ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  23.01.2024 09:00:00

Školství v Ústeckém kraji – 2022/2023. Meziročně jsme zaznamenali nárůst počtu dětí v mateřských, základních a středních školách, vzrostly počty žáků gymnázií a rovněž i studentů vyšších odborných škol a vysokých škol

Meziročně jsme zaznamenali nárůst počtu dětí v mateřských, základních a středních školách, vzrostly počty žáků gymnázií a rovněž i studentů vyšších odborných škol a vysokých škol. Počet absolventů vysokých škol s trvalým pobytem v kraji se v porovnání s předchozím rokem snížil. Kraj se rovněž jako celá ČR potýká s dlouhodobým úbytkem absolventů vysokých škol.

V Ústeckém kraji bylo ve školním roce 2022/2023 celkem 359 mateřských škol s 1 185 třídami, které navštěvovalo 24 650 dětí, z toho 48,9 % bylo dívek. Z pohledu jednotlivých věkových skupin se jednalo nejčastěji o děti pětileté (31,6 %), čtyřleté (28,4 %) a tříleté (25,5 %), děti mladší tří let tvořily 9,6 % a 5,0 % bylo dětí 6 letých a starších. V mateřských školách v kraji učilo ve školním roce 2022/2023 celkem 2 434 učitelů, v průměru připadalo na jednu třídu 20,8 dětí a na jednoho učitele 10,1 dětí.

Změna celkového počtu dětí v mateřských školách

Počty dětí v mateřských školách rostly v našem kraji, stejně jako v ostatních krajích ČR, již druhým rokem. Ve školním roce 2022/2023 byl meziroční nárůst počtu dětí v mateřských školách v našem kraji nejnižší (1,6 %), průměrně v celé ČR se jejich počet zvýšil o 2,4 %. Nejvyšší nárůst zaznamenali v Plzeňském kraji (3,6 %). Z dlouhodobého pohledu se náš kraj potýká s úbytkem dětí v mateřských školách, za uplynulých 10 let se jejich počet snížil o 5,4 %. Horší situace je jen v Karlovarském kraji, kde se počet dětí v mateřských školách za tuto dobu snížil o 9,8 %. Příčinou je i negativní demografický vývoj, kdy klesá počet dětí ve věkové skupině 3 až 5 let, která je dominantní skupinou mezi dětmi navštěvujícími mateřské školy. Počet dětí v této věkové skupině v populaci byl v roce 2022 v kraji v porovnání s rokem 2012 nižší o 15,5 %.

V přípravných třídách základních škol se v Ústeckém kraji ve školním roce 2022/2023 připravovalo na základní školní docházku 1 196 dětí, z toho 37,6 % dívek. Počet dětí v přípravných třídách základních škol byl v našem kraji druhý nejvyšší po hlavním městě Praze (1 357 dětí). Nejméně dětí navštěvovalo přípravné třídy v Jihočeském kraji (49 dětí).

Základní vzdělávání navštěvovalo v průběhu školního roku 2022/2023 v kraji celkem 79 657 žáků, z toho se vzdělávalo 53,2 % na 1. stupni a 46,8 % na 2. stupni. Do systému základního vzdělávání patří základní školy, prostřednictvím kterých plnilo základní školní docházku 77 219 dětí (96,9 % dětí v základním vzdělávání). Zbývající 3,1 % dětí v kraji navštěvovalo víceletá gymnázia, kdy 1. až 2. ročník šestiletých gymnázií a 1. až 4. ročník osmiletých gymnázií odpovídají 6. až 9. ročníku základních škol.

Změna celkového počtu žáků základních škol

Počet dětí navštěvujících základní školy v našem kraji meziročně vzrostl o 2 043 dětí (2,7 %). Nárůst poštu žáků v základních školách zaznamenali i v ostatních krajích, nejvíce v hl. m. Praze (nárůst o 8,3 %). Celorepublikově došlo k nárůstu o 4,5 %. Při porovnání se školním rokem 2012/2013 byly počty dětí navštěvujících základní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 vyšší ve všech krajích, nejvíce v hlavním městě Praze a Středočeském kraji (o 53,1 resp. 46,4 %). Nejnižší nárůst byl zaznamenán v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (9,2 resp. 11,8 %).

Počet dětí vzdělávajících se ve školním roce 2022/2023 v kraji na základních uměleckých školách dosáhl počtu 15 643, přičemž 70,6 % tvořily dívky. Nejvíce dětí navštěvovalo obory hudební (59,2 %), následované obory výtvarnými (23,3 %). Konzervatoře ve sledovaném školním roce v našem kraji navštěvovalo celkem 204 dětí, z toho 53,4 % tvořily dívky.

Žáci základních uměleckých škol dle oboru ve školním roce 2022/2023

V Ústeckém kraji bylo ve školním roce 2022/2023 poskytováno střední vzdělání na 95 školách, z toho 94 škol poskytovalo toto vzdělání v denní formě. Celkem v tomto školním roce v kraji navštěvovalo střední školy 34 888 žáků, z toho 33 717 (96,6 %) se jich vzdělávalo denní formou. Z celkového počtu žáků středních škol jich 25 435 získávalo vzdělání na středních školách poskytujících odborné vzdělání (zahrnuje i střední odborná učiliště).

Žáci středních škol dle druhu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Střední vzdělávání prostřednictvím nástavbových studií získávalo ve školním roce 2022/2023 v kraji 1 037 žáků na celkem 16 školách, z toho 60,0 % žáků navštěvovalo denní studium a 40,0 % žáků využilo ostatní formy vzdělávání. Podíl žáků získávajících vzdělání na středních odborných školách na všech žácích navštěvujících střední školy v uplynulých šesti letech rostl a ve školním roce 2022/2023 dosáhl 72,9 %.

Během uplynulých deseti let počet dětí navštěvujících střední školy v kraji meziročně převážně klesal. V porovnání se školním rokem 2012/2013 navštěvovalo ve školním roce 2022/2023 střední školy v kraji o 7,9 % žáků méně. Pokles zaznamenala za uplynulých 10 let většina krajů vyjma hl. m. Prahy, Středočeského, Plzeňského a Pardubického kraje, kde došlo k nárůstu počtu žáků středních škol. Celorepublikově poklesl počet žáků středních škol za posledních deset let o 1,6 %. Příčinou jsou poklesy převážně v první polovině sledovaného desetiletí, kdy ve školních letech 2012/20132014/2015 poklesly meziročně počty žáků středních škol ve všech krajích ČR. V následujících letech se situace začala zlepšovat, nejprve jen v některých krajích, od školního roku 2019/2020 rostly jejich počty ve většině krajů a ve školním roce 2020/2021 a následujícím zaznamenali nárůst počtu žáků středních škol všechny kraje.

Změna celkového počtu žáků středních škol

Ve školním roce 2022/2023 bylo v Ústeckém kraji celkem 22 gymnázií, z toho poskytovalo 20 gymnázií osmileté vzdělávání a 18 gymnázií čtyřleté vzdělání. Pouze na jednom gymnáziu bylo možné volit vzdělání v délce 6 let. Celkem gymnázia v kraji navštěvovalo ve sledovaném školním roce 8 416 žáků, z toho se nejvíce žáků vzdělávalo na osmiletých gymnáziích (54,3 %), čtyřleté vzdělávání navštěvovalo 43,7 % a 2,0 % žáků zvolilo šestileté vzdělávání.

Žáci gymnázií podle délky vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Počet žáků navštěvujících gymnázia meziročně vzrostl ve všech krajích vyjma Karlovarského, kde došlo ke stagnaci. Z dlouhodobého pohledu poklesl počet žáků gymnázií v porovnání se školním rokem 2012/2013 v polovině krajů, z toho nejvíce právě v Karlovarském kraji, kde byl v roce 2022/2023 nižší o 7,0 %. Naproti tomu v sedmi krajích počet gymnazistů za uplynulých 10 let vzrostl, nejvíce v hl. m. Praze, a to o 16,2 %. Náš kraj zaznamenal od školního roku 2012/2013 do roku 2022/2023 nárůst počtu žáků gymnázií o 2,7 %.

Změna celkového počtu žáků gymnázií

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v Ústeckém kraji ve školním roce 2022/2023 celkem 7 škol, které navštěvovalo 1 624 studentů, z toho bylo 82,0 % žen. Všech 7 škol poskytovalo denní vzdělávání, na 4 z nich bylo možné využít i ostatní formy vzdělávání. Počet studentů vyšších odborných škol v kraji meziročně vzrostl o 3,8 %. V porovnání se školním rokem 2012/2013 však došlo k poklesu o 31,4 %, a to především zásluhou výrazných meziročních poklesů studentů vyšších odborných škol ve školních letech 2014/20152018/2019. Počty studentů vyšších odborných škol se za posledních deset let s větší či menší intenzitou snížily ve většině krajů ČR s výjimkou Moravskoslezského kraje, Plzeňského a Olomouckého kraje.

Změna celkového počtu studentů vyšších odborných škol

V roce 2022 studovalo na veřejných i soukromých vysokých školách 15 398 s místem trvalého bydliště v kraji. Nejvíce jich studovalo vzdělávání a výchovu (2 784 studentů), druhým nejčastějším oborem byl obchod, administrativa a právo (2 680 studentů), a třetím nejčastěji studovaným oborem byla zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky (1 992 studentů).

Meziročně počty studentů vysokých škol dle místa trvalého pobytu v Ústeckém kraji vzrostly o 142 tj. 0,9 %. K nárůstu počtu studentů došlo pouze ve čtyřech krajích, nejvíce ve Středočeském kraji (nárůst o 1,9 %). V ostatních krajích jejich počet v porovnání s rokem 2021 poklesl, nejvíce v Jihočeském kraji (o 2,6 %). Celorepublikově se jejich počty snížily o 0,8 %. V porovnání s rokem 2012 studovalo v roce 2022 na vysokých veřejných a soukromých školách výrazně méně studentů, studentů s trvalým pobytem v Ústeckém kraji bylo méně o 26,1 %. Celorepublikově se jejich počty snížily o 26,9 %.

V roce 2022 dokončilo některý ze studovaných oborů na vysokých školách celkem 2 714 studentů s trvalým pobytem v Ústeckém kraji. Absolventi nejčastěji úspěšně zakončili studia v obchodu, administrativě a právu (517 absolventů), druhým nejčastěji absolvovaným oborem byla technika, výroba a stavebnictví (403 absolventů) a na pomyslném třetím místě se umístilo vzdělávání a výchova (388 absolventů).

Změna celkového počtu studentů vysokých škol1)

 

Stejně jako v případě studentů, i počty absolventů vysokých škol dlouhodobě klesají, to ve všech krajích ČR. V roce 2022 dokončilo studium na vysoké škole o 299 absolventů méně (o 9,9 %) než tomu bylo v roce 2021. Meziročně se snížil počet absolventů i v ostatních krajích, v našem kraji byl pokles nejvyšší. Za období 20122022 poklesl počet absolventů s trvalým bydlištěm v kraji o 47,8 %, což bylo nejvíce mezi kraji. I ostatní kraje však zaznamenaly výrazný úbytek absolventů během tohoto období, nejméně jich ubylo ve Středočeském kraji, v porovnání s rokem 2012 jich v roce 2022 bylo o 32,1 % méně. Celorepublikově činil pokles absolventů za toto období 41,7 %.

 

 

Kontakt:

Ing. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

mob.: 797 874 132

email: infoservisul@czso.cz


Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688