Oddlužení


Aktuálně: legislativním procesem prochází novela insolvenčního zákona, která má zkrátit délku oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky, ale zároveň zpřísnit požadavky na řádné plnění povinností dlužníka. Také má umožnit exekuční srážky ze mzdy dlužníka i po zahájení insolvenčního řízení, jestliže jde o přednostní pohledávky výživného. Novela měla nabýt účinnost již od 1. ledna 2024, avšak schvalovací proces nebyl dosud dokončen. 

Co je oddlužení?

Oddlužení je jediný legální způsob, jak se efektivně zbavit svých závazků a hlavně neschopnosti tyto závazky splácet.

Oddlužení je postaveno na principu sjednocení všech závazků dlužníka do jednoho závazku, který splácí v jedné stanovené splátce.

Oddlužení povoluje soud, který také zastavuje exekuční a jiná řízení, vymáhání pohledávek. Všechny exekuce se zastavují v den podání návrhu na oddlužení k soudu.

Oddlužení je velice často nazýváno osobním bankrotem.


 

Komu je oddlužení určeno?

Oddlužení je primárně určeno fyzickým osobám nepodnikatelům.

Je možné oddlužit i fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby nepovažované za podnikatele, pokud nemají dluhy z podnikání.

O oddlužení rozhoduje soud, který může výjimečně povolit i oddlužení v dalších případech.


 

Formy oddlužení

Pro řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto po 1. 6. 2019, existují už jen 2 formy realizace oddlužení:

   

a) Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže:

 • dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
 • dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek (zde se jedná o jakési „zrychlené“ oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů, resp. dostatečného příjmu dlužníka),
 • po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo toto dlužníku zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů a má se za to, že dlužník tuto povinnost neporušil, jestliže v uvedené době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek.
 • Vznikl-li dlužníku před schválením oddlužení nárok na starobní důchod a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno už po třech letech. Z oddlužení dlužníka – starobního důchodce tedy věřitel neobdrží nutně ani částku odpovídající 30% pohledávky přesto za 3 roky dojde k osvobození dlužníka od placení pohledávek.

Jestliže dlužník nesplatí za 3 roky 60% svých závazků, plynule přechází do druhé varianty oddlužení, ve které se bude snažit po dobu dalších dvou let splatit alespoň 30%. Splní-li dlužník řádně a včas všechny povinnosti, insolvenční soud ho osvobodí od všech zbývajících dluhů.

Nepodaří-li se mu během 5 let splatit alespoň 30 % svých dluhů, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud. Pokud soud rozhodne, že se dlužník maximálně snažil, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 15 %.


   

b) Zpeněžení majetkové podstaty 

Každé oddlužení je od novelizace spojeno se zpeněžením majetkové podstaty dlužníka.

Dlužník však není povinen ke zpeněžení vydat majetek, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že by se zpeněžením tohoto majetku nedosáhlo uspokojení věřitelů.

Dlužník také není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle prováděcího právního předpisu násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Dále pro účely zpeněžení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.

 

Kalkulačka nezabavitelné částky z příjmu

Spočítejte si, kolik vám po srážce na úhradu pohledávky měsíčně zůstane z příjmu.

  Kalkulačka nezabavitelné částky 2024


Výhody a nevýhody oddlužení

Jaké jsou výhody a nevýhody oddlužení pro dlužníka?

Výhody oddlužení:

 • V průběhu oddlužení je zastaveno veškeré navyšování dluhů o úroky, penále či mimosmluvní sankce, tedy jakýsi „stop stav“ dluhů.
 • Pokud je na dlužníka nařízena nebo zahájena exekuce, nesmí být provedena.
 • Možné odpuštění části dluhu dlužníka v případě, že dlužník splní veškeré podmínky oddlužení a oddlužení úspěšně skončí. Zároveň zanikají ty pohledávky věřitelů, které nebyly do insolvenčního řízení včas přihlášeny.
 • V procesu oddlužení dlužník přestává splácet dluhy jednotlivým věřitelům, ale posílá pouze jednu měsíční splátku insolvenčnímu správci, jedná se tedy o velké zjednodušení a často také zpřehlednění celé situace pro dlužníka.

Nevýhody oddlužení:

 • Neustálý dohled insolvenčního správce.
 • Zveřejnění soudního spisu ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku.
 • Úhrada nákladů insolvenčního správce.
 • V případě oddlužení probíhající způsobem plnění splátkového kalendáře musí dlužník po celou dobu vystačit s tzv. nezabavitelnou částkou.
 • V případě nenadálých situací, kterými mohou být dědictví nebo jiný mimořádný příjem, je dlužník povinen tyto odevzdat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a ten je použije jako mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře.
 • Možnost zrušení oddlužení a nařízení soudu o řešení úpadku konkursem (tj. veškerý majetek dlužníka bude prodán a neuspokojené pohledávky po skončení insolvenčního řízení nezaniknou). To se může stát, například tehdy, pokud soud neschválí návrh na povolení oddlužení z důvodu sledování nepoctivého záměru dlužníka nebo pokud dlužník neplní podstatné povinnosti .
 

Jaké jsou předpoklady pro schválení návrhu na oddlužení

Podmínkou pro oddlužení je, že se dlužník nachází v tzv. úpadku (platební neschopnosti). V úpadku je podle insolvenčního zákona ten, kdo:

 • má nejméně 2 věřitele,
 • má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti,
 • není schopen tyto závazky plnit (musí se jednat o objektivní neschopnost nikoli pouze o neochotu plnit).

V takovémto případě je rozumné, požádat insolvenční soud, aby byl úpadek dlužníka řešen, přičemž jedním z možných řešní je oddlužení.

Prověření exekuce a insolvence

Můžete si prověřit, zda je dotyčný v exekuci.

 

Průběh insolvenčního řízení, včetně všech součástí spisu, je veřejný. Veřejnost řízení je zajišťována formou online přístupného insolvenčního rejstříku, jehož prostřednictvím probíhá i doručování.

Online insolvenční rejstřík prověření zdarma

 

Návrh na oddlužení

 Podat návrh na povolení oddlužení může výhradně fyzická osoba, která splňuje podmínky zmíněné výše (dluží několika věřitelům, není schopna své dluhy dlouhodobě splácet, je schopna splácet alespoň 2.178 Kč měsíčně a prokazuje poctivý a odpovědný přístup) vždy jen sama za sebe nebo prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo akreditované organizace  (neziskové a veřejně prospěšné organizace). 

Návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat i některý z věřitelů, v tom případě má dlužník k dispozici lhůtu 30 dní, v rámci které může na soudu podat návrh na povolení oddlužení.

Kdy soud návrh na oddlužení zamítne

Podaný návrh na oddlužení bude ze zákona automaticky zamítnut, pokud:

 • je shledán určitý nepoctivý záměr,
 • dlužník nebude schopen ze svého čistého měsíčního příjmu pokrýt minimální splátku ve výši 2 178 Kč,
 • návrh na oddlužení podala osoba, o jejímž oddlužení bylo v posledních 10 letech rozhodnuto,
 • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Kde podat návrh na oddlužení?

Návrh na zahájení insolvenčního řízení a řízení o oddlužení lze podat na místně příslušném krajském soudu dle bydliště dlužníka.

Návrh je nutné podat na formuláři Ministerstva spravedlnosti.

Po podání žádosti dojde k zápisu osoby dlužníka do insolvenčního rejstříku.


Povinnosti dlužníka v průběhu oddlužení

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, například nezaměstnaní se musí snažit najít si práci,
 • mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře, například příležitostné přivýdělky, výhry ze soutěží, příjmy z krátkodobých pronájmů apod.,
 • dokládat insolvenčnímu správci každých 6 měsíců výši příjmů, přičemž za příjmy se považuje mzda, příjmy z podnikání, nemocenská, starobní a invalidní důchod, jednorázový dar či dědictví,
 • nezatajovat žádné příjmy,
 • nevytvářet žádné nové dluhy.

Kolik stojí vypracování návrhu na oddlužení?

Nejvyšší částka za vypracování návrhu je zákonem stanovena na 4.000 Kč při oddlužení jednotlivce a 6.000 Kč při společném oddlužení manželů. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace návrhy vypracují zdarma

 

Oddlužení důchodců, invalidních důchodců a "dětských dlužníků"

Oddlužení vybraných skupin dlužníků probíhá ve zmírněném režimu zvýhodněného oddlužení.

 

Další témata k insolvenci


Zprávy k insolvenci a exekuci

Další zprávy k tématu "Oddlužení 2024: jaké jsou podmínky pro oddlužení - kolik musíte splatit a za jak dlouho."

 

Oddlužení - otázky a odpovědi

 • Co je to oddlužení?

  Oddlužení neboli insolvence či osobní bankrot je zákonem stanovený postup, který vede k osvobození dlužníka od svých závazků. Oddlužení povoluje soud, který v den podání návrhu na oddlužení také zastavuje exekuční a jiná řízení, vymáhání pohledávek. Více se dočtete na našich stránkách o oddlužení.

 • Co je insolvenční návrh?

  Insolvenční návrh je návrh na zahájení řízení a může ho podat jak dlužník, tak jeho věřitel. Pokud insolvenční návrh podává dlužník a usiluje o oddlužení, musí s ním spojit návrh na povolení oddlužení.

 • Co je návrh na povolení oddlužení?

  Návrh na povolení oddlužení je návrh na konkrétní způsob řešení úpadku (a to oddlužení) a může ho podat jen dlužník.

 • Jak napsat a podat návrh na povolení oddlužení?

  Návrh na povolení oddlužení může sepsat za úplatu např. advokát, notář, insolvenční správce, soudní exekutor nebo (obvykle bezplatně) akreditovaná osoba z centra služeb, charity, nadačního fondu apod.Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.