ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  19.01.2022 00:00:00

HDP ve Středočeském kraji dosáhl 662,7 mld. Kč, v přepočtu na úrovni 83,2 % průměru 27 zemí EU - Regionální účty 2020 – Středočeský kraj

19. 1. 2022

Středočeský kraj se řadí v hodnotách ukazatelů ekonomické výkonnosti na přední místa v rámci regionů České republiky, nejčastěji stojí na druhém místě hned za hlavním městem Prahou. Hodnota hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly činila v roce 2020 ve Středočeském kraji 83,2 % průměru 27 zemí Evropské unie. Hrubý domácí produkt dosáhl hodnoty 662,7 mld. , v případě hrubé přidané hodnoty to bylo 603,0 mld. . U obou těchto ukazatelů vykázal kraj po hlavním městě Praze druhý nejvyšší podíl na celorepublikových hodnotách (shodně 11,6 %). Regionální HDPkraji poklesl meziročně o 8,0 % (v celé ČR dosáhl pokles 5,8 %), nejvíce po Ústeckém kraji.

Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty se vyznačovala nadprůměrným podílem průmyslu (39,3 % oproti 28,1 % v ČR) a zemědělství (2,5 % oproti 2,1 % v ČR). Tvorba hrubého fixního kapitálu dosáhla ve Středočeském krajiroce 2020 hodnoty 235,4 mld. , míra investic (35,5 %) byla nejvyšší mezi všemi kraji. Čistý disponibilní důchod domácností činil v roce 2020kraji 419,2 mld. . Při přepočtu hodnot tvorby hrubého fixního kapitálu a čistého disponibilního důchodu domácností na obyvatele (169,0 tis.  resp. 301,1 tis. ) zaujímal kraj druhé místo po hlavním městě Praze.

 

Hrubá přidaná hodnota

Hrubá přidaná hodnota (HPH) dosáhla v roce 2020 ve Středočeském kraji výše 603,0 mld. , což představovalo na celorepublikové hodnotě podíl 11,6 %, druhý nejvyšší po hl. m. Praze (27,0 %). V roce 1995 se Středočeský kraj podílel na celorepublikové hodnotě 9,9 %, což byla až čtvrtá nejvyšší hodnota po hl. m. Praze, MoravskoslezskémJihomoravském kraji.

Zatímco se podíl HPH v běžných cenách na celorepublikové hodnotě ve většině krajů mezi lety 1995 a 2020 snížil, Středočeský kraj byl jedním ze tří krajů (společně s Prahou a Jihomoravským krajem), kde nastal nárůst. V souhrnu došlo mezi lety 1995 a 2020České republice k 3,6násobnému zvýšení HPH, přičemž Středočeský kraj dosáhl druhého nejvyššího zvýšení, a to 4,2násobného, hned po hlavním městě Praze, kde se HPH zvýšila 4,8krát. Třetí nejvyšší zvýšení (3,7násobné) zaznamenal Jihomoravský kraj.

 

Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995 a 2020

Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995 a 2020

 

V porovnání se strukturou HPH podle odvětví za celou republiku se v roce 2020 vyznačoval Středočeský kraj nadprůměrným podílem odvětví průmyslu (v kraji to bylo 39,3 %, v ČR 28,1 %) a vyšší zastoupení měl v kraji i primární sektor (odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství se na HPHkraji podílelo 2,5 %, zatímco v celé republice to bylo 2,1 %). V rámci služeb se nadprůměrným podílem HPH ve Středočeském kraji vyznačovalo odvětví obchod, doprava, ubytování a pohostinství (kraj 20,0 %, Česká republika 17,5 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (kraj 10,9 %, Česká republika 9,8 %). Naopak podprůměrné bylo ve Středočeském kraji zastoupení odvětví stavebnictví (kraj 4,8 %, Česká republika 5,7 %), veřejná správa, vzdělání, zdravotnísociální péče (kraj 12,9 %, ČR 16,8 %), profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti (kraj 5,1 %, ČR 7,0 %), informační a komunikační činnosti (kraj 1,6 %, ČR 6,6 %) a odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (kraj 1,3 %, ČR 4,1 %). 

Mezi lety 1995 a 2020 došlo ke změnám v odvětvové struktuře HPH. Ve Středočeském kraji se výrazně zvýšil podíl průmyslu na HPH, z 38,9 % v roce 1995 na 43,4 % v roce 2016, kdy byl podíl průmyslu na HPH ve Středočeském kraji nejvyšší. V dalších letech následovaly poklesy až na výsledných 39,3 % v roce 2020, stále se ale jednalo o podíl vyšší, než byl v roce 1995 (o 0,4 p. b.). V celé republice byl naopak podíl průmysluroce 2020 nižší (28,1 %) než v roce 1995 (31,3 %). Nárůst byl mezi lety 1995 a 2020kraji zaznamenán také v případě podílu odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství na HPH (ze 17,8 % na 20,0 %), naopak v ČR se jednalo o pokles (z 20,8 % na 17,5 %). K nárůstu došlo ještě v odvětví činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti a informační a komunikační činnosti (v kraji i v celé ČR). Naopak pokles podílu na HPH vykázala mezi roky 1995 a 2020 ve Středočeském krajiČeské republice odvětví primárního sektoru a stavebnictví. Pokles byl v kraji (na rozdíl od celé republiky) zaznamenán ještě v odvětvích veřejné správy, vzdělání, zdravotnísociální péče a peněžnictví a pojišťovnictví. 

 

Regionální hrubý domácí produkt

Hodnota hrubého domácího produktu (HDP) dosáhla ve Středočeském krajiroce 2020 výše 662,7 mld. . Na jednoho obyvatele tak připadalo 475,9 tis.  (17 996 EUR), což byla 4. nejvyšší hodnota mezi kraji (po hl. m. Praze, JihomoravskémKrálovéhradeckém kraji).

 

Hrubý domácí produkt na obyvatele ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995–2020

Hrubý domácí produkt na obyvatele ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995–2020

V druhé polovině 90. let posiloval Středočeský kraj z hlediska HDP svoje postavení v rámci celé republiky. Zatímco v roce 1995 se kraj na celorepublikové hodnotě podílel 9,9 %, v roce 2002 to bylo 11,0 %. Po období mírného poklesu a kolísání mezi lety 2003 a 2013 se hodnota podílu Středočeského kraje opět definitivně přehoupla v roce 2014 přes 11 % a nad touto hodnotou se od té doby stále drží. V roce 2019 vykázal Středočeský kraj historicky nejvyšší podíl na HDP České republiky – 11,9 %, v roce 2020 to bylo 11,6 %.

Zatímco v roce 1995 stál Středočeský kraj na 4. místě v podílu na republikovém HDP (po hl. m. Praze, MoravskoslezskémJihomoravském kraji), od roku 1998 zaujímá druhé místo za hl. m. Prahou.

Vývoj Středočeského kraje z dlouhodobého pohledu dobře popisuje ukazatel vývoje regionálního HDP ve srovnatelných cenách, kdy je za základ brána hodnota z roku 1995 (100 %). V roce 2015 byla poprvé mezi kraji překročena hodnota 200 %, přes kterou se dostalo hl. m. Praha (212,9) a Středočeský kraj (203,3). V roce 2020 dosáhla hodnota pro Středočeský kraj 234,2 %, nejvíce ze všech krajů, přičemž průměr republiky jako celku činil 175,3 %.

 Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2016–2020

 

 

Z výše uvedeného vyplývá i vývoj postavení Středočeského kraje mezi ostatními regiony České republiky z hlediska hodnoty HDP na obyvatele. I v tomto ukazateli se postavení Středočeského kraje mezi lety 1995 a 2020 zlepšilo. Zatímco v roce 1995 se nacházel Středočeský kraj hodnotou dosaženého HDP na obyvatele v porovnání s celorepublikovým průměrem (100 %) svými 91,9 % na 9. místě, v roce 2020 obsadil s podílem 89,4 % čtvrté místo za hl. m. Prahou (217,4 %), Jihomoravským (96,6 %) a Královéhradeckým krajem (90,4 %).

 

Meziroční růst/pokles HDP ve srovnatelných cenách ve Středočeském kraji a ČR v letech 1996–2020

Meziroční růst/pokles HDP ve srovnatelných cenách ve Středočeském kraji a ČR v letech 1996–2020

 

V souvislosti s tím je možné sledovat i vývoj meziročních změn regionálního HDP ve srovnatelných cenách. V celém sledovaném období let 1995 až 2020 zaznamenal Středočeský kraj spolu s Pardubickým krajem po Praze nejvíce meziročních nárůstů, celkem vzrostl HDP jednadvacetkrát (v Praze 22x) oproti pouze čtyřem meziročním poklesům (v Praze třem). U celorepublikového HDP se jednalo o devatenáct nárůstů a šest poklesů.

Nejvyšší meziroční nárůst HDP vykázal Středočeský kraj v roce 2006 (stejně jako ČR) – o 13,7 % (v ČR to bylo o 6,8 %), což byla zároveň nejvyšší zaznamenaná hodnota meziročního nárůstu HDP v celém sledovaném pětadvacetiletém období mezi všemi kraji.

Naopak největší meziroční propad HDP bylo možné sledovat v roce 2020, což byl jediný rok, kdy zaznamenaly pokles všechny kraje. Ve Středočeském kraji se jednalo o pokles o 8,0 %, což byla druhá nejvyšší hodnota meziročního poklesu HDP za celé sledované období od roku 1995 mezi všemi kraji (největší meziroční propad zaznamenal v období let 1995 až 2020 Ústecký kraj, a to také v roce 2020, meziročně HDP poklesl o 8,1 %).

Druhý nejvyšší meziroční propad HDP byl zaznamenán v roce 2009, tento rok zaznamenaly pokles všechny kraje kromě Ústeckého. Ve Středočeském kraji se tehdy snížil HDP o 6,4 %, což bylo po MoravskoslezskémLibereckém kraji nejvíce ze všech krajů. Po propadu v roce 2009 následoval v roce 2010 ve Středočeském kraji slabý nárůst (o 0,5 %) a vysoký nárůst v roce 2011 (o 7,3 %), což byla nejvyšší hodnota meziročního nárůstu mezi kraji v tomto roce. V letech 2012 a 2013 HDP Středočeského kraje meziročně klesal (o 0,6 %, resp. o 2,5 %). V letech 2014 až 2017 byly opět zaznamenány meziroční nárůsty s nejvyšší hodnotou v posledním roce tohoto období (2017 o 7,1 %), přičemž dva meziroční nárůsty mezi lety 2015 a 2017 byly na žebříčku krajů první a druhý nejvyšší. V roce 2018 došlo ve Středočeském kraji k mírnému nárůstu HDP
(o 2,4 %), ten však byl následován opět rekordní hodnotou v roce 2019, kdy se jednalo o nejvyšší meziroční nárůst mezi kraji (o 8,3 %).

Při porovnání HDP s průměrem 27 zemí Evropské unie (EU27=100 %) dosáhla hodnota HDP na obyvatele v paritě kupní síly ve Středočeském krajiroce 2020 celkem 83,2 %, což byla po roce 2019 s 85,5 % nejvyšší hodnota.

Na jednoho zaměstnance v hlavním pracovním poměru podle místa pracoviště připadala ve Středočeském krajiroce 2020 hodnota HDP v běžných cenách ve výši 1 333,7 tis. , což představovalo 107,7 % celorepublikového průměru, nejvíce po hl. m. Praze (160,0 %). V případě zaměstnaných osob (včetně sebezaměstnaných) podle místa pracoviště činilo HDPkraji 1 091,7 tis na osobu, což představovalo 102,4 % celorepublikového průměru, nejvíce po hl. m. Praze (151,3 %).

 

Tvorba hrubého fixního kapitálu

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK), ukazující na investiční aktivity v regionu, dosáhla ve Středočeském krajiroce 2020 v běžných cenách historicky nejvyšší hodnoty 235,4 mld. . To odpovídalo zastoupení na celorepublikové hodnotě ve výši 15,8 %, což byl po hl. m. Praze (29,3 %) druhý nejvyšší podíl mezi kraji. V letech 2008 až 2010 hodnota THFK ve Středočeském kraji klesala, v následujících dvou letech rostla a po poklesu v roce 2013 následoval až do roku 2019 neustálý růst, přičemž v roce 2020 byl zaznamenán pokles o 5,5 %. Hodnota THFK se mezi roky 1995 a 2020 zvýšila ve Středočeském kraji na čtyřnásobek, což byl po Praze (pětinásobek) druhý nejvyšší nárůst.

Na 1 obyvatele připadla v roce 2020 hodnota THFK ve výši 169,0 tis. , což řadilo Středočeský kraj na druhé místo za hl. m. Prahu (328,7 tis. ).

Míra investic (podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na hrubém domácím produktu) se v celém sledovaném období let 1995 až 2020 pohybovala nad průměrem České republiky a v roce 2020 dosáhla hodnoty 35,5 % (ČR 26,2 %). Během celého období let 1995 až 2020 se hodnota míry investic ve Středočeském kraji ocitla celkem desetkrát na prvním a desetkrát na druhém místě mezi kraji, přičemž posledních pět let 2016 až 2020 představovalo souvislé období, kdy byla středočeská míra investic mezi kraji nejvyšší. V porovnání s rokem 1995 klesla míra investicroce 2020 ve všech krajích kromě Prahy (nárůst o 0,9 p. b.). Ve Středočeském kraji se míra investic během čtyřiadvacetiletého období snížila o 2,2 p. b., zatímco v celém Česku to bylo o 7,6 p. b.

Míra investic*) ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995–2020

Míra investic*) ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995–2020

 

Čistý disponibilní důchod domácností

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) v běžných cenách dosáhl v roce 2020 ve Středočeském kraji hodnoty 419,2 mld.  (15 853 mil. EUR), na jednoho obyvatele tak připadalo 301,1 tis. , což byla po Praze (376,5 tis. ) druhá nejvyšší hodnota mezi kraji. Středočeský kraj se v celém období let 1995 až 2020 umísťoval hodnotou tohoto ukazatele na druhé pozici za Prahou. Přední místo si Středočeský kraj udržoval i celkovým podílem ČDDD na celorepublikové hodnotě tohoto ukazatele. V roce 2020 to bylo 13,8 %, tedy nejvíce po hl. m. Praze (16,5 %). Druhou pozici mezi kraji si Středočeský kraj drží nepřetržitě od roku 2000, v předchozím období let 1995 až 1999 stál na třetím místě za regionem hlavního města a Moravskoslezským krajem.

 

Porovnání vývoje tvorby HDP a ČDDD na obyvatele

V případě porovnání vývoje hrubého domácího produktu a čistého disponibilního důchodu domácností je možné sledovat příznivější vývoj u čistého disponibilního důchodu domácností, který na rozdíl od HDP do velké míry naznačuje úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících osob v jednotlivých regionech.

Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele se v celém sledovaném období let 1995 až 2020 pohyboval na vyšší úrovni než celorepublikový průměr a s výjimkou roku 2013 docházelo k jeho stálému nárůstu. Hodnota hrubého domácího produktu na obyvatele vykazovala ve Středočeském kraji naopak nižších hodnot než v případě celé republiky (stejně jako ve všech krajích kromě Prahy) a k poklesům došlo ve třech letech 2009, 2010 a 2020.

Pokud vztáhneme ukazatele Středočeského kraje k průměru České republiky (HDP, ČDDD na obyvatele ČR=100 %), zaznamenáme příznivější vývoj rovněž u hodnot ČDDD na obyvatele, které se pohybovaly posledních 23 let (od roku 1998) nad hodnotou z roku 1995 (103,2 %). Naopak hodnoty HDP na obyvatele se pod hodnotou z roku 1995 (91,9 %) pohybovaly častěji, přičemž posledních dvanáct let bylo souvislým obdobím, kdy na hodnotu z roku 1995 vůbec nedosáhly.

 

Vývoj HDP, THFK a ČDDD*) na obyvatele ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995–2020

Vývoj HDP, THFK a ČDDD*) na obyvatele ve Středočeském kraji a ČR v letech 1995–2020

 

Makroekonomické ukazatele ve Středočeském kraji

Makroekonomické ukazatele ve Středočeském kraji

Zdroje:

Databáze regionálních účtů
HDP, národní účty

 

Kontakt:

Ing. Mgr. Pavel Hájek
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688