mzcr.cz (MZ ČR)
Obchod a služby  |  06.04.2021 20:51:54

Omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 14601/2021-1/MIN/KAN

Podívejte se také: Omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021 MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN MZDRX01FDR75 

 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných  opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,  nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle  § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším  rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto  mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného  opatření se: 

1. omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra,  tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou těchto provozoven: 

a) prodejen potravin, 

b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na  pozemních komunikacích, 

c) prodejen paliv, 

d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 

f) prodejen malých domácích zvířat, 

g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 

h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 

i) prodejen novin a časopisů, 

j) prodejen tabákových výrobků, 

k) prádelen a čistíren, 

l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel, 

m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu  na pozemních komunikacích, 

n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním  způsobem, 

p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

Str. 1 z 20 

q) pokladen prodeje jízdenek, 

r) květinářství, 

s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost  ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu  ve stavebnictví

t) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,  spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 

u) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost, 

v) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, 

w) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování  lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, 

x) myček automobilů bez obsluhy, 

y) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují  nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, 

z) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, 

aa) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové  výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje  v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/8, 

ab) papírnictví, 

ac) prodejen dětského oblečení a dětské obuvi, 

ad) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

ae) provozoven psychologického poradenství a diagnostiky, 

s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách  prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností  podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve  kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,  nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá  maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena  od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup, 

2. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak že se zakazuje přítomnost  veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary),  s výjimkou: 

a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,  stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských  zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat  pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl,  lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry  nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének, 

b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů  účastnících se prezenčního vzdělávání, 

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze  ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.; 

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb  (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)  s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán 

Str. 2 z 20 

v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., 

3. zakazují koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně  cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo  zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo  podnikání, s tím, že  

a) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu  vlastní produkce a pouze po dobu této produkce, 

b) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo  zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů  čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi, 

c) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru  a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují  prostorové podmínky, 

4) zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou a) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání  a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu  zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších  předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání  způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností  souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších  předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, b) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků  obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů  jednotek požární ochrany

c) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné  způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších  předpisů, a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

d) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších  předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d)  vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti  při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

e) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž  složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů  s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve  znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce  České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících  k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.,  o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů  (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,  nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 

Str. 3 z 20 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých  školách), ve znění pozdějších předpisů; 

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle  právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti, 

5. omezuje 

a) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že se v nich zakazuje přítomnost  veřejnosti, 

b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních  prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se  v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou: 

i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde  to mimořádná opatření umožňují, 

ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce  konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí,  které nejsou zakázány, 

c) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén  pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných  jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná  o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje  přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito  nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné  omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je  vstup regulován, 

e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických  nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují návštěvy  a prohlídky veřejností, 

f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se na nich zakazuje  přítomnost veřejnosti, 

g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených  na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako  jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy  na vyučování tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

h) provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že se v nich zakazuje přítomnost  veřejnosti, s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci  veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah  pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek  Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby

i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje  přítomnost veřejnosti, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo  zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance  těchto zařízení, 

6. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou  poskytování ubytovacích služeb

a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:

Str. 4 z 20 

i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat  před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo  objednatele, 

ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej  po celou dobu pobytu ubytované osoby, 

b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají  oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy, d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení  vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, 

f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní  služby, a jejich nezbytnému doprovodu, 

g) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek, 

7. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, ve kterých  není podle bodu I/1 zakázána přítomnost veřejnosti, tak, že se zakazuje v čase mezi  22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou  živností podle živnostenského zákona, a na provozování: 

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

b) lékáren, 

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních  stanicích a autobusových nádražích, 

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních, 

e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2, 

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

8. zakazuje prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,  v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin  a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném  stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa  a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu  a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba  na 15 m2

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených  k bezprostřední konzumaci, 

e) zakazují se stoly a místa k sezení, 

9. omezuje provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána  přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé musí  dodržovat následující pravidla: 

a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou  zákazníků sedících u jednoho stolu, 

b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše  4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

Str. 5 z 20 

c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je  ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je  povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, d) zákaz produkce živé hudby a tance, 

e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, 

10. omezuje provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny  stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které  v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde  zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li  o členy domácnosti, 

11. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a  diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

12. omezuje činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby  nebyla místy shromažďování osob, 

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, 

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod., e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), 

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,  záchody apod., 

g) je zakázán provoz dětských koutků, 

h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je  možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, 

13. omezuje provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zakázána přítomnost  veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,  a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální  rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

Str. 6 z 20 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu  (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba  zajišťující jejich průběh, 

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby  pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,  dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

14. omezuje činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování  odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení  protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé 

jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem, 

15. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat  výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena  z veřejného zdravotního pojištění

16. zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti,  poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující  ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10  osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, není-li v tomto  mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení osob  o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě  vnitřních prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze,  zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných  veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na shromáždění konaná podle  zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů;  Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické  podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž  dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce  v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže, 

17. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: 

a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který  brání šíření kapének, 

b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo  vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků,  a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry,

Str. 7 z 20 

c) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné  místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než  odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou  osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech,  dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky  sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce  a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, 

18. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby  s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej  na jednom místě více než 10 osob: 

a) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou  členů domácnosti, 

b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené  v bodu I.19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který  podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor, 

d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné  k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu, 

19. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, je-li tak  vyžadováno tímto mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,  nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinam POC test na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování  proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)  uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě  jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d) osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Aktuální epidemiologická situace je i nadále nepřiznivá a riziko dalšího šíření nemoci COVID 19 v populaci je i přes kontinuální pokles případů stále velmi vysoké. 

Včerejší hodnota 1 405 (5.4.2021) je o více než 5 500 případů nižší než v minulém týdnu  (6 934; 29.3.2021). což představuje velmi výrazný pokles, ale nutno poznamenat, že se  jedná o značně nereprezentativní srovnání, jelikož včerejší hodnota je sváteční, a tudíž  očekávaně velmi nízká ve srovnání s hodnotou pracovního dne vzhledem k objemu  provedených testů a odpovídá spíše hodnotám nedělním. 

Str. 8 z 20 

Celkově Velikonoční hodnoty je nutné brát velmi obezřetně jelikož nejsou stoprocentně  reprezentativním vzorkem přesně vypovídající o stavu epidemie a tato data je tak nutno  opatrně i interpretovat. Reálný stav nám nabídnou tak až hodnoty tohoto kalendářního  týdne, zejména pak v druhé polovině tohoto týdne, jelikož v úterý a patrně i ve středu lze  očekávat vyšší denní nárůsty, které budou kompenzovat sváteční výpadek v testování

Výše uvedené však nic nemění na faktu, že epidemie i nadále zpomaluje, což dokladují  ostatní data celého minulého týdne, kdy jsme zaznamenávali hodnoty v průměr o 2 500  nižší, což se mj. projevuje i v aktuálním mezitýdenní poklesu, který se pohybuje v rozmezí  v posledních 7 dnech od 20 do 25 % (pozn. dnešní hodnota je 35 %, avšak toto není  vzhledem ke svátečním poklesům příliš relevantní) 

Nicméně i přes pozitivní vývoj a kontinuální pokles zaznamenáváme stále vysoké denní  počty a je tak vysoce důležité, aby epidemie byla brzděna co nejvíce a pokračoval současný  trend poklesu i v následném období. 

Z celkového pohledu je tak současný stav hodnocen stále jako rizikový a „křehký“, jelikož se  i přes kontinuální pokles pohybujeme ve vysokých denních počtech případů onemocnění  COVID-19, zejména s ohledem na počet případů u seniorní kategorie (65+), i když s klesající  tendencí. 

Hodnota sedmidenního průměru poklesla výrazněji pod hranici 5 000 případů, aktuálně je  na hodnotě 4 491 případů (nejnižší hodnota od 10. prosince 2020). Tento rapidní pokles je  rovněž ovlivněn velikonočními hodnotami, relevantní data o reálnosti stavu budeme znát  ke konci tohoto týdne.  

Regionálně nejvyšší počty za včerejší den byly hlášeny v sestupném pořadí v kraji  Středočeském (229), v Praze (185), v kraji Ústeckém (146), Moravskoslezském (138),  na Vysočině (115), v kraji Jihočeském (111), Zlínském (103), Jihomoravském (89),  Pardubickém (88), Královehradeckém (76), Plzeňském (33), Libereckém (32), Karlovarském  (31) a v kraji Olomouckém (27). 

Při pohledu na aktuální vývoj v jednotlivých krajích ČR, pozorujeme stále určité, i když  výrazněji menší rozdíly, které se postupně smazávají. Přesto však nadále platí,  že v regionech Čech se pohybujeme ve většině krajů (vyjma HMP, KHK, KVK, PLZ) ve  vyšších, stále nadprůměrných hodnotách sedmidenní incidence, a to jak ve srovnání  s celorepublikovým průměrem (294), tak i s Moravskými kraji. V krajích na území Čech se  hodnota sedmidenní incidence aktuálně pohybuje v rozmezí od 300 do 400 případů na 100  tisíc obyvatel za 7 dní (vyjma KVK, HKK, HMP, PLK), v časti moravské a slezské v rozmezí  od 260 do 360 případů v témže parametru. Postupný pokles a přibližování se republikovému  průměru v regionech Čech je dán celkovým pokles případů promítající se do hodnot  sedmidenní incidence, v mezitýdenním srovnání je tento pokles v rozmezí 30 až 40 %, což je  trend poklesu rychlejší než v krajích moravských, kde sledován je mezitýdenní pokles  případů v rozmezí od 20 do 30 %, v kraji Zlínském pak jen 10% pokles. Aktuálně se nad  hranicí 500 případů nenachází ani jeden kraj

Celkový celorepublikový mezitýdenní pokles -35 %, představuje výraznější pokles, avšak  poměrně ovlivněný velikonočními daty. Relevantnost poklesu nám ukáže následné období. 

Poměrně pozitivním ukazatelem současného stavu je právě hodnota sedmidenní incidence, jelikož v minulých týdnech byla hodnota počtu případů za 7 dní na 100 tisíc obyvatel nad  hranicí 1 000 tisíc případů pozorována téměř ve 30 okresech, aktuálně nad touto hodnotou  není ani jeden okres. Na nulu klesl počet okresů s incidencí vyšší než 500 případů nad 100  tisíc obyvatel. 17.3.2021 bylo takovýchto okresů 64. 

V rámci hodnocení jednotlivých krajů, je situace v Karlovarském kraji, dle aktuálních počtů  stabilizovaná, a to již po delší časový úsek, pozorujeme kontinuální postupný pokles, 

Str. 9 z 20 

sledované počty zachycených nových případů během posledních 7 dnů jsou poměrně nižší  v mezitýdenním srovnání, rozdíl je zhruba -25 až 35 % v posledním týdnu a počet případů za  7 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se pohybuje pod hodnotou 125 případů. Kontinuální  progres sledujeme v okrese Cheb, kde aktuální hodnoty sedmidenní incidence o více než  90% nižší oproti hodnotám, které jsme pozorovali v únoru. Současnou situaci v tomto okrese  nejlépe popisuje denní průměr, který v posledních 7 dnech je pod 10 případů, a na počátku  února to bylo více než 180 případů, stejně tak markantní je pokles u sedmidenní incidence je  aktuálně pod hodnotou 100 případů na 100 tisíc obyvatel (57), na počátku února tato  hodnota byla vyšší než 1 400 případů na 100 tisíc obyvatel. Pokles mimo okres Cheb  sledujeme i ve zbývajících okresech, a to v Sokolově a Karlových Varech, v obou okresech  je hodnota sedmidenní incidence okolo 150 případů na 100 tisíc obyvatel.  

Další z krajů, kde pozorujeme v posledních 2 až 3 týdnech výraznější pokles, je kraj  Královehradecký, v mezitýdenním srovnání o 35 %. Situace se zlepšila i nadále lepší v okres  Trutnov, což nám ukazuje nejlépe sedmidenní incidence, která se drží pod hranici 125  případů na 100 tisíc obyvatel (114) a denní průměrný počet případů se pohybuje okolo  hodnoty 20 případů, na počátku února se průměrný denní počet případů blížil hodnotě 250  případů, tudíž aktuálně sledujeme hodnoty více než 10násobně nižší. Ve srovnání s okresem  Trutnov sledujeme mírně vyšší hodnoty v ostatních okresech Královehradeckého kraje, které  se pohybují v témže parametru mezi hodnotami 125 až 200 případů na 100 tisíc obyvatel  ze 7 dní (Náchod, Rychnov, Hradec Králové, Jičín), avšak i zde sledujeme kontinuální  pokles, zejména pak v okresech Náchod a Hradec Králové, které patřily společně s okresem  Trutnov k nejvíce zasaženým, aktuálně je v těchto okresech hodnota sedmidenní incidence  nižší než 160 případů na 100 tisíc obyvatel. 

Podobná situace je pozorována i v kraji Plzeňském, pokles je kontinuální, v mezitýdenním  srovnání jsou hodnoty aktuálně zhruba o 40 % nižší aktuálně, situace je tak poměrně  stabilizována, klesají průměrné denní počty, aktuálně na hodnotu 197 případů, což  představuje vysoce signifikantní pokles od začátku března, kdy se denní průměrné počty  v tomto kraji pohybovali okolo hodnoty 1 000 případů. 

Aktuálně pozorujeme pokles v mezitýdenním hodnocení v celém pásmu severovýchodních  a severních Čech, které patřilo v období února a března k nejvíce zasaženým oblastem ČR,  jelikož kromě Královehradeckého kraje, kde pozorujeme kontinuální a výrazný pokles po  delší časový úsek, je pokles v posledním týdnu sledován i v Pardubickém, Libereckém kraji  a Ústeckém kraji, a to zhruba 30 až 40 %. V kraji Pardubickém a Libereckém jde  o dlouhodobější trend, což se propisuje i do sledovaných hodnot sedmidenního klouzavého  průměru a incidence, v těchto dvou krajích je hlášeno v průměru pod 300 případů denně,  což se projevuje i ve sledovaném parametru sedmidenní incidence, kdy jak v Pardubickém, tak v Libereckém poklesl pod 375 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní. 

Naopak v kraji Ústeckém se jedná o pokles sledovaný prozatím po kratší časový úsek,  výraznější je teprve v posledních 7 až 10 dnech, a i proto je stále hlášen vyšší počet případů  hlášen v kraji Ústeckém než v okolních krajích a je zde i aktuálně nejvyšší hodnota  sedmidenní incidence, průměrný denní přírůstek v tomto kraji je okolo 450 případů (450), což  i přes výraznější aktuální 35 % mezitýdenní pokles , stále představuje jednu z nejvyšších  hodnot ve srovnání s ostatními kraji, vyšší jsou také i počty případů v seniorní/zranitelné  skupině obyvatel (denní průměr 84 případů – 65+). 

Mezi výrazněji postihnuté části ČR co do denních počtů případů, i přes pokles v posledním  období zhruba 3 týdnů, patří také Hlavní město Praha s více než 450 případy denně,  v průměru a Středočeský kraj s téměř 600 případy v denním průměru posledních 7 dnů, oba  tyto regiony tak svými počty stále zaujímají přední příčky v počtu denních přírůstků. Zejména  však Praha v přepočtu na 100 tisíc obyvatel patří k regionů s nejnižší sedmidenní incidencí  i přes výraznější denní počty, což ukazuje na celkovou stabilizaci a pozitivní vývoj v hlavním 

Str. 10 z 20 

městě Praze, mezitýdenní pokles je aktuálně 30 %, a od půlky března je to více než 60 %  pokles v denním průměru, obdobná situace je i ve Středočeském kraji, kde sedmidenní  klouzavý průměr pokles od 14.3. 2021, z hodnoty téměř 1 800 případů na aktuálních 583  případů v průměru denně. 

Pozvolný pokles je pozorován v kraji Jihomoravském, kde je hlášeno v průměru více než 450  případů (480), což jsou i přes kontinuální pokles v posledním týdnu (-30 %) vysoké počty,  navíc v souvislosti s počtem případů v seniorní skupině (65+), kterých je zhruba 16 %  z celkového počtu, což se následně promítá stále i do počtu hospitalizací, které jsou  v Jihomoravském kraji jedny z nejvyšších v ČR. 

Těsně pod hodnotou 500 případů je aktuálně i Moravskoslezský kraj (483), který však  i přes vyšší denní počty patří v přepočtu případů na 100 tisíc obyvatel mezi nejméně  zasažené kraje v republice. Aktuálním problém i přes pozitivní vývoj v celkovém počtu  případů, je vyšší podíl u seniorní skupiny (65+), který je 17 %, což je hodnota nadprůměrná,  a i v absolutních počtech se jedná o hodnotu vysokou, ve srovnání s ostatními kraji dokonce  nejvyšší. Denní průměr případů hlášených ve věkové kategorii 65+ je Moravskoslezském  kraji 83 případů, což pak i koreluje s vyšším počtem hospitalizací, které jsou aktuálně v kraji  moravskoslezském jedny z nejvyšších v republice. 

Pod hranicí 500 případů je kraj Jihočeský (356), Zlínský (303), Vysočina (292), Pardubický  (274), Olomoucký (240), Liberecký (194) a kraje Královehradecký (121) a Karlovarský (49). 

Důležitým ukazatelem celkové populační zátěže je počet případů ve věkové kategorii 65+,  a zde se stále pohybujeme i přes kontinuální pokles ve vysokých číslech, podíl z celkového  počtu je stabilní, zhruba 15 a 16 %, což v absolutních počtech činí 700 až 800 případů denně  (719; průměrná hodnota za 7 dní). Současná hodnota i když je již podstatně nižší,  v maximech jsme se pohybovali i přes 2 000 případů denně, je stále rizikovou hodnotu,  neboť se jedná velmi často o osoby, které trpí více chronickými onemocněními zároveň.  Zvyšuje se tak pravděpodobnost hospitalizace těchto osob v následujícím období a těžší  průběh jejich onemocnění (30–35 %). Nejvíce případů v této věkové kategorii je hlášeno  z kraje Ústeckého (84), Moravskoslezského (83), Jihomoravského (79), Středočeského (79),  z hlavního města Prahy (63) a Jihočeského kraje (62), 

Věková struktura případů je nadále v podstatě shodná, z větší části jsou případy  zaznamenávány u mladší a střední generace. Více než jedna třetina všech případů připadá  na věkovou kategorii 30 až 49 let. Podíl počtu případů ve sledované věkové skupině 6 až 15  let, je stále aktuálně mezi 8 až 9 % z celku, v absolutních číslech se jedná okolo 400 případů  denně v průměru posledního týdne. U dětí předškolního věku (0 až 5 let) se podíl  v posledním měsíci pohybuje na úrovni 3 až 4 % z celku. 

Počty hospitalizací začínají v mezi týdenních srovnáních postupně klesat, hlavní příčinou je  celkový pokles případů u zranitelných a seniorních skupin (mezi-týdenní pokles -30 %), lze  tak očekávat, že poklesy počtu hospitalizovaných budou i nadále klesat, a to i rychlejším  tempem, a to z důvodu, že počty propouštěných pacientů budou výrazněji převažovat  nad počtem nových příjmů k hospitalizaci. Vývoj se bude ale bude odvíjet od celkové  epidemiologické situace. 

Za předchozí den (5.4.2021) bylo přijato k hospitalizaci 248 nových pacientů. 

I přesto, že celkové počty hospitalizovaných mají i nadále klesající trend, tak to nic nemění  na situaci, že celková zátěž je stále vysoká, aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 5 709  pacientů, což je výrazný pokles ve srovnání s minulým týdnem, avšak nutno počítat s určitým  dohlášeným a efektem nárůstu po volných dnech. Z tohoto důvodu očekáváme v nejbližších  dnech dočasně vyšší počty nových příjmů, avšak celkově i nadále by měl pokračovat pokles  hospitalizací.

Str. 11 z 20 

Z regionálního pohledu stále pozorujeme určité rozdíly mezi kraji, které odrážejí aktuální  vývoj epidemiologické situace v těchto krajích. Významně poklesly ve srovnání  s předchozími týdny dříve nejvíce zatížené kraje – tedy Plzeňský, KarlovarskýKrálovéhradecký, celkový pokles vykazují i však i další kraje Čech, i když ne tak výrazný,  dále i kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Vyšší počty i nadále sledujeme v kraji v Praze,  Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, avšak i zde je pozorován pokles. 

Počty hospitalizací pacientů vyžadujících intenzivní péči, jsou vysoce důležité z hlediska  komplexního pohledu na celkovou zátěž, jelikož odráží aktuální dopad epidemie  a dokumentují aktuální míru rizika, aktuálně je na JIP hospitalizováno 1 252 pacientů, což  i přes pokračující pokles představuje stále významnou zátěž, avšak situace se postupně  lepší a to téměř ve všech krajích, což dokladují i počty pacientů vyžadující vysoce intenzivní  péči, které taktéž postupně klesají -> UPV + ECMO: 663 + 31 pacientů, přesto se však stále  jedná o hodnoty převyšující maximální hodnoty z podzimu 2020

Poměrně výrazně poklesla zátěž intenzivní péče u dříve nejvíce zatížených regionů, tj. kraj  Středočeský, Jihočeský a Plzeňský, velmi výrazně pak v Karlovarském, Královehradeckém,  Libereckém a Pardubickém kraji. Rovněž začali klesat počty pacientů na JIP i v kraji  Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském

Situace v oblasti nemocniční péče je i nadále riziková vzhledem nejen k vysokému počtu  celkových hospitalizací, ale zejména k počtu pacientů v těžkém stavu vyžadujícím vysoce  intenzivní péči. Dochází tak stále k tlaku na kapacity lůžkové a intenzivní péče. 

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit plošný komunitní přenos viru SARS-CoV-2  v České republice a umožnit tak postupné znovu zapojení jednotlivých segmentů lidské  činnosti do ekonomiky. Toho lze dosáhnout jednotným řízením pohybu a shromažďování  osob, včetně provozování epidemiologicky závažných činností, a to za vymezených  podmínek pro používání ochranných prostředků dýchacích cest a zvýšenou frekvencí  používání dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry. 

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni  kontaminovanými kapénkami (aerosolem), je zamezení zvýšené koncentrace osob zejména  v uzavřených prostorách, při současném stanovení dalších podmínek setrvávání osob  v těchto prostorách. 

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak,  aby byla zajištěna široká škála specifických protiepidemických opatření zohledňující princip  předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením nemoci COVID-19

Mimořádné opatření je s přihlédnutím k přetrvávajícímu nepříznivému trendu ve výskytu  nemoci COVID-19 v České republice nezbytným nástrojem řízení podmínek provozu  veřejných činností a služeb spojených s vyšší produkcí kapének a aerosolu, jako jsou  bazény, koupaliště, společné sprchy, sauny, wellness centra. S ohledem na výše uvedené  principy vedoucí k zamezení či eliminaci šíření nemoci COVID19 je též na místě i nadále řídit  podmínky pořádání veřejných nebo soukromých akcí. 

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s přihlédnutím k dosavadním  zkušenostem v České republice a v řadě dalších zemí světa vyloučit, že by celkový počet  nakažených osob mohl i explozivně narůstat, přičemž u statisíců osob by nemoc mohla  vyžadovat hospitalizaci a u desítek tisíc osob by nemoc mohla mít fatální průběh. 

Obdobná opatření, jaká jsou přijata v České republice, jsou realizována i vládami řady  dalších států. Pokud mají některé státy odlišný přístup k řešení epidemie COVID-19, pak je  to dáno skutečností, že o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho přesných vlastnostech a  charakteristikách není v současnosti stále dostatek informací.

Str. 12 z 20 

Vzhledem k tomu, že přes přetrvávající plošný komunitní přenos nemoci COVID-19 dochází  vlivem přijatých restriktivních opatření k postupnému zpomalování nárůstu počtu nových a  k zmírňování zátěže zdravotnického systému, přináší toto mimořádné opatření zmírnění  restrikcí k zajištění protiepidemických opatření v rozsahu, který je v kontextu předběžné  opatrnosti v současné době možný. 

K bodu I/1 

Omezuje se činnost prodejen a provozoven služeb, neboť se jedná o místa, kde se  v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu nepřicházejí do styku a takové  prostředí podporuje další šíření epidemie. 

Vzhledem k nezbytnosti prodeje některého zboží nebo poskytování některých služeb  v provozovnách se z tohoto zákazu stanoví výjimky: 

− prodejny potravin – z důvodu nezbytnosti umožnit přístup obyvatel k potravinám,  a tedy k výživě, 

− prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků  na pozemních komunikacích – z důvodu nezbytnosti zajištění dopravy, jak nákladní  pro potřeby dopravy zboží, tak osobní pro cestování osob v rámci výjimek ze zákazu  volného pohybu, 

− prodejny paliv – z důvodu nezbytnosti zajištění topení jak v domácnostech, tak  v obchodních a výrobních provozech, nebo na úřadech, 

− prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží – z důvodu  nezbytnosti umožnění dodržování hygienických a dalších zdraví prospěšných návyků, − lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků – z důvodu nezbytnosti  dostupnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro obyvatele, neboť se  jedná o život a zdraví zachraňující nebo podporující výrobky, 

− prodejny malých domácích zvířat – z důvodu nezbytnosti vzhledem k potřebě využití  v rámci hospodářství i domácích chovů, 

− prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata – z důvodu nezbytnosti zajištění stravy  a dalších životních potřeb zvířat, 

− prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží – z důvodu nezbytnosti  zajištění těchto výrobků, které slouží pro kompenzaci poruch zraku; při jejich  nedostupnosti by došlo k mnohdy zásadnímu omezení života lidí, 

− prodejny novin a časopisů – z důvodu nezbytnosti přístupu k informacím; jakkoliv se  může jevit, že informace lze čerpat z mnoha jiných zdrojů jako televize, rozhlas nebo  Internet, jedná se pro řadu lidí stále o významný zdroj čerpání informací o veřejném  dění včetně významných informací týkajících se boje s epidemií onemocnění COVID 

19, 

− prodejny tabákových výroků – z důvodu nezbytnosti přístupu k tabákovým výrobkům,  na jejichž užívání je řada lidí závislá; jakkoliv se jedná o zdraví škodlivý jev, mělo pro  lidi vážně závislé na užívání tabákových výrobků negativní účinky, kdyby byly pro ně  náhle tabákové výrobky nedostupné, 

− prádelny a čistírny – z důvodu nezbytnosti zajištění služby pro veřejnost k zachování  zejména čistého oblékání, 

− provozovny servisu a oprav silničních vozidel – z důvodu nezbytnosti zajištění  provozu silničních vozidel, 

− provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu  na pozemních komunikacích – z důvodu nezbytnosti zajištění provozuschopných  vozidel pro dopravu zboží a osob,

Str. 13 z 20 

− prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím – z důvodu nezbytnosti zajištění provozuschopnosti dopravních prostředků a výrobních  technologií

− provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky zakoupené distančním způsobem  – vzhledem k tomu, že si občané většinu dalšího nezbytného zboží (např. oblečení a  obuv, spotřební zboží, elektroniku atd.) nemohou pořídit standardní cestou, tj.  v obchodech, je třeba jim ponechat alespoň nějakou možnost se k tomuto zboží  dostat. Dálkový prodej omezuje setkávání lidí v uzavřených prostorech (obchodech) a  omezuje jejich kontakt na dobu nezbytnou k vyzvednutí distančně zakoupeného  zboží. Fronty a množství lidí v provozovně pak lze účinně regulovat režimovými  opatřeními (omezení počtu zákazníků v provozovně, rozestupy mezi lidmi čekajícími  ve frontách), 

− prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby – vzhledem k blížícímu se  konci zimního období je nutné zejména zemědělcům, ale i dalším laickým osobám  (zahrádkářům) umožnit nákup osiva a sadby, stejně jako nástrojů a dalších  nezbytných potřeb, neboť tato činnost jakékoli zpoždění činnosti spojené se setím či  výsadbou stromů a keřů by mělo negativní následky na výnosu plodin, což by se  mohlo výrazně negativně projevit na cenách potravin nejen v tomto kalendářním roce, 

− pokladen prodeje jízdenek – zachování provozu pokladen prodeje jízdenek je třeba  v zájmu zachování možnosti občanů cestovat za prací, popř. k lékaři atd., neboť ne  všichni vlastní automobil, popř. jej z různých důvodů nemohou používat (porucha,  autonehoda, věk atd.), 

− květinářství – vzhledem k charakteru zboží a v kontextu s epidemiologickým rizikem  by neudělení výjimky znamenalo vysoké nároky na skladování v chladících  a mrazících boxech, neboť se jedná o zboží, které pochází z čerstvých výpěstků, 

− provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost  ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu  ve stavebnictví – vzhledem k nezbytnosti zajištění stavebních, projektových  a souvisejících činností ve stavebnictví z zajištění potřeb podnikatelských subjektů  i domácností, 

− provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,  spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti – uvedené opravny  je třeba ponechat v chodu, neboť je třeba zajistit, aby domácnosti (i s ohledem na  další omezení zboží a služeb a omezení pohybu) fungovaly v co možná  nejnormálnější podobě a tedy aby občané měli možnost v případě poruchy některého  z nezbytných domácích spotřebičů či výpočetní a telekomunikační techniky (nutné i  pro práci z domova) možnost nechat takový spotřebič opravit, 

− zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost – vzhledem  k nezbytnosti zajištění potřeb pro domácnosti, 

− provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost – vzhledem  k nezbytnosti zajištění potřeb pro domácnosti, 

− provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování  lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren – z logiky věci plyne, že fungování těchto služeb je nezbytné v každé době, 

− myčky automobilů bez obsluhy – mytí automobilu v myčce bez obsluhy nepředstavuje  z epidemiologického hlediska jakékoli zvýšení rizika přenosu onemocnění COVID-19, − prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny – i v tomto případě jde o zajištění  bezproblémového chodu domácností zvláště v době, kdy jsou občané ČR nuceni  kvůli omezení volného pobytu trávit většinu času doma, 

− provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren – udělena výjimka s ohledem  na předejití možného dopadu do životního prostředí, neboť proces kompostování, kdy 

Str. 14 z 20 

vznikají rostlinné odpady, má specifický režim i z hlediska vzniku humusových živin,  a to zejména v období předpřípravy jarních prací v zemědělství í a zahrádkářství, − provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové  výzdoby na hroby, pietní svíčky apod. – vzhledem k potřebě umožnění nákupu  pietního zboží v souvislosti s pohřby a údžbou hrobů, 

− papírnictví – vzhledem k nezbytnosti zejména školních potřeb pro žáky a studenty,  kteří se začínají postupně vracet k prezenční výuce ve školách

− prodejny dětského oblečení a dětské obuvi – vzhledem k nezbytnosti zejména potřeb  oblečení a obuvi pro žáky a studenty, kteří se začínají postupně vracet k prezenční  výuce ve školách

− vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob – stejně jako  v případě prodejen jízdenek je třeba zajistit možnost, aby se obyvatelé ČR mohli v  souladu s podmínkami omezení pohybu osob dostat např. do zaměstnání, k lékaři  nebo k a zajištění péče o své blízké, přičemž jednou z variant je právě i využití  taxislužby, 

− provozovny psychologického poradenství a diagnostiky – vzhledem k nezbytosti  zajištění péče o duševní zdraví a také požadavků na diagnostiku pro pracovní účely. 

V případě ostatních prodejen a provozoven služeb vláda má za to, že po omezený čas není  jejich provoz nezbytný vzhledem k potřebě omezení kontaktů a bránění šíření epidemie.  Vláda bude pravidelně přezkoumávat potřebu uzavření prodejen a provozoven služeb a jeho  rozsah. 

K bodu I/2 

Důvody pro omezení provozu provozoven stravovacích služeb jsou stejné, jako v případě prodejen a provozoven jiných než stravovacích služeb, neboť se jedná o místa, kde se  v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku  a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. V případě běžného provozu provozoven  stravovacích služeb pak k uvedenému přistupuje i faktor konzumace alkoholu, po jejichž  požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by jednali, pokud by alkoholické  nápoje nepožili. 

Vzhledem k tomu, že i přes uvedené je nezbytné, aby některé provozovny stravovacích  služeb fungovaly, stanoví se z tohoto zákazu výjimky pro: 

− provozovny, které neslouží pro veřejnost – zamýšleným cílem shora uvedeného  zákazu je zamezení náhodnému setkávání osob, které spolu jinak nejsou v běžném  kontaktu; to však neplatí např. pro ustálené kolektivy zaměstnanců, lékaře, sestry,  jiný zdravotnický i nezdravotnický personál nemocnic, pacienty v nemocnicích či  vězně a zaměstnance věznic. Vzhledem k tomu, že v těchto případech nejde o  náhodné setkávání, neboť se zmíněné osoby spolu běžně v zaměstnání či na jiných  místech potkávají, riziko nákazy či šíření onemocnění COVID-19 se povolením  provozu těchto provozoven nezvyšuje, 

školní stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů  účastnících se prezenčního vzdělávání – platí to samé, co bylo uvedeno shora, − provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze  ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod. – i přes  zjevnou snahu omezit mobilitu obyvatelstva na max. možnou míru např. i zákazem  poskytování většiny ubytovacích služeb (zejména krátkodobých a rekreačních) je  zřejmé, že některé ubytovací služby budou i nadále v provozu, a to např. z důvodu  pracovních cest. Je pak nezbytné zajistit ubytovaným osobám možnost stravy, a to 

Str. 15 z 20 

zvláště za situace, kdy přítomnost veřejnosti v ostatních provozovnách stravovacích  služeb je na základě tohoto opatření zakázána. Rovněž je třeba poukázat na to, že  ne všechny ubytovací služby jsou vybaveny (např. absence příborů) k tomu, aby  umožňovaly konzumaci doneseného jídla (např. z výdejového okénka) na pokoji. 

K bodům I/3, I/4 a I/5 

Jsou zakázány vyjmenované provozy, akce a aktivity, u kterých zpravidla dochází k větší  koncentraci návštěvníků či účastníků. V případě uměleckých představení pod bodem I/3  písm. a) bez účasti diváků se stanovují podmínky pro jejich z epidemiologického hlediska co  nejbezpečnější konání. Ze zákazu zkoušek v prezenční formě v bodě I/3 písm. c) jsou  uvedeny taxativní výjimky, které byly vyhodnoceny jako zcela nezbytné, a je pro ně omezen  počet účastníků. 

K bodu I/6 

Rovněž důvody pro zákaz poskytování ubytovacích služeb jsou stejné, jako v případech  bodů I/1 a I/2, neboť i v rámci poskytování ubytovacích služeb zejména krátkodobého či  rekreačního charakteru se v uzavřeném prostoru (restaurace, společenské místnosti, bary,  lounge, recepce apod.) potkává řada lidí, často i z různých částí ČR, kteří spolu jinak spolu  běžně nepřicházejí do styku, a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. 

I v tomto případě je však nutné z tohoto zákazu stanovit některé výjimky, a to tak, že ubytovací služby lze poskytnout: 

− osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti – jak bylo uvedeno shora, výkon některých  povolání vyžaduje pracovní cesty, popř. i jiné kratší či delší pobyty v místech  vzdálených od bydliště natolik, že není možné se do místa bydliště každý den vracet.  Pro tyto případy se za splnění stanovených podmínek (písemné potvrzení  zaměstnavatele nebo objednavatele + evidence těchto potvrzení  provozovatelem ubytovací služby) poskytování ubytovacích služeb povoluje, 

− osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona – v tomto  případě se zjevně jedná o činnost nutnou k zvládnutí boje s epidemií COVID-19,  která byla dotyčným osobám přímo nařízena na základě zákona; často jde o výkon  činnosti v místech daleko od bydliště, a proto je třeba zajistit ubytování těchto osob, 

− cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění  ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy – v tomto  případě se jedná o cizince legálně pobývající na území ČR, kteří zde však nemají  jinou možnost ubytování (např. pronajatý dům či byt), než ubytování v ubytovacích  službách

− osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa – lze se setkat s případy, kdy  se osoby, jimž bylo jedno ze zmíněných dvou opatření nařízeno, nemají kam vrátit, a  to např. z důvodu, že s nimi v domácnosti žije osoba, pro kterou by z důvodu věku či  komorbidit bylo riziko nákazy onemocněním COVID-19 bylo neúměrně vysoké,  přičemž tyto osoby nedisponují ani jinými místy, kde by po dobu izolace nebo  karantény mohly bydlet (jiný byt, chata, obytný karavan apod.). I pro tyto osoby je tak  třeba zajistit možnost využití ubytovacích služeb na nezbytně nutnou dobu, 

− osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení  vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky – na území ČR mohou  v době nabytí účinnosti tohoto krizového opatření pobývat osoby, které zde zahájili 

Str. 16 z 20 

pobyt v době, kdy to bylo ještě možné, avšak po vejití zákazu poskytování  ubytovacích služeb v platnost by v rámci ČR neměly možnost jiného ubytování; těmto  osobám je třeba zajistit dokončení pobytu, ideálně přitom v místě, kde již byly po  nějakou dobu ubytovány, 

− osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní  služby, a jejich nezbytnému doprovodu – v rámci ČR se lze volně pohybovat za  účelem přijetí zdravotní péče, přičemž je třeba připustit, že některé lékařské zákroky  vyžadují, aby pacientovi po zákroku (a někdy i před ním) asistovala třetí osoba např.  při cestě zpět do místa bydliště, při pohybu po nemocnici, či v případě, že pacientem  je dítě, 

− osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředoval územní samosprávný celek. 

K bodu I/7 

K zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb uvedenému v bodě I/1 je  z důvodu existence řady nezbytných výjimek a v zájmu co největšího omezení kontaktu lidí  třeba upravit otevírací dobu těchto prodejen a provozoven služeb, a to tak, že je ponechána  dostatečně dlouhá doba pro obstarání potřebných nákupů či jiných záležitostí, celkem 16  hodin. Zbylých 8 hodin (v noci) jsou pak prodejny a provozovny uzavřeny, což může zároveň  mít – kromě omezení kontaktů mezi lidmi – vliv i na možnost dostatečného odpočinku  zaměstnanců těchto prodejen a provozoven. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny některé  zcela jasně definované výjimky, bez nichž by mohlo dojít např. k dopravním kolapsům  v důsledku vyčerpání paliva (čerpací stanice), nemožnosti získání a aplikace nezbytných  léků (lékárny), nemožnosti občerstvení zdravotnického i nezdravotnického personálu  zdravotnických zařízení (prodejny a či stravovací služby), občerstvení na letištích  či nádražích při dlouhých cestách např. s přestupem či mezipřistáním atd. 

K bodu I/8 

Důvody pro zákaz prodeje na trzích, tržištích a v mobilních provozovnách jsou zcela totožné  jako v případě zákazu činnosti prodejen a provozoven služeb, neboť i přes skutečnost, že se  často jedná o prostory pod širým nebem, jde o místa, kde se na často malém a omezeném  prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu nepřicházejí do styku a takové prostředí  podporuje další šíření epidemie. Je však třeba zajistit výjimku pro mobilní provozovny, které  zásobují základním zbožím (potraviny a drogerie) občany bydlící v těch obcích, kde není  možnost jiného obstarání základních životních a hygienických potřeb, a toto je zajištěno  pomocí mobilních prodejen potravin a drogistického zboží. V případě pochůzkového a  podomního prodeje pak často dochází ke styku prodejce – zákazník v uzavřeném prostoru,  tj. v bytě zákazníka, čímž může dojít k ohrožení jeho zdraví. Ze zákazu se stanoví také  výjimka pro farmářské trhy vzhledem k tomu, že se jedná o prodej potravin, které se typicky  pěstují a vyrábějí farmáři na území České republiky. 

K bodu I/9 

Stanovují se pravidla pro provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není  zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně, tedy pro provozovny, které neslouží  pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb  a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), pro provozovny školního stravování  zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního  vzdělávání a provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování  pouze ubytovaným osobám. Je nutné umožnit těmto osobám stravování, avšak za  podmínek, aby co nejméně docházelo k rizikovým kontaktům. Zákazníci musí být usazeni 

Str. 17 z 20 

tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho  stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků,  s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry. Provozovatel pak nesmí připustit  ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech  provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový  aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. Aby se zákazníci nezdržovali po konzumaci  potravin v provozovně, zakazuje se produkce živé hudby a tance a zároveň ani nebude  poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost. 

K bodu I/10 

Omezují se kontakty zákazníků konzumujících potraviny a pokrmy v případě prodeje  z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) tak, že  tyto osoby jsou v bezprostředním okolí provozovny povinny dodržovat rozestupy od jiných  osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.  

K bodu I/11 

Omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů  a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, čímž se zamezuje kontaktům  v rámci těchto volnočasových aktivit.  

K bodu I/12 

Stanovují se hygienická pravidla pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující  5 000 m2tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Použití  míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy  shromažďování osob a není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro  veřejnost. Aby byly tyto pravidla dodržována, musí provozovatel zajistí alespoň jednu osobu,  která na jejich plnění dohlíží. Pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším  osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.  Provozovatel je povinen zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů  mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,  spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na  podlaze veřejných prostor apod.). Je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech  místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy,  eskalátory, travelátory, záchody apod. Aby nedocházelo k nežádoucímu shromažďování  osob je zakázán provoz dětských koutků. K zabránění šíření epidemie je provozovatel  povinen zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu  (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. Kvůli zabránění  shromažďování osob zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická  osoba zajišťující jejich průběh. Prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci  nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, přičemž  opět je důvodem zabránění tomu, aby se zákazníci nezdržovali v provozovně stravovacích  služeb, a tím přicházeli do rizikových kontaktů.  

K bodu I/13 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz  není zakázán, tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. 

Str. 18 z 20 

Provozovatel v provozovně nesmí připustit více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení  nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Prodejní plochou se přitom  rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam  zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a  výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se  nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.  Provozovatel je dále povinen aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších  vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Musí zajistí řízení  front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci  označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky  (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se  zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu. Velmi významným prostředkem proti  šíření epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit dezinfekční prostředky  u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly  k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné  dezinfekci. Jak je shora odůvodněno, provozovatel je povinen zajistit informování zákazníků  o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a  v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, dále zajistit  maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo  klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. I v těchto provozovnách jsou zakázány  propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.  Výslovně je pak stanoveno, že v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí  provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se  nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu. 

K bodu I/14 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz autoškol tak, aby byla zajištěna ochrana učitelů,  studentů i zkušebních komisařů. 

K bodu I/15 

Omezuje se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že ji lze nově poskytovat  jen pacientům, v jejichž případě bude alespoň částečně hrazená z veřejného zdravotního  pojištění, aby se omezily počty kontaktů v rámci lázeňských zařízení, v jejichž případě se  opakovaně vyskytují clustery nakažených, a to i ve výrazných počtech. Navíc byly  zaznamenány případy, kdy se zdánlivě poskytuje tento druh zdravotní péče, avšak ve  skutečnosti se jedná jen o wellness pobyty, resp. služby. Podmínění úhradou z veřejného  zdravotního pojištění se jeví jako vhodný kontrolní prvek pro skutečnou potřebu poskytování  lázeňské péče. 

K bodu I/16 

Omezují se hromadné akce pro více než 10 lidí ve vnitřních prostorech a pro více než 20 lidí  ve vnějších prostorech vzhledem k nezbytnosti omezení kontaktu mezi lidmi. Výjimka se  stanoví pro svatby, prohlášení osob o vstupu do registrovaného partnerství a pohřby. Další  výjimka se pak stanoví pro schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů  veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

Str. 19 z 20 

a pro shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění  pozdějších předpisů. 

K bodu I/17 

Stanovují se pravidla pro konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 

K bodu I/18 

Stanovují se pravidla pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické  osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, účastní-li se jej  na jednom místě více než 10 osob. 

K bodu I/19 

Stanovují se podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor v případech, je-li to  vyžadováno tímto mimořádným opatřením

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 

ministr zdravotnictví 

podepsáno elektronicky

Str. 20 z 20 

 

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

 

 
Diskuze k článku
09.04. 05:52  Co to vzít za jiný konec (Milan Beneš)
08.04. 09:20  Říšský protektor rozhodl takto... (Kalina Jaroslav)
08.04. 09:04  Dotaz (Blanka Bořutova)
07.04. 16:10  Děs běs (mirek)

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.