ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  21.04.2021 00:00:00

Důchody a příjemci důchodů v Pardubickém kraji v roce 2020. Průměrná výše důchodu dosáhla částky 14 250 Kč

 

21. 4. 2021

Pardubickém kraji v prosinci 2020 pobíralo některý z důchodů 146,9 tisíce osob, z toho 121,4 tis. osob pobíralo důchod starobní sólo nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem. Průměrná výše starobního důchodu sólo dosáhla částky 14 250 , muži pobírali v průměru 15 551 (3. nejnižší částka mezi kraji), starobní důchod žen činil 13 022 .

Pardubickém kraji v prosinci 2020 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 146 878 osob. Mezi všemi příjemci důchodů převažovaly ženy z 58,3 % (85 654 žen), muži tvořili 41,7% podíl (61 224 mužů). Celkový počet osob pobírajících důchodroce 2020Pardubickém kraji meziročně poklesl o 817 osob; počet mužů se snížil mírně (-7), počet žen poklesl výrazněji (-810). Od roku 2010 však vzrostl počet osob pobírajících některý z důchodů o 4 076 osob, nárůst byl zaznamenán u mužů (+4 692), pokles se týkal žen (-616). Poměr osob pobírajících některý z důchodů podle pohlaví v jednotlivých letech není stálý, podíl mužů pobírajících důchod se v porovnání se ženami plynule zvyšuje. Zatímco v roce 2020 činil podíl mužů 41,7 %, v roce 2010 to bylo pouze 39,6 %.

Dle jednotlivých důchodových kategorií byla z celkového počtu příjemců důchodůPardubickém krajiroce 2020 nejpočetněji zastoupena kategorie příjemců starobních důchodů vyplácených sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým), kteří tvořili 82,6 % osob (121,4 tis.). Kategorie příjemců invalidních důchodů (sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem) zahrnovala 15,3 % z příjemců důchodů (22,4 tis.). Vdovský vdovecký důchod sólo pobíralo 0,8 % osob (1,1 tis.) a sirotčí důchod pobíralo 1,3 % osob (1,9 tis.). 

Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchoduPardubickém kraji v prosinci 2020
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

Jak vidíme z výše umístěného grafu, podíly příjemců důchodů dle kategorií se liší dle pohlaví. V Pardubickém krajiroce 2020 tvořili mezi muži největší podíl příjemci důchodů starobních (plných a poměrných vyplácených sólo a v kombinaci s vdoveckým důchodem), a to 80,4 %. U žen starobní důchod (plný a poměrný vyplácený sólo a v kombinaci s vdovským důchodem) převažuje ještě výrazněji, pobírá jej 84,3 % ze všech příjemkyň některého z důchodů. Druhý největší podíl mezi muži tvoří příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně – 7,7 %, za nimiž následují příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně – 6,7 %. Mezi příjemkyněmi důchodů tvoří druhý nejvyšší podíl příjemkyně důchodů pro invaliditu 1. stupně (6,2 %) a na třetí pozici jsou příjemkyně důchodů pro invaliditu 3. stupně (5 %).

Nejpočetněji zastoupenou skupinou mezi příjemci důchodů vyplácených sólo v Pardubickém kraji byli příjemci starobního důchodu (plného bez poměrného), kteří na konci roku 2020 představovali 91,3 tis. osob (48,6 % muži, 51,4 % ženy). Meziročně se počet starobních důchodců v kraji snížil o necelých 300 osob (+196 mužů, -468 žen v případě plných důchodů sólo). Snížení nastalo poprvé po sedmi letech neustálého růstu, přičemž za jeden z faktorů tohoto poklesu je možné považovat i vliv pandemie nového koronaviru. Ve srovnání s rokem 2010 počet příjemců starobních důchodůkraji vzrostl o více než 9,1 tisíce (6,7 tis. mužů, 2,5 tis. žen).

Průměrná výše a příjemci starobních důchodů sólo podle pohlaví v Pardubickém kraji
(stav v prosinci)

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

Průměrný starobní důchod vyplácený sólo (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem a bez poměrného starobního důchodu) v prosinci roku 2020Pardubickém kraji činil 14 250 , byl proti průměru ČR nižší o 252 a ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejnižší. Nejvyšší starobní důchody byly na konci roku 2020 vypláceny v Hl. m. Praze (15 439 ). Nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Karlovarském kraji (14 030 ). Starobní důchod mužů v Pardubickém kraji v prosinci 2020 činil 15 551 (3. nejnižší mezi kraji) a o 2 529 převyšoval starobní důchod žen (13 022 – hodnota uprostřed žebříčku krajů).

V souvislosti s prodloužením věku odchodu do důchodu a obtížnějším uplatněním osob v předdůchodovém věku na trhu práce se v posledních letech trvale zvyšuje počet lidí, kteří odchází do předčasného starobního důchodu. V roce 2020 pobíralo předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodemPardubickém kraji 32,5 % starobních důchodců, což představuje 2. nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání za Krajem Vysočina (34,7 %). Nejnižší podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem byl v roce 2020 evidován v Hlavním městě Praze (13,9 %) a Středočeském kraji (23,4 %).

Růst počtu osob v předčasném starobním důchodu (bez poměrných, vč. souběhu s pozůstalostním důchodem) je patrný z porovnání dat za roky 2010 a 2020, mezi kterými došlo ke zvýšení o 52,4 % na republikové úrovni, v Pardubickém kraji byl nárůst nepatrně vyšší (+53,9 %). Pro srovnání ve sledovaném období se zvýšil celkový počet příjemců starobních důchodů (plných bez poměrných, vč. souběhu s pozůstalostním důchodem) na republikové úrovni o 6,5 % a v Pardubickém kraji o 7,2 %. Tempo růstu počtu příjemců předčasných starobních důchodůkraji i celé ČR postupně klesá.

Předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem v prosinci roku 2020 Pardubickém kraji pobíralo 39,4 tisíce osob (17,3 tis. mužů a 22,1 tis. žen); celkový počet příjemců proti roku 2010 vzrostl o 13,8 tisíce osob. Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod mezi okresy Pardubického kraje byl v prosinci 2020 zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (35,0 %) a Svitavy (34,5 %), nejnižší podíly v okrese Pardubice (30,3 %) a Chrudim (30,7 %).

Podíl příjemců předčasných starobních důchodů na celkovém počtu příjemců starobních důchodů v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech (stav v prosinci)
(bez poměrných důchodů, včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem)

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

Vdovské a vdovecké důchody

Pozůstalostní důchod neboli vdovský a vdovecký důchod sólo a v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobírala na konci roku 2020 více než pětina ze všech příjemců důchodůPardubickém kraji (31,5 tis. osob). Žen pobírajících vdovský důchod bylo v prosinci 2020Pardubickém kraji celkem 26,4 tis., a to bylo 5krát více, než činil počet mužů s vdoveckým důchodem sólo a v kombinaci s přímým důchodem (5,1 tis. osob). Z porovnání počtu příjemkyň vdovských důchodů od roku 2010 je patrný klesající trend (- 8,9 %), u mužů vdovců je trend rostoucí (+3,0 %).

Průměrná výše důchodů podle jejich druhu a pohlaví příjemce v Pardubickém kraji v prosinci 2020
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

Výše pozůstalostních důchodů vyplácených sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem se v kraji pohybuje pod republikovým průměrem s výjimkou vdoveckých důchodů sólo, které byly v roce 2020 v mezikrajském srovnání čtvrté nejvyšší (8 649 ). Naopak třetí nejnižší hodnotu mezi kraji ČR měl v kraji vyplácený vdovecký důchod kombinovaný s přímým důchodem (17 278 ). Vdovské důchody kombinované s přímým důchodem byly v roce 2020Pardubickém kraji páté nejnižší (15 264 ) a vdovské důchody sólo byly v mezikrajském srovnání šesté nejnižší (9 348  ).

Invalidní důchody

Celkem 22,4 tis. osob (15,3 % z celkového počtu příjemců důchodů) pobíralo v kraji některou ze tří kategorií invalidního důchodu. Druhý nejvyšší podíl osob (z počtu příjemců invalidních důchodů), a to 39,9 % (9,0 tis. osob) pobíral v roce 2020 důchod pro invaliditu 3. stupně (včetně souběhu s pozůstalostním důchodem) a ve srovnání s rokem 2010 se jejich počet snížil o 31,8 %. Počet příjemců důchodů pro invaliditu 2. stupně tvořil téměř pětinu ze všech invalidních důchodců (18,4 %, tj. 4,1 tis. osob) a jejich počet od roku 2010 vzrostl o 38,8 %. Příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně v roce 2020kraji představovali 41,7 % invalidních důchodců (9,4 tis. osob), tedy poprvé od roku 2010 nejvyšší podíl ze všech tří stupňů invalidity. Oproti roku 2010 byl jejich počet vyšší o 2,7 %.

Příjemci invalidních důchodů podle stupně invalidity v Pardubickém kraji (stav v prosinci)
(včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem)

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

Průměrná výše invalidních důchodů vyplácených sólo v Pardubickém krajiroce 2020 byla ve srovnání s ČR mírně nadprůměrná u všech kategorií. Invalidní důchody 3. stupně byly v mezikrajském průměru páté nejvyšší a jejich průměrná výše činila 12 810 . Třetí nejvyšší byly důchody pro invaliditu 2. stupně (8 597 ) a šesté nejvyšší v republikovém srovnání byly průměrné důchody pro invaliditu 1. stupně (7 395 ). Muži v kraji pobírají v průměru vyšší invalidní důchod ve všech kategoriích než ženy.

 

Všechny údaje použité v tomto příspěvku (včetně dat v tabulkách a grafech) vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, resp. Ministerstva prácesociálních věcí, od nichž ČSÚ datové podklady přebírá. Všechny údaje jsou uváděny podle stavu v prosinci daného roku.

Přílohy

 Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.