Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  30.08.2023 15:49:13

Výsledky jednání vlády 30. srpna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb
čj. 1126/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
čj. 696/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 504)
čj. 751/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Přizván: J. Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 27/23 o návrhu Okresního soudu ve Vyškově na zrušení věty druhé ustanovení §2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
čj. 742/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno vstoupit.

5. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 38/23 o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 753/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno vstoupit.

6. Návrh na mimořádné rozpočtové opatření z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za účelem poskytnutí provozního příspěvku Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně
čj. 703/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 111)
čj. 737/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/30 „Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
čj. 331/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
K bodům 8 - 17 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/03 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český telekomunikační úřad“
čj. 407/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/34 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020
čj. 689/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/04 „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče“
čj. 373/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/29 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky
čj. 487/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

13. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/10 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů“
čj. 636/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“
čj. 544/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/23 „Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení“
čj. 563/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Stanovisko Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/03 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby“
čj. 674/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/09 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu“
čj. 700/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Uvolnění peněžních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti
čj. 758/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Stanovisko vlády České republiky k účasti sportovců, kteří jsou státními příslušníky Ruské federace nebo Běloruské republiky, na sportovních akcích pořádaných na území České republiky a k účasti sportovců reprezentujících Českou republiku na sportovních akcích pořádaných na území Ruské federace nebo Běloruské republiky
čj. 765/23
Předkládá:
předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Změna systemizace Celní správy České republiky pro rok 2023
čj. 743/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na služební místo předsedy/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jmenování členů výběrové komise
čj. 739/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise na služební místo vedoucí služebního úřadu – předseda / předsedkyně Správy státních hmotných rezerv
čj. 747/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise na služební místo vedoucí služebního úřadu – předseda/předsedkyně Úřadu průmyslového vlastnictví
čj. 748/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise na služební místo vedoucí služebního úřadu – předseda / předsedkyně Českého báňského úřadu
čj. 749/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na služební místo předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a jmenování členů výběrové komise
čj. 752/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2024
čj. 750/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2019 č. 686 o bezúplatném převodu použité zdravotnické techniky a dalšího materiálu do Mongolska v rámci zahraniční rozvojové spolupráce
čj. 746/23
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Změna právních poměrů u společné administrativní budovy finančního úřadu, úřadu práce, okresního soudu a okresního státního zastupitelství na ulici Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou
čj. 755/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh na obeslání 26. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
čj. 741/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Rakouské republice ve dnech 22. a 23. června 2023
čj. 744/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Zpráva o společném zasedání vlád České republiky a Polské republiky v Katovicích dne 20. července 2023
čj. 745/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA3
čj. 495/23 - bod 21 schůze vlády 23. 8. 2023
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Sjednocení mechanismu fungování a provozování pozice diplomata pro vědu, výzkum a technologie/inovace v USA s obdobnými pozicemi v Izraeli a v oblasti pro JV Asii
čj. 754/23
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a ministr zahraničních věcí

2. Informace o realizaci opatření Ministerstva kultury ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/10 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury
čj. 395/23
Předkládá: ministr kultury

3. Informace MMR o plnění nápravných opatření podle usnesení vlády ČR ze dne 23. listopadu 2022 č. 967 ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 21/14 „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany rozvoje kulturního dědictví“
čj. 408/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

4. Informace o plnění opatření vyplývajících ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/17 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče“
čj. 440/23
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

5. Informace Ministerstva zdravotnictví o výsledku kontroly realizace a účinnosti opatření přijatých k odstranění nebo prevenci nedostatků vyplývajícíchz kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 20/24 „Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky“
čj. 445/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

6. Zpráva o plnění opatření ke zjištěním z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/20 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+
čj. 450/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

7. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/15 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin
čj. 453/23
Předkládá: ministr zemědělství

8. Informace Ministerstva dopravy o plnění opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/14 „Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 20142020
čj. 520/23
Předkládá: ministr dopravy

9. Informace Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/06 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady
čj. 543/23
Předkládá: ministr životního prostředí

10. Informace Ministerstva dopravy o plnění opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/11 „Výstavba, údržba a opravy cyklistické infrastruktury“
čj. 614/23
Předkládá: ministr dopravy

11. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“
čj. 669/23
Předkládá: ministr financí

12. Informace Ministerstva vnitra o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/27 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021
čj. 671/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

13. Zpráva o plnění opatření ke zjištěním z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/22 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků“
čj. 685/23
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

14. Informace o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 21/38 "Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování"
čj. 694/23
Předkládá: ministr spravedlnosti

15. Informace Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/09 „Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody
čj. 701/23
Předkládá: ministr životního prostředí

16. Informace Ministerstva dopravy a Správy železnic o plnění opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/36 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí“
čj. 705/23
Předkládá: ministr dopravy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, ziskPřečtěte si také:

16.08.2023Výsledky jednání vlády 16. srpna 2023 Vlada.cz (Vláda)
24.08.2022Výsledky jednání vlády 24. srpna 2022 Vlada.cz (Vláda)
17.08.2022Výsledky jednání vlády 17. srpna 2022 Vlada.cz (Vláda)
30.03.2022Výsledky jednání vlády 30. března 2022 Vlada.cz (Vláda)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688