Pavel Daniel (Kurzy.cz)
Živelní pohromy  |  06.02.2007 09:47:23

Kalamity nejsou katostrofa, když jste na ně připraveni


Počasí si letos s naší náladou, ale hlavně peněženkami dělá co chce. To druhé, je zvlášť, když zprávy snad ze všech stran neustále po několika dnech, kdy odejde poslední vichřice, sněžení či průtrž mračen, varují, že se opět blíží, hodně nákladné. Přečtěte si proto speciál, kterým se redakce Kurzy.cz rozhodla reagovat na nebývalý počet větrných smrští, sněhových kalamit a přírodních neštěstí. Pojišťovnám jsme položili vždy stejné otázky (viz níže). Jejich odpovědi si přečtěte a udělejte si sami obrázek o tom, zda je s vaší ochranou majetku vše v pořádku

 

OTÁZKY Pojišťovnám
Otázka Znění
1) Než někdo zavolá do pojišťovny, co by si měl uvědomit, když mu povětrnostní vlivy způsobí nějakou škodu?
2) Jaký postup doporučujete v případě živelní události, jako je sněhová kalamita, či větrná kalamita v případě, že způsobí škody na majetku či zdraví?
3) Jaká jsou kontaktní místa pojišťovny, zelené linky a jak jsou v provozu při podobných událostech,jako byly v posledních dnech?
4) Co všechno a v jakých produktech lze dneska pojistit (majetek a zdraví) v těchto variantách:

a) do 1 000 pojistného/rok

b) od 1 000 do 5 000 pojistného/rok

c) od 5 000 výš pojistného/rok


UNIQA pojišťovna

 

Dosud zatím převažují škody na budovách, stavbách a domácnostech. Poškozených vozidel registruje UNIQA desítky. Naštěstí je velmi málo škod na zdraví. Nejvíce byli posledními povětrnostními kalamitami postiženi klienti v severních, středních a jižních Čechách.

 

Nejtypičtější škodou je poškozená střecha nebo škoda vzniklá pádem stromů. Velké škody jsou registrovány na střechách průmyslových a skladovacích hal, které mohou být navíc spojeny s rozsáhlými následnými škodami na zařízení uvnitř. Několik škod překročilo svojí hodnotou hranici jednoho milionu korun. Lze předpokládat, že počet nahlášených škod z vichřice ještě během tohoto týdne vzroste a přesáhne zřejmě 1000 událostí.

 

Call centrum UNIQA pojišťovny přijalo mimořádná opatření a bylo v provozu po celý víkend. Od pondělního rána zaznamenala UNIQA další nápor volajících, kteří z velké části hlásili škodu na svém rekreačním objektu, který si byli v sobotu a v neděli prohlédnout.

 

Všichni technici UNIQA pojišťovny jsou od pátečního rána neustále v terénu a řeší škody. Vzhledem k mimořádnému výskytu škod žádáme postižené klienty, aby sami přijali opatření k zabránění šíření škody nebo vzniku následných škod. Je zapotřebí zdokumentovat škodu, celkový obraz způsobených poškození i detaily fotograficky, a pak je možné zahájit opravu nebo provizorní úpravu. Poškozené a zničené předměty je potřeba pokud možno uchovat pro pozdější prohlídku. Škodu nahlaste našemu call centru na bezplatné lince 800 120 020 a uveďte číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje pojistníka, druh škody, jeho rozsah i odhadovanou výši a spojení na sebe, nejlépe mobilní telefon. Operátoři Vám doporučí další postup.

 

UNIQA pojišťovna udělá maximum pro rychlé vyřízení škod tak, aby poškození klienti mohli uvést svůj majetek co nejdříve do původního stavu před kalamitou.

 

 

Wüstenrot

 

V našich produktech volíme komplexní pojistná řešení. Pokud si klient sjedná havarijní pojištění Wüstenrot pojišťovny, může si být jistý, že v jednom pojistném balíčku jsou zahrnuta všechna důležitá rizika:  pojištění poškození vozidla při dopravní nehodě, poškození pádem předmětů, živlem, zásahem cizí osoby, součástí balíčku je ale také krádež celého motorového vozidla i jeho častí a nechybějí ani kvalitní asistenční služby. Něco podobného je na trhu spíše výjimkou, klient by měl proto v pojistných podmínkách vždy ověřit, na co je vlastně pojištěn. Časté je, že krádež, asistenční služby či jiná rizika je třeba připojistit, a tedy připlatit.

Naším cílem je, aby v případě pojistné události nebyl klient rozčarován. Praxe dokazuje, že klienti opravdu často přesně nevědí, na co jsou pojištěni. Proto jsme připravili produkt, který již ve své základní podobě obsahuje kompletní balíček rizik a služeb. 

Pokud například řidiči zamrzne nafta nebo pokud se kvůli mrazu poškodí motor, může řidič uplatňovat tuto škodu z havarijního pojištění?

Při mrazech se motor poškodí, pouze pokud není použita chladicí kapalina dostatečné koncentrace. V takovém případě je řeč spíše o nesprávné údržbě vozidla a na tu se pojištění nevztahuje. Co se týče zamrzlé nafty – jde o odstranitelný provozní problém, tedy opět ne o pojistnou událost. Klient má ale nárok na asistenční služby z havarijního pojištění.

V případě poškození motorového vozidla následkem výmolů na silnici jde o škodu, která je hrazena z pojištění vozidla? 

 

Tato pojistná událost je hrazena z našeho havarijního pojištění, vždy však zkoumáme příčinnou souvislost mezi vznikem poškození motorového vozidla a jeho rozsahem. Pokud pojištěný odhaduje, že škoda bude vyšší, je vhodné, pokud na místo dopravní nehody přivolá policii.

 

Z povinného smluvního pojištění motorového vozidla se obdobné poškození nehradí, protože jde o škodu na vlastním vozidle. Z povinného ručení se hradí škody způsobené jinému vozidlu, zatímco havarijní pojistka kryje škody na vlastním autě. 

Má-li klient ve Wüstenrot pojišťovně uzavřeno povinné ručení a kvůli mrazu dojde k poškození jeho vozu, má nárok na asistenční služby? Co je v nich zahrnuto? Mají řidiči nárok na asistenční služby v případě mrazu i v havarijním pojištění? Co je jejich součástí?

Porouchá-li se auto kvůli mrazu, je možné přivolat asistenční službu. U nás mohou této možnosti využít nejen klienti, kteří uzavřeli havarijní pojištění, ale dokonce i klienti, kteří si u nás sjednali povinné smluvní pojištění s rozšířeným balíčkem asistenčních služeb pro nehody, poruchy a krádež, ačkoli jsou z povinného ručení hrazeny škody na druhém vozidle. V každém případě je to pro naše klienty velmi praktická služba.

 

Má klient, který měl dopravní nehodu v zimě a nemá zimní pneumatiky, nárok na náhradu škody z havarijního pojištění?

A když klient způsobí nehodu v zimě právě proto, že nemá zimní pneumatiky, jak je to potom s pojistným plněním z povinného ručení?

 

Jak v havarijním pojištění, tak v povinném ručení bude pojistné plnění vyplaceno, protože „přezouvat“ auto není zákonnou povinností. O tomto tématu se však v odborných kruzích již vícekrát diskutovalo a je možné, že se v tomto směru změní i legislativa s cílem více motivovat motoristy k odpovědnosti za bezpečnou jízdu. Teoreticky by se dalo uvažovat o krácení pojistného plnění, ale pouze v případě, že se zjistí, že pneumatiky na motorovém vozidle nebyly schopny provozu. Motorista je samozřejmě povinen udržovat motorové vozidlo v dobrém technickém stavu. 

 

 

JAK POSTUPOVAT PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

 

Pojistná událost je nepříjemná věc. Je to právě ta situace, jíž se pojištěný a pojistník obával, a proto se rozumně a předvídavě pojistil. Vyřízení pojistné události je pro klienty jedním z nejdůležitějších kritérií posuzování kvality pojišťovny.

 

Objednávka obhlídky

 

Když nastane dopravní nehoda, je třeba, aby klient kontaktoval policii a asistenční službu (v našem pojištění získává asistenční služby každý klient automaticky). Pracovníci asistenční služby jsou k dispozici 24 hodin denně a na místo nehody se dokáží dostat do 45 minut od zavolání na asistenční linku.

Asistenční společnost poskytne klientovi kromě technické pomoci také poradenství při oznamování pojistné události a obhlídce škody. Zároveň je klientům k dispozici telefonní linka pro hlášení pojistných událostí.

 

Je důležité, aby klient neměnil stav způsobený škodní událostí, dokud nebudou poškozené věci pojišťovnou prohlédnuty. Klient musí uschovat poškozené věci nebo jejich části (pokud není změna stavu ve veřejném zájmu nebo v zájmu zmírnění rozsahu škody), a především musí udělat vše proto, aby byla škoda co nejmenší. HAVARIJNÉ POISTENIE

 

Oznámení pojistné události

V případě havarijního pojištění je pojištěný, v souladu s Občanským zákoníkem, povinen bezodkladně po vzniku pojistné událost oznámit pojišťovně škodní událost. Opět připomínáme, že pojištěným je u havarijního pojištění vlastník auta, narozdíl od povinného ručení, kde je pojištěným osoba, která způsobila škodu (zpravidla řidič). 

Pro tento účel máme pro klienta připravený speciální tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění motorových vozidel pro případ havárie, krádeže a úrazu. Klientovi tento formulář předá přímo obhlídkář při provedení obhlídky.

 

 

Česká podnikatelská pojišťovna

 

Na prvním místě je důležité :

a)       ověřit, že je pro daný druh rizika vůbec pojištěn (např. aby v případě, že má uzavřenu pouze smlouvu o pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti, nežádal od pojistitele pojistné plnění za škodu, která vznikla jemu samému na takto nepojištěném majetku),

b)       zabezpečit provedení úkonů k zamezení vzniku rozsahu škod (nyní například hrozí, že na majetku postiženém vichřicí, kde nebyly zabezpečeny provizorní opravy dojde k následným škodám způsobeným vlivem působení sněhu).

V případě telefonického hlášení o škodě z pojištění majetku je vhodné, aby si volající předem zajistil několik základních informací:

1) číslo pojistné smlouvy

2) kdo je pojistníkem, kdo je pojištěným, případně poškozeným : jméno, příjmení, příp. název obchodní firmy; rodné číslo, příp. IČ, telefonní kontakt, event. e-mail adresa

3) základní údaje o škodě: místo, kde došlo ke škodě (ulice, č.p., obec, okres, PSČ), datum a hodina škodní události, popis škody, odhad škody v , číslo účtu pro zaslání pojistného plnění

 

2) Jaký postup doporučujete v případě živelní události, jako je sněhová kalamita, či větrná kalamita v případě, že způsobí škody na majetku či zdraví?

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI

1) Provést základní dokumentaci škody, tj. zajistit fotodokumentaci a sepsat všechny poškozené věci, za které bude požadována od pojišťovny náhrada (např. počet poškozených a zničených střešních tašek s uvedením jejich druhu, počet hřebenáčů, atd.).

2) Po zdokumentování škod ihned přistoupit k opravám, aby nedošlo ke zvětšování rozsahu a následků škody. V případě větších a rozsáhlých škod vyžádat nezbytnou spolupráci s pojišťovnou.

3) Kontaktovat pojišťovnu a oznámit škodní událost:

Na webových stránkách ČPP je k dispozici příslušný tiskopis pro oznámení škodní události. Vyplněné oznámení včetně fotodokumentace a popisu rozsahu škody, s uvedením telefonického spojení, neprodleně zaslat pojišťovně (viz seznam kontaktních osob na internetových stránkách) – podle možnosti faxem, elektronicky nebo odesláním poštou.

V případě potřeby volat naši klientskou linku 841 444 555.

4) Zajistit veškeré potřebné doklady dokumentující Váš nárok na výši a rozsah škody.
V případě jejich neodstranitelného poškození či ztráty ( např. v případě povodní, zničení vodou sněhem) čestné prohlášení.

 

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

 

1) Kontaktovat pojišťovnu a oznámit škodní událost, vyplnit příslušný tiskopis pro oznámení škodní události (viz webové stránky).

2) Vyplněný tiskopis neprodleně doručit pojišťovně.

3) Připravit příslušné doklady nezbytné pro šetření události.

4) V případě potřeby volat naši klientskou linku 841 444 555.

 

POJIŠTĚNÍ OSOB

 

Stručný popis postupu je k dispozici na webových stránkách ČPP, včetně formuláře oznámení pojistné události (oznámení hospitalizace, oznámení úrazu, oznámení úmrtí, oznámení trvalých následků) a seznamu kontaktních osob.

V souladu s § 799, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a s § 14, odst. 2 zákona č. 37/2004 o pojistné smlouvě je ve smluvních ujednáních nebo v doplňkových pojistných podmínkách k pojistné smlouvě stanovena pojištěnému povinnost bezprostředně po ukončení léčení úrazu písemně oznámit naší pojišťovně, že k pojistné události došlo, včetně adresy svého ošetřujícího lékaře. Pojistnou událost může ve prospěch pojištěného nahlásit také třetí osoba. Při nedodržení této povinnosti může pojistitel snížit pojistné plnění až o jednu polovinu.

Smrt pojištěného je povinný pojistník nebo oprávněná osoba oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu.

Po ukončení pracovní neschopnosti nebo po skončení léčení je nutno vyplnit tiskopis, nechat jej potvrdit ošetřujícím lékařem, přiložit kopii legitimace práce neschopného u osob, jež mají nárok na dávky ze sociálního pojištění, eventuálně kopii zdravotní dokumentace k léčení zdravotních komplikací a nejlépe formou doporučeného dopisu zaslat na adresu pojišťovny (Odbor likvidací pojistných událostí v životním a úrazovém pojištění).

 

3) Jaká jsou kontaktní místa pojišťovny, zelené linky a jak jsou v provozu při podobných událostech, jako byly v posledních dnech?

ČPP působí na celém území České republiky prostřednictvím 10 oblastních ředitelství a rozsáhlé sítě více než 60 poboček a dále také prostřednictvím svých obchodních partnerů a externích spolupracovníků. Strategickými partnery České podnikatelské pojišťovny jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, MSBI a řada renomovaných makléřských společností.

 

Kontaktní adresa na generální ředitelství ČPP:

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.

Praha 4, Budějovická 5

 

Klientská linka: 841 444 555

(v pracovní dny denně od 8:00 do 19:00 hod), v případě událostí, které zažíváme v posledních dnech je provoz  klientské linky zajišťován také o víkendu)

 

E-mail: pojistovna@cpp.cz                                webové stránky: www.cpp.cz

Kontaktní adresy na oblastní ředitelství ČPP uvádíme v tabulce níže. Kompletní seznam všech poboček je k dispozici na našich webových stránkách, konkrétní informaci poskytnou také naši operátoři na klientské lince 841 444 555.

 

Oblastní ředitelství

 Brno
 Brno, Lidická 77

 Tel: obchod: 541 233 660, 541 233 154
likvidace vozidel: 541 233 657
 brno@cpp.cz

 České Budějovice
 České Budějovice, Průmyslová 1656

 Tel: likvidace vozidel: 386 350 019, 386 353 584
 ceske.budejovice@cpp.cz

 Hradec Králové
 Hradec Králové, Škroupova 441/9

 Tel: obchod: 495 213 747, 495 220 650, 495 212 869
likvidace vozidel: 495 220 651
 hradec.kralove@cpp.cz

 Olomouc
 Olomouc, Litovelská 17

 Tel: obchod: 585 413 930, 585 413 970, 585 751 047
likvidace vozidel: 585 415 499
 olomouc@cpp.cz

 Ostrava
 Ostrava, Nádražní 66

 Tel: likvidace vozidel: 596 114 043
 ostrava@cpp.cz

 Pardubice
 Pardubice, Smilova 358

 Tel: obchod: 466 613 759, 466 610 269
likvidace vozidel: 466 610 268
 pardubice@cpp.cz

 Plzeň
 Plzeň, Prešovská 13

 Tel: 377 831 107, 377 831 108, 377 831 109, 377 831 111
 plzen@cpp.cz

 Praha
 Praha 4, Budějovická 3a

 Tel: 261 023 135, 261 022 131
 cpp@cpp.cz

 Střední Čechy
 Praha 2, Korunní 26/929

 Tel: 222 511 702, 222 510 267
 stredocesky@cpp.cz

 Ústí nad Labem
 Ústí nad Labem, Hrnčířská 64/4

 Tel: obchod: 475 210 948
likvidace vozidel: 475 211 378
 usti@cpp.cz

 

INFORMACE O ASISTENČNÍ SLUŽBĚ ČPP

V případě škodní události lze kontaktovat ASISTENČNÍ SLUŽBU:

 

Komunikace je vedena vždy v českém jazyce – i při volání ze zahraničí. ČPP zajišťuje asistenční službu ve spolupráci s GLOBAL ASSISTANCE, a. s., tel.: +420 1220.

 

4) Co všechno a v jakých produktech lze dneska pojistit (majetek a zdraví) v těchto variantách?

a) do 1 000 pojistného/rok – jednoduché typy cestovního pojištění, pojištění odpovědnosti, majetková pojištění v základním riziku FLEXA,

b) od 1 000 do 5 000 pojistného/rok – dtto výše s vyšším rozsahem krytých rizik, resp. pojistných částek, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, některé jednoduché typy životních produktů,

c) od 5 000 výš pojistného/rok – dtto výše, a dále havarijní pojištění, s postupným nárůstem pojistného složitější pojistné produkty, průmyslová pojištění a zejména u vysokých pojistných částek pojištění sjednávaná prostřednictvím samostatných zprostředkovatelů ( pojistných makléřů)

 

 

Pojišťovna Kooperativa

 

K otázce 1) Klientům se snažíme vždy vysvětlit, zda je na tato (mluvíme o povětrnostních kalamitách) rizika pojištěn. Číslo smlouvy, případně rodné číslo. Nicméně vše mu v každé pojišťovně i po telefonu rádi pracovníci vysvětlí a potřebné údaje se pokusí od klienta získat.

 

K otázce 2) V případě pojistné události:

·                     Snažte se zabránit zhoršování následků již vzniklé pojistné události, i když s tím budou spojené přiměřené finanční výdaje. Pojišťovna vám je proplatí v rámci pojistného plnění.

·                     Potřebujete-li začít hned s úklidem pojištěného místa, není to problém. Ze všeho nejdříve ale vše vyfoťte nebo natočte na video. Zničené věci nevyhazujte a pokuste se je uchovat do té doby, než si je pracovník pojišťovny osobně prohlédne.

·                     Že se vám stala škoda na majetku, oznamte své pojišťovně. Primárně však škodu zdokumentujte a začněte s potřebným úklidem či opravami.

 

K otázce 3)

Zdarma zelená linka 800 105 105 je k dispozici nonstop a hlášení ve špičce nabírá přes 100 operátorů. Dále je možné hlásit škodu i přes internet a prostřednictvím kteréhokoli z 300 obchodních míst

K otázce 4)

Můžete si samozřejmě pojistit cokoli (movitý a nemovitý majetek, auto i zdraví). Na takto formulovanou otázku lze však pouzevelmi obecně odpovědět, že 1000 pojistného na rok stačí na pojištění domácnosti na malém měste, do 5000 stačí na pojištění rodinného domu včetně domácnosti a od 5000 pojistného na rok je možné již na rok pojistit havarijně auto. Úrazové pojištění lze pořídit už do 1000 /ročně

 

ČSOB Pojišťovna

 

U nás zastáváme ten princip, že v první řadě by měl klient zmapovat rozsah škod a doporučujeme mu, aby je při této příležitosti i zdokumentoval nejlépe pomocí fotoaparátu. Dále, pokud je to v možnostech klienta, by měl poškozené místo (např. odkrytou část střechy) zabezpečit tak, aby mu nevznikala další škoda, např. provizorním zakrytím folií. Tyto náklad pojiš´tovna uhradí.

 

Pojistnou událost lze u ČSOB Pojišťovny nahlásit trojím způsobem:

1) telefonicky na naší bezplatné lince Kontaktního centra,

2) prostřednictvím internetu na naší webové adrese nebo

3) osobně na jakékoli pobočce ČSOB Pojišťovny.

Než však klient pojistnou událost nahlásí, je vhodné připravit si pojistnou smlouvu.

 

Co se týká kontaktních center, standardně jsou k dispozici našim klientům tři hlavní kontaktní místa:

1) bezplatná telefonní linka Kontaktního centra 800 100 777

2) on-line aplikace pro hlášení pojistných událostí na našich webových stránkách www.csobpoj.cz

3) síť 8 poboček a více než 150 obchodních míst ČSOB Pojišťovny

 

V případě mimořádných událostí (povodně, vichřice atd.) zavádíme zpravidla tato opatření:

- posílení týmu operátorek Kontaktního centra, kde klienti škody nejčastěji hlásí

- Kontaktní centrum funguje i o víkendu

- pracovníci likvidace pojistných událostí vyjíždějí ke škodám v průběhu celého týdne (tzn. včetně víkendů)

 

A co všechno a v jakých produktech lze dneska pojistit (majetek a zdraví) v různých cenových variantách?

a) do 1 000 pojistného/rok  - povinné ručení motocyklu nebo přívěsného vozíku, úrazové pojištění, cestovní pojištění, pojištění malé domácnosti, pojištění odpovědnosti

b) od 1 000 do 5 000 pojistného/rok - povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti, životní pojištění   

c) od 5 000 výš pojistného/rok  - havarijní pojištění, životní pojištění, pojištění podnikatelským a průmyslových rizik 

 

Některé druhy pojištění lze zahrnout do více cenových kategorií, jelikož pro výši ročního pojistného je určující celá řada faktorů, např.:

§                     u havarijního pojištění kubatura či cena vozidla

§                     u domácnosti nebo jiné nemovitosti její velikost, cena atd.

§                     u životního pojištění velikost pojistné částky a počet krytých rizik

 

 

Česká pojišťovna

 

Při stanovování jakékoli ceny pojištění si musíte uvědomit, že s pojištěním se běžně neobchoduje v prodejnách typu „vše za 1 euro". Cena není jediným stavebním kamenem. Další tvoří spoluúčast, míra rizika, limit plnění, příp. lokalita atd. Je nutné tedy vždy vědět konkrétní příklad. A jak postupovat při pojistné události v České pojišťovně?

 

 

1.            Pojistnou událost oznamte České pojišťovně prostřednictvím linky  841 114 114.

 

2.         Před vytočením tohoto čísla si připravte údaje, které za vás operátor po telefonu vyplní. Jde zejména o

§                     číslo pojistné smlouvy (není-li známo je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala)

§                     stručnou charakteristiku škody ke které došlo

§                     kdy k této škodě došlo

§                     jaký je rozsah škody

§                     jaké je na vás spojení (telefon/mobil)

 

Pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení.

 

3.            Zamezte vzniku dalších pojistných událostí. S úklidem a opravami proto nečekejte až na příchod pracovníka pojišťovny, ale začněte hned. Ještě předtím však poškozené a zničené věci vyfotografujte.

 

4.         Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to prosím mobilnímu technikovi, který k Vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace jinak probíhá na základě předložených faktur.

 

5.                  Odpovědi na dotazy, týkající se stavu vaší pojistné události, zjistíte prostřednictvím čísla

841 114 114.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Kalamity nejsou katostrofa, když jste na ně připraveni

Diskuze a názory uživatelů na téma: Kalamity nejsou katostrofa, když jste na ně připraveni

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Živelní pohromy:

06.02.2007  Kalamity nejsou katostrofa, když jste na ně připraveni Pavel Daniel (Kurzy.cz)
31.01.2007  Orkán: Pojišťovny uvažují o mapách větru Pavel Daniel (Kurzy.cz)
19.01.2007  Několik rad jak se vypořádat se silným větrem Pavel Daniel (Kurzy.cz)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies