Milostivé léto

MILOSTIVÉ LÉTO

Milostivé léto obecně znamená "dluhovou amnestii". Přesněji jde o zákonný způsob, jak se zbavit některých dluhů tím, že zaplatíte původní dluh (někdy navýšený o administrativní poplatek) a stát vám odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady.


MILOSTIVÉ LÉTO IV

Zatím se jedná pouze o návrh zákona, kterým se bude vláda zabývat na začátku roku 2024. Pokud bude návrh schválen, tak poté: Milostivé léto IV potrvá od 1. 7. 2024 do 30. 11. 2024. Tentokrát se bude týkat především dluhů na zdravotním pojištění a s tím souvisejícím: penále, úroky a exekuční nákladů u dluhů, které vznikly fyzickým osobám (OSVČ nebo osoby bez zdanitelných příjmů) u zdravotních pojišťoven ČR (není určeno pro firmy). Jedná se o dluhy, které předchozí Milostivá léta nezahrnovala. 


TRVÁNÍ MILOSTIVÉHO LÉTA IV

Milostivé léto IV proběhne po dobu pěti měsíců a tzv. „odpustné období“ bude od 1. 7. 2024 do 30. 11. 2024.

PŘEDMĚT MILOSTIVÉHO LÉTA IV

Podle předmětu, na který se čtvrté Milostivé léto vztahuje:

 • POJISTNÉ na zdravotním pojištění.

MILOSTIVÉ LÉTO IV - POJISTNÉ

Komu je určeno:

 • fyzickým osobám (OSVČ nebo OBZP). Není určeno pro firmy.

Co zákon obsahuje:

 • odpuštění penále z pojistného na zdravotním pojištění, odpuštění úroků.
 • odpuštění exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem plynoucí z exekuce podle daňového řádu.

Aktuální výši dlužného pojistného, penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů lze ověřit na příslušné zdravotní pojišťovně dlužníka.

Podmínky pro odpuštění penále a exekučních nákladů:

 • podat mezi 1. 7.2024 a 30. 11. 2024 žádost o odpuštění penále či exekučních nákladů písemně příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • uhradit dlužné pojistné, které k 31.12.2023 účetně evidovala příslušná zdravotní pojišťovna, a to nejpozději do 31. 12. 2024, případně v dohodnutém splátkovém režimu.

Podmínky a postup pro platbu dlužného pojistného ve splátkách:

 • podat oznámení o rozložení placení dlužného pojistného mezi 1. 7. 2024 a 30.11. 2024
 • ve splátkách lze splácet jen dlužné pojistné, které je vyšší než 5.000 Kč (ke dni podání oznámení). 
 • placení dlužného pojistného do 50.000 Kč ve 12 po sobě jdoucích splátkách. 
 • placení dlužného pojistného nad 50.000 Kč ve 36  po sobě jdoucích splátkách.
 • příslušná zdravotní pojišťovna bezodkladně informuje dlužníka o výši jednotlivých splátkách, o jejich splatnosti, o způsobu jejich placení a dalších platebních údajích.
 • splatnost první splátky je nejpozději do 31.12.2024.
 • nezaplacením splátky ve stanovené výši nebo stanovené lhůtě zaniká možnost zaplatit dlužné pojistné ve splátkách a penále z dlužného pojistného e exekuční náklady nezanikají odpuštěním.

CO BY MĚL DLUŽNÍK PRO VYUŽITÍ MILOSTIVÉHO LÉTA 2024 UDĚLAT

Zjistit nedoplatky u příslušné zdravotní pojišťovny, které mu tam vznikly a to k 31. 12. 2023.

Podat žádost o mimořádné odpuštění příslušenství daně či penále z pojistného v období od 1. 7. 2024 do 30. 11. 2024.

Uhradit v období od 1. 7. 2024 do 30. 11. 2024 dlužnou částku, případně požádat o rozložení úhrady dlužné částky na splátky.

 

NA KTERÉ EXEKUCE SE MILOSTIVÉ LÉTO 2024 NEVZTAHUJE?

Odpuštění standardních metod exekuce prostřednictvím soudních exekutorů se Milostivé léto 2024 netýká. O odpuštění lze žádat pouze exekuce, které byly nařízeny nejpozději do 31.12.2023 a jedná se o exekuce podle daňového řádu (tuto variantu využívá především VZP).


Prověření exekuce

Můžete si prověřit, zda je dotyčný v exekuci.


TRVÁNÍ MILOSTIVÉHO LÉTA III

Milostivé léto III proběhlo po dobu pěti měsíců a tzv. „odpustné období“ bylo od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023.

PŘEDMĚT MILOSTIVÉHO LÉTA III

Podle předmětu, na který se třetí Milostivé lého vztahuje, ho můžeme rozdělit na:

 • POJISTNÉ,
 • DAŇOVÉ,
  • mimořádné odpuštění příslušenství daně,
  • mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně.

MILOSTIVÉ LÉTO III - MIMOŘÁDNÉ ODPUŠTÉNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ DANĚ

Komu je určno:

 • fyzickým osobám, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele, či nikoliv.

Jedná se o příslušentsví daně (poplatku), která je spravovaná:

 • orgány Finanční správy České republiky,
 • orgány Celní správy České republiky,
 • Ministerstvem financí,
 • soudy nebo Vězeňskou službou České republiky.

Jaké příslušenství daně bude odpuštěno:

 • úrok z prodlení nebo jeho obdoba podle jiného zákona,
 • úrok z posečkané částky,
 • penále,
 • pokuta za opožděné tvrzení daně,
 • náklady řízení včetně exekučních nákladů.

Podmínky odpuštění příslušenství daně:

 • příslušenství se váže k nedoplatkům na dani vzniklým do 30. června 2022,
 • dlužník požádal v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 o jeho odpuštění nebo rozložení na úhrady na splátky,
 • nedoplatek daně byl plně uhrazen v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 nebo došlo k uhrazení nedoplatku ve dnech splatnosti jednotlivých splátek,
 • exekuční náklady zanikají odpuštěním pouze v případě, že došlo k uhrazení nebo zániku všech nedoplatků, pro které byla daňová exekuce nařízena.

Podmínky pro rozložení úhrady nedoplatku na splátky:

 • podat v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 žádost o rozložení nedoplatku na splátky,
 • ve splátkách lze platit jen nedoplatek, který je ke dni podání žádosti vyšší než 5.000 Kč,
 • úhradu nedoplatku lze rozložit na 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek - splatnost první splátky je 30. listopadu 2023 a dalších splátek v poslední den příslušného kalendářního měsíce,
 • nedojde-li k úhradě splátky nejpozději v den splatnosti, pozbývá toto rozložení úhrady účinnosti.


MILOSTIVÉ LÉTO III - MIMOŘÁDÝ ZÁNIK NĚKTERÝCH NEDOPLATKŮ NA DANI A PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Komu je určno:
 • fyzickým i právnickým osobám.

Jaké nedoplatky zaniknou:

 • jedná se o tzv. bagatelní nedoplatky.

K zániku nedoplatků dojde, pokud:

 • se jedná se o dosud neuhrazené nedoplatky na dani nebo na příslušenství daně, které vznikly do 30. září 2022,
 • jednotlivě nedosahují výše 200 Kč,
 • nedosahujících výše 30 Kč v případě daně z nemovitých věcí,
 • součet více bagatelních nedoplatků dlužníka u jednoho správce daně nepřekročí 1.000 Kč.

K zániku nedoplatků v tomto případě dojde bez nutnosti žádosti, automaticky, dnem účinnosti zákona, tedy 1. 7. 2023.

MILOSTIVÉ LÉTO III - POJISTNÉ

Komu je určeno:

 • fyzickým i právnickým osobám.

Co zákon obsahuje:

 • odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u ČSSZ,
 • odpuštění exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem.

Aktuální výši dlužného pojistného, penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů lze ověřit prostřednictvím elektronické aplikace (ePortál ČSSZ).

Podmínky pro odpuštění penále a exekučních nákladů:

 • podat mezi 1. 7.2023 a 30. 11. 2023 žádost o odpuštění penále či exekučních nákladů (nejspíš jen elektronicky přes ePortál ČSSZ),
 • uhradit dlužné pojistné, které k 30. 9. 2022 účetně evidovala příslušná správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 30. 11. 2023, případně v dohodnutém splátkovém režimu.

Podmínky a postup pro platbu dlužného pojistného ve splátkách:

 • podat oznámení o rozložení placení dlužného pojistného mezi 1. 7. 2023 a 30.11. 2023 (nejspíš jen elektronicky přes ePortál ČSSZ),
 • ve splátkách lze splácet jen dlužné pojistné, které je vyšší než 5.000 Kč (ke dni podání oznámení),
 • příslušná OSSZ bezodkladně informuje dlužníka prostřednictvím elektronické aplikace o výši jednotlivých splátek, o jejich splatnosti, způsobu jejich placení a o platebních údajích,
 • placení dlužného pojistného nepřesahující výši 50.000 Kč je rozloženo do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek,
 • placení dlužného pojistného, které je vyšší než 50.000 Kč, je rozloženo do 60 po sobě jdoucích měsíčních splátek,
 • splatnost první splátky je nejpozději do 31. prosince 2023,
 • nezaplacením splátky ve stanovené výši nebo ve stanovené lhůtě zaniká možnost zaplatit dlužné pojistné ve splátkách a penále z dlužného pojistného a exekuční náklady nezanikají odpuštěním.
 

CO BY MĚL DLUŽNÍK PRO VYUŽITÍ MILOSTIVÉHO LÉTA 2023 UDĚLAT

Zjistit nedoplatky k 30. 9. 2022 u ČSSZ, orgánů Finanční správy České republiky, Celní správy České republiky, Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby České republiky.

Podat žádost o mimořádné odpuštění příslušenství daně či penále z pojistného v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023.

Uhradit v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 dlužnou částku, případně požádat o rozložení úhrady dlužné částky na splátky.

 

NA KTERÉ EXEKUCE SE MILOSTIVÉ LÉTO NEVZTAHUJE?

Odpuštění příslušenství daně se netýká jistin vymáhaných soudním exekutorem (které byly předmětem milostivého léta I a II), a dále jistin vymáhaných cestou mezinárodní pomoci.

Daní se nerozumí clo a jeho příslušenství.

MILOSTIVÉ LÉTO I a II a III

Milostivé léto I (2021) proběhlo od 28.10. 2021 do 28. 1. 2022 a týkalo se peněžních dluhů fyzickým osob vůči státu (a dalším veřejnoprávním věřitelům) vymáhaných soudním exekutorem. Dlužníkovi se zcela odpustily úroky z prodlení a jiné příslušenství, pokud splatil původní dluh a administrativní poplatek exekutorovi. Původně byla akce Milostivé léto plánována jako jednorázová.

Milostivé léto II (2022) proběhlo za obdobných podmínek od 1. 9. 2022 do 30. 11 .2022.

Milostivé léto I a II se vztahovalo např. na dlužné nájemné v obecních bytech, na pokuty za jízdu načerno v prostředcích MHD, na koncesionářské poplatky u ČT a ČRo, na dluh na zdravotním pojištění, na poplatky obci za svoz odpadu či poplatky ze psů, poplatky ve státních nemocnicích a zdravotnických zařízeních, poplatky za energie u státních subjektů (např. ČEZ) atd. 

Milostivé léto III (2023) proběhlo od 1. 7. 2023 do 30. 11 .2023.

Milostivé léto III se vztahovalo např. na dlužné pojistné na sociálním pojištění a z toho plynoucí penále a exekuční náklady, které při splnění několika podmínek mohly být odpuštěny. Dále se dalo žádat o odpuštění daní jako například úrok z posečkané částky, úrok z prodlení, penále, pokuta za opožděné tvrzení daně či náklady řízení včetně exekučních nákladů. Tyto daně musely být spravovány orgány jako Finanční a Celní správy České republiky, Ministerstva financí nebo soudy a Vězeňskou službou ČR.

 

Zajímavost: Co původně znamenalo "milostivé léto"?

Milostivé léto je pojem převzatý ze Zákona, který byl dán Izraeli a znamenal odpuštění dluhů.


Milostivé léto - zprávy

Další zprávy k tématu "Milostivé léto 2024: možnost zbavit se dluhů, exekucí 5 měsíců od 1.7.2024"

Milostivé léto 2024 - otázky a odpovědi

 • Čeho se týká Milostivé léto 2024?

  Milostivé léto 2024 se bude týkat především dluhů na zdravotním pojištění a s tím souvisejícím: penále, úroky a exekuční nákladů u dluhů, které vznikly fyzickým osobám (OSVČ nebo osoby bez zdanitelných příjmů) u zdravotních pojišťoven ČR (není určeno pro firmy). Jedná se o dluhy, které předchozí Milostivá léta nezahrnovala.

 • Jak se zapojist do Milostivého léta 2024?

  Podat mezi 1. 7.2024 a 30. 11. 2024 žádost o odpuštění penále či exekučních nákladů písemně příslušnou zdravotní pojišťovnu.
  Uhradit dlužné pojistné, které k 31.12.2023 účetně evidovala příslušná zdravotní pojišťovna, a to nejpozději do 31. 12. 2024, případně v dohodnutém splátkovém režimu.Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.