cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  14.01.2022 14:44:23

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 17. – 23. ledna

 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu se uskuteční vzpomínkový obřad na nedávno zesnulého předsedu EP Davida Mariu Sassoliho. Poté proběhnou volby do funkce předsedy, místopředsedů a kvestorů Evropského parlamentu. Mimo to budou europoslanci ve středu diskutovat také o aktu o digitálních službách.
 • Na úterním zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci se mj. uskuteční výměna názorů na aktuální stav Nástroje pro oživení a odolnost a také by se měli schválit závěry Rady ohledně zprávy mechanismu varování a roční analýzy udržitelného růstu.
 • Ve středu a ve čtvrtek se uskuteční rovněž plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde se projednají návrhy stanovisek např. k umělé inteligenci v mikropodnicích a malých a středních podnicích, dále ke strategii pro malé a střední podniky nové generace nebo k průmyslovým ekosystémům, strategické autonomii a blahobytu.

Pondělí 17. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Euroskupina: Tematická diskuse o přizpůsobení hospodářské politiky a odolnosti; Tematická diskuse o solventnosti podnikového sektoru a možných opatřeních k usnadnění restrukturalizace podniků a přizpůsobení hospodářské politiky v eurozóně; Projednání návrhu doporučení týkající se hospodářské politiky eurozóny na rok 2022; Jednání o fiskálním rámci eurozóny; Jednání o aktuálním stavu posílení bankovní unie.
  • Rada pro zemědělství a rybolov: Představení priorit francouzského předsednictví v oblasti zemědělství a rybolovu; Zahájení práci na nařízení o dovozu, který nepřispívá k odlesňování; Výměna názorů na situaci na trhu se zemědělskými produkty; Informace o zemědělských otázkách souvisejících s obchodem; Informace o konferenci na vysoké úrovni s názvem „Dobré životní podmínky zvířat v EU dnes a v budoucnu“ z 9.12.2021; Předložení sdělení o udržitelných uhlíkových cyklech.
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Rozpočtový výbor
  • Skupina pro vývozní úvěry
  • Pracovní skupina pro komodity (PROBA)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Vzpomínkový obřad na prezidenta Davida Mariu Sassoliho; Oznámení kandidátů na funkci předsedy Evropského parlamentu
  • Společné zasedání Výboru pro zahraniční věci a Podvýboru pro bezpečnost a obranu:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s vysokým představitelem a místopředsedou Evropské komise Josepem Borrellem Fontellesem o bezpečnostní architektuře Evropy ve světle probíhající krize na východní Ukrajině a na rusko-ukrajinské hranici

Úterý 18. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci: Politická rozprava ohledně navrhované směrnice Rady o zajištění celosvětové minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v EU; Výměna názorů na aktuální stav Nástroje pro oživení a odolnost; Schválení závěrů ohledně zprávy mechanismu varování a roční analýzy udržitelného růstu; Přijetí doporučení týkající se hospodářské politiky eurozóny; Přípravy na nadcházející zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 (únor 2022); Představení priorit francouzského předsednictví pro nadcházejících 6 měsíců; Představení priorit německého předsednictví skupiny G7.
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • MERTENS
  • ANTICI
 • Evropská komise představí:
  • Balíček vysokoškolského vzdělávání: Evropská strategie pro vysoké školy; Budování mostů pro účinnou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy Parlamentu; Volba místopředsedů Parlamentu
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Seminář Parlamentního institutu; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 8. července 2021 – 12. ledna 2022

Středa 19. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Výbor pro finanční služby (FSC)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Představení pracovního programu francouzského předsednictví; Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 16.-17. prosince 2021; Akt o digitálních službách; Porušování základních svobod v Hongkongu; Situace v Kazachstánu; Politická krize v Súdánu
   • HLASOVÁNÍ: Volba místopředsedů Parlamentu; Volba kvestorů Parlamentu; Početní složení stálých výborů; Částečná obměna členů Účetního dvora – kandidát CZ (Jan Gregor); kandidát LV; kandidát SL; kandidát PL; Evropská léková agentura; Akt o digitálních službách
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání: Udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19 / prodloužení referenčního období; UI v mikropodnicích, malých a středních podnicích (stanovisko z vlastní iniciativy); Cesta k digitálnímu desetiletí; EURES – pro lepší integraci trhů práce (stanovisko z vlastní iniciativy); Na cestě k novému modelu péče o seniory: poučení z pandemie Covid-19 (stanovisko z vlastní iniciativy); NAIADES III; Strategie pro malé a střední podniky nové generace (stanovisko z vlastní iniciativy); Průmyslové ekosystémy, strategická autonomie a blahobyt (průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví); Inovativní finanční nástroje – společnosti se sociálním dopadem (průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví); Hospodářská politika eurozóny 2022; Rozprava týkající se Evropského roku mládeže 2022; Představení priorit francouzského předsednictví za účasti Clémenta BEAUNE, státního tajemníka pro evropské záležitosti francouzské vlády
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Seminář Parlamentního institutu; Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č.168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva; Volba členů a předsedů podvýborů; Záměry zahraničních cest výboru na rok 2022
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie:
   • Doporučení místopředsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Vyhodnocení průběhu slovinského předsednictví v Radě EU; Informace o prioritách francouzského předsednictví v Radě EU; Aktuální stav příprav předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 a představení programu předsednického Tria; Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 16. prosince 2021; Sdělení Komise: Pracovní program Komise na rok 2022: Společně za silnější Evropu; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní přístup ke skupinám globálních systémově významných institucí se strategií řešení krize ve více subjektech a metodiku nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky; Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení; Volba předsedy výboru

Čtvrtek 20. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Poradci pro oblast justice a vnitra – výměna informací
  • Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Sexuální a reprodukční zdraví a práva v Evropské unii; Ochrana zvířat během přepravy; Oznámení jmenování do výborů; Posílení postavení evropské mládeže: zaměstnanost po pandemii a sociální obnova
   • HLASOVÁNÍ: Volba kvestorů Parlamentu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání: Potravinové zabezpečení a udržitelné potravinové systémy (průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví); Revize směrnice o zdanění energie (ETD); Výkonnostní normy CO2 / nové automobily; Přínosy nejvzdálenějších regionů pro Evropskou unii (průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví); Právní stát a fond pro vymáhání pohledávek (stanovisko z vlastní iniciativy); Sociální dialog jako nástroj podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví)

Pátek 21. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER II
  • Poradci pro oblast justice a vnitra – výměna informací
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
 • V rámci francouzského předsedníctví proběhne:
  • Online konference na téma: „Ochrana Evropanů před finanční kriminalitou a financováním terorismu“

Sobota 22. ledna

Neděle 23. ledna 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 20.1.

Jakost vod ke koupání – přezkum pravidel EU

Do 21.1.

Dobré životní podmínky zvířat – změna právních předpisů EU

Do 24.1.

Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU

Do 4.2.

Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání

Do 11.2.

Kotační zákon – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu

Do 15.2.

Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku

Do 16.2.

Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.