Jiná rušení činnosti státního orgánu, ODDÍL ŠESTÝ

Trestní zákon č. 140/1961 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2009 (aktuální znění)  ODDÍL ŠESTÝ

  Jiná rušení činnosti státního orgánu

  Nadpis vypuštěn

  § 169

  zrušen

  § 169a

  Zasahování do nezávislosti soudu

  (1) Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu


  a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

  b) způsobit značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 169b

  Pohrdání soudem

  Kdo opakovaně závažným způsobem ruší jednání soudu, nebo kdo se opakovaně při takovém jednání k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje anebo kdo opakovaně jednání soudu zmaří, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.

  § 170

  zrušen

  § 170a

  zrušen

  § 171

  Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

  (1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, že

  a) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu,

  b) zdržuje se na území republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo mu byl pobyt na území republiky zakázán,

  c) vykonává činnost, která mu byla zakázána,

  d) dopustí se závažného jednání, aby zmařil účel ochranného léčení, zabezpečovací detence nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku dítěte ze zařízení pro výkon ochranné výchovy výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při ukončení ochranného léčení,

  e) dopustí se závažného jednání, aby zmařil účel vazby nebo trestu, nebo

  Pozn. red.: § 171 byl nezávisle a současně novelizován dvěma zákony - č. 129/2008 a č. 274/2008 Sb., důsledkem je absence písm. f).

  g) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Kdo zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, že

  a) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní věc nebo jinou majetkovou hodnotu, které se takové rozhodnutí týká, nebo

  b) uprchne stráži, z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody,

  bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem.

  (3) Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného státního orgánu týkajícího se výchovy nezletilých dětí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (4) Kdo se dopustí závažného nebo opakovaného jednání aby zmařil vykázání provedené podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.


  2b) § 21a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  zrušen

  § 171a

  Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

  (1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území republiky3) nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin za úplatu nebo jinou výhodu či prospěch,

  c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a za úplatu nebo jinou výhodu či prospěch,

  b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,

  c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

  e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo

  f) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo

  d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.


  3) Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu.

  § 171b

  Násilné překročení státní hranice

  (1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže

  a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,

  b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,

  d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,

  e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo

  f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo

  d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  § 171c

  Porušení předpisů o mezinárodních letech

  Kdo poruší předpisy o mezinárodních letech tím, že vnikne vzdušným dopravním prostředkem na území republiky, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  § 171d

  Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

  (1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže

  a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,

  b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,

  c) spáchá takový čin opětovně, nebo

  d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  § 171e

  Porušování mezinárodních sankcí

  (1) Kdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána ze svého členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v ůmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 172

  Vzpoura vězňů

  (1) Kdo se zúčastní vzepření skupiny vězňů dozorčímu orgánu, jeho rozkazu nebo vězeňskému řádu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, zorganizuje-li čin uvedený v odstavci 1.

  § 173

  zrušen

  § 174

  Křivé obvinění

  (1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 175

  Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek

  (1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny

  a) uvede nepravdu o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo

  b) takovou okolnost zamlčí,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo peněžitým trestem.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 175a

  Křivé tlumočení

  (1) Kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá v řízení před státním orgánem nebo v souvislosti s takovým řízením skutečnosti nebo okolnosti, které mají podstatný význam pro rozhodnutí státního orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Kdo jako tlumočník před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 175b

  Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů

  (1) Kdo padělá lékařskou zprávu, posudek nebo nález anebo podstatně změní jejich obsah v úmyslu užít je v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení, nebo

  kdo užije v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého,

  bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo v nich zamlčí podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby je bylo užito v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení, nebo

  kdo užije takové lékařské zprávy, posudku nebo nálezu v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy, v trestním nebo občanském soudním řízení.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  § 176

  Padělání a pozměňování veřejné listiny

  (1) Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo kdo užije takové listiny jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 176a

  Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka

  Kdo neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává státní pečeť nebo razítko orgánu veřejné správy s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí listin, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  § 177

  Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda

  Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, nebo kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, nebo kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárných sborů nebo orgánů místní samosprávy anebo přípravy nebo průběh referenda, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  § 178

  Neoprávněné nakládání s osobními údaji

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se údaj týká,

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

  c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.

  § 178a

  Pytláctví

  (1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede, nebo přechovává zvěř nebo ryby neoprávněně ulovené, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let a propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch,

  b) zvlášť zavrženíhodným způsobem,

  c) hromadně účinným způsobem, nebo

  d) jako člen organizované skupiny.

  Stejně bude pachatel potrestán, byl-li v posledních třech letech odsouzen pro čin uvedený v odstavci 1.
  Zpět na obsah zákona

  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.