ČSÚ (ČSÚ)
Zemědělství  |  30.07.2020 09:00:00

Zemědělství - 2. čtvrtletí 2020: Výroba masa mírně klesla, nákup mléka vzrostl


Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výroba masa 111 488 tun, meziročně o 2,2 % méně. Z toho bylo vyrobeno 36 374 tun (-8,6 %) v dubnu, 35 934 tun (-10,4 %) v květnu a 39 179 tun (+14,8 %) v červnu. Meziročně klesly ceny jatečného skotu (-5,9 %), kdežto ceny jatečných prasat byly v meziročním srovnání o 11,2 % vyšší. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla o 3,25 za kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 799 968 tis. litrů mléka (+4,1 %) za průměrnou cenu 8,58 /litr (-3,8 %).

 

Porážky a výroba masa

Ve 2. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 55,1 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,7 % méně, z toho bylo 24,0 tis. býků (-3,5 %), 23,0 tis. krav (-7,1 %) a 6,2 tis. jalovic (+0,5 %). Vyrobeno bylo 17 247 tun (-3,0 %) hovězího masa. Výrazné snížení ve výrobě hovězího masa v dubnu (-12,6 %) a v květnu (-10,2 %) kompenzovala vyšší červnová produkce (+17,1 %).

Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí snížily na 552,6 tis. ks (meziročně o 6,0 %). Vepřového masa se vyrobilo 51 421 tun, tj. meziročně o 4,1 % méně. Také výroba vepřového masa zaznamenala propad v měsících dubnu (-13,6 %) a květnu (-10,7 %); v červnu došlo k jejímu podstatnému navýšení (+15,1 %). Pokles porážek v prvních dvou měsících čtvrtletí způsobil postupné navyšování průměrné porážkové hmotnosti prasat z výkrmu, a to v květnu o 2,4 % a v červnu o 4,6 %.

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí na jatkách poraženo 65 817 tun drůbeže, což představuje 42 765 tun (+0,5 %) drůbežího masa.
 

Stavy skotu, prasat a drůbeže

Podle soupisu hospodářských zvířat bylo v České republice k 1. dubnu 2020 chováno 1 404,1 tis. ks skotu, meziročně -1,0 %. Stavy podle věkových kategorií zůstaly meziročně stabilní. Mírný pokles (-4,1 %) byl zaznamenán v kategorii býků ve výkrmu. Došlo k nevýraznému snížení stavů dojených krav (359,9 tis. ks; -1,2 %), kdežto stavy krav masných zůstaly na téměř stejné úrovni (226,0 tis. ks; -0,1 %).

Mírným poklesem stavů (meziročně -2,9 %) se populace prasat v České republice dostala na začátku 2. čtvrtletí pod hranici 1,5 mil. kusů. Snížení na 1 499,3 tis. prasat bylo způsobeno úbytkem především v kategoriích selat do 20 kg (-5,2 %) a prasat ve výkrmu (-2,8 %). Stavy prasnic rovněž mírně klesly, a to na 87,7 tis. ks (-3,5 %).

Naopak stavy drůbeže na začátku dubna byly meziročně vyšší (+5,5 %) a čítaly 24 247,4 tis. ks. Stavy slepic se zvýšily na 8 502,3 tis. ks (+12,1 %). Kuřat na výkrm bylo chováno meziročně přibližně stejně (11 712,8 tis. ks; +0,9 %).
 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 5,9 %, z toho ve významných kategoriích nejvíce ceny jatečných krav (-9,6 %) a jalovic (-7,0 %). Ceny jatečných býků se snížily o 2,1 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,32 /kg v živém nebo 82,47 /kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly ve 2. čtvrtletí o 11,2 % vyšší než ve stejném období loňského roku a dosáhly průměrné hodnoty 33,92 za kg živé hmotnosti nebo 44,09 za kg jatečné hmotnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena v mase klesla o 3,25 za kg.

Mírný meziroční pokles byl ve 2. čtvrtletí zaznamenán u cen jatečných kuřat (-2,0 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,81 za kg v živém.
 

Pohyb zboží přes hranice1)– živá zvířata a maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice v období od března do května 2020 se s živými zvířaty obchodovalo méně než ve stejném období loni.

Přeshraniční obchod s živým skotem se vyznačoval zvýšeným dovozem a sníženým vývozem, přičemž směr z ČR nadále výrazně převažoval. Živého skotu se vyvezlo 41,9 tis. ks (-20,1 %), z toho bylo 15,8 tis. ks (-13,4 %) určeno k porážce a 26,1 tis. ks (-39,5 %) skotu k dalšímu chovu, včetně plemenných zvířat. Ve sledovaném období byl zaznamenán nárůst dovozu jatečných zvířat. Živý skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; vyvážel se hlavně do Rakouska, Německa, výrazně se omezil vývoz do Turecka.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata zaznamenal meziročně nižší přebytek způsobený zvýšeným dovozem (27,4 tis. ks; +10,8 %) a sníženým vývozem (107,5 tis. ks; -16,8 %). V kategorii mladých prasat určených k výkrmu převládal vývoz (45,8 tis. ks) nad jejich dovozem (25,1 tis. ks). Vývoz jatečných prasat poklesl o 28,8 %, vyvezlo se jich 59,8 tis. ks a naopak jejich dovoz se zvýšil na 1,2 tis. ks. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, vyvážela se hlavně do Maďarska, na Slovensko a do Německa.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se u komodity živá drůbež přebytek obchodu meziročně také snížil, a to jak u jednodenních mláďat, tak i jatečné drůbeže. Došlo k omezení dovozu i vývozu v obou skupinách komodit. Jednodenních kuřat bylo vyvezeno 23,4 mil. ks (-13,1 %). Vývoz jatečných kuřat se meziročně propadl ještě více, a to na 2 076 tun (-23,6 %). Hlavními partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Maďarsko a Německo; vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa, Polska a Rumunska.

Statistika pohybu zboží přes hranice pro komoditu maso ukázala, že ve sledovaném období došlo také k omezení obchodu se všemi třemi hlavními druhy masa.

Hovězího masa bylo dovezeno 7 785 tun (-22,1 %) a vývoz klesl na 2 296 tun (-18,8 %). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko, do Nizozemska a Německa.

Dovoz vepřového masa se snížil na 66 399 tun (-2,5 %), jeho vývoz se mírně navýšil na 7 256 tun (+2,0 %), takže schodek pohybu zboží se meziročně nepatrně zmenšil. Vepřové se dováželo tradičně z Německa, Španělska, Polska a také Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko.

U drůbežího masa byl zaznamenán odlišný vývoj. Množství převezeného masa se sice také zmenšilo, ale schodek se prohloubil zvýšeným dovozem (27 086 tun; +2,4 %) a sníženým vývozem (3 289 tun; -30,5 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska. Vývoz směřoval na Slovensko, do Německa a Rakouska.
 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 799 968 tis. litrů mléka (+4,1 %), z toho mlékárny nakoupily od producentů a odbytových organizací ke zpracování 673 642 tis. litrů (+3,9 %) mléka.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně mírně snížily o 3,8 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 8,58 , což je také o 31 hal méně než v předcházejícím čtvrtletí.
 

Pohyb zboží přes hranice1) – mléko a mléčné výrobky

Ve sledovaném období se dovezlo 66,7 tis. tun (-4,1 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 292,8 tis. tun (+8,7 %). Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice u komodity mléko a mléčné výrobky se meziročně navýšil, a to především v důsledku zvýšeného vývozu mléka a smetany (+12,7 %), které tvoří nejvýznamnější část převozu této komodity. Schodek převozu sýrů a tvarohu se meziročně mírně snížil na -11 880 tun, zatímco přebytek převozu zakysaných mléčných výrobků zůstal přibližně na stejné úrovni (+6 466 tun). Schodek převozu másla se prohloubil na -5 668 tun zvýšeným dovozem (+12,2 %) a sníženým vývozem (-22,6 %). Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

 

1) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. .

 

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz 

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
-12), Soupis hospodářských zvířat (Zem 1-01)

Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)

Databáze ČSÚ – Pohyb zboží přes hranice

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Termín ukončení sběru dat: 10. 7. 2020

Termín ukončení zpracování: 27. 7. 2020

Související publikace: Porážky hospodářských zvířat:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-kveten-2020, termín zveřejnění podrobných údajů za červen: 4. 8. 2020

Soupis hospodářských zvířat
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2020

Termín zveřejnění další RI: 30. 10. 2020


 

 

Přílohy


Zveřejněno dne: 30.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

30.07.2020 Zemědělství - 2. čtvrtletí 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: 30.07.2020 Zemědělství - 2. čtvrtletí 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies