MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Z regionů  |  20.08.2021 14:00:00

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2021

K 30. 6. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnostii (dále jen „regionální rady“) s celkovými konsolidovanými příjmy ve výši 352,5 mld. a s celkovými konsolidovanými výdaji ve výši 300,7 mld. , takže dosáhly přebytkového hospodaření 51,8 mld. . Zatímco se příjmy územních rozpočtů navýšily oproti červnu roku 2020 o 38,8 mld. , tj. o 12,4 %, tak výdaje vzrostly pouze o 8,4 mld. , což představuje růst o 2,9 %. Přebytek hospodaření k 30. 6. 2021 byl v porovnání s červnem minulého roku, kdy činil 21,4 mld. , vyšší o 30,4 mld. (viz graf č. 1). Kladné saldo hospodaření územních rozpočtů bylo ovlivněno přijatými transfery kraji z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na přímé náklady na vzdělávání. Po očištění celkových příjmů a výdajů krajů a obcí (hl. m. Praha) o přímé náklady na vzdělávání celkové příjmy činí 246,1 mld. , výdaje 218,1 mld. 1 a saldo hospodaření tak dosáhlo 28 mld. .

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
červen
Příjmy celkem 203888,45 211442,28 222071,74 238930,01 246123,69 278378,92 313232,99 313698,17 352489,13
Výdaje celkem 169308,74 182216,84 191930,69 186334,16 200931,44 231358,7 263144,75 292258,84 300694,29
Saldo 34579,71 29225,44 30141,05 52595,85 45192,25 47020,22 50088,24 21439,33 51794,84

Transfery k 30. 6. 2021 již druhým rokem po sobě převýšily daňové příjmy (viz graf č. 2), a to zejména z důvodu stále rostoucích transferů ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání. V roce 2021 kraje a obce prozatím2 obdržely příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu ve výši 835,4 mil. .

Graf - Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
červen
Daňové příjmy 106054,01 108904,24 107547,81 119662,54 132630,97 145362,61 155850,97 138957,16 155340,3
Nedaňové příjmy 16151,63 19543,97 16444,13 16756,39 17337,66 19038,7 20022,65 20579,03 22333,82
Kapitálové příjmy 3102,32 2944,47 2338,14 3438,66 3297,6 3349,46 3173,57 2716,01 4347,45
Transfery 78586,83 80049,06 95871,96 99100,1 92847,25 110685,91 134192,02 151465,31 170462,12
Příjmy celkem 203888,45 211442,28 222071,74 238930,01 246123,69 278378,92 313232,99 313698,17 352489,13

I. Kraje

Kraje hospodařily k 30. 6. 2021 s celkovými příjmy 172 mld. , s celkovými výdaji 145,9 mld. a dosáhly kladného salda hospodaření 26,1 mld. (viz graf č. 3). V porovnání s předešlým rokem vzrostly příjmy o 20,9 mld. , tj. o 13,9 %, a výdaje o 7,5 mld. , tj. o 5,4 %. Trend růstu celkových příjmů tak navázal na meziroční růsty příjmů, které byly zaznamenány v celém sledovaném období, tj. od roku 2013. Výsledek hospodaření krajů byl významně ovlivněn přijatými transfery z rozpočtu MŠMT na přímé náklady na vzdělávání, kdy k 30. 6. 2021 nebyla významná část přeposlána školám jako konečným příjemcům. Pokud očistíme celkové příjmy a výdaje krajů o přímé náklady na vzdělávání, tak celkové příjmy činily 74,7 mld. , výdaje 68,8 mld. 1 a kladné saldo hospodaření dosáhlo 6 mld. .

Graf - Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
červen
Příjmy celkem 78539,54 79582,59 90593,68 100038,97 102814,89 119683,15 141051,05 151071,4 172007,11
Výdaje celkem 67086,84 69577,68 80938,41 80064,18 86414,15 98838,15 117696,57 138402,12 145870,74
Saldo 11452,7 10004,91 9655,27 19974,79 16400,74 20845 23354,48 12669,28 26136,37

U daňových příjmů byl k 30. 6. 2021 zaznamenán meziroční růst o 14,5 %, tj. o 4,5 mld. , a to i přes probíhající pandemii COVID-19 a související přijatá opatření zejména v prvním čtvrtletí tohoto roku. Objem daňových příjmů se v roce 2021 meziročně výrazně navýšil, kdy příjmy z daní převýšily ve srovnatelném období i daňové příjmy v roce 2019. Na tomto pozitivním výsledku se především podílel růst daní z příjmů právnických osob a růst daně z přidané hodnoty. Nejvýznamnější daňový příjem krajů v celém sledovaném období představuje příjem z daně z přidané hodnoty, jejíž inkaso k 30. 6. 2021 činilo 19,2 mld. a meziročně se zvýšilo o 15,1 %. Výrazný meziroční nárůst byl vykázán v případě daní z příjmů právnických osob, kdy inkaso z těchto daní meziročně vzrostlo o 62,8 % na 8,9 mld. . Daně z příjmů fyzických osob dosáhly hodnoty 7 mld. a meziročně poklesly o 17,8 %, a to z důvodu zrušení superhrubé mzdy, které bylo do určité míry kompenzováno růstem podílu krajů na rozpočtovém určení daní, a to z 8,92 % na 9,78 %. Marginální zastoupení měly ostatní daně, které činily 0,4 mld. a meziročně se zvýšily o 8,1 % (viz graf č. 4). Růst daňových příjmů odpovídá aktuální daňové predikci Ministerstva financí, která je mnohem optimističtější než ze začátku roku.

Graf - Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
červen
Daňové příjmy 22851,51 23211,81 22921,18 26787,46 29944,19 32475,43 34687,57 30972,88 35451,38
Daně z příjmů fyzických osob 5872,56 5883,83 5915,46 6703,08 7447,01 8535,76 9699,19 8474,02 6962,65
Daně z příjmů právnických osob 5569,23 5044,94 5550,72 6361,45 6822,78 7377,17 7483,62 5476,64 8917,19
Daň z přidané hodnoty 11399,6 12264,77 11442,92 13706,51 15645,72 16511,83 17445,21 16655,36 19175,14
Ostatní daňové příjmy 10,12 18,28 12,08 16,43 28,68 50,67 59,54 366,86 396,39

Celkový objem přijatých transferů krajů k 30. 6. 2021 činil 132,6 mld. . Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 16,1 mld. , tj. o 13,8 %. Růst byl vykázán zejména v části neinvestičních transferů, které dosáhly 126,7 mld. , což bylo o 15,2 mld. , respektive o 13,7 % více než v předešlém roce. Dominantní část přijatých transferů představovaly transfery z rozpočtu MŠMT na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením, a na dotace pro soukromé školy. Ke konci června činila výše přijatých prostředků na přímé náklady na vzdělávání 97,3 mld. (meziroční růst o 9,7 mld. , tj. o 11,1 %) a prostředky určené soukromému školství činily 3,4 mld. (meziroční růst o 0,5 mld. , tj. o 17,5 %). Vedle toho byly poskytnuty transfery z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve výši 18,5 mld. určené na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. V porovnání s loňským rokem 2020 byly tyto transfery vyšší o 2,4 mld. , tj. o 14,5 %. Kraje v prvním pololetí tohoto roku obdržely příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve výši 213,1 mil. .

Přijaté investiční transfery k 30. 6. 2021 činily 5,9 mld. . V komparaci s rokem 2020 se navýšily o 0,9 mld. , tedy o 17,9 %. Největší část tvořily transfery poskytované z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (dále je „MMR“) na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v hodnotě 3,5 mld. (meziroční růst o 0,2 mld. , resp. o 6,3 %). Dále se jednalo o prostředky poskytnuté z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určené na financování dopravní infastruktury ve výši 1 mld. a o prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva životního prostředí určené na Operační program Životní prostředí 2014–2020 ve výši 0,6 mld. a program Nová zelená úsporám v hodnotě 0,4 mld. .

Běžné výdaje krajů k 30. 6. 2021 představovaly 134,3 mil. . Došlo k jejich meziročnímu růstu o 9,1 mld. (tj. o 7,3 %). Přibližně tři čtvrtiny (75,5 %) celkových běžných výdajů byly tvořeny transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím a které činily 101,4 mld. (meziroční růst o 6,8 mld. , tj. o 7,2 %). Kapitálové výdaje dosáhly 11,6 mld. a v porovnání s červnem předchozího roku poklesly o 1,6 mld. , tj. o 12,2 %.

Výdaje z rozpočtů krajů v roce 2021 směřovaly především do oblasti vzdělávání a školských služeb (viz graf č. 5). Výdaje krajů určené na vzdělávání a sociální služby jsou v naprosté většině financované ze státního rozpočtu.

Graf - Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 30. 6. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 30. 6. 2021 (v mil. )
k 30.6.2021
červen
Vzdělávání a školské služby 85455,85
Doprava 21402,48
Sociální služby 16208,56
Zdravotnictví 7085,7
Státní správa a územní samospráva 3126,32
Kultura 2479,34
Ochrana životního prostředí 1323,84
Ostatní činnosti 961,24

U krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“) došlo od konce roku 2020 do 30. 6. 2021 k navýšení zůstatku na bankovních účtech3 (dále jen „BÚ“) i zároveň k růstu dluhu4 (viz graf č. 6). Stav na bankovních účtech se od konce minulého roku zvýšil o 33,3 mld. , tj. o 63,8 % na celkových 85,4 mld. a dluh krajů vzrostl o 1,3 mld. , tj. o 5,8 % na 23,1 mld. . Tento významný nárůst je poznamenán nevyplacením významné části přijatých peněžních prostředků z titulu přímých nákladů na vzdělávání školám do konce měsíce června.

Graf - Graf č. 6: Stav na bankovních účtech a dluh krajů včetně jimi zřízených PO
Graf č. 6: Stav na bankovních účtech a dluh krajů včetně jimi zřízených PO - 2013 - červen 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stav na bankovních účtech 25981,2 28982,2 27749,2 36244,2 45129,8 46425,1 53007,6 52111,7 85366,3
Dluh 26839 27612,8 24432,5 21293,7 19691,1 20769,2 19315,3 21848 23115,2

 

II. Obce

Obce k 30. 6. 2021 hospodařily s celkovými příjmy 183,8 mld. , s celkovými výdaji 158,8 mld. a dosáhly kladného salda hospodaření 25 mld. . Ve srovnání s předešlým rokem vzrostly příjmy o 17,5 mld. , tj. o 10,5 % a výdaje se zvýšily o 0,9 mld. , resp. o 0,6 % (viz graf č. 7). Přebytkový výsledek hospodaření obcí byl nepatrně ovlivněn přijatými transfery hl. m. Prahou z rozpočtu MŠMT na přímé náklady na vzdělávání, kdy k 30. 6. 2021 nebyla významná část přeposlána školám. Pokud očistíme celkové příjmy a výdaje o přímé náklady na vzdělávání, tak by celkové příjmy činily 171,4 mld. , výdaje 149,4 mld. 1 a saldo hospodaření by tak dosáhlo 22 mld. .

Graf - Graf č. 7: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
červen
Příjmy celkem 123329,55 129524,73 128692,48 137690,66 144952,63 160388,86 175409,61 166256,35 183747,92
Výdaje celkem 102614,91 112012,31 110213,83 106408,53 116700,1 134721,21 149034,67 157883,6 158750,81
Saldo 20714,64 17512,42 18478,65 31282,13 28252,53 25667,65 26374,94 8372,75 24997,11

Oproti minulému roku 2020 došlo k 30. 6. 2021 k navýšení celkových daňových příjmů obcí o 11 %, tj. o 11,9 mld. . Vývoj daňových příjmů obcí odpovídá aktuální predikci zpracovanou Ministerstvem financí. Nárůst daňových příjmů byl způsoben zejména růstem daní z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty (viz graf č. 8). U daně z příjmů fyzických osob se začalo projevovat zrušení superhrubé mzdy, které bylo do určité míry kompenzováno navýšením podílu výnosu daní obcí dle zákona o rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 %.

Graf - Graf č. 8: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 8: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až červen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
červen
Daňové příjmy 83202,47 85692,37 84626,61 92875,06 102686,77 112887,17 121163,4 107984,28 119888,91
Daně z příjmů fyzických osob 17410,12 17621,34 16926,1 19658,45 21882,25 24922,97 28332,32 24724,44 20164,53
Daně z příjmů právnických osob 19825,89 18990,39 20469,46 22712,97 24119,13 25203,8 27279,25 20495,08 29860,74
Daň z přidané hodnoty 31074,36 33796,76 31234,08 34132,99 39083,52 45663,91 48260,59 45994,93 52937,47
Ostatní daňové příjmy 14891,84 15283,56 15996,77 16370,47 17601,39 17095,58 17290,54 16769,5 16925,9

Celkový objem transferů přijatých do rozpočtů obcí k 30. 6. 2021 dosáhl 42,1 mld. . V komparaci s minulým rokem to bylo o 3 mld. , resp. o 7,5 % více. Majoritní část přijatých transferů byla tvořena neinvestičními transfery, které činily 34,2 mld. (meziroční nárůst o 3,2 mld. , tj. o 10,2 %). Investiční transfery dosáhly 7,9 mld. , což představuje meziroční pokles o 0,2 mld. , tj. o 2,6 %. Nejvýznamnější část neinvestičních transferů tvořily prostředky přijaté hl. m. Prahou na přímé náklady na vzdělávání ve výši 12,4 mld. (růst o 1,3 mld. , tj. o 11,4 %) a na dotace pro soukromé školy ve výši 1,4 mld. (růst o 0,2 mld. , tj. o 19,4 %). Dále se jednalo například o neinvestiční nedávkové transfery podle zákona o sociálních službách z rozpočtu MPSV ve výši 1,7 mld. (meziroční růst o 0,2 mld. , tj. o 15,8 %) a o prostředky určené na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi v hodnotě 1,2 mld. (růst o 1,2 mld. , tj. o 24 776,3 %). Největší část investičních transferů byla obcím poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z rozpočtu MMR ve výši 3,2 mld. (meziroční pokles o 0,8 mld. , tj. o 19,8 %). Dále lze zmínit Operační program Životní prostředí ve výši 0,8 mld. (meziroční pokles o 33,7 % tj. o 0,4 mld. ) či prostředky určené na podporu rozvoje regionů 2019+ ve výši 0,7 mld. (meziroční růst o 159,1 % tj. o 0,4 mld. ). Obce obdržely v prvním pololetí tohoto roku příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 v hodnotě 622,2 mil. .

Běžné výdaje obcí k 30. 6. 2021 meziročně vzrostly o 1,9 mld. (tj. o 1,5 %) na 126,5 mld. . Na objemu běžných výdajů se převážně podílely neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, které činily 35 mld. (meziročně se zvýšily o 0,3 mld. , tj. o 0,7 %). Kapitálové výdaje činily ke konci června letošního roku 32,3 mld. a proti předchozímu roku klesly o 1 mld. , tj. o 3 %. Kapitálové výdaje obcí směřovaly především do oblasti bydlení a komunálních služeb.

Výdaje obcí směřovaly z hlediska oblastí především do státní správy a územní samosprávy, dopravy a vzdělávání a školských služeb, jak je patrné z grafu č. 9.

Graf - Graf č. 9: Odvětvové výdaje obcí k 30. 6. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 9: Odvětvové výdaje obcí k 30. 6. 2021 (v mil. )
k 30. 6. 2021
červen
Státní správa a územní samospráva 26265,36
Doprava 26091,84
Vzdělávání a školské služby 24883,89
Bydlení a územní rozvoj 18439,51
Ochrana životního prostředí 11341,6
Sociální služby 10750,38
Kultura 8322,67
Sport a zájmová činnost 7205,35
Vodní hospodářství 6901,14
Bezpečnost 3627,73

U obcí a jimi zřízených PO došlo od konce roku 2020 do 30. 6. 2021 k růstu zůstatku na BÚ3 a zároveň k poklesu dluhu4 (viz graf č. 10). Stav na BÚ se meziročně zvýšil o 24,9 mld. , tj. o 9,4 % na celkových 290,5 mld. a dluh se snížil o 5 mld. , respektive o 7 % na 66,2 mld. .

Graf - Graf č. 10: Stav na bankovních účtech a dluh obcí včetně jimi zřízených PO
Graf č. 10: Stav na bankovních účtech a dluh obcí včetně jimi zřízených PO - 2013 až červen 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stav na bankovních účtech 111030,8 122050,4 129826,3 173464,9 201388,9 209961,1 243664,3 265600,9 290537,2
Dluh 92231,4 88894,5 86932,9 71893,7 68987,8 68623,4 69954,8 71118,4 66155,1

 

III. DSO

DSO vykázaly ke konci června roku 2021 příjmy 2,2 mld. a výdaje 1,9 mld. . Proti předešlému roku jejich příjmy vzrostly o 75,9 mil. , tj. o 3,7 % a jejich výdaje se zvýšily o 95,3 mil. , tj. o 5,4 %.

 

Dokumenty ke stažení

 


i Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů , není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
1 V případě stanovení výše výdajů financovaných z přijatých transferů na přímé náklady na vzdělávání se jedná o určitý odhad, protože příslušné výdaje ve výkazech FIN 2-12 M nejsou jednoznačně identifikovány, jako je tomu na straně příjmů (účelový znak). Tyto výdaje byly zjištěny výběrem položek 5336 a 5339 v kombinaci s příslušnými paragrafy rozpočtové skladby týkajících se oblasti vzdělávání a školských služeb.
2 K 15. 7. 2021 byla obcím a krajům uvolněna další splátka tohoto příspěvku, a to ve výši cca 3,2 mld. .
3 Zahrnuje termínované vklady, bankovní účty a pokladnu. Od roku 2021 se do výpočtů zůstatku na BÚ nezahrnuje syntetický účet 245 - Jiné běžné účty, který obsahuje cizí prostředky a peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období ze základního běžného účtu.
4 Zahrnuje přijaté úvěry a zápůjčky, přijaté návratné finanční výpomoci, vydané dluhopisy, eskontované směnky, směnky k úhradě, závazky z ručení a ostatní dlouhodobé závazky.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688