06.06.2019 Vodovody a kanalizace v roce 2018 – vodné a stočné se opět ...

Postupný růst spotřeby vody v posledních pěti letech se v roce 2018 potvrdil, současně však trvale stoupá cena vodného i stočného. V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 vyfakturováno domácnostem 81,2 litru vody na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší spotřebu vody.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2018 pitnou vodou z vodovodů zásobováno téměř 488 tisíc osob, což představuje 95,8 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (86,3 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 881 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno téměř 138 tisíc.


 

V roce 2018 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 24,4 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 51,3 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (90,9 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (17,7 %). Množství vyrobené vody se meziročně zvýšilo o 2,1 %. Potvrzuje se tak kolísavý trend spotřeby vody, kdy meziroční nárůst specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina 2,6 l/osobu/den a u domácností je zaznamenán nárůst 2,1 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2017 nárůst ve výši 2,0 %, zatímco v roce 2017 bylo celkem fakturováno 21,422 mil. m3 vody, v roce 2018 to bylo 21,842 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,2 % z celkového množství fakturované vody.

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2018 vykázáno v Hlavním městě Praha (174,0 l/osobu/den, resp. 107,5 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (114,6 l/osobu/den, resp. 75,7 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 122,7 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 81,2 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.


Tržby za vodné přesáhly 810 mil. Kč, což je o 4,3 % více než v roce 2017. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 36,30 Kč/m3 v roce 2017 na 37,10 Kč/m3 v roce 2018, to je zvýšení o 2,3 %. V roce 2018 nejvyšší vodné platili obyvatele Libereckého kraje (44,20 Kč/m3) a nejnižší v kraji Olomouckém (33,10 Kč/m3).


 

V roce 2018 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více než 391 tisíc osob, což je 87,6 % z celkového počtu obyvatel. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nepatrný nárůst, a to 0,4 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 76,8 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze (99 %), nejnižší pak v Libereckém kraji (68,5 %).


 

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2018 činila 3 335 km a počet kanalizačních přípojek již přesáhl 111,5 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán mírný pokles objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 1 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 631,4 mil. Kč a meziročně vzrostly o 1,4 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 28,30 Kč/m3, což je druhá nejnižší cena  v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 42,50 Kč za jeden m3, nejlevnější stočné je v Plzeňském kraji (27,8 Kč). V provozu bylo na území kraje celkem 209 ČOV (všechny pracují na mechanicko-biologickém principu) s celkovou kapacitou 169,2 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 90,1 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2017 byl zaznamenán pokles o 0,6 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 7 155 tun, což bylo o 2,9 % více  než v roce 2017. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování. 


 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

Přílohy

  • Vodovody a kanalizace v roce 2018 (aktualita v pdf)
  • Související informace:
  • Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2018 Odkaz [nové okno]

6. června 2019

Vodovody a kanalizace v roce 2018 – vodné a stočné se opět zvýšilo 

Postupný růst spotřeby vody v posledních pěti letech se v roce 2018 potvrdil, současně však trvale stoupá cena vodného i stočného. V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 vyfakturováno domácnostem 81,2 litru vody na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší spotřebu vody. 

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2018 pitnou vodou z vodovodů zásobováno téměř 488 tisíc osob, což představuje 95,8 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (86,3 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 881 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno téměř 138 tisíc.

 

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2018 podle krajů

Území, kraj

Střední stav obyvatel (osoby)

Obyvatelé zásobovaní vodou z vodovodů (osoby)

Podíl obyvatel zásobovaných

vodou z vodovodů

(%)

Délka vodovodní sítě (km)

Počet osazených vodoměrů

Počet vodovodních přípojek

  Česká republika

  Hl. město Praha

  Středočeský

  Jihočeský

  Plzeňský

  Karlovarský

  Ústecký

  Liberecký

  Královéhradecký

  Pardubický

10 626 430

1 301 135

1 360 998 640 909

582 601

295 285

820 580

441 608

550 688

519 125

10 064 131

1 301 135

1 175 961 577 793

502 709

295 285

801 619

408 256

524 177

505 508

94,7

100,0 86,4

90,2

86,3

100,0 97,7

92,4

95,2

97,4

78 750

3 634

11 141 6 337

4 446

2 282

6 720

3 900

5 184

4 848

2 151 354

114 273

337 254

149 286

112 810

48 115

145 853

88 144 133 248

134 267

2 152 698

116 220

336 161

151 570

115 572

44 575

145 472

88 042 134 639

135 361

  Vysočina

509 019

487 517

95,8

5 881

134 593

137 940

  Jihomoravský

  Olomoucký

  Zlínský

  Moravskoslezský

1 184 729 632 547

582 860 1 204 346

1 126 858 587 068

566 821 1 203 424

95,1

92,8

97,2

99,9

7 879

4 676

4 032

7 790

276 211

133 874

132 150

211 276

272 788

132 012

132 585

209 761

 

V roce 2018 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 24,4 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 51,3 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (90,9 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (17,7 %). Množství vyrobené vody se meziročně zvýšilo o 2,1 %. Potvrzuje se tak kolísavý trend spotřeby vody, kdy meziroční nárůst specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina 2,6 l/osobu/den a u domácností je zaznamenán nárůst 2,1 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2017 nárůst ve výši 2,0 %, zatímco v roce 2017 bylo celkem fakturováno 21,422 mil. m3 vody, v roce 2018 to bylo 21,842 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,2 % z celkového množství fakturované vody. 

 

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2018 vykázáno v Hlavním městě Praha

(174,0 l/osobu/den, resp. 107,5 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (114,6 l/osobu/den, resp. 75,7 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 122,7 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 81,2 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.

 

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2018

Ukazatel

Měrná jednotka

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Index 2018/ 2017

Obyvatelé zásobovaní vodou z vodovodů

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů na celku obyvatel

Úpravny vody

Délka vodovodní sítě

Vodovodní přípojky

Kapaciata vodojemů

Kapacita zdrojů podzemní vody

Voda vyrobená celkem z toho z vody podzemní

Voda vyrobená určená k realizaci1)

Voda fakturovaná celkem z toho pro domácnosti

Voda nefakturovaná celkem z toho ztráty vody v trubní síti

Vodné celkem

Specifické množství vody fakturované celkem z toho pro domácnosti

Cena vodného2)

Cena stočného2)

osoby

%

km

m3

l/sec tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3

tis. Kč l/osobu/den l/osobu/den

Kč/m3

Kč/m3

484 223

94,6

379

5 611 128 454

220 681

1 009 25 326

13 583

26 337

21 532

14 101 4 805

4 345

639 521

121,8 79,8

29,7

21,6

483 719

94,6

389

5 626 129 544

217 296

1 021 24 970

13 490

25 968

21 325

14 106 4 643

4 166

692 074

120,5 79,7

32,5

21,8

487 181

95,4

395

5 686 130 934

220 139

1 073 24 643

13 698

25 371

21 100

14 040 4 271

3 757

700 943

113,2 79,0

33,2

23,7

487 721

95,6

425

5 732 134 479

219 749

1 156 23 490

12 658

24 742

20 714

13 840 4 029

3 530

700 053

111,3 74,3

33,8

24,7

486 415

95,5

431

5 784 135 951

235 297

1 155 24 066

12 808

25 399

21 237

14 073 4 162

3 674

737 443

119,6 79,3

34,7

25,6

490 001

96,2

439

5 809 136 760

220 081

1 148 23 861

12 444

25 587

21 375

14 104 4 213

3 697

755 738

119,5 78,9

35,4

26,3

488 848

96,1

419

5 819 136 216

218 229

1 129 23 941

12 203

25 921

21 422

14 119 4 498

4 009

777 003

120,1 79,1

36,3

27,6

509 019

95,8

428

5 881 137 940

219 133

1 107 24 448

12 552

26 253

21 842

14 449 4 411

3 926

810 180

122,7 81,2

37,1

28,3

104,1

99,7 102,1

101,1

101,3

100,4

98,1 102,1

102,9

101,3

102,0

102,3 98,1

97,9 104,3

102,2

102,6

102,3

102,4

1) Množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného provozovatele   vododu případně od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli vodovodu.

2) Bez DPH             

 

Tržby za vodné přesáhly 810 mil. Kč, což je o 4,3 % více než v roce 2017. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 36,30 Kč/m3 v roce 2017 na 37,10 Kč/m3 v roce 2018, to je zvýšení o 2,3 %. V roce 2018 nejvyšší vodné platili obyvatele Libereckého kraje (44,20 Kč/m3) a nejnižší v kraji Olomouckém (33,10 Kč/m3). 

 

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2011 až 2018

Specifické množství vody fakturované

(l/osobu/den)

Cena (Kč/m3)

celkem

domácnostem

vody

stočného

2011

2017

2018

2011

2017

2018

2011

2017

2018

2011

2017

2018

Česká republika

135,8

131,7

133,5

88,6

88,7

89,2

30,8

37,2

38,1

27,9

32,8

33,4

  Hl. město Praha

175,2

173,3

174,0

105,2

109,3

107,5

31,3

40,6

42,0

28,0

33,8

34,0

  Středočeský

126,8

121,6

125,8

89,3

85,3

88,2

33,7

40,2

40,9

24,9

32,5

33,1

  Jihočeský

123,7

123,7

123,8

85,7

84,6

84,1

33,3

36,3

37,0

25,3

28,7

29,4

  Plzeňský

140,0

139,3

138,1

83,4

88,6

88,4

31,0

38,1

39,2

23,8

27,0

27,8

  Karlovarský

134,6

134,7

134,8

84,3

85,5

86,7

34,1

36,9

38,2

29,0

34,3

35,6

  Ústecký

133,3

125,5

129,6

81,7

89,6

91,6

35,7

43,4

43,4

36,5

41,4

41,7

  Liberecký

140,1

124,2

125,2

86,5

86,8

87,5

33,2

42,7

44,2

37,2

42,2

42,5

  Královéhradecký

127,1

122,3

124,2

82,7

80,2

80,5

28,9

34,6

34,9

29,6

33,2

34,2

  Pardubický

126,4

120,8

123,6

80,9

78,0

79,7

28,5

32,9

34,1

32,1

35,1

36,2

  Vysočina

121,8

120,1

122,7

79,8

79,1

81,2

29,7

36,3

37,1

21,6

27,6

28,3

  Jihomoravský

133,4

134,8

136,8

91,3

92,9

92,9

27,0

33,6

34,5

30,0

33,5

34,5

  Olomoucký

121,0

119,4

120,8

83,7

83,5

83,2

28,6

32,5

33,1

25,4

31,3

32,1

  Zlínský

119,5

113,3

114,6

78,5

75,9

75,7

32,0

35,5

35,8

27,5

30,1

30,8

  Moravskoslezský

137,8

128,8

129,7

94,4

89,1

89,9

27,9

33,7

34,4

26,2

31,3

31,5

 

V roce 2018 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více než 391 tisíc osob, což je 87,6 % z celkového počtu obyvatel. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nepatrný nárůst, a to 0,4 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 76,8 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze (99 %), nejnižší pak v Libereckém kraji (68,5 %).

 

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v roce 2018 podle krajů

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s ČOV

Území,             kraj

Střední stav

 

obyvatel

(osoby)

Obyvatele bydlící v

domech

napojených na kanalizaci (osoby)

Podíl obyvatel bydl. v domech napojených na kanlaizaci (%)

celkem

v tom

na

mechanickou

ČOV

na mechanicko biologickou

ČOV

  Česká republika

10 626 430

9 090 224

85,5

8 759 057

8 327

8 750 731

  Hl. město Praha

1 301 135

1 288 421

99,0

1 288 421

 -

1 288 421

  Středočeský

1 360 998

1 011 970

74,4

1 009 348

754

1 008 594

  Jihočeský

640 909

557 797

87,0

522 187

2 926

519 262

  Plzeňský

582 601

502 686

86,3

470 905

 -

470 905

  Karlovarský

295 285

295 510

100,1

294 390

334

294 056

  Ústecký

820 580

686 997

83,7

681 115

903

680 212

  Liberecký

441 608

307 532

69,6

302 635

30

302 605

  Královéhradecký

550 688

434 712

78,9

411 841

1 530

410 311

  Pardubický

519 125

387 245

74,6

379 136

 -

379 136

  Vysočina

509 019

445 683

87,6

391 099

 -

391 099

  Jihomoravský

1 184 729

1 064 552

89,9

1 040 317

 -

1 040 317

  Olomoucký

632 547

539 395

85,3

517 386

 -

517 386

  Zlínský

582 860

566 648

97,2

518 977

 -

518 977

  Moravskoslezský

1 204 346

1 001 076

83,1

931 300

1 850

929 450

-

 

 

 

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2018 činila 3 335 km a počet kanalizačních přípojek již přesáhl 111,5 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán mírný pokles objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 1 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 631,4 mil. Kč a meziročně vzrostly o 1,4 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 28,30 Kč/m3, což je druhá nejnižší cena  v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 42,50 Kč za jeden m3, nejlevnější stočné je v Plzeňském kraji (27,8 Kč). V provozu bylo na území kraje celkem 209 ČOV (všechny pracují na mechanicko-biologickém principu) s celkovou kapacitou 169,2 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 90,1 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2017 byl zaznamenán pokles o 0,6 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 7 155 tun, což bylo o 2,9 % více  než v roce 2017. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování. 

 

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2018

Ukazatel

Měrná jednotka

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Index 2018/ 2017

Obyvatelé bydlící v domech napojených na kanalizaci

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci na celku obyvatel

Obyvatelé bydlící v domech napojených na kanalizaci s ČOV

Délka kanalizační sítě

Kanalizační přípojky

Vypouštěné odpadní vody do kanalizace celkem z toho splaškové

Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace Čištěné vody celkem

v tom:           splaškové

průmyslové a ostatní srážkové (balastní)

Voda vypouštěná do vodních toků celkem

Stočné celkem

Čistírny odpadních vod

Celková kapacita ČOV

Kaly produkované v ČOV celkem

z toho zneškodněno:            přímou aplikací a rekultivací

kompostováním skládkováním spalováním

osoby

%

osoby km

tis. m3 tis. m3

%

tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. Kč

m3/den tuny sušiny tuny sušiny tuny sušiny tuny sušiny tuny sušiny

435 992

85,2

367 331

2 856

100 877 19 650

15 651

86,1 38 342

13 142

3 766 21 434

43 123

424 901

165

219 257 6 434

4 080

1 903

68

379

439 273

85,9

368 221

3 049

105 021 20 089

16 265

87,1 37 825

13 802

3 702 20 321

42 602

437 643

175

225 509 6 793

4 144

2 402

3

109

443 541

86,9

371 908

3 020

107 366 22 174

15 868

86,5 41 287

13 301

3 561 24 425

45 859

526 196

182

165 851 6 672

3 976

2 559 66

25

444 680

87,2

373 670

3 181

108 868 21 878

15 150

87,6 36 869

12 897

3 562 20 410

40 734

540 354

186

170 877 7 117

4 327

2 266

107

 -

447 350

87,8

391 330

3 272

111 225 22 361

15 309

88,5 36 477

13 195

3 538 19 744

39 760

572 626

197

171 136 7 701

4 898

2 176

102

 -

448 111

88,0

388 454

3 291

112 496 22 373

14 964

88,1 35 042

12 797

3 658 18 587

38 260

588 749

200

169 053 7 178

3 668

2 840

291

 -

443 545

87,2

387 487

3 260

111 206 22 563

14 693

90,7 36 300

13 009

3 745 19 546

39 420

622 348

207

169 478 6 951

3 759

2 633

150

 -

445 683

87,6

391 099

3 335

111 615 22 344

14 894

90,1 32 740

13 066

4 027 15 647

35 686

631 352

209

169 255 7 155

3 391

3 236 99

 -

100,5

100,5

100,9

102,3

100,4

99,0

101,4

99,3

90,2 100,4

107,5 80,1

90,5 101,4

101,0

99,9

102,9

90,2

122,9

66,0

 -

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Ing. Miloslav Witz

Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě

E-mail: miloslav.witz@czso.cz

Tel.: 567 109 081

 

 

 


Zařazenočt 06.06.2019 02:06:00
ZdrojČSÚ - Vysočina
Originálczso.cz/csu/xj/vodovody-a-kanalizace-v-roce-2018-vodne-a-stocne-se-opet-zvysilo

Související témata

IPhone 6


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele