Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  11.10.2021 15:03:51

Výsledky jednání vlády 11. října 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
čj. 1070/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
čj. 1111/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1065/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
čj. 875/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024
čj. 1110/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Souhrnná zpráva k úkolům UV č. 713/2017 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin
čj. 1119/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost AVICENTRA, s. r. o.
čj. 1103/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

8. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost GSP-High Tech Saws, s. r. o.
čj. 1120/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 87)
čj. 1114/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Rekonstrukce administrativní budovy nábř. Edvarda Beneše č. p. 627, Praha – Malá Strana, pro potřebu Úřadu vlády ČR
čj. 1121/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora
čj. 1150/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh na jmenování příslušníka do hodnosti generálporučík
čj. 1149/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
čj. 1147/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh na jmenování vojáků z povolání do hodností generálů
čj. 1145/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh na jmenování do hodností brigádní generál ve výslužbě
čj. 1118/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021
čj. 1107/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2021 v rámci kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů
čj. 1098/21
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Úprava rozpočtu účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji v letech 2021 a 2022
čj. 1125/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2019
čj. 1072/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1073/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Jmenování předsedy Krajského soudu v Brně
čj. 1074/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Jmenování soudců
čj. 1071/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Aktualizace Dokumentace programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 1088/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na sjednání Dodatku č. 1 k Hostitelské dohodě mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) týkající se umístění, podpory, výsad a imunit, podepsané v Praze dne 27. ledna 2012
čj. 1086/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na obeslání první části 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 10. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a 4. zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání (hybridní, 11.–15. října 2021)
čj. 1069/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na obeslání 16. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii
čj. 1105/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na účast na 12. zasedání konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy (II. část) a 33. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, prostřednictvím videokonference 23.–29. října 2021)
čj. 1102/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na obeslání 2. zasedání Schůze smluvních stran Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná virtuálně v Ženevě ve dnech 15.–18. listopadu 2021
čj. 1124/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o setkání předsedů vlád zemí Slavkovské spolupráce v Lednici dne 7. září 2021
čj. 1081/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o oficiální návštěvě spolkového prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera v České republice ve dnech 25. až 27. srpna 2021
čj. 1078/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Moldavské republice dne 10. září 2021
čj. 1112/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Pořízení pohotovostních zásob pro Ministerstvo zdravotnictví - mrazicí boxy
čj. 1157/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Návrh na obeslání 9. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná ve formě videokonference ve dnech 8. – 13. listopadu 2021
čj. 1141/21
Předkládají: ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Švédského království na mezinárodní konferenci „Mezinárodní fórum k připomínce holocaustu a boji proti antisemitismu v Malmö“ ve dnech 12. a 13. října 2021
čj. 1130/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. září 2021 do 15. září 2021
čj. 1122/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2020
čj. 1104/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž náklady přesahují 300 mil. a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
čj. 1116/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií s názvem „Návrh rozvoje pro roky 2021 - 2024 ke Smlouvě o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému elektronické dálniční známky (EDAZ)“
čj. 1084/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „D10 Výstavba telematických systémů“ realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
čj. 1097/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Veřejná zakázka "Sběr dat o místech dobíjení energií“ realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
čj. 1115/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky k připravované vertikální spolupráci s názvem „Doplnění IS Czech POINT na verzi 3.0" podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1082/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Zajištění rozvoje Portálu veřejné správy 2021+
čj. 1085/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o uzavřených smluvních vztazích na základě výjimky udělené Národní agentuře pro informační a komunikační technologie v souladu s usnesením vlády ze dne 27. července 2020 č. 810
čj. 1076/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

10. Informace k nadlimitní veřejné zakázce „Bezpečnostní infrastruktura MŠMT (NGFW)"
čj. 1090/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

11. Přechod Ministerstva spravedlnosti ČR na licencování ULA pro produkty Oracle
čj. 1099/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

27.09.2021Výsledky jednání vlády 27. září 2021 Vlada.cz (Vláda)
20.09.2021Výsledky jednání vlády 20. září 2021 Vlada.cz (Vláda)
18.01.2021Výsledky jednání vlády 18. ledna 2021 Vlada.cz (Vláda)
26.10.2020Výsledky jednání vlády 26. října 2020 Vlada.cz (Vláda)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.