mzcr.cz (MZ ČR)
Z domova  |  27.04.2021 21:18:02

Ochrana dýchacích cest s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN MZDRX01FR5O0

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 27. dubna 2021 Č. j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN MZDRX01FR5O0 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69  odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto  mimořádné opatření

I. 

1. Všem osobám se s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto  mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest  (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)  naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně  filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická  obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření  kapének, a to: 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např.  hotelový pokoj), 

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde  dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených  od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa  učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít,  a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou  místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku  splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1. 

2. Všem osobám se s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto  mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest  (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)  naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně  filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání  šíření kapének, a to:  

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako: 

i) prodejna,

ii) provozovna služeb

iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní  péče, 

iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby  se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,  a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, 

v) mezinárodní letiště, 

vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při  vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně  šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř  ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na  konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud  používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1, 

vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, hrad, zámek a obdobný historický nebo kulturní  objekt, hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní  hospodářská výstava, 

b) v prostředcích veřejné dopravy

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné  domácnosti, 

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky  uvedené v bodu 1. 

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu  na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými  pro zaměstnance na tomto pracovišti. 

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na: 

a) děti do dvou let věku, 

b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,  

c) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty  a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku  (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 

d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)  v internátě a domově mládeže, 

e) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb  internátní formou, 

f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 

g) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

h) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou  nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální  duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

i) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li  to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

j) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování  zdravotních služeb

k) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní  stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory  a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální  služby v pobytové formě, 

l) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních  služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních  sociálních služeb

m) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti  po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,

n) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho  odbavení, 

o) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,  správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky  a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, 

p) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního  představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního  díla nebo pořadu,  

q) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších  pořadech,  

r) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany  veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek  zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována  a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti  rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo  čtvrté,  

s) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů  včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,  

t) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci  potravin a pokrmů včetně nápojů,  

u) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné  a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další  osoby tomuto prohlášení přítomné,  

v) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie  novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými  osobami,  

w) sportovce nebo cvičící osoby:  

− v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole  ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od  jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti,  

− ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti  a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud  konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské  nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích  účastnících se těchto činností,  

− ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy  na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není  výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci  v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních  sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru  SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který  není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou  a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň  dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně  platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,  

x) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový  bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a  saun. 

4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání  tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky  dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní  směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem  práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo  pracoviště zaměstnavatele).

II. 

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva  zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ve znění mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č. j. 15757/2021-48/MIN/KAN. 

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

S ohledem na epidemiologický vývoj se i nadále zachovává povinnost nosit ochranné  prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Dále se vztahuje tato povinnost na  všechna ostatní veřejně přístupná místa v zastavěném území obce a tam mimo zastavěné  území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob  vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy společné domácnosti.  Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest splňující stanovené technické podmínky  platí dále ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejny a provozovny služeb,  pracoviště ambulantní péče zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, kterými jsou  týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory  a domovy se zvláštním režimem a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové  formě a ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako mezinárodní letiště. Nově se tato  povinnost rozšiřuje na vnitřní prostory muzeí, galerií, výstavních prostor, dále vnitřní prostory hradu, zámku, hvězdárny, planetária a obdobného historického nebo kulturního objektu  a místa, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava, tj. prostory, v nichž se  opětovně umožňuje přítomnost veřejnosti. Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest  splňující stanovené technické podmínky se dále vztahuje na vnitřní prostory vysoké školy, školy  nebo školského zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní  družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při  vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu  konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole  při přijímací zkoušce, pokud používají jiné povolené ochranné prostředky uvedené v tomto  opatření. Tato výjimka z nošení respirátoru se nově zakotvuje pro žáky nižšího stupně  šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu a žáky prvních čtyř ročníků  osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři, a to z důvodu,  že jde de facto o žáky 2. stupně základní školy. Výjimka z nošení respirátoru je obecně dána  pouze pro děti ve věku 2–15 let. Platila by tak pouze výjimka pro žáky pod 15 let (což je většina  z této kategorie), avšak běžně by se stávalo ve zlomovém ročníku, že by v jedné třídě byli žáci  s rouškou a žáci s respirátorem. Je proto žádoucí sjednotit režim u všech těchto žáků v jedné  třídě, a to na nošení zdravotnické obličejové masky. 

V České republice přetrvává komunitní šíření epidemie onemocnění COVID-19, které je  způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2. Epidemiologická situace je i nadále závažná a  další potřebné zlepšování, tedy snižování počtu nově nakažených, lze dosáhnout jen trváním  série protiepidemických opatření. Podrobné informace o míře šíření epidemie a související  informace jsou denně publikovány na webové stránce Ministerstva zdravotnictví onemocneni 

aktualne.mzcr.cz. 

Jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie je povinnost  nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu  a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové  zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC)  a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). 

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním  systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např.  N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni  jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání  zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška zakrývající  nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola  zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. Roušky  představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů  vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Viz studie: Göpfertová D.,  doc., MUDr., CSc.; Fabiánová K., MUDr., Ph.D.: Epidemiologická charakteristika onemocnění  covid-19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění.  Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, Farmakoterapetická revue, suppl.  1/2020, ročník 5: https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementu 

m01-2020//fr_2020_suppl1_covid-19.pdf. 

Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním,  ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí  (50 m/s při kýchání, 10 m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky  dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět  až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování  dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které  mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto  velkých kapek zabránit. 

Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě  podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného  pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob  a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky  pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci. 

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná  intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností. 

Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci  leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde  i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících,  ani 140 exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení používali  roušku

Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných  prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu  kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované  prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané  neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření nového koronaviru může mít i směr  proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů. 

V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo  reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly  redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %,  včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.

Infekční dávka u původce nemoci COVID-19 se odhaduje na více než 100 až 1 000 partikulí  SARS-CoV-2, tedy je mírně větší než u SARS-CoV-1 (100 partikulí). V jednom výdechu se  uvolňuje 50 až 5 000 kapének, které mají malou rychlost a rychle padají k zemi a je v něm  pouze minimum virových partikulí. Mluvení zvyšuje uvolňování kapének i virových partikulí,  kterých může být kolem 200 za minutu, k nákaze by tedy stačil desetiminutový rozhovor tváří  v tvář. Při kašli se uvolní kolem 3 000 kapének, při kýchnutí až 30 000 kapének, které jsou  menší a putují na větší vzdálenost a mohou obsahovat až 200 milionů virových partikulí. Infekce  covid-19 se šíří především většími kapénkami velikosti větší než 5 až 10 μm. Viz studie:  Stejskal F., MUDr., RNDr. Ph.D. Covid-19 – devět měsíců zkušeností. Jsou přístupy ke kontrole  této infekce racionální? Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19,  Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5: 

https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementu m01-2020//fr_2020_suppl1_covid-19.pdf. 

Byly popsány i základní fyzikální mechanismy uplatňující se při přenosu nákazy vzduchem.  Viz studie: Balachandar, S., et al. (2020). Host-to-host airborne transmission as a multiphase  flow problem for science-based social distance guidelines, Elsevier:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932220305498). Jiná studie popisuje  různé faktory, které se uplatňují při přenosu nákazy: J.W. Tang, Y. Li, I. Eames, P.K.S. Chan,  and G.L. Ridgway. Factors involved in the aerosol transmission of infection and control  of ventilation in healthcare premises, J Hosp Infect. 2006 Oct; 64 (2): 100-114:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7114857/ 

Při přenosu onemocnění COVID-19 se mohou uplatnit i superpřenašeči, tzv. superspreaders,  což jsou infikovaní jedinci, kteří masivně vylučují virus a mají tak velký potenciál dále šířit  nákazu, což je dáno jejich vyšší nakažlivosti a zároveň společenským chováním, pro které jsou  schopni nakazit neobvykle velké množství kontaktů. Také superpřenašeči mohou mít  asymptomatický průběh onemocnění a s tím tedy souvisí i riziko nákazy v situaci, když se  nebudou dodržovat nefarmaceutická opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (roušky,  dodržování rozestupů, dezinfekce rukou …). 

Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje, aby se infekční kapénky a aerosol  z dýchacích cest dostaly k ostatním. Studie ukazují, že roušky snižují rozstřik a rozptyl  infekčních kapének, pokud se nosí přes nos a ústa. Je důležité nosit roušku, i když  nevykazujeme příznaky onemocnění COVID-19. Několik studií zjistilo, že osoby  s onemocněním COVID-19, které jsou asymptomatické a ty, u nichž se příznaky dosud  nevyskytují (předsymptomatické období), mohou virus šířit na další osoby (nejčastěji  prostřednictvím kapének, které vznikají při mluvení, kýchání a kašlání). 

Hlavní funkcí roušky je chránit okolí, pokud je osoba s rouškou infekční, ale nevykazuje  příznaky onemocnění. Je zvlášť důležité nosit roušku, když nelze nebo nejsme schopni dodržet  vzdálenost 2 metrů od ostatních, protože onemocnění se šíří hlavně mezi lidmi, kteří jsou  v těsném vzájemném kontaktu. 

U pacientů s COVID-19 je podle publikovaných prací průběh nemoci v 80 % asymptomatický,  pouze 15 % má příznaky onemocnění a u 5 % případů může mít onemocnění závažný průběh.  Na celém světě existují jasné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 z asymptomatických nosičů. 

Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, která je  bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká

V případě použití roušky se pravděpodobnost přenosu nákazy snižuje. Vzhledem k tomu, že  ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2 metrů (převážně  v obydlených částech), rouška snižuje riziko nákazy, ať od osob s příznaky onemocnění nebo  od asymptomatických osob. 

Viz studie: 

− Furukawa W. Nathan, Brooks T. John, Sobel Jeremy. Evidence Supporting Transmission  of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 While Presymptomatic  or Asymptomatic.EID journal, Volume 26, Number 7-July 2020:  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-1595_article 

− Pan X, Chen D, Xia Y, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2  infection. The Lancet Infectious diseases. 2020

− Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19.  Jama. 2020

− Wei WE LZ, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARS CoV-2 —Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly  report. 2020; ePub: 1 April 2020

− Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 infections  and transmission in a skilled nursing facility. N Engl J Med. 2020. DOI:  10.1056/NEJMoa2008457. 

Jiná studie zdůrazňuje, že je rouška velmi důležitým nefarmaceutickým opatřením v procesu  zastavení šíření onemocnění COVID-19: Wang, J., et al. (2020). "Mask use during COVID-19:  A risk adjusted strategy." Environmental Pollution: Volume 266, Part 1, November 2020,  115099: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120334862 

Před nákazou je možné se chránit minimalizací kontaktů, dodržováním odstupů, omezením  času stráveného v blízkosti jiných osob zejména v nedostatečně větraných prostorách, ale  pokud musíme být na veřejnosti v blízkosti jiných osob, nošení roušek může snížit šíření  COVID-19 od asymptomatických i symptomatických osob. 

Roušky slouží jako osobní ochrana v případě, že ji používají všichni členové komunity. Nošení  roušek může snížit počet nových případů onemocnění a tím může vést ke zmírnění  intervenčních a restriktivních opatření, jako je nařízení zůstat doma nebo uzavírání firem  a obchodů, omezení školní docházky atd. Viz studie: John T. Brooks, MD; Jay  C. Butler, MD; Robert R. Redfield, MD . Universal Masking to Prevent SARS-CoV-2  Transmission—The Time Is Now. JAMA. 2020;324(7):635-637: 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2020.1310 

Podle Doporučení CDC, update 12.11.2020: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html, platí: 

− Osoby od 2 let věku by měly nosit roušky na veřejných prostranstvích a v blízkosti osob,  se kterými nežijí ve společné domácnosti. 

Roušky nabízejí určitou ochranu a jsou také určeny k ochraně vašeho okolí, pokud jste  nakaženi virem, a nevíte o tom. 

Rouška není náhradou za sociální distancování. 

Roušky by měly být stále používány vždy, když se nedají dodržet rozestupy (6 stop,  u nás 2 m). 

− Po dotyku nebo sundání roušky si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně  20 sekund nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu. − Roušky nejsou nutné, když jste venku sami nebo dál od ostatních nebo s jinými lidmi, kteří  žijí ve vaší domácnosti. 

Vzhledem k těmto informacím se dá předpokládat, že k šíření infekčního agens může dojít  i ve venkovních prostorách při rozhovoru, při hře a povídání dětí na hřišti, při čekání lidí  ve frontách před obchody (opatření regulující počet osob v obchodech), pokud infekční osoby  nedodrží vzdálenost 2 metry a nebudou mít roušku. Vzhledem ke způsobům přenosu  onemocnění covid-19 je zřejmé, že přenos viru SARS-CoV-2 není omezen pouze na vnitřní  prostory a existuje i možnost nákazy venku. Z tohoto důvodu je důležité minimalizovat riziko  nákazy použitím roušek i venku.

Stanovuje se povinnost pro zaměstnance a osoby podílející se na testování nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, resp. ve školách a školských zařízeních. Tato povinnost se rozšiřuje na vnitřní prostory muzeí, galerií, výstavních prostor,  hradů, zámků, a obdobných historických nebo kulturních objektech, hvězdárnách a planetáriích  nebo místě, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava. K zajištění nejvyšší  možné ochrany dýchacích cest byly určeny respirátory nebo obdobný prostředek (vždy bez  výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro  výrobek), včetně filtrační účinnosti 94 % dle příslušných norem. Vždy se jedná o prostory, kde  lze očekávat vyšší kumulaci osob. Ochranný prostředek dýchacích cest je v daném případě  bariérový prostředek chránící dýchací zóny (obličejovou část a část dýchacích cest) a též je  prvkem protiepidemického opatření.  

Normami v daném případě je myšleno zejména  

1. norma EN 149 (Evropská unie), označení FFP2, FFP3,  

2. norma GB 2626 (Čínská lidová republika), označení KN95, KN99, KN100, KP95, KP100 / 3.  norma NIOSH- 42CFR84 (USA, Kanada), označení N100, N99, N95, R100, R99, R95, P100,  P99, P95 

4. norma AS/NZS 1716:2012, AS/NZS 1715:2009 (Australské společenství/Nový Zéland),  označení P2, P3 

5. norma KMOEL – 2017-64 (KF94) (Jižní Korea), označení KF94, KF99  6. norma JMHLW- Notification 214, 2015 (Japonsko) označení DS2. 

Zdůvodnění nezbytného nošení ochranných prostředků dýchacích cest je v současné době  potencováno výskytem nových mutací koronaviru SARS-CoV-2. Nová mutace viru SARS-CoV 2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci přibližně o 40 až 70 % rychleji, je jednou  z příčin nepříznivého trendu vývoje epidemie nemoci COVID-19, který je charakterizován  nárůstem počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se  výrazně šíří především v zemích regionu jižní Afriky. ECDC předpokládá rozšíření této varianty  i v dalších zemích světa. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 50 % vyšší  nakažlivost a také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky, což může nepříznivě  ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno ve více než  60 zemích světa. Prozatímní informace potvrzují, že i mutace viru SARS-CoV-2 P.1 (tzv.  brazilská varianta) je více nakažlivá než původní kmen viru. Aktuálně se jako problematický  jeví nedostatek informací o efektivitě v současnosti dostupných vakcín na nové mutace viru  SARS-CoV-2. 

Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je používání takových osobních ochranných  prostředků, zejména ochrany nosu a úst, která poskytují co nejúčinnější bariérový efekt. Mezi  takové patří respirátor FFP2. Hlavním cílem používání respirátorů FFP2 je zpomalit a  minimalizovat přenos více virulentních mutací SARS-CoV-2 v místech vyššího rizika kontaktu  většího počtu osob, jako jsou veřejné prostory, veřejná doprava a pracoviště. 

Improvizované nebo doma šité roušky, šály apod. mají nejnižší stupeň účinnosti a v době, kdy  v rámci komunitního šíření převažuje britská varianta viru s vyšší virulencí, jsou již jako  bariérová ochrana nedostatečné. Látkové jednovrstevné roušky jsou schopny zachytit pouze  51 % částic ze simulovaného kašle – viz Brooks JT et al. Maximizing Fit for Cloth and Medical  Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and  Exposure, 2021. MMWR 2021;70(7):254-257). Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure 

Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021 |  MMWR (cdc.gov). V porovnání s respirátorem FFP2 nedostatečně těsní. S ohledem na  nedostatečnou těsnící linii u těchto prostředků dochází k vniknutí vzduchu kolem nosu a tváří. Stejnými cestami proniká kontaminovaný vzduch také v případě, že se jedná o COVID-19  nemocného člověka. Respirátor FFP2 lépe přiléhá k obličeji a těsní lépe než roušky

Respirátor FFP2 významným způsobem snižuje expozici uživatele velkým respiračním  kapénkám a aerosolům. U dobře padnoucích a správně nasazených respirátorů FFP2 dochází  k minimálnímu úniku kolem okrajů respirátoru. Celková účinnost respirátoru FFP2 je > 94 % viz  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Informace o ochraně  dýchadel. https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/04/Ochrana-y%CC%81chadel_v6.pdf. 

Používání FFP2 zpomalí přenos aerosolu, kapének a viru. Jednovrstvové látkové roušky  neposkytují dostatečnou ochranu, s narůstajícím počtem vrstev narůstá ochrana. Laboratorně  byla potvrzena více jak 95% účinnost před expozicí potenciálního infekčního aerosolu také  v případě používání dvou roušek na sobě viz Brooks JT et al. Maximizing Fit for Cloth and  Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission  and Exposure, 2021. MMWR 2021;70(7):254-257). Maximizing Fit for Cloth and Medical  Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and  Exposure, 2021 | MMWR (cdc.gov). 

Podmínkou takto vysoké účinnosti je nezbytnost, aby tuto ochranu používali oba lidé, kteří jsou  ve vzájemném kontaktu. 

Několik studií potvrdilo, že nošení roušek nebrání průniku kyslíku ani u dospělých a seniorů  starších 65 let věku viz Shaw K et al. Wearing of Cloth or Disposable Surgical Face Masks has  no Effect on Vigorous Exercise Performance in Healthy Individuals. Int. J. Environ. Res. Public  Health 2020;17(21),8110; doi:10.3390/ijerph17218110; https://doi.org/10.3390/ijerph17218110 

či Chan NC. Peripheral Oxygen Saturation in Older Persons Wearing Nonmedical Face Masks  in Community Settings. JAMA. 2020;324(22):2323-2324. doi:10.1001/jama.2020.21905 

Příslušníkům a zaměstnancům základních složek integrovaného záchranného systému, kteří  mají k dispozici jako osobní ochranný pracovní prostředek masku nebo polomasku splňující  všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1 a která je  také vhodným ochranným prostředkem dýchacích cest bránící šíření kapének, se umožňuje,  že mohou místo jinak stanovených ochranných prostředků používat tyto osobní ochranné  pracovní prostředky. 

Důvodem pro rozšíření výjimky z nošení respirátoru o žáky nižšího stupně šestiletého a  osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu a žáky prvních čtyř ročníků osmiletého  vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři je skutečnost, že jde de  facto o žáky 2. stupně základní školy. Výjimka z nošení respirátoru je obecně dána pouze pro  děti ve věku 2–15 let. Platila by tak pouze výjimka pro žáky pod 15 let (což je většina z této  kategorie), avšak běžně by se stávalo ve zlomovém ročníku, že by v jedné třídě byli žáci s  rouškou a žáci s respirátorem. Je proto žádoucí sjednotit režim u všech těchto žáků v jedné  třídě, a to na nošení zdravotnické roušky

Přes všechny uvedené důvody pro povinnost nosit v stanovených případech ochranný  prostředek dýchacích cest, existují důvody zřetele hodné, pro které lze stanovit výjimku  z daného pravidla. 

Výjimka podle písm. a) se vztahuje na „děti do dvou let věku“ vzhledem k tomu, že takto malé  děti nejsou schopny dodržovat pokyny a nelze zajistit, že ochranný prostředek budou nosit  v době, kdy jej mají nosit, tedy nemá smysl jim takovou povinnost ukládat. 

Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině“, neboť  se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání 

ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se  v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky  v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich  šíření v těchto zařízeních. 

Výjimka podle písm. c) se vztahuje na „žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle  školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb.,  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení  ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)“, neboť bez výjimky  z povinnosti používání ochranného prostředku by takovouto aktivitu nebylo možno provádět  a zároveň se jedná o nezbytnou součást studia. 

Výjimka podle písm. d) se vztahuje na „ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji  (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže“, neboť osoby ubytované na pokoji  jsou trvalými spolubydlícími, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci  takové velmi malé skupiny mnohdy o velikosti dvou osob nepředstavuje vážné riziko. 

Výjimka podle písm. e) se vztahuje na „děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy  nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při  poskytování služeb internátní formou“, neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále  stejných lidí, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu  nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2  nevztahuje na zaměstnance vyjmenovaných zařízení, a to za účelem zabránění jejich šíření  v těchto zařízeních. 

Výjimka podle písm. f) se vztahuje na „školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti“, neboť se  jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných lidí, v jejichž případě nepoužívání  ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. 

Výjimka podle písm. g) se vztahuje na „děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc“,  neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě  nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko.  Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na zaměstnance,  pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení  nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, a to za účelem zabránění jejich  šíření v těchto zařízeních. 

Výjimka podle písm. h) se vztahuje na „osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického  spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální  schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu“ vzhledem k tomu,  že tyto osoby zpravidla nejsou schopny dodržovat pokyny a nelze zajistit, že ochranný  prostředek budou nosit v době, kdy jej mají nosit, tedy nemá smysl jim takovou povinnost  ukládat. 

Výjimka podle písm. i) se vztahuje na „pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických  zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb“ vzhledem  k tomu, že se zpravidla jedná o pacienty ležící na lůžku, a navíc ochranný prostředek by mohl  komplikovat jejich léčbu, resp. poskytování zdravotních služeb

Výjimka podle písm. j) se vztahuje na „zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li  to potřebné pro poskytování zdravotních služeb“ vzhledem k tomu, že některé, byť zřídkavé  případy poskytování zdravotních služeb nelze realizovat bez ochranného prostředku, jako je  např. logopedická terapie. 

Výjimka podle písm. k) se vztahuje na „uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních  služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy 

pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální  služby v pobytové formě“ vzhledem k tomu, že by ochranný prostředek představoval  nepřiměřenou zátěž pro uživatele sociálních služeb a mohl by je i ohrozit na zdraví. 

Výjimka podle písm. l) se vztahuje na „další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel  zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických  zařízení a v zařízeních sociálních služeb“ vzhledem k tomu, že mohou nastat některé předem  nepředvídané situace, které by mohli závažně zkomplikovat poskytování zdravotních nebo  sociálních služeb

Výjimka podle písm. m) se vztahuje na „osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době  výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez  přítomnosti jiné osoby“ vzhledem k tomu, že při dodržování těchto podmínek při stabilní práci  na pracovním místě nehrozí vážné riziko přenosu onemocnění. 

Výjimka podle písm. n) se vztahuje na „osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou  v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení“ vzhledem k tomu, že při dodržování této  podmínky nehrozí vážné riziko přenosu onemocnění a ochranný prostředek může stěžovat  činnost řidiče vozidla veřejné dopravy

Výjimka podle písm. o) se vztahuje na „soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich  obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,  znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního  řízení“ vzhledem k tomu, aby používání ochranných prostředků nenarušilo řádný průběh  soudního procesu, protože možnost sledovat výraz tváře osob zúčastněných na soudním řízení  přispívá k poznatkům důležitým pro soudní řízení. 

Výjimka podle písm. p) se vztahuje na „osoby při provádění autorského díla (např. divadelního,  tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě  a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu“ vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného  prostředku na obličeji vystupujícího by zásadně narušila podávaný výkon. 

Výjimka podle písm. q) se vztahuje na „moderátory, redaktory a další osoby vystupující  v rozhlasových, televizních a dalších pořadech“ vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného  prostředku na obličeji vystupujícího by zásadně narušila podávaný výkon. 

Výjimka podle písm. r) se vztahuje na „osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím  příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor  pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla  kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu  přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí  nebo čtvrté“ vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného prostředku na obličeji takové osoby  by ji mohla ohrozit na zdraví. 

Výjimka podle písm. s) se vztahuje na „zákazníky provozoven stravovacích služeb v době  konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu“  vzhledem k tomu, že jinak nelze konzumovat potraviny a pokrmy a zákazník se nachází  v stabilní pozici, kdy představuje pro své okolí menší riziko. 

Výjimka podle písm. t) se vztahuje na „osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu  nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů“ vzhledem k tomu, že jinak  nelze konzumovat potraviny a pokrmy, a i v případě cestování je třeba umožnit konzumaci  potravin a pokrmů po dobu nezbytně nutnou, neboť by jinak mohly být některé osoby ohroženy  na zdraví. 

Výjimka podle písm. u) se vztahuje na „snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby  tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného 

partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné“ vzhledem k tomu, že se jedná  o výjimečnou a vzácnou příležitost s omezeným počtem osob, kdy by přítomnost ochranného  prostředku na obličeji narušila slavnostní ráz události. 

Výjimka podle písm. v) se vztahuje na „osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich  portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy  domácnosti a dalšími blízkými osobami“ vzhledem k tomu, že by přítomnost ochranného  prostředku na obličeji zamezila naplnění cíle pořízení fotografie. 

Výjimka podle písm. w) se vztahuje na „sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení,  zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech,  a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy  domácnosti, a ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní  činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud  konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné  obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto  činností, a ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni  konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem  zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních  sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním  výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o  pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň  dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a  rozhodčích účastnících se těchto činností“ vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného  prostředku na obličeji zásadně komplikuje tuto činnost s tím, že ve vnitřních prostorech, kde  hrozí přenos nákazy významně více, se tato výjimka stanoví pouze pro profesionální sportovce,  kteří prochází pravidelným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2,  a amatérské sportovce za podmínky, že také prochází testováním na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. 

Výjimka podle písm. x) se vztahuje na „osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými  jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště,  lázeňských a léčebných bazénů a saun“ vzhledem k tomu, že by přítomnost ochranného  prostředku na obličeji zásadně komplikovala tuto činnost a mohla by znamenat i ohrožení  na zdraví osob na koupališti. 

Všem zaměstnavatelům se stanoví povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky  dýchacích cest, a takovými, které podle tohoto mimořádného opatření musí používat k ochraně  dýchycích cest, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí, pokud  zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického  kontaktu s jinými osobami, jako je např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstavatele. 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r. 

ministr zdravotnictví

Diskuze k článku
30.04. 17:39  Respirátory při konzumaci jídla v MHD (Šimůnek)
30.04. 17:08  Respirátory při konzumaci jídla v MHD (Šimůnek)
28.04. 11:29  michael19051979@gmail.com (michael19051979@gmail.com)

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.