ČSÚ (ČSÚ)
Zemědělství  |  09.08.2021 09:03:44

Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2021 - Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla 116 277 tun, v meziročním srovnání to bylo o 4,3 % více

Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla 116 277 tun, v meziročním srovnání to bylo o 4,3 % více, avšak převážně vlivem nízké srovnávací základny loňského roku. Bylo vyrobeno 54 717 tun vepřového (+6,4 %), 17 996 tun (+4,3 %) hovězího a 43 542 tun (+1,8 %) drůbežího masa. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se meziročně zvedly o 3,3 % a jatečné drůbeže o 0,9 %. Přímý nákup mléka meziročně klesl na 782 787 tis. litrů (-2,1 %). Zemědělci prodávali mléko v průměru za cenu 8,84 /l, tj. meziročně o 2,9 % vyšší.


„Výroba masa se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšila o 4,3 %. Vzhledem k poslednímu srovnatelnému období před koronavirovou pandemií, 2. čtvrtletí roku 2019, vychází výsledek produkce masa vyšší o 2 %. Ceny jatečných prasat se odrazily od svého dna. Zemědělci prodávali jatečná prasata v průměru za 36,25 za kg jatečné hmotnosti,“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

„Přestože výroba masa se v poslední době zvyšuje, zemědělci se potýkají s nepříznivou úrovní cen, za které prodávají jatečná zvířata, navíc ceny vstupů rostou mnohem rychleji. Tento trend se nejvíce projevuje v chovu prasat,“ dodává Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Porážky a výroba masa
Ve 2. čtvrtletí 2021 bylo v České republice vyrobeno 116 277 tun masa. Vzhledem k nižší srovnávací základně, ovlivněné loňskou první vlnou koronavirové pandemie, to bylo meziročně o 4,3 % více.
Na jatkách bylo poraženo 58,1 tis. ks skotu, meziročně +5,5 %; z toho bylo 25,4 tis. býků (+5,9 %), 23,7 tis. krav (+3,2 %) a 7,0 tis. jalovic (+12,3 %). Výroba hovězího masa byla meziročně vyšší o 4,3 % a dosáhla 17 996 tun.
Porážky prasat ve 2. čtvrtletí se meziročně zvýšily na 596,3 tis. ks (+7,9 %). Výrazně vzrostly porážky prasnic (+27,6 %). Vepřového masa se vyrobilo 54 717 tun (+6,4 %).
Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách poraženo 66 991 tun drůbeže, což představuje výrobu 43 542 tun drůbežího masa (+1,8 %).

Stavy skotu a prasat
Podle statistického zjišťování v chovu skotu bylo v České republice na konci 2. čtvrtletí chováno 1 413,2 tis. ks skotu, tj. o 0,4 % více než ke stejnému datu v loňském roce. Meziročně stabilní stavy byly zaznamenány i v dílčích kategoriích: skot do 1 roku (+0,9 %), zapuštěné jalovice (+0,7 %) a dojené krávy (+0,7 %), mírné zvýšení stavů býků ve výkrmu (+5,7 %) a ostatních krav (+2,3 %).
Stavy prasat dosáhly 1 523,7 tis. ks, meziročně se téměř nezměnily (+0,2 %), rovněž tak i stavy prasat ve výkrmu (+0,4 %) a stavy prasnic (+0,1 %). Méně než ve stejném období vloni čítaly stavy zapuštěných prasniček (-6,8 %), kategorie, od které se odvíjí obnova základního stáda prasnic.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny jatečného skotu se meziročně zvýšily o 3,3 %, z toho ceny jatečných býků o 1,9 %, ceny jatečných krav o 6,3 % a jatečných jalovic o 3,2 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 46,19 /kg v živém nebo 84,07 /kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat se stále držely pod úrovní srovnatelného období loni (-17,7 %)  a dosáhly průměrných 27,88 za kg živé hmotnosti nebo 36,25 za kg v mase. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí dostali zemědělci o 3,36 za kg jatečné hmotnosti více než ve čtvrtletí předcházejícím.
U cen jatečných kuřat bylo zaznamenáno velmi malé meziroční zvýšení (+0,9 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,01 za kg v živém.

Pohyb zboží přes hranice – živá zvířata a maso
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží[1]) se ve 2. čtvrtletí 2021 převezlo přes hranice meziročně přibližně stejné množství živého skotu a prasat; u živé drůbeže byl však obrat nižší.
Živého skotu se vyvezlo 42,6 tis. ks (-0,3 %), z toho bylo 15,2 tis. ks (-4,0 %) určeno k porážce a 27,4 tis. ks (+1,9 %) skotu k dalšímu chovu. I když vývoz živého skotu výrazně převyšoval nad jeho dovozem, jatečných býků se dovezlo dvojnásobné množství, a to hlavně ze Slovenska a Maďarska. Živý skot se vyvážel do Rakouska, Německa (do obou zemí převážně k porážce), klesl vývoz zástavového skotu do Turecka.
Dovoz živých prasat se meziročně mírně zvýšil na 27,6 tis. ks (+2,7 %), přičemž vývoz zůstal na stejné výši (103,1 tis. ks; +0,5 %). Zvýšil se dovoz plemenných prasat, mírný nárůst byl zaznamenán u selat, naopak dovoz prasat k porážce klesl na zanedbatelné množství. Mírně posílil vývoz selat. V jatečných prasatech se vyvezlo 5 291 tun vepřového masa, což odpovídá desetině jeho čtvrtletní produkce v České republice. Živá prasata se dovážela z Dánska, Německa a Slovenska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Německa a Maďarska.
Pohyb zboží přes hranice u komodity živá drůbež pokračoval meziročně nižším obratem v důsledku poklesu na straně dovozu i vývozu. Vyvezlo se 4 770 tun (meziročně -17,8 %) kuřat a slepic k porážce. Přestože došlo také ke snížení pohybu zboží přes hranice u komodity jednodenních kuřat (-33,4 % na straně dovozu a -6,0 % na straně vývozu), nebylo ovlivněno zabezpečení jejich obvyklé potřeby pro tuzemský chov. Partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďarsko, Německo a Slovensko; vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Německa Rumunska a na Ukrajinu.
Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) u komodity maso se meziročně prohloubila u hovězího a vepřového; zlepšila se u drůbežího.
Hovězího masa bylo dovezeno 10 514 tun (+29,9 %) a vyvezeno 2 912 tun (+2,1 %). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko, do Polska a Nizozemska.
Dovoz vepřového masa meziročně opět vzrostl (68 024 tun; +5,9 %), jeho vývoz se navýšil na 8 617 tun (+16,2 %). Vepřové se dováželo tradičně z Německa a Španělska, ale také z Polska a Belgie; vyváželo se většinou na Slovensko.
Drůbežího masa se dovezlo 25 390 tun (-7,3 %), vývoz vzrostl na 4 166 tun (+22,4 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska. Vývozy směřovaly na Slovensko, do NěmeckaRakouska.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Podle statistického šetření MZe bylo ve 2. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 782 787 tis. litrů mléka (-2,1 %), z toho nákup mlékáren činil 678 905 tis. litrů (+0,8 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně mírně navýšily (+2,9 %). Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 8,84 .

Pohyb zboží přes hranice – mléko a mléčné výrobky
Ve 2. čtvrtletí  se dovezlo 79,4 tis. tun (+15,8 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 284,7 tis. tun (-5,2 %). Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice1) u komodity mléko a mléčné výrobky se meziročně snížil na 205 292 tun, a to především v důsledku nárůstu dovozu a nižšího vývozu mléka a smetany. Na -9 547 tun se mírně snížil schodek u sýrů a tvarohu, ale prohloubila se záporná bilance u másla (-5 063 tun). Kladná bilance u zakysaných mléčných výrobků se nepatrně snížila na 5 317 tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa (převážně sýry), Polska (sýry) a Slovenska (mléko). Vývozy směřovaly především do Německa (mléko), na Slovensko (mléko a jogurty) a do Itálie (mléko a sýry).

 

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz 

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
-12), o chovu skotu (Zem 1-02) a o chovu prasat (Zem 2-02).
Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)
Databáze ČSÚ – Pohyb zboží přes hranice
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Ukončení sběru dat: 30.7.2021
Související publikace: Porážky hospodářských zvířat:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-cerven-2021 

Chov skotu:
https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-1-pololeti-2021

Chov prasat:
 https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-1-pololeti-2021 
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2021[1]) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. .

 

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

9. 8. 2021

Růst výroby masa pokračoval

Živočišná výroba – 2. čtvrtletí 2021

Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla 116 277 tun, v meziročním srovnání to bylo o 4,3 % více, avšak převážně vlivem nízké srovnávací základny loňského roku. Bylo vyrobeno 54 717 tun vepřového (+6,4 %), 17 996 tun (+4,3 %) hovězího a 43 542 tun (+1,8 %) drůbežího masa. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se meziročně zvedly o 3,3 % a jatečné drůbeže o 0,9 %. Přímý nákup mléka meziročně klesl na 782 787 tis. litrů (-2,1 %). Zemědělci prodávali mléko v průměru za cenu 8,84 /l, tj. meziročně o 2,9 % vyšší.

 

„Výroba masa se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšila o 4,3 %. Vzhledem k poslednímu srovnatelnému období před koronavirovou pandemií, 2. čtvrtletí roku 2019, vychází výsledek produkce masa vyšší o 2 %. Ceny jatečných prasat se odrazily od svého dna. Zemědělci prodávali jatečná prasata v průměru za 36,25 za kg jatečné hmotnosti,“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

 

„Přestože výroba masa se v poslední době zvyšuje, zemědělci se potýkají s nepříznivou úrovní cen, za které prodávají jatečná zvířata, navíc ceny vstupů rostou mnohem  rychleji. Tento trend se nejvíce projevuje v chovu prasat,“ dodává Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

 

Porážky a výroba masa

Ve 2. čtvrtletí 2021 bylo v České republice vyrobeno 116 277 tun masa. Vzhledem k nižší srovnávací základně, ovlivněné loňskou první vlnou koronavirové pandemie, to bylo meziročně o 4,3 % více.

Na jatkách bylo poraženo 58,1 tis. ks skotu, meziročně +5,5 %; z toho bylo 25,4 tis. býků (+5,9 %), 23,7 tis. krav (+3,2 %) a 7,0 tis. jalovic (+12,3 %). Výroba hovězího masa byla meziročně vyšší o 4,3 % a dosáhla 17 996 tun.

Porážky prasat ve 2. čtvrtletí se meziročně zvýšily na 596,3 tis. ks (+7,9 %). Výrazně vzrostly porážky prasnic (+27,6 %). Vepřového masa se vyrobilo 54 717 tun (+6,4 %).

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách poraženo 66 991 tun drůbeže, což představuje výrobu 43 542 tun drůbežího masa (+1,8 %).

 

Stavy skotu a prasat

Podle statistického zjišťování v chovu skotu bylo v České republice na konci 2. čtvrtletí chováno 1 413,2 tis. ks skotu, tj. o 0,4 % více než ke stejnému datu v loňském roce. Meziročně stabilní stavy byly zaznamenány i v dílčích kategoriích: skot do 1 roku (+0,9 %), zapuštěné jalovice (+0,7 %) a dojené krávy (+0,7 %), mírné zvýšení stavů býků ve výkrmu (+5,7 %) a ostatních krav (+2,3 %).

Stavy prasat dosáhly 1 523,7 tis. ks, meziročně se téměř nezměnily (+0,2 %), rovněž tak i stavy prasat ve výkrmu (+0,4 %) a stavy prasnic (+0,1 %). Méně než ve stejném období vloni čítaly stavy zapuštěných prasniček (-6,8 %), kategorie, od které se odvíjí obnova základního stáda prasnic.

 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny jatečného skotu se meziročně zvýšily o 3,3 %, z toho ceny jatečných býků o 1,9 %, ceny jatečných krav o 6,3 % a jatečných jalovic o 3,2 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 46,19 /kg v živém nebo 84,07 /kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se stále držely pod úrovní srovnatelného období loni (-17,7 %)  a dosáhly průměrných 27,88 za kg živé hmotnosti nebo 36,25 za kg v mase. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí dostali zemědělci o 3,36 za kg jatečné hmotnosti více než ve čtvrtletí předcházejícím.

U cen jatečných kuřat bylo zaznamenáno velmi malé meziroční zvýšení (+0,9 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,01 za kg v živém.

 

Pohyb zboží přes hranice – živá zvířata a maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží[1]) se ve 2. čtvrtletí 2021 převezlo přes hranice meziročně přibližně stejné množství živého skotu a prasat; u živé drůbeže byl však obrat nižší.

Živého skotu se vyvezlo 42,6 tis. ks (-0,3 %), z toho bylo 15,2 tis. ks (-4,0 %) určeno k porážce a 27,4 tis. ks (+1,9 %) skotu k dalšímu chovu. I když vývoz živého skotu výrazně převyšoval nad jeho dovozem, jatečných býků se dovezlo dvojnásobné množství, a to hlavně ze Slovenska a Maďarska. Živý skot se vyvážel do Rakouska, Německa (do obou zemí převážně k porážce), klesl vývoz zástavového skotu do Turecka.

Dovoz živých prasat se meziročně mírně zvýšil na 27,6 tis. ks (+2,7 %), přičemž vývoz zůstal na stejné výši (103,1 tis. ks; +0,5 %). Zvýšil se dovoz plemenných prasat, mírný nárůst byl zaznamenán u selat, naopak dovoz prasat k porážce klesl na zanedbatelné množství. Mírně posílil vývoz selat. V jatečných prasatech se vyvezlo 5 291 tun vepřového masa, což odpovídá desetině jeho čtvrtletní produkce v České republice. Živá prasata se dovážela z Dánska, Německa a Slovenska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Německa a Maďarska.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá drůbež pokračoval meziročně nižším obratem v důsledku poklesu na straně dovozu i vývozu. Vyvezlo se 4 770 tun (meziročně -17,8 %) kuřat a slepic k porážce. Přestože došlo také ke snížení pohybu zboží přes hranice u komodity jednodenních kuřat (-33,4 % na straně dovozu a -6,0 % na straně vývozu), nebylo ovlivněno  

zabezpečení jejich obvyklé potřeby pro tuzemský chov. Partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďarsko, Německo a Slovensko; vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Německa Rumunska a na Ukrajinu.

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) u komodity maso se meziročně prohloubila u hovězího a vepřového; zlepšila se u drůbežího.

Hovězího masa bylo dovezeno 10 514 tun (+29,9 %) a vyvezeno 2 912 tun (+2,1 %). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko, do Polska a Nizozemska.

Dovoz vepřového masa meziročně opět vzrostl (68 024 tun; +5,9 %), jeho vývoz se navýšil na 8 617 tun (+16,2 %). Vepřové se dováželo tradičně z Německa a Španělska, ale také z Polska a Belgie; vyváželo se většinou na Slovensko.

Drůbežího masa se dovezlo 25 390 tun (-7,3 %), vývoz vzrostl na 4 166 tun (+22,4 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska. Vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa a Rakouska.

 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Podle statistického šetření MZe bylo ve 2. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 782 787 tis. litrů mléka (-2,1 %), z toho nákup mlékáren činil 678 905 tis. litrů (+0,8 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně mírně navýšily (+2,9 %). Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 8,84 .

 

Pohyb zboží přes hranicemléko a mléčné výrobky

Ve 2. čtvrtletí  se dovezlo 79,4 tis. tun (+15,8 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 284,7 tis. tun (-5,2 %). Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice1) u komodity mléko a mléčné výrobky se meziročně snížil na 205 292 tun, a to především v důsledku nárůstu dovozu a nižšího vývozu mléka a smetany. Na -9 547 tun se mírně snížil schodek u sýrů a tvarohu, ale prohloubila se záporná bilance u másla (-5 063 tun). Kladná bilance u zakysaných mléčných výrobků se nepatrně snížila na 5 317 tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa (převážně sýry), Polska (sýry) a Slovenska (mléko). Vývozy směřovaly především do Německa (mléko), na Slovensko (mléko a jogurty) a do Itálie (mléko a sýry).

 

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:      Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                 Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz 

Zdroje dat:                                            Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1-12), o chovu skotu (Zem 1-02) a o chovu prasat (Zem 2-02).

Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)

Databáze ČSÚ – Pohyb zboží přes hranice

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Ukončení sběru dat:                           30.7.2021

Související publikace:                        Porážky hospodářských zvířat: https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-cerven-2021 

Chov skotu: https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-1-pololeti-2021

Chov prasat: https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-1-pololeti-2021 

Termín zveřejnění další RI:               9. 11. 2021

 

Přílohy

Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka

Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Graf 4 Mléko – nákup a průměrná cena zemědělských výrobců

 [1]) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. .

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.