Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Investiční společnosti celkem k datu</b> 26.00 26.00 0.00 27.00 -3.70%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 1.00 -
UK4 3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 1.00 - 1.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 223 622.00 4 339 936.00 -2.68% 3 554 844.00 18.81%
UK2 1. Pokladní hotovost 1 327.00 1 229.00 7.97% 1 135.00 16.92%
UK3 2. Pohledávky za bankami 1 954 438.00 2 179 802.00 -10.34% 1 425 650.00 37.09%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání 1 734 438.00 1 734 746.00 -0.02% 930 628.00 86.37%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami 220 000.00 445 056.00 -50.57% 495 022.00 -55.56%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 123 651.00 128 607.00 -3.85% 103 170.00 19.85%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 29 580.00 42 707.00 -30.74% 33 696.00 -12.21%
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 94 071.00 85 900.00 9.51% 69 474.00 35.40%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 13 571.00 13 707.00 -0.99% 13 575.00 -0.03%
UK10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami 13 571.00 13 707.00 -0.99% 13 575.00 -0.03%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 123 013.00 122 946.00 0.05% 250 290.00 -50.85%
UK13 5.1. Akcie 2 461.00 2 659.00 -7.45% 3 171.00 -22.39%
UK14 5.2. Podílové listy 100 505.00 100 240.00 0.26% 227 741.00 -55.87%
UK15 5.3. Ostatní podíly 20 047.00 20 047.00 0.00 19 378.00 3.45%
UK16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 9 598.00 8 000.00 19.98% 4 950.00 93.90%
UK17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 61 524.00 64 487.00 -4.59% 51 244.00 20.06%
UK18 7.1. Zřizovací výdaje 2 472.00 2 683.00 -7.86% 3 322.00 -25.59%
UK19 7.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 59 052.00 61 804.00 -4.45% 47 922.00 23.23%
UK21 8. Dlouhodobý hmotný majetek 695 782.00 712 861.00 -2.40% 765 606.00 -9.12%
UK22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 71 383.00 72 091.00 -0.98% 74 220.00 -3.82%
UK23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 624 399.00 640 770.00 -2.55% 691 386.00 -9.69%
UK24 9. Ostatní aktiva 914 619.00 798 485.00 14.54% 620 810.00 47.33%
UK25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 11. Náklady a příjmy příštích období 326 098.00 309 814.00 5.26% 318 416.00 2.41%

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 4 223 622.00 4 339 936.00 -2.68% 3 554 844.00 18.81%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 403 603.00 1 209 648.00 16.03% 1 110 725.00 26.37%
UK3 1. Závazky vůči bankám 1 878.00 1 936.00 -3.00% 332.00 465.66%
UK4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání 41.00 26.00 57.69% 0.00 -
UK5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám 1 837.00 1 910.00 -3.82% 332.00 453.31%
UK6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 1 725.00 262.00 558.40% 17 253.00 -90.00%
UK7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 6 821.00 -
UK8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 1 725.00 262.00 558.40% 10 432.00 -83.46%
UK9 3. Ostatní pasiva 1 013 900.00 805 567.00 25.86% 762 738.00 32.93%
UK10 4. Výnosy a výdaje příštích období 319 243.00 327 228.00 -2.44% 284 376.00 12.26%
UK11 5. Rezervy 66 857.00 74 655.00 -10.45% 46 026.00 45.26%
UK12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 5.2. Rezervy na daně 19 482.00 31 381.00 -37.92% 14 774.00 31.87%
UK14 5.3. Ostatní rezervy 47 375.00 43 274.00 9.48% 31 252.00 51.59%
UK15 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 2 820 019.00 3 130 287.00 -9.91% 2 444 119.00 15.38%
UK17 7. Základní kapitál 1 003 572.00 1 003 572.00 0.00 996 872.00 0.67%
UK18 7.1. Splacený základní kapitál 1 003 572.00 1 003 572.00 0.00 996 872.00 0.67%
UK19 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 9. Emisní ážio 87 077.00 87 077.00 0.00 87 077.00 0.00
UK21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 161 094.00 161 367.00 -0.17% 162 339.00 -0.77%
UK22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 143 745.00 143 745.00 0.00 145 875.00 -1.46%
UK23 10.2. Ostatní rezervní fondy 1 823.00 1 823.00 0.00 0.00 -
UK24 10.3. Ostatní fondy ze zisku 15 526.00 15 799.00 -1.73% 16 464.00 -5.70%
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 32 980.00 32 980.00 0.00 30 980.00 6.46%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 426 592.00 427 300.00 -0.17% 427 101.00 -0.12%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 422 741.00 422 940.00 -0.05% 422 716.00 0.01%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - -27.00 -
UK31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly 3 851.00 4 360.00 -11.67% 4 412.00 -12.72%
UK32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období 593 792.00 1 149 375.00 -48.34% 336 119.00 76.66%
UK33 15. Zisk (ztráta) za účetní období 514 912.00 268 616.00 91.69% 403 631.00 27.57%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 611.00 1 166.00 38.16% 1 448.00 11.26%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Ostatní aktiva 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 310.00 2 389.00 38.55% 2 899.00 14.18%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 678.00 1 219.00 37.65% 1 395.00 20.29%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 16.00 6.00 166.67% 3.00 433.33%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 39.00 26.00 50.00% 39.00 0.00
UK13 8. Ostatní provozní náklady 79.00 38.00 107.89% 99.00 -20.20%
UK14 9. Správní náklady 763.00 549.00 38.98% 742.00 2.83%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 469.00 346.00 35.55% 466.00 0.64%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 294.00 203.00 44.83% 276.00 6.52%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 6.00 1.00 500.00% 1.00 500.00%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 20.00 10.00 100.00% 20.00 0.00
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 731.00 533.00 37.15% 584.00 25.17%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 148.00 75.00 97.33% 122.00 21.31%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 583.00 458.00 27.29% 462.00 26.19%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 380 195.00 1 374 089.00 0.44% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 255 669.00 259 623.00 -1.52% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 124 526.00 1 114 466.00 0.90% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 539.84 529.26 2.00% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 767 334.00 1 984 792.00 -10.96% 1 503 091.00 17.58%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 266 001.00 266 061.00 -0.02% 259 991.00 2.31%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 501 333.00 1 718 731.00 -12.65% 1 243 100.00 20.77%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 664.41 745.99 -10.94% 578.13 14.92%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 200 698.00 628 644.00 91.00% 1 013 256.00 18.50%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 2 450.00 1 388.00 76.51% 1 952.00 25.51%
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 217.00 106.00 104.72% 9.00 2 311.11%
UK4 1.2. Ostatní aktiva 2 233.00 1 282.00 74.18% 1 942.00 14.98%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 79.00 55.00 43.64% 224.00 -64.73%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 2 184 396.00 1 134 270.00 92.58% 1 775 766.00 23.01%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 997 664.00 512 353.00 94.72% 773 292.00 29.02%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -1 123.00 1 868.00 - 160.12% 773.00 - 245.28%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 25 830.00 11 888.00 117.28% 24 079.00 7.27%
UK13 8. Ostatní provozní náklady 13 112.00 8 362.00 56.80% 15 798.00 -17.00%
UK14 9. Správní náklady 481 827.00 278 978.00 72.71% 468 567.00 2.83%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 300 240.00 174 342.00 72.21% 282 278.00 6.36%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 181 587.00 104 636.00 73.54% 186 289.00 -2.52%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 50 535.00 25 466.00 98.44% 49 768.00 1.54%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 46 004.00 22 452.00 104.90% 46 822.00 -1.75%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 - 102.00 - 237.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 48.00 3 849.00 -98.75% 943.00 -94.91%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 3 256.00 4 401.00 -26.02% 3 001.00 8.50%
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 618 139.00 323 746.00 90.93% 492 622.00 25.48%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 103 226.00 55 129.00 87.24% 88 991.00 16.00%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 514 912.00 268 616.00 91.69% 403 631.00 27.57%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (34 hodnot, 30.06.2017)
Pokladní hotovost (34 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za bankami (34 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za bankami splatné na požádání (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní pohledávky za bankami (34 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty (34 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (34 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové CP vydané vládními institucemi (34 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové CP vydané ostatními osobami (34 hodnot, 30.06.2017)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (34 hodnot, 30.06.2017)
Akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
Podílové listy (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní podíly (34 hodnot, 30.06.2017)
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (34 hodnot, 30.06.2017)
Dlouhodobý nehmotný majetek (34 hodnot, 30.06.2017)
Zřizovací výdaje (34 hodnot, 30.06.2017)
Goodwill (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (34 hodnot, 30.06.2017)
Dlouhodobý hmotný majetek (34 hodnot, 30.06.2017)
Pozemky a budovy pro provozní činnost (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní aktiva (34 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za upsaný základní kapitál (34 hodnot, 30.06.2017)
Náklady a příjmy příštích období (34 hodnot, 30.06.2017)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počty subjektů
Investiční společnosti celkem k datu (30 hodnot, 30.06.2017)
z toho v nucené správě (30 hodnot, 30.06.2017)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (30 hodnot, 30.06.2017)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (30 hodnot, 30.06.2017)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky celkem (1. až 6.) (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky vůči bankám (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky vůči bankám splatné na požádání (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní závazky vůči bankám (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní pasiva (34 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy a výdaje příštích období (34 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy (34 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy na důchody a podobné závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy na daně (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní rezervy (34 hodnot, 30.06.2017)
Podřízené závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (34 hodnot, 30.06.2017)
Základní kapitál (34 hodnot, 30.06.2017)
Splacený základní kapitál (34 hodnot, 30.06.2017)
Vlastní akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
Emisní ážio (34 hodnot, 30.06.2017)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (34 hodnot, 30.06.2017)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní rezervní fondy (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní fondy ze zisku (34 hodnot, 30.06.2017)
Rezervní fond na nové ocenění (34 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové fondy (34 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly (34 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (34 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (34 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní oceňovací rozdíly (34 hodnot, 30.06.2017)
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období (34 hodnot, 30.06.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období (34 hodnot, 30.06.2017)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Dluhové cenné papíry (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na úroky a podobné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z akcií a podílů (5 hodnot, 31.12.2014)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z poplatků a provizí (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na poplatky a provize (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na pracovníky (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Daň z příjmů (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (12 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové požadavky celkem (12 hodnot, 30.06.2017)
Přebytek / nedostatek kapitálu (12 hodnot, 30.06.2017)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (12 hodnot, 30.06.2017)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (34 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (34 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní aktiva (34 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na úroky a podobné náklady (34 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z akcií a podílů (34 hodnot, 30.06.2017)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní (34 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z poplatků a provizí (34 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na poplatky a provize (34 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní provozní výnosy (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní provozní náklady (34 hodnot, 30.06.2017)
Správní náklady (34 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na pracovníky (34 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní správní náklady (34 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (34 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (34 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (34 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (34 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (34 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (34 hodnot, 30.06.2017)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (34 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění ostatních rezerv (34 hodnot, 30.06.2017)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (34 hodnot, 30.06.2017)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (34 hodnot, 30.06.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (34 hodnot, 30.06.2017)
Mimořádné výnosy (34 hodnot, 30.06.2017)
Mimořádné náklady (34 hodnot, 30.06.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (34 hodnot, 30.06.2017)
Daň z příjmů (34 hodnot, 30.06.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (34 hodnot, 30.06.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů