cebre.cz (CEBRE)
Evropská unie  |  23.06.2023 19:27:35

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 26. června – 2. července 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí 26. června poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednají v rámci svého zasedání mimo jiné změnu nařízení, pokud jde o posílení výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a nařízení Komise v přenesené pravomoci o metodice stanovení podílu biopaliv a bioplynu pro dopravu vyrobených z biomasy zpracovávané s fosilními palivy ve společném procesu.
 • V úterý 27. června poslanci Výboru pro mezinárodní obchod budou hlasovat mimo jiné o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem ze strany třetích zemí.
 • V úterý 27. června poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v rámci rozpravy projednají schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisía životnosti baterií (Euro 7).
 • V úterý 27. června poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch projednají studii „Posouzení potenciálu udržitelných paliv v dopravě“, změnu směrnice o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.
 • Ve středu 28. června v rámci zasedání Výboru pro hospodářství a měnu budou poslanci hlasovat mimo jiné i o změně nařízení a směrnice s cílem zlepšit uspořádání trhu s elektřinou v Unii.
 • Ve čtvrtek a pátek 29. a 30. června proběhne v rámci aktivit CEBRE Konzultace s ekonomickými, vědeckými a zemědělskými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest.

Pondělí 26. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Rada pro spolupráci EU–Tádžikistán
  • Rada pro zahraniční věci
  • Coreper II
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Opatření pro dovoz, vývoz a tranzit střelných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterými se provádí článek 10 Protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a obchodování s nimi, kterým se doplňuje Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Protokol OSN o střelných zbraních) (přepracované znění); Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi); Úloha rozvojové politiky EU při transformaci těžebního průmyslu pro udržitelný rozvoj v rozvojových zemích
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o posílení výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazování, a zrušení nařízení (EU) 2018/956; Nařízení Komise v přenesené pravomoci o metodice stanovení podílu biopaliv a bioplynu pro dopravu vyrobených z biomasy zpracovávané s fosilními palivy ve společném procesu
   • HLASOVÁNÍ: Obnova přírody; Nařízení Komise v přenesené pravomoci o metodice stanovení podílu biopaliv a bioplynu pro dopravu vyrobených z biomasy zpracovávané s fosilními palivy ve společném procesu; Změna směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky; Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu (přepracované znění)
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů s nulovou technologií (Net Zero Industry Act); Změna směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu
   • HLASOVÁNÍ: Zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu; Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o některých aspektech leteckých služeb
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Úterý 27. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Výbor pro vzdělávání
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009; Výměna názorů s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) a Komisí o práci na omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS)
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Představení studie „Posouzení potenciálu udržitelných paliv v dopravě; Změna směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Poradní fórum EFSA, Stockholm

Středa 28. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti
  • Coreper II
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro vlastní zdroje
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Memorandum o porozumění, kterým se stanoví rámec pro regulační spolupráci v oblasti finančních služeb mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska; Změna nařízení (EU) č. 648/2012, (EU) č. 575/2013 a (EU) 2017/1131, pokud jde o opatření ke zmírnění nadměrných expozic vůči ústředním protistranám ze třetích zemí a zlepšení účinnosti clearingových trhů Unie; Změna směrnic 2009/65/EU, 2013/36/EU a (EU) 2019/2034, pokud jde o zacházení s rizikem koncentrace vůči ústředním protistranám a rizikem protistrany u centrálně zúčtovaných derivátových transakcí. Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím
   • HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité bezhotovostní převody v eurech; Změna směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní; Změna nařízení (EU) č. 1227/2011 a (EU) 2019/942 s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií; Zřízení rámce k zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a změna nařízení (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 a (EU) 2019/1020; Změna nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu s elektřinou v Unii
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Opatření ke snížení nákladů na zavádění gigabitových sítí elektronických komunikací a zrušení směrnice 2014/61/EU (zákon o gigabitové infrastruktuře); Výměna názorů s Konstantinosem Masselosem, předsedou sdružení BEREC 2023, a Kamilou Kloc, ředitelkou pro digitální dekádu a konektivitu (GŘ CNECT), na návrh doporučení Komise o regulační podpoře gigabitového připojení; Změna nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o posílení výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazování, a zrušení nařízení (EU) 2018/956
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Změna směrnic 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů při ekologickém přechodu prostřednictvím lepší ochrany proti nekalým praktikám a lepší informovanosti; Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelnými zdroji a zemními plyny a s vodíkem (přepracované znění); Harmonizovaná pravidla pro spravedlivý přístup k údajům a jejich používání (zákon o údajích); Pracovní skupina pro provádění zákona o digitálních trzích (DMA)* Zprávu výboru podal Andreas Schwab (PPE), předseda pracovní skupiny; Zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Změna nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) No 305/2011, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Změna směrnic 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a změna nařízení (EU) 2019/1020; Provádění nařízení o zeměpisném blokování z roku 2018 na jednotném digitálním trhu; Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi); Obaly a obalové odpady, změna nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a zrušení směrnice 94/62/ES
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Poradní fórum EFSA, Stockholm

Čtvrtek 29. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Rámec EU pro sociální a profesní postavení umělců a pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Pozměňující nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o vytvoření rámce pro evropskou digitální identitu; Harmonizovaná pravidla pro spravedlivý přístup k údajům a jejich používání (zákon o údajích)
   • HLASOVÁNÍ: Vytvoření certifikačního rámce Unie pro odstraňování uhlíku; Pozměňující směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 2015/652; Nařízení Komise v přenesené pravomoci o metodice stanovení podílu biopaliv a bioplynu pro dopravu vyrobených z biomasy zpracovávané s fosilními palivy ve společném procesu
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se poskytování služeb krátkodobého ubytování v EU a o změně nařízení (EU) 2018/1724
   • HLASOVÁNÍ: Zřízení společného rámce pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a změna směrnice 2010/13/EU; Stanovení pravidel pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu; Horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a změna nařízení (EU) 2019/1020; Stanovení opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě)
 • Vrámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Konzultace s ekonomickými, vědeckými a zemědělskými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest

Pátek 30. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Konzultace s ekonomickými, vědeckými a zemědělskými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest

Sobota 1. července

Neděle 2. července

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 28.6.

Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů

Do 7.7.

Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení

Do 24.7.

Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení

Do 31.7.

Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz

Do 2.8.

Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení

Do 4.8.

Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí

Do 15.8.

Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu

Do 30.8.

Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU

Do 31.8.

Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů

Do 31.8.

Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky

Do 31.8.

Hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku

Do 7.9.

Program COSME – hodnocení

Do 22.9.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU

Do 25.9.

Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688