Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty (1109)


Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty (1109) - tis. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
1. Úrokové výnosy 18 593 499.00 13 421 172.00 38.54 % 10 134 130.00 83.47 %
2. Úrokové náklady -305 296.00 -264 935.00 -15.23 % -199 860.00 -52.75 %
3. Výnosy z dividend 2 250 258.00 1 873 896.00 20.08 % 2 190 150.00 2.74 %
4. Výnosy z poplatků a provizí 295 784.00 226 713.00 30.47 % 279 341.00 5.89 %
5. Náklady na poplatky a provize -6 382 373.00 -4 870 576.00 -31.04 % -5 326 933.00 -19.81 %
6. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku / ztráty -209 474.00 62 665.00 -434.28 % 235 299.00 -189.02 %
7. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 25 935 782.00 9 752 208.00 165.95 % -16 775 703.00 254.60 %
8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 13 389 270.00 6 395 467.00 109.36 % -11 414 511.00 217.30 %
9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 5 001 022.00 1 827 952.00 173.59 % -1 743 983.00 386.76 %
10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 1 495 088.00 1 404 513.00 6.45 % 509 809.00 193.26 %
12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
13. Ostatní provozní výnosy 428 385.00 182 064.00 135.29 % 470 018.00 -8.86 %
14. Ostatní provozní náklady -202 197.00 -14 594.00 -1285.48 % -74 968.00 -169.71 %
Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti (1. až 14.) 60 289 741.00 29 996 533.00 100.99 % -21 717 209.00 377.61 %
15. Správní náklady -2 451 283.00 -1 720 911.00 -42.44 % -1 998 156.00 -22.68 %
15.1. Náklady na zaměstnance -2 542.00 -2 410.00 -5.48 % -5 246.00 51.54 %
15.2. Ostatní správní náklady -2 448 741.00 -1 718 501.00 -42.49 % -1 992 910.00 -22.87 %
16. Odpisy -420.00 -295.00 -42.37 % -196.00 -114.29 %
17. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
18. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -683 516.00 -839 554.00 18.59 % -162.00 -421823.46 %
19. Ztráty ze znehodnocení aktiv nebo jejich (-) reverzování -20 472.00 -3 917.00 -422.64 % -13 344.00 -53.42 %
20. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
21. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků oceňovaných metodou ekvivalence 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
22.Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Zisk nebo (-) ztráta před zdaněním (1. až 22.) 57 134 042.00 27 431 869.00 108.28 % -23 729 067.00 340.78 %
23. (-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností -1 425 933.00 -462 003.00 -208.64 % -639 870.00 -122.85 %
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.) 55 708 115.00 26 969 866.00 106.56 % -24 368 942.00 328.60 %

1. Úrokové výnosy

Období Hodnota
31.12.2023 18 593 499.00
30.09.2023 13 421 172.00
30.06.2023 8 410 584.00
31.03.2023 4 252 387.00
31.12.2022 10 134 130.00
30.09.2022 7 210 070.00
30.06.2022 4 046 893.00
31.03.2022 1 633 503.00
31.12.2021 3 779 158.00
30.09.2021 2 578 698.00
Další >>

2. Úrokové náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -305 296.00
30.09.2023 -264 935.00
30.06.2023 -181 420.00
31.03.2023 -79 284.00
31.12.2022 -199 860.00
30.09.2022 -150 680.00
30.06.2022 -91 836.00
31.03.2022 -36 296.00
31.12.2021 -100 005.00
30.09.2021 -78 990.00
Další >>

3. Výnosy z dividend

Období Hodnota
31.12.2023 2 250 258.00
30.09.2023 1 873 896.00
30.06.2023 1 362 187.00
31.03.2023 386 543.00
31.12.2022 2 190 150.00
30.09.2022 1 827 124.00
30.06.2022 1 275 217.00
31.03.2022 451 850.00
31.12.2021 1 823 768.00
30.09.2021 1 408 817.00
Další >>

4. Výnosy z poplatků a provizí

Období Hodnota
31.12.2023 295 784.00
30.09.2023 226 713.00
30.06.2023 167 480.00
31.03.2023 79 871.00
31.12.2022 279 341.00
30.09.2022 244 554.00
30.06.2022 175 811.00
31.03.2022 79 952.00
31.12.2021 155 729.00
30.09.2021 103 153.00
Další >>

5. Náklady na poplatky a provize

Období Hodnota
31.12.2023 -6 382 373.00
30.09.2023 -4 870 576.00
30.06.2023 -3 389 170.00
31.03.2023 -1 559 709.00
31.12.2022 -5 326 933.00
30.09.2022 -4 017 068.00
30.06.2022 -2 727 875.00
31.03.2022 -1 417 708.00
31.12.2021 -5 618 090.00
30.09.2021 -4 304 675.00
Další >>

6. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku / ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 -209 474.00
30.09.2023 62 665.00
30.06.2023 362 795.00
31.03.2023 53 173.00
31.12.2022 235 299.00
30.09.2022 129 841.00
30.06.2022 23 272.00
31.03.2022 80 920.00
31.12.2021 984 167.00
30.09.2021 957 278.00
Další >>

7. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování

Období Hodnota
31.12.2023 25 935 782.00
30.09.2023 9 752 208.00
30.06.2023 14 437 555.00
31.03.2023 8 963 822.00
31.12.2022 -16 775 703.00
30.09.2022 -27 271 851.00
30.06.2022 -27 307 612.00
31.03.2022 -9 847 906.00
31.12.2021 9 116 336.00
30.09.2021 7 344 045.00
Další >>

8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 13 389 270.00
30.09.2023 6 395 467.00
30.06.2023 4 989 419.00
31.03.2023 990 576.00
31.12.2022 -11 414 511.00
30.09.2022 -16 170 436.00
30.06.2022 -13 560 978.00
31.03.2022 -5 709 817.00
31.12.2021 9 250 352.00
30.09.2021 7 459 609.00
Další >>

9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 5 001 022.00
30.09.2023 1 827 952.00
30.06.2023 3 294 870.00
31.03.2023 2 438 458.00
31.12.2022 -1 743 983.00
30.09.2022 -5 779 952.00
30.06.2022 -5 153 863.00
31.03.2022 -799 308.00
31.12.2021 1 167 512.00
30.09.2021 953 312.00
Další >>

10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta

Období Hodnota
31.12.2023 1 495 088.00
30.09.2023 1 404 513.00
30.06.2023 91 211.00
31.03.2023 -339 770.00
31.12.2022 509 809.00
30.09.2022 2 093 487.00
30.06.2022 1 280 732.00
31.03.2022 -466 921.00
31.12.2021 -568 504.00
30.09.2021 -145 681.00
Další >>

12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

13. Ostatní provozní výnosy

Období Hodnota
31.12.2023 428 385.00
30.09.2023 182 064.00
30.06.2023 103 805.00
31.03.2023 49 572.00
31.12.2022 470 018.00
30.09.2022 1 035 511.00
30.06.2022 148 570.00
31.03.2022 233 381.00
31.12.2021 261 032.00
30.09.2021 156 259.00
Další >>

14. Ostatní provozní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -202 197.00
30.09.2023 -14 594.00
30.06.2023 -10 133.00
31.03.2023 -8 500.00
31.12.2022 -74 968.00
30.09.2022 -587 217.00
30.06.2022 -53 249.00
31.03.2022 -23 359.00
31.12.2021 -13 103.00
30.09.2021 -53 381.00
Další >>

Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti (1. až 14.)

Období Hodnota
31.12.2023 60 289 741.00
30.09.2023 29 996 533.00
30.06.2023 29 639 192.00
31.03.2023 15 227 143.00
31.12.2022 -21 717 209.00
30.09.2022 -41 436 620.00
30.06.2022 -41 944 918.00
31.03.2022 -15 821 697.00
31.12.2021 20 238 333.00
30.09.2021 16 378 441.00
Další >>

15. Správní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -2 451 283.00
30.09.2023 -1 720 911.00
30.06.2023 -1 084 243.00
31.03.2023 -640 996.00
31.12.2022 -1 998 156.00
30.09.2022 -1 429 783.00
30.06.2022 -970 792.00
31.03.2022 -503 102.00
31.12.2021 -1 608 793.00
30.09.2021 -1 147 268.00
Další >>

15.1. Náklady na zaměstnance

Období Hodnota
31.12.2023 -2 542.00
30.09.2023 -2 410.00
30.06.2023 -2 172.00
31.03.2023 -5 247.00
31.12.2022 -5 246.00
30.09.2022 -3 685.00
30.06.2022 -2 470.00
31.03.2022 -857.00
31.12.2021 -3 976.00
30.09.2021 -2 143.00
Další >>

15.2. Ostatní správní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -2 448 741.00
30.09.2023 -1 718 501.00
30.06.2023 -1 082 071.00
31.03.2023 -635 749.00
31.12.2022 -1 992 910.00
30.09.2022 -1 426 098.00
30.06.2022 -968 322.00
31.03.2022 -502 245.00
31.12.2021 -1 604 817.00
30.09.2021 -1 145 125.00
Další >>

16. Odpisy

Období Hodnota
31.12.2023 -420.00
30.09.2023 -295.00
30.06.2023 -170.00
31.03.2023 -76.00
31.12.2022 -196.00
30.09.2022 -122.00
30.06.2022 -75.00
31.03.2022 -32.00
31.12.2021 -111.00
30.09.2021 -64.00
Další >>

17. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

18. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 -683 516.00
30.09.2023 -839 554.00
30.06.2023 -789 222.00
31.03.2023 -65 850.00
31.12.2022 -162.00
30.09.2022 42 872.00
30.06.2022 -7 691.00
31.03.2022 118 997.00
31.12.2021 139 784.00
30.09.2021 -122 670.00
Další >>

19. Ztráty ze znehodnocení aktiv nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 -20 472.00
30.09.2023 -3 917.00
30.06.2023 8 381.00
31.03.2023 2 066.00
31.12.2022 -13 344.00
30.09.2022 471 187.00
30.06.2022 474 461.00
31.03.2022 479 069.00
31.12.2021 484 496.00
30.09.2021 480 997.00
Další >>

20. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

21. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků oceňovaných metodou ekvivalence

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

22.Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Zisk nebo (-) ztráta před zdaněním (1. až 22.)

Období Hodnota
31.12.2023 57 134 042.00
30.09.2023 27 431 869.00
30.06.2023 27 773 944.00
31.03.2023 14 522 290.00
31.12.2022 -23 729 067.00
30.09.2022 -42 352 462.00
30.06.2022 -42 449 015.00
31.03.2022 -15 726 765.00
31.12.2021 19 253 710.00
30.09.2021 15 589 426.00
Další >>

23. (-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností

Období Hodnota
31.12.2023 -1 425 933.00
30.09.2023 -462 003.00
30.06.2023 -276 987.00
31.03.2023 -16 522.00
31.12.2022 -639 870.00
30.09.2022 -170 112.00
30.06.2022 -51 723.00
31.03.2022 -8 629.00
31.12.2021 -1 123 042.00
30.09.2021 -585 972.00
Další >>

Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)

Období Hodnota
31.12.2023 55 708 115.00
30.09.2023 26 969 866.00
30.06.2023 27 496 962.00
31.03.2023 14 505 768.00
31.12.2022 -24 368 942.00
30.09.2022 -42 522 574.00
30.06.2022 -42 500 735.00
31.03.2022 -15 735 391.00
31.12.2021 18 130 666.00
30.09.2021 15 003 456.00
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V