ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  15.09.2021 17:48:45

15.09.2021 Porovnání krajů - aktualizace 15. 9. 2021

Porovnání vybraných ukazatelů postavení a vývoje krajů od roku 2000 pomocí tří typů animovaných grafů. Uživatel má možnost zobrazované ukazatele různě kombinovat a jejich zobrazení nastavovat podle vlastních potřeb. Nově bylo doplněno zobrazení ukazatelů v mapách.

Nápověda - Ovládání grafůOdkaz [nové okno]
 

 


Ukazatele můžete vybírat z těchto skupin statistik:

  Demografie
  Ekonomika
  Sociální oblast
  Životní prostředí


Další informace:

  Metodika ukazatelů pro Porovnání krajů

Nabídka otevřených dat ČSÚOdkaz [nové okno]
Veřejná databázeOdkaz [nové okno]

 


Skupina statistik

Název ukazatele

Stručná metodika ukazatele

Demografie

Obyvatelstvo (stav k 31. 12.)

Počet trvale bydlících obyvatel bez ohledu na státní občanství, včetně cizinců s  vízy  k  pobytu  delšímu než 90  dnů a cizinců s přiznaným  azylem.  Od  1.  5.  2004  jsou  zahrnuti  také  občané zemí EU s přechodným  pobytem a občané třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu.

Demografie

Přirozený pohyb na tis. obyvatel

Rozdíl počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých obyvatel, přepočteno na 1 000 obyvatel kraje (středního stavu).

Demografie

Pohyb stěhováním na tis. obyvatel

Rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob do/z kraje (včetně zahraničí), Přepočteno na 1 000 obyvatel kraje (středního stavu).

Demografie

Průměrný věk obyvatelstva

Aritmetický průměr věku všech obyvatel příslušného kraje v rocích (stav k 31.12.).

Demografie

Index stáří (%, k 31.12.)

Poměr počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 0–14 let.

Demografie

Naděje dožití mužů při narození

Průměrný počet let, které pravděpodobně prožije chlapec právě narozený při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období; pro vyloučení nahodilých výkyvů jsou hodnoty pro kraje zpracovány za dvouletá období, např. údaj roku 2018 je vypočten z let 2017 a 2018.

Demografie

Naděje dožití žen při narození

Průměrný počet let, které pravděpodobně prožije dívka právě narozená při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období; pro vyloučení nahodilých výkyvů jsou hodnoty pro kraje zpracovány za dvouletá období, např. údaj roku 2018 je vypočten z let 2017 a 2018.

Demografie

Naděje dožití mužů ve věku 65 let

Průměrný počet let, které pravděpodobně ještě prožije muž ve věku 65 let při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období; pro vyloučení nahodilých výkyvů jsou hodnoty pro kraje zpracovány za dvouletá období, např. údaj roku 2018 je vypočten z let 2017 a 2018.

Demografie

Naděje dožití žen ve věku 65 let

Průměrný počet let, které pravděpodobně ještě prožije žena ve věku 65 let při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období; pro vyloučení nahodilých výkyvů jsou hodnoty pro kraje zpracovány za dvouletá období, např. údaj roku 2018 je vypočten z let 2017 a 2018.

Demografie

Podíl cizinců na obyvatelstvu (%)

Podíl trvale bydlících a dlouhodobě přítomných cizinců (bez azylantů) na obyvatelstvu celkem (stav k 31.12.).

Demografie

Obyvatelstvo s terciárním vzděláním

(%) - tříleté průměry

Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s ukončeným terciárním vzděláním

(vysokoškolským nebo vyšším odborným) na obyvatelstvu ve věku 15 a více let (stav k 31. 12). Tříleté klouzavé průměry jsou vypočteny např. za rok 2017 jako průměr let 2016 až 2018. Jsou používány pro zvýšení srovnatelnosti dat o vzdělání z výběrových šetření v časové řadě.

Demografie

Obyvatelstvo s terciárním vzděláním

(%)

Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s ukončeným terciárním vzděláním

(vysokoškolským nebo vyšším odborným) na obyvatelstvu ve věku 15 a více let (stav k 31. 12).

Skupina statistik

Název ukazatele

Stručná metodika ukazatele

Demografie

Standardizovaná míra úmrtnosti  mužů na nemoci oběhové soustavy (na 100

000 obyvatel)

Úmrtnost v krajích je standardizována metodou přímé standardizace, v níž je za standard populace považována věková struktura stanovená Eurostatem (European Standard Population - revision 2012, Eurostat), aby se eliminoval vliv odlišné věkové struktury obyvatel jednotlivých krajů na intenzitu úmrtnosti a zároveň bylo možno hodnotit rozdíly v úmrtnosti podle pohlaví.

Demografie

Standardizovaná míra úmrtnosti žen na nemoci oběhové soustavy (na 100

000 obyvatel)

Úmrtnost v krajích je standardizována metodou přímé standardizace, v níž je za standard populace považována věková struktura stanovená Eurostatem (European Standard Population - revision 2012, Eurostat), aby se eliminoval vliv odlišné věkové struktury obyvatel jednotlivých krajů na intenzitu úmrtnosti a zároveň bylo možno hodnotit rozdíly v úmrtnosti podle pohlaví.

Demografie

Standardizovaná míra úmrtnosti mužů na novotvary (na 100 000 obyvatel)

Úmrtnost v krajích je standardizována metodou přímé standardizace, v níž je za standard populace považována věková struktura stanovená Eurostatem (European Standard Population - revision 2012, Eurostat), aby se eliminoval vliv odlišné věkové struktury obyvatel jednotlivých krajů na intenzitu úmrtnosti a zároveň bylo možno hodnotit rozdíly v úmrtnosti podle pohlaví.

Demografie

Standardizovaná míra úmrtnosti žen na novotvary (na 100 000 obyvatel)

Úmrtnost v krajích je standardizována metodou přímé standardizace, v níž je za standard populace považována věková struktura stanovená Eurostatem (European Standard Population - revision 2012, Eurostat), aby se eliminoval vliv odlišné věkové struktury obyvatel jednotlivých krajů na intenzitu úmrtnosti a zároveň bylo možno hodnotit rozdíly v úmrtnosti podle pohlaví.

Demografie

Standardizovaná míra úmrtnosti mužů

(na 100 000 obyvatel)

Úmrtnost v krajích je standardizována metodou přímé standardizace, v níž je za standard populace považována věková struktura stanovená Eurostatem (European Standard Population - revision 2012, Eurostat), aby se eliminoval vliv odlišné věkové struktury obyvatel jednotlivých krajů na intenzitu úmrtnosti a zároveň bylo možno hodnotit rozdíly v úmrtnosti podle pohlaví.

Demografie

Standardizovaná míra úmrtnosti žen

(na 100 000 obyvatel)

Úmrtnost v krajích je standardizována metodou přímé standardizace, v níž je za standard populace považována věková struktura stanovená Eurostatem (European Standard Population - revision 2012, Eurostat), aby se eliminoval vliv odlišné věkové struktury obyvatel jednotlivých krajů na intenzitu úmrtnosti a zároveň bylo možno hodnotit rozdíly v úmrtnosti podle pohlaví.

Skupina statistik

Název ukazatele

Stručná metodika ukazatele

Sociální oblast

Obecná míra nezaměstnanosti (%)

Podíl nezaměstnaných osob na pracovní síle (zaměstnaných a nezaměstnaných) podle Výběrového šetření pracovních sil (roční průměr).

Sociální oblast

Podíl dlouhodobých uchazečů o zaměstnání (%)

Podíl uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadů práce déle než 1 rok a celkového počtu uchazečů evidovaných úřady práce (stav k 31. 12.); pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sociální oblast

Dokončené byty na tis. obyvatel

Dokončené byty jsou byty v nových budovách, kterým bylo přiděleno číslo

popisné/evidenční nebo nově dokončené byty ve stávajících budovách. Přepočteno na 1 000 obyvatel kraje (středního stavu).

Sociální oblast

Medián hrubých měsíčních mezd ()

Mzda zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Medián je odvozen ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření o mzdách zaměstnanců; srovnatelné údaje jsou k dispozici od roku 2011.

Sociální oblast

Průměrná výše sólo starobního důchodu ()

Průměrná výše starobního důchodu (plného) - sólo (bez kombinace s vdovským nebo vdoveckým důchodem); údaje za prosinec příslušného roku; pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) .

Sociální oblast

Příjemci předčasných starobních důchodů (%)

Podíl počtu příjemců předčasného starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu (plného) bez pozůstalostních; údaje za prosinec příslušného roku jsou k dispozici od roku 2010; pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Ekonomika

HDP na obyvatele ()

Regionální hrubý domácí produkt (v běžných cenách) přepočtený na 1 obyvatele kraje (středního stavu).

Ekonomika

Míra investic (%)

Podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na hrubé přidané hodnotě.

Ekonomika

Stavební práce dle místa stavby na obyvatele (tis. )

Stavební práce (podle dodavatelských smluv, tedy včetně přijatých subdodávek) v tuzemsku podle kraje místa stavby (v běžných cenách) provedené stavebními podniky s 20 a více zaměstnanci; přepočteno na 1 obyvatele kraje (středního stavu).

Ekonomika

Disponibilní důchod domácností na obyvatele ()

Čistý disponibilní důchod domácností (v běžných cenách) je částka, kterou mohou domácnosti věnovat na konečnou spotřebu, na úspory nebo na akumulaci aktiv.

Přepočteno na 1 obyvatele kraje (středního stavu).

Ekonomika

Přenocování hostů v ubyt. zařízeních na tis. obyvatel

Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (zařízení s minimálně 5 pokoji a zároveň 10 lůžky po účely cestovního ruchu). Přepočteno na 1 000 obyvatel kraje (středního stavu).

Ekonomika

Aktivní podnikatelé na tis. obyvatel

Počet osob podnikajících podle živnostenského zákona a zemědělských podnikatelů

(zapsaných v Registru ekonomických subjektů) se zjištěnou aktivitou (stav k 31. 12.).

Přepočteno na 1 000 obyvatel kraje (stav k 31. 12.).

Skupina statistik

Název ukazatele

Stručná metodika ukazatele

Životní prostředí

Obyvatelstvo ve městech (%)

Podíl obyvatel obcí se statutem města na celkovém počtu obyvatel kraje (stav k 31.

12.).

Životní prostředí

Celkové měrné emise - tuhé znečišťující látky (t/km2)

Emise jsou znečišťující látky, které se uvolňují do ovzduší, jejich množství je evidováno v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). V údajích jsou započteny stacionární i mobilní zdroje znečišťování, ve srovnatelné metodice jsou k dispozici od roku 2008; pramen: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Životní prostředí

Celkové měrné emise - oxid uhelnatý

(t/km2)

Emise jsou znečišťující látky, které se uvolňují do ovzduší, jejich množství je evidováno v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). V údajích jsou započteny stacionární i mobilní zdroje znečišťování, ve srovnatelné metodice jsou k dispozici od roku 2008; pramen: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Životní prostředí

Investice na ochranu životního prostředí na obyvatele ()

Investice na ochranu životního prostředí (podle kraje místa investice). Přepočteno na 1 obyvatele kraje (středního stavu).

Životní prostředí

Produkce komunálního odpadu na obyvatele (kg)

Komunální odpad je odpad z domácností a podobný odpad, který je srovnatelný s odpadem z domácností, výjimkou je odpad z výroby a odpad ze zemědělství, který byl vyprodukován v domácnostech. Přepočteno na 1 obyvatele kraje (středního stavu). V roce 2020 došlo k rozšíření pojetí komunálního odpadu o odpad podobný odpadům z domácností (např. odpad z obchodů, vybraných služeb, malých podniků, škol.

nemocnic, úřadů apod.) a komplexnějšímu podchycení odpadů sbíraných mimo systém obcí.  Údaje byly zpětně přepočteny od roku 2017, data před tímto rokem nejsou k dispozici.

Životní prostředí

Koeficient ekologické stability

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které představuje poměr ploch tzv.

stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesní plochy, trvalé travní porosty, sady, zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy. Mezi nestabilní prvky patří orná půda, zastavěné plochy (vč. nádvoří) a ostatní plochy. 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

15.09.2021Průmysl v Americe zpomalil (15.9.2021) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
15.09.2021Podnikatelská nálada ve státě N.Y. vzrostla (15.9.2021) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
15.09.2021Kurzovní lístek ČNB na středu 15.09.2021 Redakce (Kurzy.cz)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.