Výkaz zisku nebo ztráty - Investiční fondy


Výkaz zisku nebo ztráty - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Výkaz zisku nebo ztráty České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1. Úrokové výnosy 18 593 499.00 13 421 172.00 38.54 % 10 134 130.00 83.47 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.1. Úroky z finančních aktiv k obchodování 1 968 416.00 1 192 847.00 65.02 % 1 155 892.00 70.29 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.2. Úroky z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 2 223 612.00 1 360 962.00 63.39 % 1 539 650.00 44.42 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.3. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 6 122 483.00 3 919 039.00 56.22 % 3 107 749.00 97.01 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.4. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI 77 971.00 51 286.00 52.03 % 66 974.00 16.42 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.5. Úroky z finančních aktiv v naběhlé hodnotě 22 588.00 15 009.00 50.50 % 21 075.00 7.18 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.6. Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 73.00 0.00 100.00 % 2.00 3550.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.7. Úroky z ostatních aktiv 3 006 033.00 1 871 444.00 60.63 % 1 318 729.00 127.95 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.8. Úroky ze závazků 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 1 495 088.00 1 404 513.00 6.45 % 509 809.00 193.26 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 13. Ostatní provozní výnosy 428 385.00 182 064.00 135.29 % 470 018.00 -8.86 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 14. Ostatní provozní náklady -202 197.00 -14 594.00 -1285.48 % -74 968.00 -169.71 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 15. Správní náklady -2 451 283.00 -1 720 911.00 -42.44 % -1 998 156.00 -22.68 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 15.1. Náklady na zaměstnance -2 542.00 -2 410.00 -5.48 % -5 246.00 51.54 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 15.2. Ostatní správní náklady -2 448 741.00 -1 718 501.00 -42.49 % -1 992 910.00 -22.87 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 16. Odpisy -420.00 -295.00 -42.37 % -196.00 -114.29 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 16.1. Odpisy pozemků, budov a zařízení -208.00 -110.00 -89.09 % -38.00 -447.37 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 16.2. Odpisy nehmotného majetku -87.00 -60.00 -45.00 % -84.00 -3.57 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 17. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 17.1. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 17.2. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 18. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -683 516.00 -839 554.00 18.59 % -162.00 -421823.46 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 18.1. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 18.2. Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování -839 554.00 -789 222.00 -6.38 % 42 872.00 -2058.28 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 19. Ztráty ze znehodnocení aktiv nebo jejich (-) reverzování -20 472.00 -3 917.00 -422.64 % -13 344.00 -53.42 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 19.1. Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 19.2. Ztráty ze znehodnocení ostatních aktiv nebo jejich (-) reverzování -3 917.00 8 381.00 -146.74 % 471 187.00 -100.83 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2. Úrokové náklady -305 296.00 -264 935.00 -15.23 % -199 860.00 -52.75 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.1. Úroky na finanční závazky k obchodování -33 705.00 -24 236.00 -39.07 % -21 749.00 -54.97 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.2. Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty -134 335.00 -80 981.00 -65.88 % -72 025.00 -86.51 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.3. Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.4. Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.5. Úroky na ostatní závazky -96 407.00 -75 802.00 -27.18 % -55 565.00 -73.50 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.6. Úroky na aktiva -491.00 -405.00 -21.23 % -1 341.00 63.39 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 20. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 21. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků oceňovaných metodou ekvivalence 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 22.Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 23. (-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností -1 425 933.00 -462 003.00 -208.64 % -639 870.00 -122.85 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3. Výnosy z dividend 2 250 258.00 1 873 896.00 20.08 % 2 190 150.00 2.74 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.1. Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 971 543.00 705 404.00 37.73 % 955 258.00 1.70 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.2. Výnosy z dividend z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 902 353.00 656 783.00 37.39 % 871 866.00 3.50 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.3. Výnosy z dividend z fnančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.4. Výnosy z dividend z účastí v dceřiných, společných a přidružených podnicích neoceňovaných metodou ekvivalence 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 4. Výnosy z poplatků a provizí 295 784.00 226 713.00 30.47 % 279 341.00 5.89 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 5. Náklady na poplatky a provize -6 382 373.00 -4 870 576.00 -31.04 % -5 326 933.00 -19.81 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 6. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku / ztráty -209 474.00 62 665.00 -434.28 % 235 299.00 -189.02 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 6.1. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI 40 412.00 40 421.00 -0.02 % -61 899.00 165.29 %
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 6.2. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v naběhlé hodnotě -14.00 -7.00 -100.00 % -2.00 -600.00 %

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1. Úrokové výnosy

Období Hodnota
31.12.2023 18 593 499.00
30.09.2023 13 421 172.00
30.06.2023 8 410 584.00
31.03.2023 4 252 387.00
31.12.2022 10 134 130.00
30.09.2022 7 210 070.00
30.06.2022 4 046 893.00
31.03.2022 1 633 503.00
31.12.2021 3 779 158.00
30.09.2021 2 578 698.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.1. Úroky z finančních aktiv k obchodování

Období Hodnota
30.09.2023 1 968 416.00
30.06.2023 1 192 847.00
31.03.2023 569 923.00
31.12.2022 1 655 155.00
30.09.2022 1 155 892.00
30.06.2022 694 501.00
31.03.2022 300 586.00
31.12.2021 892 625.00
30.09.2021 640 839.00
30.06.2021 412 871.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.2. Úroky z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 2 223 612.00
30.06.2023 1 360 962.00
31.03.2023 591 349.00
31.12.2022 1 554 151.00
30.09.2022 1 539 650.00
30.06.2022 905 388.00
31.03.2022 390 662.00
31.12.2021 1 169 607.00
30.09.2021 339 931.00
30.06.2021 211 076.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.3. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 6 122 483.00
30.06.2023 3 919 039.00
31.03.2023 2 173 072.00
31.12.2022 4 808 146.00
30.09.2022 3 107 749.00
30.06.2022 1 713 891.00
31.03.2022 667 172.00
31.12.2021 1 304 329.00
30.09.2021 1 211 481.00
30.06.2021 754 132.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.4. Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI

Období Hodnota
30.09.2023 77 971.00
30.06.2023 51 286.00
31.03.2023 25 441.00
31.12.2022 89 816.00
30.09.2022 66 974.00
30.06.2022 44 499.00
31.03.2022 21 681.00
31.12.2021 80 353.00
30.09.2021 57 594.00
30.06.2021 34 099.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.5. Úroky z finančních aktiv v naběhlé hodnotě

Období Hodnota
30.09.2023 22 588.00
30.06.2023 15 009.00
31.03.2023 7 690.00
31.12.2022 30 400.00
30.09.2022 21 075.00
30.06.2022 11 880.00
31.03.2022 5 196.00
31.12.2021 7 839.00
30.09.2021 134 523.00
30.06.2021 85 318.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.6. Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů

Období Hodnota
30.09.2023 73.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 17.00
30.09.2022 2.00
30.06.2022 2.00
31.03.2022 2.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.7. Úroky z ostatních aktiv

Období Hodnota
30.09.2023 3 006 033.00
30.06.2023 1 871 444.00
31.03.2023 884 910.00
31.12.2022 1 996 447.00
30.09.2022 1 318 729.00
30.06.2022 676 733.00
31.03.2022 248 202.00
31.12.2021 324 406.00
30.09.2021 194 332.00
30.06.2021 123 358.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 1.8. Úroky ze závazků

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta

Období Hodnota
31.12.2023 1 495 088.00
30.09.2023 1 404 513.00
30.06.2023 91 211.00
31.03.2023 -339 770.00
31.12.2022 509 809.00
30.09.2022 2 093 487.00
30.06.2022 1 280 732.00
31.03.2022 -466 921.00
31.12.2021 -568 504.00
30.09.2021 -145 681.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 13. Ostatní provozní výnosy

Období Hodnota
31.12.2023 428 385.00
30.09.2023 182 064.00
30.06.2023 103 805.00
31.03.2023 49 572.00
31.12.2022 470 018.00
30.09.2022 1 035 511.00
30.06.2022 148 570.00
31.03.2022 233 381.00
31.12.2021 261 032.00
30.09.2021 156 259.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 14. Ostatní provozní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -202 197.00
30.09.2023 -14 594.00
30.06.2023 -10 133.00
31.03.2023 -8 500.00
31.12.2022 -74 968.00
30.09.2022 -587 217.00
30.06.2022 -53 249.00
31.03.2022 -23 359.00
31.12.2021 -13 103.00
30.09.2021 -53 381.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 15. Správní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -2 451 283.00
30.09.2023 -1 720 911.00
30.06.2023 -1 084 243.00
31.03.2023 -640 996.00
31.12.2022 -1 998 156.00
30.09.2022 -1 429 783.00
30.06.2022 -970 792.00
31.03.2022 -503 102.00
31.12.2021 -1 608 793.00
30.09.2021 -1 147 268.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 15.1. Náklady na zaměstnance

Období Hodnota
31.12.2023 -2 542.00
30.09.2023 -2 410.00
30.06.2023 -2 172.00
31.03.2023 -5 247.00
31.12.2022 -5 246.00
30.09.2022 -3 685.00
30.06.2022 -2 470.00
31.03.2022 -857.00
31.12.2021 -3 976.00
30.09.2021 -2 143.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 15.2. Ostatní správní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -2 448 741.00
30.09.2023 -1 718 501.00
30.06.2023 -1 082 071.00
31.03.2023 -635 749.00
31.12.2022 -1 992 910.00
30.09.2022 -1 426 098.00
30.06.2022 -968 322.00
31.03.2022 -502 245.00
31.12.2021 -1 604 817.00
30.09.2021 -1 145 125.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 16. Odpisy

Období Hodnota
31.12.2023 -420.00
30.09.2023 -295.00
30.06.2023 -170.00
31.03.2023 -76.00
31.12.2022 -196.00
30.09.2022 -122.00
30.06.2022 -75.00
31.03.2022 -32.00
31.12.2021 -111.00
30.09.2021 -64.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 16.1. Odpisy pozemků, budov a zařízení

Období Hodnota
30.09.2023 -208.00
30.06.2023 -110.00
31.03.2023 -45.00
31.12.2022 -94.00
30.09.2022 -38.00
30.06.2022 -26.00
31.03.2022 -13.00
31.12.2021 -25.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 16.2. Odpisy nehmotného majetku

Období Hodnota
30.09.2023 -87.00
30.06.2023 -60.00
31.03.2023 -31.00
31.12.2022 -102.00
30.09.2022 -84.00
30.06.2022 -49.00
31.03.2022 -19.00
31.12.2021 -86.00
30.09.2021 -64.00
30.06.2021 -42.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 17. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 17.1. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 17.2. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v naběhlé hodnotě

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 18. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 -683 516.00
30.09.2023 -839 554.00
30.06.2023 -789 222.00
31.03.2023 -65 850.00
31.12.2022 -162.00
30.09.2022 42 872.00
30.06.2022 -7 691.00
31.03.2022 118 997.00
31.12.2021 139 784.00
30.09.2021 -122 670.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 18.1. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 18.2. Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
30.09.2023 -839 554.00
30.06.2023 -789 222.00
31.03.2023 -65 850.00
31.12.2022 -162.00
30.09.2022 42 872.00
30.06.2022 -7 691.00
31.03.2022 118 997.00
31.12.2021 139 784.00
30.09.2021 -122 670.00
30.06.2021 -286 056.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 19. Ztráty ze znehodnocení aktiv nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 -20 472.00
30.09.2023 -3 917.00
30.06.2023 8 381.00
31.03.2023 2 066.00
31.12.2022 -13 344.00
30.09.2022 471 187.00
30.06.2022 474 461.00
31.03.2022 479 069.00
31.12.2021 484 496.00
30.09.2021 480 997.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 19.1. Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 -14.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 19.2. Ztráty ze znehodnocení ostatních aktiv nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
30.09.2023 -3 917.00
30.06.2023 8 381.00
31.03.2023 2 066.00
31.12.2022 -13 344.00
30.09.2022 471 187.00
30.06.2022 474 461.00
31.03.2022 479 069.00
31.12.2021 484 510.00
30.09.2021 480 997.00
30.06.2021 -6 255.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2. Úrokové náklady

Období Hodnota
31.12.2023 -305 296.00
30.09.2023 -264 935.00
30.06.2023 -181 420.00
31.03.2023 -79 284.00
31.12.2022 -199 860.00
30.09.2022 -150 680.00
30.06.2022 -91 836.00
31.03.2022 -36 296.00
31.12.2021 -100 005.00
30.09.2021 -78 990.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.1. Úroky na finanční závazky k obchodování

Období Hodnota
30.09.2023 -33 705.00
30.06.2023 -24 236.00
31.03.2023 -10 625.00
31.12.2022 -35 736.00
30.09.2022 -21 749.00
30.06.2022 -12 734.00
31.03.2022 -5 238.00
31.12.2021 -2 748.00
30.09.2021 -322.00
30.06.2021 -10.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.2. Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 -134 335.00
30.06.2023 -80 981.00
31.03.2023 -26 289.00
31.12.2022 -88 990.00
30.09.2022 -72 025.00
30.06.2022 -37 268.00
31.03.2022 -10 669.00
31.12.2021 -24 069.00
30.09.2021 -17 767.00
30.06.2021 -13 709.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.3. Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 -1 049.00
30.09.2021 -725.00
30.06.2021 -725.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.4. Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.5. Úroky na ostatní závazky

Období Hodnota
30.09.2023 -96 407.00
30.06.2023 -75 802.00
31.03.2023 -42 369.00
31.12.2022 -73 790.00
30.09.2022 -55 565.00
30.06.2022 -40 620.00
31.03.2022 -20 095.00
31.12.2021 -71 637.00
30.09.2021 -59 847.00
30.06.2021 -45 703.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 2.6. Úroky na aktiva

Období Hodnota
30.09.2023 -491.00
30.06.2023 -405.00
31.03.2023 -1.00
31.12.2022 -1 344.00
30.09.2022 -1 341.00
30.06.2022 -1 215.00
31.03.2022 -291.00
31.12.2021 -504.00
30.09.2021 -329.00
30.06.2021 -855.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 20. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 21. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků oceňovaných metodou ekvivalence

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 22.Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 23. (-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností

Období Hodnota
31.12.2023 -1 425 933.00
30.09.2023 -462 003.00
30.06.2023 -276 987.00
31.03.2023 -16 522.00
31.12.2022 -639 870.00
30.09.2022 -170 112.00
30.06.2022 -51 723.00
31.03.2022 -8 629.00
31.12.2021 -1 123 042.00
30.09.2021 -585 972.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3. Výnosy z dividend

Období Hodnota
31.12.2023 2 250 258.00
30.09.2023 1 873 896.00
30.06.2023 1 362 187.00
31.03.2023 386 543.00
31.12.2022 2 190 150.00
30.09.2022 1 827 124.00
30.06.2022 1 275 217.00
31.03.2022 451 850.00
31.12.2021 1 823 768.00
30.09.2021 1 408 817.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.1. Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování

Období Hodnota
30.09.2023 971 543.00
30.06.2023 705 404.00
31.03.2023 245 184.00
31.12.2022 1 097 358.00
30.09.2022 955 258.00
30.06.2022 687 929.00
31.03.2022 309 567.00
31.12.2021 954 678.00
30.09.2021 755 841.00
30.06.2021 501 703.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.2. Výnosy z dividend z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 902 353.00
30.06.2023 656 783.00
31.03.2023 141 359.00
31.12.2022 1 062 440.00
30.09.2022 871 866.00
30.06.2022 587 288.00
31.03.2022 142 283.00
31.12.2021 869 090.00
30.09.2021 652 976.00
30.06.2021 415 037.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.3. Výnosy z dividend z fnančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 3.4. Výnosy z dividend z účastí v dceřiných, společných a přidružených podnicích neoceňovaných metodou ekvivalence

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 30 352.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 4. Výnosy z poplatků a provizí

Období Hodnota
31.12.2023 295 784.00
30.09.2023 226 713.00
30.06.2023 167 480.00
31.03.2023 79 871.00
31.12.2022 279 341.00
30.09.2022 244 554.00
30.06.2022 175 811.00
31.03.2022 79 952.00
31.12.2021 155 729.00
30.09.2021 103 153.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 5. Náklady na poplatky a provize

Období Hodnota
31.12.2023 -6 382 373.00
30.09.2023 -4 870 576.00
30.06.2023 -3 389 170.00
31.03.2023 -1 559 709.00
31.12.2022 -5 326 933.00
30.09.2022 -4 017 068.00
30.06.2022 -2 727 875.00
31.03.2022 -1 417 708.00
31.12.2021 -5 618 090.00
30.09.2021 -4 304 675.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 6. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku / ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 -209 474.00
30.09.2023 62 665.00
30.06.2023 362 795.00
31.03.2023 53 173.00
31.12.2022 235 299.00
30.09.2022 129 841.00
30.06.2022 23 272.00
31.03.2022 80 920.00
31.12.2021 984 167.00
30.09.2021 957 278.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 6.1. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI

Období Hodnota
30.09.2023 40 412.00
30.06.2023 40 421.00
31.03.2023 17 031.00
31.12.2022 -52 390.00
30.09.2022 -61 899.00
30.06.2022 -52 465.00
31.03.2022 -33 227.00
31.12.2021 -109 816.00
30.09.2021 40 675.00
30.06.2021 31 816.00
Další >>

Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 6.2. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v naběhlé hodnotě

Období Hodnota
30.09.2023 -14.00
30.06.2023 -7.00
31.03.2023 -7.00
31.12.2022 -2.00
30.09.2022 -2.00
30.06.2022 -1.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V