Vlada.cz (Vláda)
Školství  |  10.05.2021 17:49:08

Mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností ode dne 17. května 2021

Podívejte se také:
Mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností ode dne 17. května 2021

 

Příloha č. 6 usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 448 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona  č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona  č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění  COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje: 

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky  (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce  a zkouškách, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz  osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: 

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů, 

b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a 

c) zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru, 

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých  škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 

c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů, 

d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník), 

f) skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků  šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených  školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů  v jedné skupině, 

g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti, 

h) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, i) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních

školách a v konzervatořích, 

j) žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání  v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá  polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), přičemž tato podmínka se  netýká žáků ve školách v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém  kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, 

4. osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol podle školského zákona, a to tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní  druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); toto omezení se netýká a) žáků ve školách v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji,  

Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, b) základní školy při zdravotnickém zařízení, 

c) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, d) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, e) individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovníka případně zákonný zástupce), 

f) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, 

5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění  pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků  na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků  s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole  s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou: 

a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), d) na základní umělecké škole skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo  vnějších prostorech nejvýše v počtu 3 žáků v jedné skupině, 

e) na základní umělecké škole konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech v počtu více než 3 žáků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu  připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 12, 

6. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou: a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše  v počtu 3 účastníků v jedné skupině, 

b) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnějších prostorech v počtu více než  3 účastníků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá  alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 12, 

7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování  ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří  mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit  vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety, 

8. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,že  součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,

ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů  v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, 

9. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,  a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: a) mateřských škol

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu a 

c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání, 

10. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků  a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení, 

11. konání 

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup  minimálně 1,5 metru, 

b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a 

c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze  za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 

12. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto  mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku, a) prokáže, že  

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  s negativním výsledkem, nebo 

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS  CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti  onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen  „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace  podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním  výsledkem, nebo 

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví  k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním  výsledkem;

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské  zařízení účast na vzdělávání. 

II. 

S účinností ode dne 17. května 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  ze dne 4. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření  ze dne 6. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-9/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Označení stránky: opatření vlády, opatření koronaviru -stupen 5, vládní opatření


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.