Spolupráce mezi obcemi, Díl 3

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)  Díl 3

  Spolupráce mezi obcemi

  § 46

  Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.

  § 47

  Na spolupráci mezi obcemi nelze užít ustanovení občanského zákoníku o spolku18) a o smlouvě o společnosti44).


  18) § 214 a násl. občanského zákoníku.

  44) § 2716 a násl. občanského zákoníku.

  § 48

  zrušen

  § 49


  (1) Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.

  (2) Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.

  (3) Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

  (4) Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce a údaje o členských obcích svazku obcí v rozsahu název obce a její identifikační číslo osoby, včetně údaje o dni vzniku a zániku jejich členství. Rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík; jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.

  (5) K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí. Návrh změn údajů zapisovaných do rejstříku svazků obcí podává svazek obcí do jednoho měsíce ode dne, kdy změna nastala.

  § 50

  (1) Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména

  a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,

  b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,

  c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,

  d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,

  e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,

  f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

  (2) Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno

  a) název a sídlo členů svazku obcí,

  b) název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,

  c) orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,

  d) majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,

  e) zdroje příjmů svazku obcí,

  f) práva a povinnosti členů svazku obcí,

  g) způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,

  h) podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,

  i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.

  (3) Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.

  § 51

  zrušen

  § 52

  Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni

  a) účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,

  b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,

  c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.

  § 53

  (1) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.

  (2) Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

  (3) Ustanovení § 42 odst. 2 a § 43 platí pro svazek obcí obdobně.

  Společenství obcí

  § 53a

  (1) Společenství obcí je svazek obcí, který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

  (2) Předmětem činnosti společenství obcí je vedle činností svazku obcí podle § 50 odst. 1 zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Za tímto účelem společenství obcí zpracovává strategii rozvoje společenství obcí. Strategii rozvoje společenství obcí schvaluje shromáždění starostů třípětinovou většinou všech svých členů.

  (3) Předmětem činnosti společenství obcí může být i zajišťování činností podle § 53e.

  (4) Stanoví-li tak zvláštní zákon, může společenství obcí vykonávat i další činnosti.

  § 53b

  (1) Postavení společenství obcí může nabýt svazek obcí, jehož členy

  a) je alespoň 15 obcí, nebo

  b) jsou alespoň tři pětiny všech obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže do tohoto správního obvodu náleží méně než 25 obcí.

  (2) Členy společenství obcí mohou být pouze obce nacházející se ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

  (3) Obec může být členem pouze jednoho společenství obcí.

  (4) Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v němž se nachází

  a) nejvýše 40 obcí, může vzniknout 1 společenství obcí,

  b) 41 až 60 obcí, mohou vzniknout nejvýše 2 společenství obcí,

  c) 61 až 80 obcí, mohou vzniknout nejvýše 3 společenství obcí a

  d) více než 80 obcí, mohou vzniknout nejvýše 4 společenství obcí.

  § 53c

  (1) Svazek obcí nabývá postavení společenství obcí dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o přiznání postavení společenství obcí. Krajský úřad přizná svazku obcí postavení společenství obcí, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 53b a 53d. Do rejstříku svazků obcí se zapíše údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí, den nabytí tohoto postavení a den zániku tohoto postavení. Postavení společenství obcí může svazek obcí nabýt také současně se svým vznikem.

  (2) Žádost o přiznání postavení společenství obcí podává svazek obcí nebo osoba uvedená v § 49 odst. 5 větě druhé, pokud má svazek obcí nabýt postavení společenství obcí současně se svým vznikem. K žádosti přiloží

  a) změnu stávajících stanov nebo nové stanovy, v nichž je uvedeno, že svazek obcí je společenstvím obcí, a v nichž jsou upraveny orgány podle § 53d, a

  b) dokumenty prokazující splnění podmínek podle § 53b.

  (3) Opis rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra.

  (4) Název společenství obcí obsahuje označení "společenství obcí", které může být nahrazeno zkratkou "s. o.".

  (5) Součástí sbírky listin rejstříku svazků obcí jsou žádost o přiznání postavení společenství obcí podle odstavce 2 a její přílohy, rozhodnutí podle odstavce 1 a rozhodnutí podle § 53f.

  § 53d

  (1) Nejvyšším orgánem společenství obcí je shromáždění starostů složené ze starostů členských obcí; starostu obce zastupuje místostarosta obce, případně starostou určený zástupce z řad členů zastupitelstva obce. Shromáždění starostů rozhoduje o všech záležitostech společenství obcí, pokud stanovy nesvěřují rozhodování jinému orgánu společenství obcí. Shromáždění starostů je vyhrazeno

  a) schvalovat strategii rozvoje společenství obcí,

  b) schvalovat rozpočet společenství obcí, střednědobý výhled rozpočtu společenství obcí, závěrečný účet společenství obcí a účetní závěrku společenství obcí sestavenou k rozvahovému dni,

  c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy společenství obcí,

  d) rozhodovat o přistoupení další obce do společenství obcí,

  e) rozhodovat o vyloučení obce ze společenství obcí,

  f) rozhodovat o zrušení a zániku společenství obcí,

  g) rozhodovat v záležitostech stanovených zvláštním právním předpisem.

  (2) V čele shromáždění starostů stojí předseda, který je statutárním orgánem společenství obcí. Předsedu zastupuje místopředseda, případně více místopředsedů. Předseda a místopředseda jsou voleni shromážděním starostů z řad jeho členů. Je-li zvoleno více místopředsedů, určí shromáždění starostů, v jakém pořadí zastupují předsedu.

  § 53e

  (1) Výkon správních činností59) může obec zajišťovat prostřednictvím zaměstnance společenství obcí, jehož je obec členem, za podmínek upravených stanovami společenství obcí a na základě dohody mezi společenstvím obcí a členskou obcí.

  (2) Výkon správních činností v přenesené působnosti může obec zajišťovat prostřednictvím zaměstnance společenství obcí pouze ve vztahu k přenesené působnosti, kterou podle zákona vykonávají všechny obecní úřady. Prostřednictvím zaměstnance společenství obcí nemůže obec zajišťovat výkon přenesené působnosti podle volebních zákonů.

  (3) Zaměstnanec společenství obcí vykonávající správní činnosti podle odstavce 1 má postavení úředníka územního samosprávného celku zařazeného do obecního úřadu. Oprávnění stanovit a ukládat zaměstnanci společenství obcí pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu k tomu účelu závazné pokyny má v rozsahu stanoveném podle odstavce 1 tajemník obecního úřadu; ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele vykonává vůči tomuto zaměstnanci společenství obcí. Na zaměstnance a na společenství obcí se při tom vztahují ustanovení zákona o úřednících územních samosprávných celků obdobně.


  59) § 2 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.

  § 53f

  Krajský úřad rozhodne o zrušení postavení společenství obcí na návrh společenství obcí. Nesplňuje- li společenství obcí některou z podmínek stanovených v § 53b odst. 1 až 3 po dobu 6 měsíců, je povinno do 30 dnů od uplynutí této doby podat krajskému úřadu návrh na zrušení postavení společenství obcí. Nesplní-li společenství obcí povinnost podle věty druhé, vyzve krajský úřad společenství obcí ke splnění podmínek stanovených v § 53b odst. 1 až 3 ve lhůtě alespoň 6 měsíců, a není-li ve stanovené lhůtě náprava zjednána, rozhodne o zrušení postavení společenství obcí i bez návrhu. Krajský úřad současně rozhodne o změně názvu svazku obcí tak, aby neobsahoval označení podle § 53c odst. 4. Opis rozhodnutí podle věty první nebo třetí zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra. Krajský úřad zaznamená v rejstříku svazků obcí údaj o zrušení postavení společenství obcí a změnu názvu společenství obcí.

  § 54

  Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami

  Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku o spolku18) a o smlouvě o společnosti44).


  18) § 214 a násl. občanského zákoníku.

  44) § 2716 a násl. občanského zákoníku.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.