mzcr.cz (MZ ČR)
Obchod a služby  |  07.06.2021 21:57:17

Omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 8. 6. 2021 - Mimořádné opatření MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN MZDRX01GDAMW

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 7. června 2021 Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN MZDRX01GDAMW 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních  při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje  postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2  písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením  onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné  opatření

I. 

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  se: 

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona  č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel  taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje  provozovateli dodržovat následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména  za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy  mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem  průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,  nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven  a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání  nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby  pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,  schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují vedle podmínek uvedených  v bodu I/1 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií,  kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb  a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že: 

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi, b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, 

c) služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky  stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u zákazníka před zahájením  poskytování služby splnění podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle  bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému zákazníkovi službu  neposkytnout, 

d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno,  příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase  poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby  tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021  Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních  a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin 

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla: i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,  s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti;  jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak,  že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,  je rozestup alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech  provozovny míst k sezení pro osoby, 

iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny  shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací  zóny provozovny,  

v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost  dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,  madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch, 

vi) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených  jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet  s obsluhou; tato podmínka se nevztahuje na provozovny stravovacích služeb, které  neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů 

zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních a školní  stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů  účastnících se prezenčního vzdělávání), 

vii) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny, s výjimkou oslavy svatby,  prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny  po pohřbu, 

viii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo  vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 

ix) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu  podle písmene b) u vstupu a v provozovně, 

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li  klinické příznaky onemocnění covid-19 a není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16 ;  tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro  veřejnost, 

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz  nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že 

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,  spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky  na podlaze veřejných prostor apod.), 

b) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej  ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje  provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci  

i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou  osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby  sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou  osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení,  lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob  ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, 

ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší  než 1,5 metru, včetně čekací zóny, 

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021  Sb. nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat  následující pravidla: 

a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost  dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla,  zábradlí, vypínače), 

b) ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které  nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let  věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby před  zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 

I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout; tyto  osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat  splnění podmínek podle bodu I/16,  

c) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených  budovách: 

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto  mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní  samosprávný celek, 

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační  péči,  

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu I/16, 

b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených v bodu  I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci, 

c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí  pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje mu  splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek  podle bodu I/16 neprokáže, je poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče  povinen takového pacienta k hospitalizaci nepřijmout; v případě, že pacient neprokáže  splnění podmínek podle písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně  rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit, 

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021  Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,  hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)  a tanečních studií, posiloven a fitness center, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky  stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění  podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,  je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit, 

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň  2 metry, 

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika)  bez recirkulace vzduchu, 

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový  bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky  stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění  podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,  je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit, 

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 50 % z maximální  kapacity návštěvníků areálu, 

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo  vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 

iii) minimální teplota provozování saun je 80 °C,  

iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob  ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,  c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech  koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,  výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,  hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, 

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více  návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je  přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň  2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro  návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;  

b) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky uvedených prostor nebo akce omezit celkový počet osob ve skupině včetně průvodce na nejvýše 30 osob s tím, že se  zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové  prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí  do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové  prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek  kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor  povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce, 

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až  18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky  č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost  včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,  včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací  akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, 

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce  neumožnit v jeden čas přítomnost více než 200 osob ve vnitřních prostorech nebo  500 osob ve vnějších prostorech, 

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to  v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak  vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)  a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává  po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;  

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než  10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu  I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje  u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se  nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění  podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby  nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených  aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění 

podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den,  prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále  ve frekvenci každých 7 dní, 

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů  a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů  a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,  vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že  

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen  „diváci“) nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet  přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších  prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě,  že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný  maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 %  kapacity sedících diváků, 

b) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky  stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění  podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je  organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,  

c) všichni diváci jsou usazeni (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že  s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky  nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž  vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní  plochy musí být nejméně 2 m, 

d) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených  jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet  s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti, 

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021  Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke  kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční  a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, 

tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících  podmínek nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden  čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě  prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován  vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu  I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je  organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se  nevztahují na: 

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného  partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, 

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění  pozdějších předpisů, 

d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských  sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí  a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 

a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; subjektu  organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek  kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek  podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu  I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě  neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16;  v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu  organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině;  subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní  přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného  zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje  účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne,  v němž probíhala sportovní příprava, 

e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové  realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí  do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního  utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění  podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle  bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,  je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání; 

organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby  případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe  telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního  utkání, 

f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek,  že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně  2 metry a osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí  do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti  pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek  kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor  činnosti pěveckého sboru povinen takové osobě neumožnit účast na činnosti; organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného  epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace  účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto  evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti, 

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon  práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů: 

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou  shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,  s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem  do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání  voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů  územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než  10 osob:

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň  jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje  u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému  účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor, 

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor  nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto  mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém  jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě  Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako  země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je  zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení  vydal, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,  nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu  viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě  poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá 

potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním  výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným 

prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

II. 

S účinností ode dne 8. června 2021od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 28. května  2021, č.j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 31. května  2021, č.j. MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění:  

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak,  aby byla zajištěna široká škála specifických a efektivních protiepidemických opatření  zohledňující princip předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením onemocnění covid-19,  zejména s ohledem na činnosti, u nichž je na základě jejich charakteru předpokládána vyšší  míra rizika přenosu nákazy, a to například z důvodu bližšího a delšího kontaktu mezi  jednotlivými osobami ve vnitřních prostorech (služby, pohostinství – kde není možné v určitých  případech z objektivních důvodů možno použit po celou dobu ochranný prostředek dýchacích  cest) nebo v místech kde dochází k vyšší kumulaci osob na jednom místě v jeden čas (vnitřní  a venkovní sportoviště, kulturní a jiné hromadné akce). 

Základním cílem mimořádného opatření a jím nastavených podmínek pro provoz  vyjmenovaných činností a poskytování služeb je stanovení podmínek vedoucích k přerušení  komunitního přenosu onemocnění covid-19 a tím celkovému zpomalení epidemie onemocnění  covid-19 v České republice na nejnižší možnou úroveň přenosu a umožnit tak postupné  a řízené znovu zapojení jednotlivých segmentů lidské činnosti do ekonomiky. Toho lze  dosáhnout zejména jednotným řízením protiepidemických opatření, tj. mimo jiné omezením  mobility a shromažďování většího množství osob na jednom místě v jeden čas, což  v konečném důsledku vede ke snížení počtu potenciálně rizikových kontaktů a celkové míry  rizika přenosu onemocnění. Dalšími účinnými mechanismy řízení epidemie je např. i stanovení  podmínek pro provozování epidemiologicky závažných činností, a to stanovením podmínek  pro preventivní testování, používání ochranných prostředků dýchacích cest a pro zvýšenou  frekvencí používání dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry. 

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni  kontaminovanými kapénkami (aerosolem), je zamezení zvýšené koncentrace osob na jednom  místě v jeden čas a minimalizovat tak rizikové kontakty na nezbytně nutnou míru případně  nastavení takových opatření, které v případě vyšší koncentrace osob na jednom místě  minimalizují riziko přenosu na minimum (rozestupy, rouškykulturní a sportovní akce,  hromadná doprava, obchodní centra)  

V případě, že by nebyla realizována žádná mimořádná opatření a nebyly stanoveny příslušné  podmínky pro provozování vyjmenovaných činností a služeb, nelze s přihlédnutím  k dosavadním zkušenostem z vývoje epidemie v České republice a v řadě dalších zemí světa  vyloučit, že by došlo v případě vzniku nových významných ohnisek nákazy k výraznému  zhoršení epidemiologické situace spojeným s vysokým počtem nových případů onemocnění  covid-19, přičemž je vysoce pravděpodobné, že by vzhledem ke stále poměrně vysokému  počtu osob vnímavých k nákaze ve zranitelné skupině, došlo k opětovnému výraznému  navýšení počtu jak celkových hospitalizací, tak i hospitalizaci s potřebou intenzivní péče,  včetně připojení na umělou plicní ventilaci, což by v konečném důsledku mohlo vést  k vyčerpání kapacit intenzivní péče a výraznému omezení celkové nemocniční péče. 

Vzhledem k závažnosti průběhu u zranitelných osob (senioři, imunokompromitované osoby)  by onemocnění mohlo mít u vysokého počtu fatální průběh. 

Obdobná opatření, jaká byla a jsou aktuálně přijata v České republice, byla a jsou realizována  i v řadě dalších států nejen v rámci Evropské unie, ale také i ve světě. 

Vzhledem k tomu, že přes přetrvávající komunitní přenos onemocnění covid-19 dochází vlivem  přijatých protiepidemických opatření dochází k postupnému zpomalování nárůstu počtu  nových případů a k postupnému a celkovému snížení zátěže zdravotnického systému, přináší  toto mimořádné opatření zmírnění původně stanovených restrikcí k zajištění protiepidemických  opatření v rozsahu, který je v kontextu předběžné opatrnosti v současné době možný. 

Obezřetnost při postupném uvolňování a v rámci nastavení těchto protiepidemických opatření  také souvisí se šířením nových variant viru SARS-CoV-2 (viz níže). 

Z celkového pohledu na současný vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění  covid-19 na území ČR nejsou patrné výkyvy ani rizikové indikace ukazující na negativní vliv  postupného a řízeného rozvolnění činností v posledních týdnech, jelikož stále pozorujeme  klesající trend, a to ve všech sledovaných epidemiologických parametrech. Z tohoto důvodu  je možné přistoupit k dalšímu uvolnění jednotlivých činností v oblastech školství, služeb  a maloobchodu, a to za přesně definovaných podmínek a při dodržení závazných  protiepidemických opatření, která jsou nezbytná k tomu aby nedošlo ke vzniku významných  ohnisek nákazy, která by měla následně negativní dopad na současný příznivý vývoj  epidemiologické situace, která se sice jeví jako stabilizována, ale vzhledem k vyšším počtům  případů, jenž stále v některých krajích signalizují přítomnost komunitního šíření, je nutno  postupovat s notnou mírou opatrnosti a obezřetnosti, a to i s ohledem na monitorovaná ohniska  nákazy, v nichž byly prokázány případy, u kterých byly prokázány sekvenací nové „rizikové“  varianty viru SARS-CoV2 a u dalších je jejich prokázání vysoce pravděpodobné. 

Je tak stále vysoce důležité a nezbytné, aby epidemie byla brzděna co nejvíce a pokračoval  současný pozitivní trend celkového poklesu případů, zejména u skupiny vnímavých osob  k nákaze ze skupiny vulnerabilní populace (senioři, imunokompromitované osoby)  i v následném období a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo  potenciál se dále rozšířit do komunity a následně do populace, což by mohlo vést k celkovému  zhoršení epidemiologické situace a nutnosti přijmout nová opatření k zamezení rozšíření  onemocnění covid-19

Z výše uvedených důvodů je tak nutné postupovat ve fázi rozvolnění a uvolnění činností velmi  obezřetně a uvážlivě a vyhodnocovat dopady v pravidelných intervalech, tak aby byla případná  vznikající ohniska podchycena v co nejkratším čase a bylo možno nastavit taková  protiepidemická opatření, které by zabránily následnému nekontrolovatelnému šíření  onemocnění v komunitě a v populaci a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické  situace, a to i s ohledem na blížící se letní turistickou sezónu kdy vzhledem k předpokladu  vyššího objemu cestování do zahraničí a ze zahraničí (turistická sezóna), a tím i zvýšené  mobility osob v obou směrech, tj. ze zahraničí a do zahraničí, existuje vyšší pravděpodobnost  a vyšší míra rizika případného nežádoucího zavlečení nové „rizikové“ varianty na území ČR  s potenciálem dalšího šíření. Z tohoto důvodu je vysoce důležitý i monitoring vývoje a výskytu  onemocnění covid-19 v zahraničí, zejména pak nových „rizikových“ variant a s tím související  včasné nastavení opatření k zamezení importu onemocnění, jenž by se mohlo následně  rozšířit a vést ke zhoršení epidemiologické situace, jako tomu bylo například v případě  rozšíření varianty SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta – nově nazývaná jako varianta  Alfa) na přelomu roku 2020/2021, jež se postupně šířila napříč kontinentem a byla hlavní  příčinou nové vlny a exponenciálního šíření onemocnění covid-19 ve většině států světa  a aktuálně stále představuje dominantní variantu v Evropě.

10 

Obezřetnost při postupném uvolňování a v rámci nastavení těchto protiepidemických opatření  souvisí i nadále nejen s pokračujícím šířením varianty Alfa, která se šíří v populaci přibližně  o 40 až 70 % rychleji, ale také i v souvislosti s potvrzeným výskytem varianty B.1.617  (tzv. indická varianta neboli dle nového názvosloví varianta Delta), v několik krajích ČR. Tato  varianta je také aktuálně příčinou zhoršující se epidemiologické situace ve Velké Británii a také  je dle vědeckých poznatků posledních u ní potvrzeno, že výrazně snižuje účinnost dostupných  vakcín z tohoto důvodu je nutno stále přistupovat v rámci principu předběžné opatrnosti v rámci  rozvolňování, zejména rizikových činnosti, u kterých je vyšší míra rizika a pravděpodobnosti  přenosu nákazy bez nastavených opatření velmi obezřetně a s rozvahou. 

Posouzení přiměřenosti a účinnosti epidemických opatření vyžaduje přiměřený pojmový  aparát, zahrnující alespoň koncepty reprodukčního čísla a dynamiky epidemie v jednoduchém  SEIR modelu, se kterým dále pracujeme. Jednotlivá plošná opatření mají různý efekt na  omezení šíření nákazy. Zjednodušeně je tento efekt vyjádřitelný jako redukce reprodukčního  čísla R. Různá opatření také přinášejí různé náklady a škody. Běžně využívanými měřítky ceny  v ochraně veřejného zdraví a demografii jsou například léta ztraceného života, v hodnocení  hospodářských ztrát HDP, a cenou opatření je i omezení práv občanů. Racionálním cílem sady  přijatých protiepidemických opatření u onemocnění covid-19 musí být redukce reprodukčního  čísla R pod 1. Lze si v principu představit i jiné cíle, například rychlé promoření populace, ale  pak by bylo nutné uvažovat celkovou cenu takového cíle, kdy by rychle procházející epidemie  znamenala i více než 100 tisíc zemřelých, a i více než 1 milion ztracených let života. Takový  postup by byl zcela v rozporu s právy na ochranu zdraví a života a s posláním orgánů ochrany  veřejného zdraví. Při hodnocení účinku protiepidemických opatření je nutné zvážit dynamiku  epidemie. Přiměřenost opatření nelze hodnotit izolovaně v jednom časovém okamžiku, ale  podle výsledného účinku za delší časové období. Snížení reprodukčního čísla R hlouběji pod  1 vede k rychlejšímu poklesu počtu případů, a často proto i zdánlivě krátkodobě přísné řešení  problému šetří v delším časovém horizontu práva a svobody lépe než omezení sice o něco  mírnější, ale platné dlouhou dobu. Zvlášť je potřeba se vyvarovat jednoduchých srovnání počtu  nakažených nebo zemřelých v nějakém čase s intenzitou protiepidemických opatření.  Exponenciální charakter šíření epidemie znamená, že žádný stav s reprodukčním číslem nad  1 není dlouhodobě udržitelný. Při posuzování vhodnosti a přiměřenosti protiepidemických  opatření je vždy nutné jedno opatření hodnotit v kontextu celé sady opatření. Je nemožné  posoudit každé opatření izolovaně, a naopak je nutné zohlednit možnosti celkového vývoje  epidemie a ceny opatření za delší časové období. Pokud by opatření byla zavedena od  levnějších k dražším, přínos toho, které zmenší R např. z 1,0 na 0,8 není triviálně srovnatelný  s tím, které zmenšilo R z 2,0 na 1,6, neboť v prvním případě je výsledkem splnění nutné  podmínky pro zvládnutí epidemie. I nákladná a omezující opatření proto mohou být za určitých  okolností zcela přiměřená, protože epidemii pomohou zastavit, případně zastavit rychle. 

Nejprostším, ale přesto validním způsobem, jak uvažovat nad vhodností, účinností  a přiměřeností opatření, je uvažovat efekt opatření jako redukci reprodukčního čísla R,  v aditivní nebo multiplikativní formě, a porovnávat efekt opatření s tím, jaké škody způsobují,  případně jak moc zasahují do různých práv a svobod. Odhady korelací redukce R různými  opatřeními jsou předmětem výzkumu v oblasti epidemického modelování. Existující odhady  jsou, i přes velkou neurčitost, nejrelevantnější informací, kterou pro rozhodování použít.  Zhodnocení škod je vždy otázkou odhadu, ale i projevem politické vůle. V odborné literatuře  existují například odhady některých ekonomických škod, ze zjevných důvodů však neexistují  odhady veškerých škod a omezení na všech právech všech občanů. Přiměřenost opatření je  v maximálním zjednodušení podílem zmenšení R a ceny opatření (kde cenou je v širokém  smyslu míněno i omezení práv a svobod). V ideálním případě by orgán ochrany veřejného  zdraví seřadil opatření podle efektivity, naplánoval způsob zastavení epidemie, a vybral vždy  optimální sadu opatření s nejnižší celkovou škodou. Přitom by vždy volil nejprve opatření  efektivnější. Přiměřenost opatření je třeba hodnotit v kontextu situace, ve které jsou zaváděna,  a celé sady dalších opatření.

11 

Přestože pozitivní vývoj dává prostor pro určité změny opatření, tento prostor je omezený.  Z hodnocení situace plyne, že při změně opatření by byl velmi nežádoucí vzrůst reprodukčního čísla R už přibližně o 0,2, vedoucí buď k výraznému zpomalení ústupu epidemie, nebo  stagnaci, vedoucí k nutnosti udržovat jiná nákladná opatření delší dobu. Faktory snižující R  jsou tyto: probíhající vakcinace, rostoucí počet uzdravených, dobrovolné změny chování, do  jisté míry asi sezónní vlivy, testování a izolace. Faktory zvyšující R jsou pozvolný pokles  protektivního chování a spontánní nárůst počtu kontaktů. 

K bodu I/1 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, a to s výjimkou činností, které jsou uvedeny v bodě I/11 (službe  péče o děti). Dále se tato hygienická pravidla vztahují na službu vozidel taxislužby nebo další  individuální smluvní přepravy osob a provoz knihoven. Cílem těchto opatření je, aby  nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Z toho důvodu  provozovatel v provozovně nesmí připustit více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní  plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje  na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem  průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení  nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Prodejní plochou se přitom rozumí  část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam  zákazníci mají volný přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty  a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se  nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.  Provozovatel je dále povinen aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších  vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti. Musí zajistí řízení front  čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení  prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální  rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním  postižením, má právo přednostního nákupu. Velmi významným prostředkem proti šíření  epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit dezinfekční prostředky u často  dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky, madla) tak, aby byly  k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné  dezinfekci. V zájmu dodržování shora uvedených pravidelje provozovatel povinen zajistit  informování zákazníků o těchto pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů  u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, dále  zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo  klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. I v těchto provozovnách jsou zakázány  propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.  Výslovně je pak stanoveno, že v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí  provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se  nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu.  

K bodu I/2 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz a provozování některých činností epidemiologicky  závažných, a to provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických,  masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při  níž je porušována integrita kůže. Protiepidemická opatření zahrnují poskytování služby mezi  jedním zákazníkem a poskytovatelem služby.  

Podmínka poskytování služby vždy jen jednomu zákazníkovi v jeden čas zamezí větší  koncentraci osob, dodržování rozestupů více než 2 metry mezi jednotlivými místy je stanoveno  s ohledem na stanovenou bezpečnou vzdálenost z pohledu rizika přenosu nákazy.  Provozovatel musí zajistit, aby služba nebyla poskytnuta zákazníkovi, který vykazuje klinické  příznaky onemocnění covid-19, kterými se primárně myslí příznaky popsané v následujícím 

12 

odkazu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical. Podmínka testováníočkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19  je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách. 

Poskytovatel služby má povinnost vést evidenci zákazníků po dobu nezbytnou pro provedení  epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví a to v nezbytném rozsahu. Aby  evidence mohla sloužit pro uvedený účel, měla by obsahovat identifikaci zákazníka (jméno,  příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí  služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi.  Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů. 

K bodu I/3 

Důvody pro regulaci provozu provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních  a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin jsou ty, že se jedná o místa, kde  se v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku  a navíc s ohledem na konzumaci potravin, pokrmů a nápojů není možné po nich požadovat  používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v provozovně tak,  jako je tomu v případě jiných provozoven. Takové prostředí podporuje další šíření onemocnění  covid-19. V případě běžného provozu těchto provozoven pak k uvedenému přistupuje i faktor  konzumace alkoholu, po jehož požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by  jednali, pokud by alkoholické nápoje nepožili. 

S ohledem na příznivý vývoj epidemie lze umožnit přítomnost veřejnosti ve vniřních  a venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb, avšak za podmínky, že přítomné  osoby jsou schopny na místě doložit doklad o negativním výsledku testu na přítomnost viru  SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, o prodělaném onemocnění covid‑19 nebo o očkování proti  tomuto onemocnění.  

Na základě kontrol mimořádného opatření krajských v provozovnách stravovacích služeb bylo  hygienickými stanicemi zjištěno, že řada pochybení u fyzických osob byla způsobena  nedostatečnou informovaností o stanovených podmínkách pro vstup do venkovních a vnitřních  prostor provozoven stravovacích a obdobných služeb, proto se ukládá provovozovateli  povinnost informovat zákazníka o podmínkách vstupu do provozovny. I z důvodu nemožnosti  použití ochrany dýchacích cest při konzumaci se s cílem minimalizace rizika nákazy stanovují  maximální možné počty osob u jednoho stolu a rozestupy jednotlivých skupin zákazníků. Jako  prevence nežádoucího shlukování osob jsou stanoveny podmínky, že každý host musí být  usazen, je povolen bufet pouze s obsluhou (samoobslužný pouze za podmínky, že jsou  potraviny baleny po jednotlivýchporcích). Provozovatel má také stanovenu povinnost aktivně  bránit shromažďování osob ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny a nesmí připustit  v prostorech provozovny více zákazníků, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro  zákazníky. Provozovatel je povinen při vstupu do dotčených provozoven zajistit možnost  dezinfekce rukou pro zákazníky. Dále zajistit ve všech dotčených provozovnách dezinfekci  povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci často dotýkaných  ploch, a zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu bez cirkulace  vzduchu v provozovně. Z důvodu vysokého rizika přenosu infekčního onemocnění při  některých činnostech se neumožňuje produkce živé hudby a tanec, což se nevztahuje na oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,  a hostiny po pohřbu. 

K bodu I/4 

Stanovují se hygienická pravidla pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující  5 000 m2tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi.  Provozovatel je povinen zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů  mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, 

13 

spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na  podlaze veřejných prostor apod.), a tak zamezit shlukování osob zejména ve všech místech,  kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,  travelátory, záchody apod. K zabránění šíření epidemie je provozovatel povinen zajistit  maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo  klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.  

k bodu I/5 

Stanovují se specifická protiepidemická opatření pro provozování prodeje na trzích, tržištích  a v mobilních provozovnách. Provozování je umožněno zejména z důvodů, že jejich provoz je  skutečňován pod širým nebem, ale zároveň jde o místa, kde se na často malém a omezeném  prostoru potkává velký počet osob, které jinak spolu nepřicházejí do styku, a takové prostředí  podporuje šíření epidemie. Z toho důvodu se stanovují specifické podmínky provozu ve formě  odstupů osob mezi sebou a jednotlivých stánků mezi sebou.  

Provozovatel má také stanovenu povinnost aktivně brání shromažďování osob, a to včetně  čekacích zón. V případě konzumace pokrmů včetně nápojů přímo na místě je stanoveno, aby  u jednoho stolu seděly nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti. Pokud by  se jednalo o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi  skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň  1,5 metru. K zajištění dezinfekce rukou je provozovateli stanovena povinnost umístit nádoby  s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa. 

K bodu I/6 

Reguluje se poskytování ubytovacích služeb v nezbytně nutné míře tak, že ubytovací služby  nelze poskytnout osobě, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, kterými se  primárně myslí příznaky popsané v následujícím odkazu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical , a dále poskytovateli  ubytování nedoloží negativní výsledek testu nebo doklad o očkování nebo potvrzení  o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19. Velmi významným prostředkem  proti šíření epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit při vstupu do  provozovny ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost dezinfekce rukou  a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače).  

Vzhledem k průměrné inkubační době onemocnění covid-19 je v případě pobytu v ubytovacích  službách déle než 7 dní povinností zákazníka absolvovat opětovně vyšetření přítomnosti viru  SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s negativním výsledkem (nejde-li o osobu očkovanou nebo  po prodělání onemocnění – ta jen prokazuje, že splnění podmínky trvá, vzhledem k tomu, že  i splnění těchto podmínek je časově omezeno). Test je tedy třeba s frekvencí ne déle než  jedenkrát za 7 dní opakovat, proto se umožnuje ubytování pouze na 7 dní s tím, že po doložení  negativního testu může být opět na dobu 7 dní prodlouženo. Jelikož se během pobytu nedá  vyloučit kontakt s infekcí, je třeba toto vyšetření minimálně s frekvencí 1x za 7 dní opakovat.  V případě, že by se toto testování neprovádělo, je pravděpodobné rychlé šíření infekce mezi  ostatní hosty a zaměstnance ubytovacích zařízení, neboť se jedná o vnitřní prostory, často  spojené s restaurací, kde se během konzumace stravy nepoužívá ochranný prostředek  dýchacích cest. Opomenout nelze ani fakt, že se jedná o dočasnou ubytovací službu, u které  lze předpokládat vysokou fluktuaci osob, přičemž infekce může být šířena z takovéhoto  potenciálního ohniska nákazy do dalších míst republiky i za její hranice. Z uvedených pravidel  jsou nicméně stanoveny výjimky pro určité skupiny osob, kdy by jejich dodržení bylo v zásadě  rozporné s účelem ubytování (osoby ubytovávané za účelem izolace, v bytové nouzi, apod.) 

K bodu I/7 

Omezuje se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že ji lze poskytovat jen za  určitých podmínek, aby se v co největší míře předešlo šíření nákazy v rámci lázeňských 

14 

zařízení. Obecně pro poskytování lázeňské péče jsou nastavena protiepidemická opatření  tvořící tzv. vstupní bariéru do lázeňského zařízení. Nezbytnou podmínkou je negativní  výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě laboratorní  průkaz o prodělání onemocnění covid-19 či doklad o očkování a zároveň osoba nesmí  vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. I zde je, shodně jako u ubytovacích služeb,  povinnost přetestování každých 7 dní. 

K bodu I/8 

Z důvodu minimalizace rizika přenosu nákazy provozovatel musí zajistit, že vnitřní sportoviště  využije pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, kterými se  primárně myslí příznaky popsané v následujícím odkazu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical, a která mu doloží negativní  výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování. V případě skupinových lekcí musí být mezi  jednotlivými účastníky dodržován bezpečný rozestup alepoň 2 metry. Z důvodu zvýšených  nároků na dýchaní, které jsou většinou se sportovní aktivitou spojené, je provozovateli  stanovena podmínka zajistit ve vnitřním prostoru provozovny maximální možnou cirkulaci  vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu. Za dodržení všech podmínek je předpoklad  minimalizace rizika přenosu nákazy při provozu vnitřních sportovišť.  

K bodu I/9 

Z důvodu minimalizace rizika přenosu onemocnění covid-19 při činnosti, u které nelze použít  ochranný prostředek dýchacích cest, jako je provoz umělých koupališť (plavecký bazén,  koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun  a solných jeskyní regulován tak, že je umožněna přítomnost 50 % maximální kapacity  návštěvníků dané provozovny s tím, že návštěvník musí splňovat absenci klinických příznaků  onemocnění covid-19, negativního testování nebo doklad o očkování nebo prodělání  onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku, a dále musí dodržovat od ostatních osob  rozestup minimálně 2 metry (nejde-li o členy společné domácnosti). Podmínka zajistit  maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo  klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně dále snižuje riziko nákazy. Dále jsou  stanoveny parametry pro provoz saun spočívající v zajištění minimální teploty 80 °C.  Provozovatel má také stanovenu povinnost aktivně bránit shromažďování osob, a to včetně  čekacích zón. 

K bodu I/10  

Provoz provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor,  hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií  a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav je regulován, pokud jde o vnitřní  prostory, tak, že je umožněna přítomnost 1 osoby na 15 m2 vnitřní plochy přístupné veřejnosti  za dodržení rozestupů alepoň 2 metry mezi jednotlivými osobami (nejde-li o členy společné  domácnosti). Skupinové prohlídky se omezují tak, že celkový počet osob ve skupině včetně  průvodce nesmí být vyšší než 10 osob, nebo nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této  prohlídky všechny osoby doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo  jeho antigenu, popřípadě doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování a tyto  osoby nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.  

K bodu I/11 

Za omezených podmínek se umožňuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve  věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky  č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost  včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně

15 

péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce  a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, a to v návaznosti na aktuální příznivou  epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění covid-19. Službu je možné poskytovat (nebo  akci konat) ve vnitřních prostorech v jeden okamžik maximálně pro 200 osob, ve vnějším  prostředí pro 500 osob. Provozovatel musí zajistit, aby služba nebyla poskytována osobě,  která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, kterými se primárně myslí příznaky  popsané v následujícím odkazu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest evidence/clinical, a která, v případě, že se má účastnit více 10 osob, nedoloží negativní  výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě doklad 

o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování. V případě, že je akce vícedenní (typicky  dětské tábory), prokazuje se splnění podmínek při nástupu na akci a pak vždy každých 7 dní,  obdobně, jako je tomu obecně u ubytovacích služeb. V případě pravidelných akcí (například  zájmová činnost, která se koná pravidelně několikrát týdně), které se konají za účasti  homogenního kolektivu, se obdobně „bezinfekčnost“ prokazuje jedenkrát za 7 dnů. 

Poskytovatel služby má povinnost vést evidenci osob po dobu nezbytnou pro provedení  epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví a to v nezbytném rozsahu. Aby  evidence mohla sloužit pro uvedený účel, měla by obsahovat identifikaci zákazníka (jméno,  příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí  služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi.  Tuto evidenci je poskytovatel povinnen uchovávat 30 dnů ode dne poskytnutí služby.  V případě vícedenní akce se tím rozumí den jejího skončení. 

K bodu I/12 

Omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení  včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích  akcí a zkoušek v prezenční formě spočívá ve stanovení maximálního přípustného počtu  přítomných účastníků ne vyššího než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový  počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších  prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že  se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustné maximální počet přítomných diváků navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících  diváků. Stanovují se obecné podmínky, že na akci nemohou být přítomné osoby vykazující  klinické příznaky onemocnění covid-19, kterými se primárně myslí příznaky popsané  v následujícím odkazu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical,  a které nedoloží organizátorovi akce negativní výsledek testu na přítomnost viru  SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu či doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo doklad  o očkování. Podmínka ponechání mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené  sedadlo, a je-li to možné, jejich usazení ob řadu, zajišťuje zachování rozestupu mezi  jednotlivými osobami. Umožnění bufetu s omezením má za cíl zamezit shromažďování osob  a manipulaci se stravou velkému počtu osob. Z důvodu snížení rizika přenosu onemocnění se  zakazuje konzumace pokrmů včetně nápojů v hledišti. 

K bodu I/13, I/14 a I/15 

Omezují se veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě,  jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná  shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, které jsou limitovány maximální  přítomností 10 osob v jeden okamžik. S ohledem na příznivější epidemiologický vývoj dochází  ve vnitřních prostorech k umožnění přítomnosti až 200 osob, v případě akce konané výhradně  ve vnějších prostorech potom až 500 osob. Stanovují se obecné podmínky, že na akci  nemohou být přítomné osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, kterými se  primárně myslí příznaky popsané v následujícím odkazu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical, a které nejsou schopny  doložit negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu či doklad

16 

o prodělání onemocnění covid-19 nebo doklad o očkování. V případě, že je vstup na akci  regulován (typicky vstupenkou), má osoba povinnost prokázat splnění podmínek  organizátorovi akce stejně jako v jiných případech, kdy je vstup vázán na splnění těchto  podmínek, přičemž organizátor má stejně jako v ostatních obdobných případech povinnost  toto prokázání vyžadovat a bez doložení osobu na akci nevpustit. Pokud vstup regulován není,  musí být osoba připravena na místě prokázat splnění podmínek alespoň orgánu kontroly  (orgánu ochrany veřejného zdraví), obdobně jako je tomu u provozoven stravovacích služeb

Výjimka z výše uvedeného se stanoví pro svatby, prohlášení osob o vstupu do registrovaného  partnerství a pohřby, jichž se může účastnit maximálně 30 osob bez nutnosti splnění výše  uvedených podmínek. Další výjimka se pak stanoví pro schůze, zasedání a podobné akce  ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na  základě zákona, pro shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Výjimka na sportovní utkání v rámci sportovní  soutěže a na sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských  sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové  realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 je umožněna z důvodu  aktuálního příznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, a to v  celé České republice, jak je výše uvedeno. Proto je možné kromě vnějších prostorů umožnit  sportovní přípravu všech amatérských sportovců, která je organizovaná sportovními svazy,  a to i ve vnitřních prostorech. Vzhledem k tomu, že při sportovní aktivitě není z pochopitelných  důvodů možné používat ochranný prostředek dýchacích cest, jsou stanoveny podmínky jako evidence osob a dále podmínka negativního výsledku testování, očkování nebo doložení  potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 (poslední podmínka  neplatí pro děti mladší 6 let). V případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje  subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině.  Cílem všech těchto opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy

Výjimka pod písmenem f) je umožněna se stále se zlepšujícím vývojem epidemiologické  situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 na území ČR. Vzhledem k tomu, že  zpěv je z hlediska šíření a přenosu onemocnění covid-19 považován za jednu  z nejrizikovějších aktivit, při které navíc nelze použít ochranný prostředek dýchacích cest, je  nutné činnosti pěveckých sborů obnovit za přísně stanovených podmínek, jakými jsou skupina  maximálně 30 osob za dodržení rozestupů alepoň 2 metry mezi jednotlivými osobami, dále  nezbytná podmínka nepřítomnosti klinických známek onemocnění covid-19 a povinnost  negativního výsledku testování nebo doložení dokladu o očkování nebo potvrzení o prodělání  laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku. Dále je  stanovena pro osoby povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest kromě  samotného zpěvu a vést evidenci osob. 

Obdobně se stanovují pravidla pro konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla pro konání voleb orgánu právnické  osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků. 

K bodu I/16 

Vymezuje se okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků o získané  imunitě nebo šíření onemocnění covid-19 umožňuje vstup do některých vnitřních a vnějších  prostorů nebo účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech v případě, že nemají žádné  klinické příznaky onemocnění covid-19, a buď chorobu již prodělaly, a předpokládá se, že dle  stávajících mezinárodních doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí  a amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí mají v době do 180 dní od záchytu  onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve většině případů ochrání před reinfekcí, anebo osoby od 22. dne od podání první dávky očkovací látky proti onemocnění covid-19  s dvoudávkovým schématem; v případě následného podání druhé dávky bude lhůta trvat  9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první  dávky. V případě očkovací látky s jednodávkových schématem musí uplynout nejméně 14 dní 

17 

od aplikace dávky očkovací látky, ale ne více než 9 měsíců. Alternativou k doložení  pravděpodobně získané imunity po prodělané nemoci nebo očkování je pro účely umožnění  vstupu do některých vnitřních a vnějších prostorů doložení negativního výsledku RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo negativního výsledku POC  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým  pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu.  

 Vstup do některých vnitřních a vnějších prostorů a účast na hromadných akcích nebo jiných  činnostech je také umožněn osobě, která na místě podstoupí preventivní antigenní test na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a dále  osobě, která absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem a byl osobě  poskytnut jejím zaměstnavatelem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele  nebo čestným prohlášením. Vstup je umožněn i osobě, která ve škole nebo školském zařízení  absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před  72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,  s negativním výsledkem a tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným  prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Mimořádným opatřením se dále definuje národní certifikát o provedeném očkování. Jedná se  o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím  v České republice, v jiném členském státě Evropské unie (viz dále) nebo ve státě, který je  uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy  onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na  internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje  o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který  potvrzení vydal, kdy u očkování uplynulo od aplikace první dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla  aplikována druhá dávka, či od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového  schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla  aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového  schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.  

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje podmínky vstupu do České  republiky, stanovuje možnost přicestování očkovaných osob za účelem turismu pouze ze  zemí, se kterými tak bylo na politické úrovni dohodnuto – v současnosti se jedná o NěmeckoRakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. Z tohoto důvodu právě pro  účely využití služeb jsou akceptovány pouze národní certifikáty vydávané těmito zeměmi.  Podmínkou je zveřejnění vzorů národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva  zdravotnictví – prozatím tedy budou zveřejněny uznatelné vzory pouze z těchto 7 zemí. Dále  jsou pro účely využití služeb uznány národní certifkáty vydávané tzv. zelenými zeměmi dle  Sdělení (viz výše). Plné otevření turismu pro země v rámci Evropské unie se předpokládá  nejpozději k 1.7. s ohledem na avizovanou účinnost nařízení EU o EU Covid certifikátu.  

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r. 

ministr zdravotnictví

18 K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.