniční regulovaný trh působí v České republice a jeho činnost nabyla podstatného významu pro fungování trhů s investičními nástroji a ochranu investorů v České republice, dohodne Česká národní banka bez zbytečného odkladu přiměřený způsob spolupráce s orgánem dohledu domovského státu organizátora regulovaného trhu.

  (4) Česká národní banka může využít svých pravomocí pro účely spolupráce i v případech podle odstavce 5, kdy vyšetřované jednání nezakládá porušení českého práva.

  (5) Obdrží-li Česká národní banka oznámení od orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o důvodném podezření na porušení povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích1), 2) na území České republiky, nebo spáchané osobou, která podléhá dohledu České národní banky, přijme vhodná opatření.

  (6) Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie, které dohlížejí na obchodní systémy, ve kterých jsou deriváty zemědělských komodit uvedené v § 134b odst. 1 písm. a) obchodovány ve významném množství nebo ve kterých jsou obchodovány zásadní nebo významné komoditní deriváty uvedené v § 134b odst. 1 písm. b), mimo jiné prostřednictvím výměny příslušných údajů, aby bylo umožněno sledování a vymáhání dodržování limitu podle § 134b odst. 1.

  (7) Kritéria, podle nichž je možné považovat činnost zahraničního regulovaného trhu působícího v České republice za činnost podstatného významu pro fungování trhů s investičními nástroji a ochranu investorů v České republice pro účely odstavce 3, upravuje čl. 90 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 78).


  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, 2010/78/EU a 2019/879 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a č. 909/2014. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/337. Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU a 2017/828. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 a 2019/2115 a směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, 2016/1034, 2019/2034, 2019/2177, 2020/1504 a 2021/338. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  78) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 5. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, v platném znění.

  § 149ga

  (1) Česká národní banka poskytne orgánu dohledu hostitelského státu bez zbytečného odkladu veškeré informace a zjištění o jakýchkoli potenciálních problémech a rizicích, které obchodník s cennými papíry představuje pro ochranu zákazníků nebo pro stabilitu finančního systému v hostitelském státě, které zjistila při dohledu nad činnostmi obchodníka s cennými papíry.

  (2) Česká národní banka jedná podle informací poskytnutých orgánem dohledu hostitelského státu tak, že přijme veškerá opatření nezbytná k odvrácení nebo napravení potenciálních problémů a rizik, které obchodník s cennými papíry představuje pro ochranu zákazníků nebo pro stabilitu finančního systému v hostitelském státě. Česká národní banka na žádost podrobně vysvětlí orgánu dohledu hostitelského státu, jak zohlednila informace a zjištění poskytnutá tímto orgánem dohledu.

  (3) Poskytne-li Česká národní banka informace podle odstavce 2 orgánu dohledu domovského státu a domnívá-li se, že orgán dohledu domovského státu nepřijal nezbytná opatření k odvrácení nebo napravení potenciálních problémů a rizik, které obchodník s cennými papíry představuje, může Česká národní banka poté, co informovala tento orgán dohledu domovského státu, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, přijmout k ochraně zákazníků, jimž jsou poskytovány služby, nebo k ochraně stability finančního systému vhodná opatření.

  (4) Česká národní banka může upozornit Evropský orgán pro bankovnictví na případy, v nichž byla žádost o spolupráci, zejména žádost o výměnu informací, zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno.

  (5) Pokud Česká národní banka nesouhlasí s opatřeními orgánu dohledu hostitelského státu, může postoupit záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví k postupu podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 106).

  (6) Pro účely posouzení splnění podmínky podle čl. 23 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) může Česká národní banka požádat orgán dohledu domovského státu člena clearingového systému, aby jí poskytl informace týkající se modelu marží a parametrů použitých pro výpočet maržového požadavku dotčeného obchodníka s cennými papíry.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  106) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.

  § 149gb

  (1) Česká národní banka při výkonu své působnosti při uplatňování tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na investiční podniky72) vezme v úvahu sbližování v oblasti nástrojů a postupů dohledu.

  (2) Česká národní banka se účastní činností Evropského orgánu pro bankovnictví a případně kolegií orgánů dohledu podle § 152, čl. 48 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80) a čl. 116 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU81).


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  § 149h

  (1) Při výkonu dohledu nad spotovými a dražebními trhy v souvislosti s povolenkami na emise skleníkových plynů Česká národní banka spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí, s Českou inspekcí životního prostředí a s operátorem trhu podle energetického zákona, za účelem zajištění získání konsolidovaného přehledu o trzích s povolenkami na emise.

  (2) Česká národní banka v souvislosti s deriváty týkajícími se zemědělských komodit spolupracuje s veřejnými orgány, které jsou příslušné k dohledu nad fyzickými zemědělskými trhy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 58) a k jejich správě a regulaci, a poskytuje těmto orgánům zprávy.

  (3) Derivátem týkajícím se zemědělských komodit se v tomto zákoně rozumí derivát, který se týká některého z produktů uvedeného v čl. 1 a v částech I až XX a XXIV/1 přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 nebo některého z produktů uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 107).


  58) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

  107) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.

  § 149i

  (1) Česká národní banka může požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

  (2) Česká národní banka může vyžadovat informace a podklady od zahraničních účastníků regulovaného trhu; o tomto postupu informuje orgán dohledu jejich domovského členského státu.

  (3) Česká národní banka může provádět kontroly na místě a vyžadovat informace o činnostech, které zahraniční obchodník s cennými papíry vykonává na území České republiky prostřednictvím pobočky, pokud to považuje za důležité z hlediska finanční stability v České republice.

  (4) Česká národní banka před zahájením kontroly na místě podle odstavce 3 informuje orgán dohledu dotčeného státu o účelu kontroly a po jejím ukončení poskytne orgánu dohledu veškeré informace, které jsou významné pro hodnocení rizikovosti obchodníka s cennými papíry nebo pro finanční stabilitu v České republice.

  § 149j

  (1) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě provede požadovanou činnost sama nebo poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu nebo jím pověřeným expertům a auditorům.

  (2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie tomuto orgánu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může podmínit poskytnutí informací tím, že poskytnuté informace nesmějí být dále poskytnuty bez jejího předchozího souhlasu.

  (3) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle odstavce 1 nebo o poskytnutí informací podle odstavce 2, pokud

  a) bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo

  b) nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

  § 149k

  (1) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie

  a) před udělením souhlasu podle § 10b odst. 1, jestliže je žadatel o souhlas zahraniční bankou, zahraniční pojišťovnou, zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraniční investiční společností nebo osobou ovládající takovéto osoby,

  b) před stanovením jednotných limitů podle § 134b a

  c) před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, jestliže je žadatel o povolení ovládán zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraničním organizátorem regulovaného trhu nebo zahraniční bankou nebo osobou, která ovládá zahraničního obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční banku.

  (2) Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad zahraničními bankami nebo zahraničními pojišťovnami, před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu, jestliže je žadatel o povolení ovládán

  a) zahraniční bankou nebo zahraniční pojišťovnou, nebo

  b) osobou, která ovládá zahraniční banku nebo zahraniční pojišťovnu.

  (3) Při žádosti o stanovisko podle odstavce 1 písm. c) a podle odstavce 2 Česká národní banka požádá zejména o stanovisko k

  a) vhodnosti společníků a účastníků a

  b) důvěryhodnosti a zkušenosti osob, které skutečně řídí danou činnost a které se podílejí na vedení jiného subjektu ve stejné skupině.

  § 149l

  Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy se žádostí o řešení sporu mezi ní a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie v souladu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010, jestliže

  a) se s tímto orgánem dohledu neshodne na stanovení jednotných limitů podle § 134b nebo podle srovnatelného ustanovení zahraničního práva,

  b) tento orgán dohledu v přiměřené době nevyhověl její žádosti o spolupráci nebo o výměnu informací, nebo tuto žádost zamítl, nebo

  c) tento orgán dohledu v přiměřené době nereagoval na její oznámení důvodného podezření porušení povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích1), 2).


  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, 2010/78/EU a 2019/879 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a č. 909/2014. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/337. Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU a 2017/828. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 a 2019/2115 a směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, 2016/1034, 2019/2034, 2019/2177, 2020/1504 a 2021/338. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

  Díl 5

  Informační povinnosti České národní banky

  § 149m

  (1) Česká národní banka plní prostřednictvím ministerstva ve vztahu k Evropské komisi informační povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů nebo ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky.

  (2) Česká národní banka dále plní ve vztahu k Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Agentuře Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů59) a orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie informační povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky.


  59) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

  HLAVA II

  DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

  § 150

  Určení orgánu dohledu nad skupinou obchodníka s cennými papíry

  (1) Je-li obchodník s cennými papíry evropským kontrolujícím investičním podnikem, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

  (2) Je-li obchodník s cennými papíry kontrolován evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a tato kontrolující osoba nekontroluje evropského obchodníka s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

  (3) Je-li obchodník s cennými papíry kontrolován evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

  (4) Tvoří-li kontrolující osoby 2 nebo více evropských obchodníků s cennými papíry ze dvou nebo více členských států Evropské unie více než jednu investiční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu se sídly v různých členských státech Evropské unie a pokud je v každém z těchto členských států Evropské unie evropský obchodník s cennými papíry náležející do této skupiny, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, pokud evropským obchodníkem s cennými papíry s nejvyšší bilanční sumou je obchodník s cennými papíry.

  (5) Je-li obchodník s cennými papíry kontrolován evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, která kontroluje evropského obchodníka s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tato kontrolující osoba nemá sídlo v České republice ani v tomto jiném členském státě Evropské unie, a pokud má tento obchodník s cennými papíry nejvyšší bilanční sumu ze všech evropských obchodníků s cennými papíry kontrolovaných touto kontrolující osobou, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

  (6) Česká národní banka může rozhodnout, že v některém z případů podle odstavce 1 není orgánem dohledu určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie vydal rozhodnutí, že bude v daném případě vykonávat dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

  (7) Česká národní banka může rozhodnout, že bude orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu i v případě, kdy by tento dohled měl podle čl. 46 odst. 3 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80) vykonávat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, pokud s tím tento orgán dohledu souhlasí a pokud dotčená evropská investiční holdingová osoba, dotčená evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo dotčený evropský obchodník s cennými papíry s nejvyšší bilanční sumou měla nebo měl možnost vyjádřit své stanovisko k zamýšlenému rozhodnutí.


  80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  § 151

  Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích

  Nastane-li naléhavá situace, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě Evropské unie, v němž má sídlo osoba kontrolovaná osobou, u níž je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, sdělí Česká národní banka bez zbytečného odkladu všechny nezbytné informace

  a) Evropskému orgánu pro bankovnictví,

  b) Evropské radě pro systémová rizika a

  c) příslušným orgánům členských států Evropské unie dotčených touto situací.

  § 152

  Kolegium nad skupinou

  (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, může zřídit kolegium s cílem usnadnit plnění povinností podle čl. 48 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80) a zajistit koordinaci a spolupráci s příslušnými orgány dohledu ze států, které nejsou členským státem Evropské unie. Česká národní banka může zřídit kolegium zejména, pokud to je nutné pro účely uplatnění čl. 23 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) a čl. 23 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72), za účelem výměny a aktualizace relevantních informací o modelu marží s orgány dohledu způsobilých ústředních protistran. Zřízení a činnost kolegií je založeno na písemných ujednáních, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými příslušnými orgány dohledu.

  (2) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, může zřídit kolegium i v případě, že všechny kontrolované osoby ve skupině obchodníka s cennými papíry, kterou kontroluje evropský kontrolující investiční podnik, evropská investiční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba, mají sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie.

  (3) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky, Evropského orgánu pro bankovnictví a ostatních dotčených příslušných orgánů dohledu při

  a) plnění úkolů podle § 151,

  b) koordinaci žádostí o informace, pokud to je nezbytné k usnadnění dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72),

  c) koordinaci vícečetných žádostí příslušných orgánů dohledu nad evropskými obchodníky s cennými papíry, kteří jsou součástí téže skupiny, o informace týkající se modelu marží a parametrů použitých pro výpočet maržového požadavku relevantních evropských obchodníků s cennými papíry, adresovaných příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu Evropské unie člena clearingového systému nebo příslušného orgánu dohledu způsobilé ústřední protistrany,

  d) výměně informací mezi všemi příslušnými orgány dohledu a s Evropským orgánem pro bankovnictví podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 106) a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 108),

  e) snaze dosáhnout dohody o dobrovolném přenesení úkolů a povinností mezi příslušnými orgány dohledu a

  f) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při jeho výkonu.

  (4) Členy kolegia jsou

  a) Česká národní banka,

  b) příslušné orgány dohledu odpovědné za dohled nad kontrolovanými osobami ve skupině obchodníka s cennými papíry, kterou kontroluje evropský kontrolující investiční podnik, evropská investiční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba, a

  c) příslušné orgány dohledu jiných než členských států Evropské unie, je-li to účelné a jestliže podle shodného posouzení všech dotčených příslušných orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován podle čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80).

  (5) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, řídí jednání kolegia a přijímá rozhodnutí. Česká národní banka

  a) předem podává všem členům kolegia úplné informace o jednáních kolegia, organizaci takových zasedání, o hlavních otázkách, jež mají být projednány, a o zvažovaných činnostech,

  b) bezodkladně informuje všechny členy kolegia o rozhodnutích přijatých na jednáních nebo o provedených opatřeních,

  c) při přijímání rozhodnutí přihlíží k významu činnosti dohledu, která má být naplánována nebo koordinována orgány podle odstavce 4.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  106) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.

  108) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES, v platném znění.

  § 153

  Požadavky na spolupráci

  (1) Pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu poskytuje Česká národní banka orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie informace potřebné pro výkon jejich dohledu, zejména informace o

  a) majetkoprávních vztazích mezi členy skupiny, struktuře správy a řízení včetně organizační struktury skupiny, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované i neregulované osoby, neregulované kontrolované osoby a kontrolující osoby a příslušné orgány dohledu nad regulovanými osobami v této skupině,

  b) postupech shromažďování informací od evropských obchodníků s cennými papíry ve skupině a ověřování těchto informací,

  c) vývoji v evropských obchodnících s cennými papíry nebo v jiných osobách ze skupiny, který může vážně ohrozit finanční situaci evropských obchodníků s cennými papíry ve skupině,

  d) veškerých významných sankcích a mimořádných opatřeních přijatých příslušnými orgány dohledu podle tohoto zákona nebo podle zahraničních právních předpisů provádějících směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 80) a

  e) uložení specifického kapitálového požadavku podle § 135e.

  (2) O informace podle odstavce 1 Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie určený k výkonu dohledu nad osobou, která je členem skupiny. Rovněž v případě evropského kontrolujícího investičního podniku, evropské investiční holdingové osoby a evropské smíšené finanční holdingové osoby požádá orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě z jiného členského státu Evropské unie o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.

  (3) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě.

  (4) Česká národní banka před přijetím rozhodnutí, jež může ovlivnit výkon dohledu orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, požádá tento orgán dohledu o stanovisko ohledně

  a) změn ve složení společníků nebo v organizační či řídicí struktuře obchodníka s cennými papíry ve skupině obchodníka s cennými papíry, pro něž je nutný souhlas nebo povolení příslušných orgánů dohledu,

  b) významných sankcí uložených obchodníkovi s cennými papíry nebo ohledně jiných mimořádných opatření a

  c) specifických kapitálových požadavků uložených podle § 135e.

  (5) Česká národní banka nemusí konzultovat skutečnosti podle odstavce 4, nesnese-li věc odkladu nebo by taková konzultace mohla ohrozit účel rozhodnutí. V takovém případě informuje orgány dohledu podle odstavce 4 bez zbytečného odkladu.


  80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

  § 154

  Ověření informací týkajících se osob se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie

  (1) Obdrží-li Česká národní banka žádost příslušného orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o ověření informací o obchodníkovi s cennými papíry, investiční holdingové osobě, smíšené finanční holdingové osobě, finanční instituci, podniku pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72), smíšené holdingové osobě nebo kontrolované osobě se sídlem nebo bydlištěm v České republice,

  a) provede ověření sama, přičemž žadatel se může takového ověřování účastnit,

  b) umožní žadateli, aby ověření sám provedl, nebo

  c) požádá o provedení nezávislého ověření auditora nebo jiného odborníka a bez zbytečného odkladu postoupí výsledek ověření žadateli v případě, že tento se ověřování neúčastnil.

  (2) Česká národní banka může požádat příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o ověření informací o evropském obchodníkovi s cennými papíry, investiční holdingové osobě, smíšené finanční holdingové osobě, finanční instituci, podniku pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72), smíšené holdingové osobě nebo kontrolované osobě se sídlem nebo bydlištěm v tomto jiném členském státě Evropské unie. Česká národní banka se může takového ověřování účastnit.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  § 155

  Zahrnutí holdingových osob do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu

  Investiční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba jsou zahrnuty do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

  § 155a

  Požadavky na členy vedoucího orgánu investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby

  (1) Investiční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba jsou povinny zajistit, aby členem jejich vedoucího orgánu byla osoba důvěryhodná, dostatečně odborně způsobilá a zkušená pro výkon své funkce a pro zajištění plnění požadavků vyplývajících pro investiční holdingovou osobu a smíšenou finanční holdingovou osobu z tohoto zákona.

  (2) Investiční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba je povinna informovat Českou národní banku o návrzích personálních změn ve svém vedoucím orgánu, včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti navrhovaných osob. Fyzická osoba, která je navrhovaná za člena vedoucího orgánu, je povinna investiční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě poskytnout potřebné podklady a součinnost.

  (3) Osoba, která se nově stane investiční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, je povinna splnit povinnost podle odstavce 2 do 2 měsíců ode dne, kdy se stane investiční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou. Neučiní-li tak, má se za to, že člen jejího vedoucího orgánu, ve vztahu k němuž povinnost splněna nebyla, nesplňuje stanovené předpoklady.

  (4) Česká národní banka může požadovat po investiční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě výměnu osoby, která je členem vedoucího orgánu investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby, jestliže tato osoba není dostatečně odborně způsobilá, zkušená nebo důvěryhodná.

  § 155b

  Smíšená holdingová osoba

  (1) Je-li kontrolující osobou obchodníka s cennými papíry smíšená holdingová osoba, může Česká národní banka

  a) vyžadovat, aby jí smíšená holdingová osoba poskytla veškeré informace, které mohou být relevantní pro dohled nad tímto obchodníkem s cennými papíry, a

  b) dohlížet na obchody mezi obchodníkem s cennými papíry a smíšenou holdingovou osobou a jí kontrolovanými osobami a vyžadovat, aby obchodník s cennými papíry zavedl přiměřené postupy řízení rizik a mechanismy vnitřní kontroly včetně řádných postupů podávání zpráv a vedení účetnictví za účelem zajištění identifikace, měření, sledování a kontroly těchto obchodů.

  (2) Česká národní banka je oprávněna provádět kontrolu na místě nebo nechat provádět kontrolu na místě pro účely ověření informací obdržených od osob podle odstavce 1 třetí osobou.

  § 155c

  Posouzení dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, a dalších technik dohledu

  (1) Pokud dva nebo více evropských obchodníků s cennými papíry, z nichž alespoň jeden má sídlo v České republice, kteří jsou kontrolovanými osobami téže kontrolující osoby se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nepodléhají účinnému dohledu na úrovni skupiny, Česká národní banka posoudí, zda tito evropští obchodníci s cennými papíry podléhají dohledu orgánem dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, který je rovnocenný dohledu stanovenému v tomto zákoně a v části první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72).

  (2) Česká národní banka provádí posouzení podle odstavce 1, pokud by byla jinak orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu. Česká národní banka přitom konzultuje ostatní dotčené příslušné orgány dohledu.

  (3) Pokud Česká národní banka v posouzení podle odstavce 1 dospěje k závěru, že se takový rov nocenný dohled neuplatňuje, použije na obchodníky s cennými papíry obdobně ustanovení tohoto zákona, právního předpisu jej provádějícího nebo článku 7 nebo 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 72) nebo uplatní jiné přiměřené postupy dohledu, které zabezpečí cíle dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu. Opatření přijatá podle věty první oznámí Česká národní banka ostatním zúčastněným příslušným orgánům dohledu, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské komisi.

  (4) V případě, že by kontrolující osoba měla sídlo v členském státě Evropské unie a Česká národní banka by byla orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, může Česká národní banka požadovat zejména zřízení investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby se sídlem v členském státě Evropské unie a uplatňování tohoto zákona, právního předpisu jej provádějícího nebo článku 7 nebo 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/2033 72) u této investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  § 156

  zrušen

  HLAVA III

  PŘESTUPKY

  Díl 1

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

  § 157

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie,

  b) uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

  c) jako člen vedoucího orgánu jedná v rozporu s § 10 odst. 4,

  d) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

  e) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 3,

  f) jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nesplní povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 14g, § 17 odst. 6 nebo § 32 odst. 7,

  g) jako osoba podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s § 17j nesplní některou z povinností podle § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h nebo 17i,

  h) jako účastník obchodního systému neprovede testování algoritmů podle § 73m, nebo

  i) jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle § 73k.

  (2) Fyzická osoba se jako vázaný zástupce dopustí přestupku tím, že nevypoví smluvní závazek v rozporu s § 32b odst. 2.

  (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.

  (4) Fyzická osoba se jako osoba podle § 116 odst. 1 dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 116.

  (5) Fyzická osoba se jako emitent podle § 118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní některou z povinností podle § 120 nebo § 120c odst. 1,

  b) poruší zákaz podle § 121, nebo

  c) nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2.

  (6) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (7) Za přestupek podle odstavce 2, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

  (8) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  (9) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 5 let.

  § 158

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) jako emitent podle § 118 odst. 1 neuveřejní výroční finanční zprávu podle § 118,

  b) jako osoba podle § 122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 122 odst. 1, nebo

  c) jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle § 127 odst. 2.

  (2) Fyzická osoba se jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry, nebo osoba, která má tyto podklady u sebe, dopustí přestupku tím, že neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

  (3) Fyzická osoba se jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 139 odst. 7.

  (4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 60 000 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 60 000 000 Kč.

  (5) Za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

  § 158a

  (1) Fyzická osoba se jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 115b.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 128 850 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a).

  § 158b

  (1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134j ovlivňuje zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého investičního produktu nebo přijme zakázanou pobídku.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  Díl 2

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

  § 159

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, v platném znění.

  (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42).

  (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43).

  (4) Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.


  42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění.

  43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.

  § 159a

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 140 000 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.


  51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění.

  § 160

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

  a) podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

  b) podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

  c) podle čl. 18, čl. 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

  a) 30 000 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

  a) 15 000 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  § 161

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů53), nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.


  53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.

  § 161a

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 126 650 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.


  63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.

  § 161b

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 18 228 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 18 228 000 Kč.

  § 161c

  Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 23 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375),

  b) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu požadovanou součinnost podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375), nebo

  c) poskytuje služby skupinového financování, aniž je k tomu oprávněna podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 13 230 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a).


  75) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.

  Díl 3

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

  § 162

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie,

  b) uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

  c) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

  d) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 3,

  e) jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, neuchová dokumenty a záznamy podle § 14g, § 17 odst. 6 nebo § 32 odst. 7,

  f) jako osoba podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s § 17j nesplní některou z povinností podle § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h nebo 17i,

  g) jako účastník obchodního systému nesplní povinnost provést testování algoritmů podle § 73m, nebo

  h) jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle § 73k.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vázaný zástupce dopustí přestupku tím, že nevypoví smluvní závazek v rozporu s § 32b odst. 2.

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 53, § 73b odst. 1 nebo § 100 odst. 2 neoprávněně používá označení "regulovaný trh", "trh malých a středních podniků", "burza cenných papírů" nebo obdobné označení nebo označení "centrální depozitář cenných papírů".

  (5) Podnikající fyzická osoba se jako osoba podle § 116 odst. 1 dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 116.

  (6) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do

  a) 150 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku.

  (7) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  (8) Za přestupek podle odstavce 2 nebo 5 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

  (9) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit též zákaz činnosti až na 5 let.

  § 163

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) jako osoba podle § 122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 122 odst. 1, nebo

  b) jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle § 127 odst. 2.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry nebo osoba, která má tyto podklady u sebe, dopustí přestupku tím, že neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 139 odst. 7.

  (4) Právnická osoba se jako poskytovatel dlouhodobého investičního produktu dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 134g odst. 3 uloží peněžní prostředky majitele dlouhodobého investičního produktu u osoby, která není oprávněna přijímat vklady od veřejnosti podle zákona upravujícího činnost bank, nebo neeviduje výši práv na výplatu peněžních prostředků v rámci jím poskytovaném dlouhodobém investičním produktu,

  b) v rozporu s § 134g odst. 4 pověří vedením evidence investičních nástrojů osobu, která není oprávněna vést tuto evidenci nebo neeviduje počet a druh investičních nástrojů v rámci jím poskytovaném dlouhodobém investičním produktu,

  c) provede pokyn majitele dlouhodobého investičního produktu v rozporu s § 134h odst. 1,

  d) nesplní oznamovací povinnost podle § 134h odst. 4,

  e) nezajistí, aby majetek v rámci dlouhodobého investičního produktu tvořily pouze věci uvedené v § 134i odst. 1, nebo

  f) v rozporu s § 134i odst. 2 nezajistí, aby získané peněžní prostředky zůstaly součástí majetku v rámci dlouhodobého investičního produktu.

  (5) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 300 000 000 Kč,

  b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje- li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

  (6) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 60 000 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.

  (7) Za přestupek podle odstavce 2, 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

  § 163a

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 115b.

  (2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 128 850 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).

  (3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 128 850 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a).

  § 163b

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134j ovlivňuje zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého investičního produktu nebo přijme zakázanou pobídku.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 164

  Přestupky obchodníka s cennými papíry

  (1) Obchodník s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,

  b) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

  c) nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení podle § 12,

  d) nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků na činnost obchodníka s cennými papíry podle § 12a,

  e) v rozporu s § 12ba odst. 1 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn,

  f) v rozporu s § 12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu,

  g) v rozporu s § 12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu,

  h) nesplní informační povinnost podle § 12ba odst. 6,

  i) nezavede postupy podle § 12bb,

  j) nezajistí vedení některé z evidencí podle § 12c,

  k) pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedl, udržoval nebo uplatňoval odpovídající opatření podle § 12d,

  l) nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle § 12e odst. 1 nebo 2,

  m) nemá ověřenu přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle § 12e odst. 3,

  n) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

  o) nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle § 14,

  p) v rozporu s § 14a odst. 1 je při své činnosti zastoupen jinou osobou,

  q) v rozporu s § 14a odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

  r) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 15 odst. 1,

  s) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace,

  t) nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 6,

  u) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 17,

  v) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 17c nebo § 17d odst. 1, 2 nebo 4,

  w) neuchová nebo neposkytne při algoritmickém obchodování s vysokou frekvencí v rozporu s § 17e záznamy v obchodních systémech,

  x) nesplní při algoritmickém obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu některou z povinností podle § 17f odst. 1,

  y) nesplní při poskytování přímého elektronického přístupu k obchodnímu systému některou z povinností podle § 17g odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 17h odst. 1, 2 nebo 4,

  z) nesplní při nabízení služby zúčtování jiným osobám některou z povinností podle § 17i,

  za) nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 nebo 6 nebo podle § 22 odst. 1 nebo 5,

  zb) umístí pobočku v rozporu s rozhodnutím České národní banky podle § 21 odst. 5,

  zc) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g),

  zd) jako osoba, která provozuje strategii tvorby trhu, nemá smlouvu podle § 50g odst. 1, nebo

  ze) nesplní informační povinnost podle § 134e odst. 2.

  (2) Obchodník s cennými papíry se dále dopustí přestupku tím, že nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení podle § 12ab.

  (3) Obchodník s cennými papíry se dále dopustí přestupku tím, že

  a) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 12i odst. 1,

  b) nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 3 nebo 4 nebo § 16a,

  c) jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1,

  d) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e),

  e) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33,

  f) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129, nebo

  g) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle věty první § 130 odst. 11.

  (4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do

  a) 20 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 165

  Přestupky zahraniční osoby

  (1) Zahraniční osoba se jako osoba podle § 24 dopustí přestupku tím, že

  a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 24 odst. 5 písm. a) a § 13,

  b) neuveřejní údaje podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16b,

  c) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 24 odst. 5 písm. c) a § 15 odst. 1, nebo

  d) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 24 odst. 5 písm. e) a § 17.

  (2) Zahraniční osoba se jako osoba podle § 28 dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 28b odst. 3 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

  b) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12 nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení,

  c) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12a nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků,

  d) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 1 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn,

  e) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu,

  f) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu,

  g) nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 6,

  h) nezavede postupy podle § 28b odst. 3 a § 12bb,

  i) nezajistí vedení některé z evidencí podle § 28b odst. 3 a § 12c,

  j) pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedla, udržovala nebo uplatňovala odpovídající opatření podle § 28b odst. 3 a § 12d,

  k) nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle § 28b odst. 3 a § 12e odst. 1 nebo 2,

  l) nemá ověřenu přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle § 28b odst. 3 a § 12e odst. 3,

  m) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 28b odst. 3 a § 13,

  n) nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle § 28b odst. 3 a § 14,

  o) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 28b odst. 3 a § 15 odst. 1,

  p) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace,

  q) nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 6,

  r) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 28b odst. 3 a § 17,

  s) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 17c nebo § 17d odst. 1, 2 nebo 4,

  t) neuchová nebo neposkytne při algoritmickém obchodování s vysokou frekvencí v rozporu s § 28b odst. 3 a § 17e záznamy v obchodních systémech,

  u) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu některou z povinností podle § 17f odst. 1,

  v) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při poskytování přímého elektronického přístupu k obchodnímu systému některou z povinností podle § 17g odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 17h odst. 1, 2 nebo 4,

  w) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při nabízení služby zúčtování jiným osobám některou z povinností podle § 17i, nebo

  x) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g).

  (3) Zahraniční osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) jako osoba podle § 24 nesplní některou z informačních povinností podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo

  b) jako osoba podle § 28 nesplní některou z informačních povinností podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 4 písm. a), b) nebo c).

  (4) Zahraniční osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) jako osoba podle § 24 nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 3,

  b) jako osoba podle § 28 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 28b odst. 3 a § 12i odst. 1,

  c) jako osoba podle § 28 nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 3,

  d) jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1,

  e) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e),

  f) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

  g) jako osoba podle § 133 nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 133.

  (5) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do

  a) 20 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (7) Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 166

  Přestupky investičního zprostředkovatele

  (1) Investiční zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 32 odst. 1 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

  b) v rozporu s § 32 odst. 2 a § 12 nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení,

  c) v rozporu s § 32 odst. 2 a § 12a nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků,

  d) není pojištěn podle § 31,

  e) nezavede postupy podle § 32 odst. 3 a § 12bb,

  f) nevede evidenci přijatých a předaných pokynů nebo evidenci smluv podle § 32 odst. 4 a § 13,

  g) v rozporu s § 32 odst. 5 a § 14a odst. 1 je při své činnosti zastoupen jinou osobou,

  h) v rozporu s § 32 odst. 5 a § 14a odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

  i) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 32 odst. 6 a § 15 odst. 1,

  j) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 32 odst. 4 a § 17 odst. 1 nebo 6, nebo

  k) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g).

  (2) Investiční zprostředkovatel se dále dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní informační povinnost podle § 30 odst. 5,

  b) při poskytování hlavních investičních služeb je zastoupen v rozporu s § 30c,

  c) jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1, nebo

  d) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e).

  (3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu investičního zprostředkovatele podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 167

  Přestupky akreditované osoby

  (1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,

  b) nesplní oznamovací povinnost podle § 14c odst. 7,

  c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 14f odst. 1 nebo 2,

  d) neuveřejní informace nebo zkouškový řád podle § 14f odst. 4,

  e) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 14f odst. 4,

  f) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 14f odst. 6, nebo

  g) neuchová dokumenty nebo záznamy týkající se provádění odborných zkoušek podle § 14g.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e) nebo f),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo g),

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

  § 168

  Přestupky provozovatele obchodního systému

  (1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí přestupku tím, že

  a) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu,

  b) nesplní povinnost podle § 38 odst. 6,

  c) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 38 odst. 8 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

  d) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40,

  e) neorganizuje regulovaný trh s odbornou péčí podle § 41 odst. 1,

  f) provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 41 odst. 3,

  g) nezřídí výbor pro jmenování podle § 43,

  h) nesplní některou z povinností při nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu podle § 47,

  i) nesplní některý z organizačních požadavků podle § 48,

  j) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 49,

  k) nesplní některou z informačních povinností podle § 50,

  l) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 50a,

  m) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 50b,

  n) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 50c,

  o) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 50d,

  p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 50e,

  q) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 50f,

  r) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 50g odst. 2,

  s) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

  t) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52,

  u) přijme k obchodování na regulovaný trh investiční nástroj v rozporu s § 56 nebo 57,

  v) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při vyloučení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu podle § 61,

  w) nestanoví nebo nedodržuje pravidla obchodování na regulovaném trhu nebo pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu podle § 62,

  x) nestanoví nebo nedodržuje pravidla přístupu na regulovaný trh podle § 63,

  y) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 63,

  z) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

  za) jako osoba podle § 127 odst. 1 nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2,

  zb) v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

  zc) nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

  (2) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že

  a) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla opatření nebo postupy podle § 69 odst. 2,

  b) nemá k dispozici dostatečné finanční zdroje podle § 69 odst. 3,

  c) jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle § 69 odst. 4,

  d) nezajistí účastníkům přístup k údajům podle § 69 odst. 5,

  e) nesplní informační povinnost podle § 69 odst. 10,

  f) nepřijme nezbytná opatření k vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky podle § 70 odst. 1,

  g) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

  h) nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle § 71 odst. 2,

  i) nesplní oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3,

  j) nesplní informační povinnost podle § 71 odst. 4,

  k) provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 72,

  l) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50a,

  m) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73 odst. 2 a § 50b,

  n) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73 odst. 2 a § 50c,

  o) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73 odst. 2 a § 50d,

  p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50e,

  q) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73 odst. 2 a § 50f,

  r) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73 odst. 2 a § 50g odst. 2,

  s) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle § 73a a 61,

  t) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

  u) v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

  v) nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

  (3) Provozovatel organizovaného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že

  a) provádí pokyny zákazníků v rozporu s § 73d odst. 3,

  b) obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 73d odst. 4,

  c) v rozporu s § 73d odst. 5 při obchodování párováním pokynů na vlastní účet nedodržuje požadavky podle § 2 odst. 1 písm. q),

  d) obchoduje na vlastní účet v rozporu s § 73d odst. 6,

  e) provede systematickou internalizaci v rozporu s § 73e odst. 2,

  f) nezajistí, aby organizovaný obchodní systém nebyl propojen podle § 73e odst. 3,

  g) nesplní informační povinnost podle § 73e odst. 4,

  h) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla nebo opatření podle § 73f odst. 1,

  i) jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle § 73f odst. 2,

  j) nezajistí účastníkům přístup k údajům podle § 73f odst. 3,

  k) nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle § 73f odst. 4,

  l) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 73f odst. 5 nebo 6,

  m) nesplní některou z povinností při obchodování v organizovaném obchodním systému podle § 73g,

  n) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle § 73h odst. 1 a § 61,

  o) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50a,

  p) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73h odst. 2 a § 50b,

  q) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73h odst. 2 a § 50c,

  r) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73h odst. 2 a § 50d,

  s) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50e,

  t) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73h odst. 2 a § 50f,

  u) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73h odst. 2 a § 50g odst. 2,

  v) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky organizovaného obchodního systému podle § 73i,

  w) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

  x) v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

  y) nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

  (4) Provozovatel organizovaného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 48a a § 12i odst. 1.

  (5) Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu provozovatele obchodního systému podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (6) Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 169

  Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů

  (1) Poskytovatel služeb hlášení údajů se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 78 a § 12i odst. 1.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 170

  Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

  (1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí přestupku tím, že

  a) uveřejní změnu pravidel v rozporu s § 87 odst. 1,

  b) nesplní oznamovací povinnost podle § 90b odst. 4, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.

  (2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že

  a) neprovozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání s odbornou péčí podle § 90 odst. 3,

  b) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo

  c) nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.

  (3) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo § 90d.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 nebo 3,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

  § 171

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí přestupku tím, že

  a) neuchová evidenci nebo dokumenty podle § 99a,

  b) neposkytne údaje podle § 115 odst. 1, nebo

  c) poruší povinnost podle § 121d nebo § 121e odst. 2, 3, 4 nebo 5.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí přestupku tím, že nevede tuto evidenci způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 93 odst. 4.

  (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 172

  Přestupky některých emitentů investičních nástrojů

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

  a) neuveřejní výroční finanční zprávu podle § 118,

  b) neuveřejní pololetní finanční zprávu podle § 119,

  c) neuveřejní zprávu podle § 119a, nebo

  d) neuveřejní informaci podle § 119b nebo podle § 122b odst. 3 nebo 4.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku dále tím, že

  a) nesplní některou z povinností podle § 120, 120a, 120b nebo 120c,

  b) poruší některý ze zákazů v rozporu s § 121, nebo

  c) nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2.

  (3) Právnická osoba se dále jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) dopustí přestupku tím, že

  a) neposkytne informace podle § 121e odst. 1, nebo

  b) poruší povinnost podle § 121k odst. 4, § 121o odst. 4, § 121u odst. 1, § 121u odst. 2 věty druhé nebo § 121u odst. 3.

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako emitent uvedený v § 127d odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

  a) neuveřejní informaci způsobem podle § 127d odst. 3, nebo

  b) nesplní oznamovací povinnost podle § 127d odst. 3.

  (5) Za přestupek emitenta, který je právnickou osobou, podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 300 000 000 Kč,

  b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

  (6) Za přestupek emitenta, který je podnikající fyzickou osobou, podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 60 000 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.

  (7) Za přestupek podle odstavce 2, 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 173

  Přestupky investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a smíšené holdingové osoby

  (1) Investiční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) člen jejího vedoucího orgánu nesplňuje požadavky podle § 155a odst. 1, nebo

  b) nesplní informační povinnost nebo nepředloží příslušné podklady podle § 155a odst. 2.

  (2) Smíšená holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že neposkytne České národní bance informace podle § 155b odst. 1 písm. a).

  (3) Za přestupek investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do

  a) 10 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).

  § 173a

  Přestupky institucionálního investora a správce aktiv

  (1) Institucionální investor se dopustí přestupku tím, že

  a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení podle § 127f, nebo

  b) poruší povinnost podle § 127g nebo 127j.

  (2) Správce aktiv se dopustí přestupku tím, že

  a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení podle § 127f, nebo

  b) poruší povinnost podle § 127g.

  (3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 173b

  (1) Poskytovatel služeb skupinového financování se dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 90k.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

  Díl 4

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

  § 174

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, v platném znění.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42).

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43).

  (4) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) nebo který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e) a má alespoň 3 zaměstnance, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 73) nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 74).

  (5) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.


  42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění.

  43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.

  73) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.

  74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

  § 175

  Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky

  (1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na investiční podniky72).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 20 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.


  72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.

  § 176

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

  (2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 550 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 140 000 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.


  51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění.

  § 177

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

  a) podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

  b) podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

  c) podle čl. 18, 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

  (2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

  a) 450 000 000 Kč,

  b) výše 15 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (4) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

  a) 75 000 000 Kč,

  b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (5) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

  a) 30 000 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (6) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

  a) 30 000 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (7) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

  a) 15 000 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  § 178

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů53), nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 150 000 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.


  53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.

  § 179

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 5 odst. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8 odst. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 14 nebo čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

  (2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 138 650 000 Kč,

  b) výše 3 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 19 411 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  § 180

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

  a) podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,

  b) podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, nebo

  c) podle čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

  (2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

  a) 135 100 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

  a) 405 300 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do

  a) 135 100 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 181

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

  a) podle čl. 11 odst. 1 písm. d) nebo čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, nebo

  b) podle čl. 4 až 10, čl. 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), čl. 11 odst. 2 nebo 3, čl. 12 až 16, čl. 21, 23 až 29 nebo čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011.

  (2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

  a) 6 782 500 Kč,

  b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

  a) 27 130 000 Kč,

  b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

  a) 2 713 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (5) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

  a) 13 565 000 Kč, nebo

  b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  § 182

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63).

  (2) Institucionální investor, který obdržel pokyn k plnění povinností od jiného institucionálního investora podle čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z těchto povinností.

  (3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

  a) 126 650 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

  a) 126 650 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.


  63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.

  § 183

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

  (2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 130 200 000 Kč,

  b) výše 3 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  (3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

  a) 18 228 000 Kč, nebo

  b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

  § 184

  Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

  (1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 2 až 6, čl. 4, 5, čl. 6 odst. 1 až 6, čl. 7 odst. 1 až 4, čl. 8 odst. 1 až 6, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1, 2 a 5, čl. 11 odst. 1 až 3 a 6 až 9, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 19 odst. 1 až 6, čl. 20 odst. 1 a 2, čl. 21 odst. 1 až 7, čl. 22 odst. 2 a 4 až 6, čl. 23 odst. 2 až 4, 6 až 8, 11 a 12, čl. 24 odst. 1 až 3, 6 a 7, čl. 25 odst. 1 až 5, čl. 26 nebo čl. 27 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375).

  (2) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu požadovanou součinnost podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375), nebo

  b) poskytuje služby skupinového financování, aniž je k tomu oprávněna podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375).

  (3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

  a) 13 230 000 Kč,

  b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje- li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).


  75) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.

  § 185

  Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran

  (1) Ústřední protistrana se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 9 odst. 1 až 4, 6, 7, 9 až 11, 13, 14, 16 a 18 až 21 nebo čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 76).

  (2) Člen clearingového systému se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle čl. 9 odst. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 76).

  (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do

  a) 128 850 000 Kč,

  b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje- li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo

  c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).


  76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.

  § 186

  zrušen

  § 186a

  zrušen

  § 187

  zrušen

  § 188

  zrušen

  § 189

  zrušen

  § 190

  zrušen

  § 191

  zrušen

  Díl 5

  Společná ustanovení k přestupkům

  § 192

  (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

  (2) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.