cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  21.01.2022 16:45:47

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 24. – 30. ledna

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Na úterním zasedání Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) Evropského parlamentu je na programu mimo jiné projednání pozměňovacích návrhů ke stanovisku k návrhu na zřízení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu bude v úterý jednat v rámci zpráv o probíhajících interinstitucionálních jednáních např. o aktu o digitálních trzích nebo o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek („IPI“). Dále si poslanci společně s výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) vymění názory s Komisí ohledně aktu o umělé inteligenci.
 • Ve středu Evropská komise představí návrh digitálních zásad EU v rámci Evropské digitální dekády.
 • V rámci celého týdne budou ve výborech Evropského parlamentu voleni noví předsedové a místopředsedové.

Pondělí 24. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro zahraniční věci: Jednání o aktuálním dění; Výměna názorů na nedávné události a rychlý vývoj v oblasti vnějších vztahů, mimo jiné pokud jde o indicko-tichomořský region, Mali a Súdán; Výměna názorů na bezpečnostní situaci ve východní Evropě; Posouzení nejnovějšího vývoje v Libyi
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Poradci pro oblast justice a vnitra (2x)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zahraniční věci:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení na téma „EU a obrana multilateralismu“
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod
   • ROZPRAVA: Vystoupení Francka Riestera, ministra pro zahraniční obchod a ekonomickou atraktivitu, o prioritách francouzského předsednictví v oblasti politiky mezinárodního obchodu; Veřejné slyšení na téma „Vztahy v oblasti obchodu a investic mezi EU a Afrikou
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • ROZPRAVA: Případy nesouladu s právními a finančními ustanoveními: zvláštní zaměření na projekty řeckých nevládních organizací financované z fondu AMIF
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021; Zahraniční subvence narušující vnitřní trh
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů; Rámec pro evropskou srážkovou daň
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Adinou Văleanovou, komisařkou pro dopravu, na návrhy „zimního balíčku“;
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů

Úterý 25. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro obecné záležitosti: Priority francouzského předsednictví; Politická rozpravu o balíčku legislativních opatření na „posílení demokracie a integrity voleb“; Informace o Konferenci o budoucnosti Evropy; Zhodnocení aktuálního stavu koordinace v souvislosti s pandemií COVID-19 na evropské úrovni; Jednání o aktuálním stavu věcí, pokud jde o vztahy mezi EU a Spojeným královstvím
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu (2x)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro celní unii
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • MERTENS
  • ANTICI
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zahraniční věci:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Josepem Borrellem, vysokým představitelem, místopředsedou Evropské komise, na téma Strategický kompas pro bezpečnost a obranu; Výměna názorů s Josepem Borrellem, vysokým představitelem, místopředsedou Evropské komise, ohledně jeho návštěvy Latinské Ameriky (Peru/Brazílie) a regionálních a místních voleb ve Venezuele; Výměna názorů s Jeanem-Yvesem Le Drianem, ministrem pro Evropu a zahraniční věci Francouzské republiky, ohledně priorit francouzského předsednictví v Radě Evropské unie; Výměna názorů s Fernandem Gentilinim, výkonným ředitelem ESVČ pro Blízký východ a severní Afriku, ohledně situace v Libyi po odložených volbách; Výměna názorů s ESVČ a zvláštním zástupcem Evropské unie pro Střední Asii ohledně situace v Kazachstánu; Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
   • HLASOVÁNÍ: Korupce a lidská práva; Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků; Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EUEvropská komise; Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod
   • ROZPRAVA: Obchodní aspekty připravovaných právních předpisů o udržitelné správě a řízení společností a o zákazu výrobků, které jsou výsledkem nucené práce – výměna názorů s Komisí; Přezkum patnáctibodového akčního plánu pro kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji; Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Úloha domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném obchodu; Zřízení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích; Obchodní aspekty plánované mezinárodní protipandemické smlouvy – výměna názorů s Komisí; Uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012; Zahraniční subvence narušující vnitřní trh; EU a obrana multilateralismu; Činnosti monitorovacích skupin
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Hospodářský dialog a výměna názorů s Brunem Le Mairem, předsedou Rady pro hospodářské a finanční věci a francouzským ministrem hospodářství, financí a hospodářského oživení; Společný hospodářský dialog výborů ECON a EMPL a výměna názorů o podzimním balíčku evropského semestru 2022
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Společný hospodářský dialog výborů ECON a EMPL a výměna názorů o podzimním balíčku evropského semestru 2022; Výměna názorů s Élisabeth Borneovou, francouzskou ministryní, práce, zaměstnanosti a ekonomického začleňování
   • HLASOVÁNÍ: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci –EGF/2021/005 FR/AirbusFrancie; Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Zahraniční subvence narušující vnitřní trh; Prezentace programu předsednictví Rady, které se zúčastní Agnes Pannierová-Runacherová, náměstkyně ministra průmyslu, a Cédric O, státní tajemník pro digitální transformaci a elektronickou komunikaci; Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí; Harmonizace pravidel pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna některých legislativních aktů Unie
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, sledování pokroku a přezkumu; Změna nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu; Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Středa 26. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER II
  • COREPER I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu (2x)
 • Evropská komise představí:
  • Evropská digitální dekáda: návrh digitálních zásad EU
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Podvýboru pro daňové záležitosti:
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, sledování pokroku a přezkumu; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů a o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056; Výměna názorů s paní Barbarou Pompili, ministryní pro ekologickou transformaci, francouzské předsednictví
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, kterým se zrušuje směrnice (EU) 2016/1148; Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění); Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013; Změna rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o množství povolenek, které mají být umístěny do rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů do roku 2030; Zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/94/EU; Změna nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu; Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757; Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro dodržování předpisů, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality do roku 2035 v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, podávání zpráv, sledování pokroku a přezkumu
   • HLASOVÁNÍ: Volba předsedy/předsedkyně; Volba místopředsedů; Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění); Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání:
 • V rámci Evropského výboru regionů proběhne:
  • Plenární zasedání: Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 (stanovisko z vlastní iniciativy); Místní a regionální orgány urychlující provádění iniciativy EU týkající se opylovačů (stanovisko z vlastní iniciativy); Diskuse o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti EU; Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

Čtvrtek 27. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro finanční věci
  • Výbor pro kulturní otázky
  • Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Skupina pro vývozní úvěry
 • V rámci francouzského předsedníctví proběhne:
  • Online konference na téma: „Brexit: rok platnosti celních režimů, přehled a výhled“
  • Online konference na téma: „Označení „Evropské dědictví“: Přehled prvních deseti let jeho existence“
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Mezinárodní den památky obětí holocaustu
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Olivierem Véranem, ministrem solidarity a zdravotnictví, francouzské předsednictví; Výměna názorů s Komisí o misích EU v rámci programu Horizont Evropa (za přítomnosti členů ITRE)
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s paní Barbarou Pompili, ministryní pro ekologickou transformaci (energetika), a paní Agnes Pannier-Runacher, ministryní delegovanou pro průmysl (průmysl, malé a střední podniky, vesmír); Výměna názorů s paní Frédérique Vidal, ministryní pro vysoké školství, výzkum a inovace (výzkum, inovace) a panem Cédricem O, státním ministrem pro digitální přechod a elektronickou komunikaci (telekomunikace, informační a komunikační technologie)
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání:
   • ROZPRAVA: Představení priorit francouzského předsednictví ministryní pro vysoké školství, výzkum a inovace Frédérique Vidalovou; Dopad uzavírání vzdělávacích, kulturních, mládežnických a sportovních aktivit v rámci COVID-19 na děti a mládež v EU
 • V rámci Evropského výboru regionů proběhne:
  • Plenární zasedání: Diskuse na vysoké úrovni o provádění politiky soudržnosti; Diskuse o Zelené dohodě pro Evropu: Udržitelná a inteligentní mobilita v regionech, městech a vesnicích; Směrem k silniční dopravě s nulovými emisemi – zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2; Slavnostní předání ceny starosty Pawla Adamowicze; Diskuse se členy pracovní skupiny Konference o budoucnosti Evropy pro evropskou demokracii; Návrh usnesení k příspěvku místních a regionálních orgánů ke Konferenci o budoucnosti Evropy; Rovnost žen a mužů a změna klimatu: začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do Zelené dohody pro Evropu, akční plán EU pro ekologické zemědělství (stanovisko z vlastní iniciativy); Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“ (stanovisko z vlastní iniciativy); Zpráva o dopadu stanovisek VR (k diskusi); Volba členů předsednictví (k rozhodnutí); Noví členové VR a náhradníci (pro informaci)

Pátek 28. ledna 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER II
  • COREPER I
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
 • V rámci francouzského předsedníctví proběhne:
  • Online konference na téma: „Označení „Evropské dědictví“: Přehled prvních deseti let jeho existence“
  • Online konference na téma: „Evropská správa ekonomických záležitostí: Nový soubor pravidel?“
  • Online konference na téma: „Udržitelnější a odpovědnější obchod
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Online webinář na téma: „Čisté zdroje energie pro přechod na uhlíkově neutrální hospodářství“

Sobota 29. ledna

Neděle 30. ledna 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 24.1.

Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU

Do 4.2.

Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání

Do 11.2.

Kotační zákon – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu

Do 15.2.

Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku

Do 16.2.

Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

 

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.