ERÚ (Energetický regulační úřad)
Investice  |  30.11.2023 14:28:56

Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu - Energetický regulační věstník 6/2023

30.11.2023, aktualizováno 30.11.2023
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Energetický regulační věstník
  • Cenové rozhodnutí
  • Platné
Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu - Energetický regulační věstník 6/2023
Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny - velmi vysoké a vysoké napětí - VVN, VN, Energetický regulační věstník 7/2023
Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí - nízké napětí - NN - Energetický regulační věstník 8/2023

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Ke stažení

Typ: pdf Velikost: 878.28 KB 

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 06/2023

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu…………………………………………………1

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

 

ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení

(1)  Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

(1.1)      Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou pevné ceny podle jiného právního předpisu[1], pokud není uvedeno jinak.

(1.2)      Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí neobsahují daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu[2].

(1.3)      Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze příslušnou cenu navýšit o příslušnou daň.

(1.4)      Při přepočtu objemového množství dodaného plynu na dodanou energii obsaženou v plynu se postupuje podle jiného právního předpisu[3].

(1.5)      Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

(1.6)      Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na 2 platná desetinná místa.

(2)  Cena dodavatele poslední instance

(2.1)      Cena dodavatele poslední instance zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na zajištění činnosti dodávky poslední instance, dále odpisy a přiměřený zisk.

(2.2)      Za ekonomicky oprávněné náklady dodavatele poslední instance se považují náklady uvedené v příloze č. 1 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(3)  Regulace ceny služby distribuční soustavy formou věcně usměrňovaných cen

(3.1)      Cena za službu distribuční soustavy poskytovanou distribuční soustavou nepřipojenou k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě je regulována formou věcně usměrňovaných cen podle jiného právního předpisu[4].

(3.2)      Za ekonomicky oprávněné náklady provozovatele distribuční soustavy podle bodu (3.1) se považují náklady uvedené v příloze č. 1 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(4)  Provozovatelé distribučních soustav s odlišnou cenou

(4.1)      Seznam provozovatelů distribučních soustav, jejichž distribuční soustava není přímo připojená k přepravní soustavě, a kteří požádali o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů podle § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Energetický regulační úřad rozhodl o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, je uveden v příloze č. 2 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(4.2)      Provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojená k přepravní soustavě, používá ceny služby distribuční soustavy až do výše cen za služby distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, postupuje při stanovení cen za služby distribuční soustavy provozovatele takové distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 4 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(5)  Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

(5.1)      Výčet nákladů vstupujících do hodnoty povolených nákladů je uveden v příloze č. 1 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(5.2)      Energetický regulační úřad reguluje ceny služby přepravy plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 3 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(5.3)      Energetický regulační úřad reguluje ceny služby distribuční soustavy postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 4 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(5.4)      Postup stanovení korekčních faktorů pro provozovatele přepravní soustavy a provozovatele distribuční soustavy je uveden v příloze č. 5 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(5.5)      Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 6 k tomuto cenovému rozhodnutí. Věta první se nevztahuje na těžební plynovod a související technologické objekty.

(5.6)      Postup stanovení hodnoty těžebního plynovodu a souvisejících technologických objektů při jeho odkupu provozovatelem distribuční soustavy je uveden v příloze č. 6 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(5.7)      Ustanovení týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné užívací právo k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo.

(5.8)      Energetický regulační úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v přílohách č. 8 a 10 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(5.9)      Postup stanovení korekčních faktorů pro operátora trhu je uveden v přílohách č. 9 a 11 k tomuto cenovému rozhodnutí.

(6)  Postup stanovení cen při vzniku držitele licence, nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

(6.1)      Postup stanovení cen při vzniku držitele licence, nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí, nebo nájmu plynárenského zařízení, je uveden v příloze č. 7 k tomuto cenovému rozhodnutí.

ČÁST DRUHÁ: Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

(7)  Ceny služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní soustavy

(7.1)  Cena za přepravený plyn Crkom v /MWh pro hraniční body přepravní soustavy

 

Název hraničního bodu

Cena za přepravený plyn Crkom [/MWh] 

 
pro vstupní hraniční bod   pro výstupní hraniční bod

Brandov VIP[5]

0     0,0058 × COTE
Český Těšín 0     0,0058 × COTE
Lanžhot 0     0,0058 × COTE

Waidhaus VIP5

0     0,0058 × COTE

 

kde

COTE je hodnota Indexu OTE pro daný den přepravy na vnitrodenním trhu zveřejňovaná operátorem trhu. Pokud není hodnota k dispozici, použije se hodnota Indexu OTE v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota Indexu OTE zveřejněna.

Denní cena v EUR/MWh se převádí na /MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným Českou národní bankou v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu zveřejněna.

             

(8)  Ceny služby přepravy plynu pro virtuální body zásobníků plynu

(8.1)  Cena za přepravený plyn CZkom v /MWh pro virtuální body zásobníků plynu

 

Název bodu

Cena za přepravený plyn CZkom [/MWh] 

výstupní bod přepravní soustavy vstupní bod přepravní soustavy
Bod virtuálního zásobníku plynu MND Energy Storage a.s. 1,06   0  
Bod virtuálního zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s. 1,06   0  
Bod virtuálního zásobníku plynu Gas Storage CZ, s.r.o. 1,06   0  

 

(8.2)  Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZ v /MWh/den pro virtuální body zásobníků plynu po zohlednění uplatněné slevy ve výši 100 %. 

 

Název bodu

Referenční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZ [/MWh/den] 

výstupní bod přepravní soustavy vstupní bod přepravní soustavy
Bod virtuálního zásobníku plynu MND Energy Storage a.s. 0   0  
Bod virtuálního zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s. 0   0  
Bod virtuálního zásobníku plynu Gas Storage CZ, s.r.o. 0   0  

 

(8.2.1)  Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZM v /MWh/den se pro měsíční pevnou přepravní kapacitu pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

CZM = CZ × FZ ,

kde

FZ je faktor doby trvání rezervace pevné přepravní kapacity, který se pro dobu rezervace na 12 a více měsíců určí podle vzorce

MZ

FZ = 12  , a pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců se určí podle vzorce

FZ = 0,098 × MZ0,95 ,

kde

MZ je počet měsíců, na který je pevná měsíční přepravní kapacita rezervována.

(8.2.2)  Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZD v /MWh/den se pro denní pevnou přepravní kapacitu nebo pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

CZD = CZ × FD ,

kde

FD je faktor počtu plynárenských dní rezervace denní pevné přepravní kapacity nebo pevné přepravní kapacity v režimu na následující den, který se určí podle vzorce

FD = 0,005 × d0,88 ,

kde d je počet dní, na který je pevná denní přepravní kapacita rezervována.

V případě pevné přepravní kapacity v režimu na následující den platí, že

d = 1 .

(8.2.3)  Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZV v /MWh/den se pro vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

CZV = 0,01 × CZ .

(8.2.4)  Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu CZMp v /MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZM v bodě (8.2.1).

(8.2.5)  Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu a cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující denCZDp v /MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZD v bodě (8.2.2).

(8.2.6)  Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu CZVp v /MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZV v bodě (8.2.3).

(8.2.7)  Kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacityCZsl v /MWh/den, došlo-li provozovatelem přepravní soustavy ke krácení nominace nebo renominace přepravy v plynárenském dni D, se určí podle vzorce

1

CZsl = kZzkr × 0,7 × CZpp , kde kZzkr je koeficient určený podle vzorce

NZs−NZp

          kZzkr = NZs    ,

kde NZs je hodnota poslední přijaté a zaregistrované nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem, vůči které provedl provozovatel přepravní soustavy krácení, v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

NZp je hodnota nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem upravená provozovatelem přepravní soustavy v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

CZpp je přepočtená cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v /MWh/den, která se určí podle vzorce

pro rezervovanou měsíční přerušitelnou přepravní kapacitu

CZMp

CZpp = dpr , pro rezervovanou denní přerušitelnou přepravní kapacitu

CZDp

CZpp = dpr , pro rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den

CZpp = CZDp ,

pro rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu

CZpp = CZVp , kde dpr je počet dní, na který je přerušitelná přepravní kapacita rezervována.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provede opakované krácení nominace nebo renominace přepravy, použije se nejvyšší dosažená hodnota kZzkr.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provedl krácení nominací v plynárenském dni D-1, ale umožnil účastníkovi trhu s plynem renominovat ve dni D-1   v plné výši rezervované přerušitelné přepravní kapacity, potom platí, že

CZsl = 0 ,  v částečné výši rezervované přerušitelné přepravní kapacity, pokud je 0 < kZzkr ≤ 0,7, potom platí, že

1

CZsl = kZzkr × 0,7 × CZpp ,  v částečné výši rezervované přerušitelné přepravní kapacity, pokud je kZzkr > 0,7, potom platí, že

CZsl = CZpp .

Kompenzaci za krácení nominace nebo renominace přepravy hradí provozovatel přepravní soustavy účastníkovi trhu s plynem, který má rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu.

(9)  Ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu

(9.1)     Pro ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu platí principy stanovení ceny obdobně jako pro body zásobníků plynu uvedené v bodě (8), přičemž CZ je 1 /MWh/den a CZkom je 0 /MWh.

(10)       Ceny služby přepravy plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě

(10.1)  Cena služby přepravy plynu pro výstupní bod přepravní soustavy, kterým je odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě, je dvousložková s výjimkou ceny stanovené podle bodu (10.4). Dvousložková cena je složena z ceny za odebraný plyn podle bodu (10.2) a ceny za rezervovanou kapacitu podle bodů (10.3) a (10.5) až (10.10).

(10.2)  Cena za odebraný plyn CPPZ-kom je

1,48 /MWh.

(10.3)  Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou CPPZ-n je 7 894,44 /MWh/den.

(10.4)  Zákazník přímo připojený k přepravní soustavě, pro kterého je stanovena cena podle bodů (10.2) a (10.3), může požádat o cenu za přepravu plynu CPPZ-jedn v /MWh, která se určí podle vzorce

CPPZ−n

           CPPZ−jedn =      40          + CPPZ−kom + 20 .

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné přepravní kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody požadavku na tuto výši rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu přepravy plynu sjednaná hodnota rezervované pevné přepravní kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu přepravy plynu v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné přepravní kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná přepravní kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů (10.5) až (10.10) po dobu platnosti ceny za službu přepravy plynu podle tohoto bodu.

(10.5) Ceny za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu

Měsíční cena za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu CPPZ-m v /MWh/den pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční přepravní kapacity účinná, se určí podle vzorce

CPPZ−m = CPPZ−n × F , kde

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

 

Kalendářní měsíc

F

leden, únor, prosinec 0,400  
březen, listopad 0,200  
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,083  

 

(10.6) Ceny za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu

Cena za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CPPZ-k v /MWh/den se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná, vypočte podle vzorce

CPPZ−k = CPPZ−n × Fa × Fs , kde

Fa je poměr počtu dní účinnosti rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná:

 

Kalendářní měsíc

FS
leden, únor, prosinec 0,7200  
březen, listopad 0,2800  
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,0996  

 

(10.7) Ceny za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CPPZ-d v /MWh/den je vypočtena podle vzorce

CPPZ−d = 0,005 × CPPZ−n × kpd , kde

kpd je faktor počtu dní rezervace denní rezervované pevné přepravní kapacity, který se určí podle vzorce kpd = dpd0,88,

kde dpd je počet dní, na který je denní přepravní kapacita rezervována.

(10.8) Ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den

Cena za pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den CPPZ-nd v /MWh/den se určí podle vzorce

CPPZ−nd = 0,005 × CPPZ−n .

(10.9) Ceny za vnitrodenní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-vd v /MWh/den se stanoví podle vzorce

CPPZ−vd = 0,011 × CPPZ−n ,

přičemž za den se považuje část plynárenského dne, pro který je vnitrodenní standardní pevná přepravní kapacita rezervována.

(10.10) Ceny za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

(10.10.1) Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo na dobu neurčitou v /MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-n podle bodu (10.3).

(10.10.2) Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo v /MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-m podle bodu (10.5).

(10.10.3) Cena za rezervovanou přerušitelnou klouzavou přepravní kapacitu pro odběrné místo v /MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CPPZ-k podle bodu (10.6).

(10.10.4) Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu pro odběrné místo v /MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu CPPZ-d podle bodu (10.7).

(10.10.5) Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den v /MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den CPPZ-nd podle bodu (10.8).

(10.10.6) Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v /MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou vnitrodenní přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-vd podle bodu (10.9).

(10.10.7) Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity CKp v /MWh/den se určí podle vzorce

CKp = kpdrp × CPPZ−n ,

kde kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity stanovený podle vzorce

6×SRD

kpdrp =       PDr , kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity,

PDr je počet dní příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovna CPPZ-n.

Cenu za omezení nebo přerušení rezervované přerušitelné přepravní kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel přepravní soustavy zákazníkovi.

(10.11) Pokud v odběrném místě zákazníka dojde k překročení rezervované pevné, nebo přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den nebo součtu rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den o více než 3,8 %, provozovatel přepravní soustavy účtuje platbu Ppp v /měsíc za překročení rezervované přepravní kapacity, stanovenou podle vzorce

Ppp = Fop × CPPZ−n × Dp , kde

Fop je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

 

Kalendářní měsíc

Fop 

leden, únor, prosinec 1,43  
březen, listopad 0,71  
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,23  

 

Dp se určí podle vzorce Dp = Krp − Ksp ,

kde

Krp je skutečně dosažená denní hodnota odběru v odběrném místě v MWh,

Ksp je součet všech rezervovaných pevných a přerušitelných přepravních kapacit v odběrném místě v MWh/den.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročen součet rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení rezervované přepravní kapacity účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dp v odběrném místě v plynárenském měsíci.

(10.12) Povolená hodinová odchylka mezi nominací přepravy a skutečným odběrem plynu Tp v MWh pro odběrné místo zákazníka se pro příslušnou hodinu určí podle vzorce

Tp = KTp × Ksm ,

kde

KTp je koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený na hodnotu 0,038,

Ksm je 1/24 rezervované pevné přepravní kapacity v odběrném místě zákazníka na plynárenský den v MWh/den.

Pro výpočet platby za překročení povolené hodinové odchylky přepravy se hodnota Tp zaokrouhluje na celé MWh.

(10.13) Cena za překročení povolené hodinové odchylky přepravy je 5 /MWh.

Pokud subjekt zúčtování oznámí provozovateli přepravní soustavy změnu množství plynu odebraného během hodiny, pro kterou již nelze podat renominaci přepravy, zároveň však před začátkem dané hodiny, cena za překročení hodinové odchylky přepravy je

3 /MWh.

(11)       Ceny služby přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

(11.1) Cena za službu přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

 

 

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu [/měsíc] 

Cena za přepravený plyn [/MWh] 

EG.D, a.s. 12 993 212   1,48  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 41 087 560   1,48  
GasNet, s.r.o. 264 441 191   1,48  

 

ČÁST TŘETÍ: Cena za činnosti operátora trhu

(12)       Pro činnosti operátora trhu podléhající regulaci platí tyto ceny a podmínky (12.1) Cena za registraci subjektu zúčtování do informačního systému operátora trhu je 10 000 .

(12.2)  Cena za činnost zúčtování je

1 000 /měsíc.

Cena je účtována registrovanému subjektu zúčtování.

(12.3)  Cena za zúčtování je

1,49 /MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy.

K ceně za zúčtování se podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.

(12.4) Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu je 1 000 /měsíc. Cenu hradí registrovaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování a podle smlouvy s operátorem trhu využívá skutečných hodnot pro účely vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb.

Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu s plynem v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u operátora trhu a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s plynem stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtována pouze cena za činnost zúčtování podle bodu (12.2).

(12.5) Cena za zobchodované množství plynu na organizovaném trhu s plynem je

0,30 /MWh.

(12.6) Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s plynem organizovaném operátorem trhu je

3 181 /měsíc.

Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále „agentura ACER“) záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

ČÁST ČTVRTÁ: Ceny za služby distribuční soustavy

(13)  Pro služby distribuční soustavy ve vymezeném území platí tyto ceny a podmínky

(13.1)  Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

(13.1.1)     Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí tyto ceny

 

EG.D, a.s.

Dvousložková cena

 
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [/MWh] Roční cena za denní

rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 248,86   187 676,98   x
45–63 324,88   x 410,13  
25–45 361,80   x 277,22  
15–25 403,42   x 193,61  
7,56–15 429,11   x 163,34  
1,89–7,56 479,50   x 132,52  
do 1,89 708,88   x 96,63  

 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Dvousložková cena

 
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [/MWh] Roční cena za denní

rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 183,43   176 271,35   x
45–63 258,53   x 366,27  
25–45 272,64   x 318,89  
15–25 331,35   x 199,67  
7,56–15 358,27   x 167,87  
1,89–7,56 394,37   x 146,06  
do 1,89 665,24   x 103,63  

 

GasNet, s.r.o.

Dvousložková cena

   
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 149,99   170 154,86   x
45–63 202,27   x 459,98  
25–45 248,19   x 293,32  
15–25 297,54   x 193,59  
7,56–15 322,84   x 163,82  
1,89–7,56 357,02   x 143,22  
do 1,89 654,46   x 96,60  

 

ENERGIE CZ s.r.o.

Dvousložková cena

   
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok]

Cena za distribuovaný plyn

[/MWh]
Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 368,72   302 593,76   x
45–63 421,00   x 908,86  
25–45 466,92   x 544,69  
15-25   516,27   x 355,19  
7,56-15   541,57   x 253,60  
do 7,56 575,75   x 188,11  

 

Petr Hurta, licence č. 220102855

Dvousložková cena

   
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok]

Cena za distribuovaný plyn

[/MWh]
Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 251,09   231 370,28   x
do 63 303,37   x 605,22  

 

PQS energo, s.r.o.

Dvousložková cena

   
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 220,51   212 852,46   x
7,56–63 318,71   x 395,34  
do 7,56 724,98   x 129,68  

 

QUANTUM, a.s.

Dvousložková cena

   
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok]

Cena za distribuovaný plyn

[/MWh]
Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 261,69   237 791,78   x
45–63 313,97   x 739,66  
25–45 359,89   x 498,69  
15–25 409,24   x 301,85  
7,56–15 434,54   x 219,21  
1,89–7,56 468,72   x 164,42  
do 1,89 766,16   x 99,25  

 

VLČEK Josef – elektro

s.r.o.

Dvousložková cena

   

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně“ [MWh/rok]

Cena za distribuovaný plyn

[/MWh]
Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd

[/tis. m3]

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu []
nad 63 257,04   220 843,26   x
45–63 332,14   x 535,47  
25–45 346,25   x 404,70  
15–25 404,96   x 248,88  
7,56–15 431,88   x 188,59  
1,89–7,56 467,98   x 161,17  
do 1,89 738,85   x 105,64  

 

(13.1.2)     Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí ceny

(13.1.2.1)           Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v /tis. m3 je pro odběrné místo zákazníka připojené k dálkovodu s denní rezervovanou distribuční kapacitou k

 do výše 200 000 m3 včetně určená vzorcem

CK = (a + b × ln k) × 1000 ,

kde a, b jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu:

 

Provozovatel distribuční soustavy

Koeficienty cenového vzor

ce

Dálkovod  
a b
EG.D, a.s. 388,9072   -6,5753  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 297,3982   -7,4456  
GasNet, s.r.o. 458,8754   -25,5000  

 k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

 vyšší než 200 000 m3 a nižší nebo rovnou 600 000 m3 určená vzorcem

CK = (((a + b × ln k) × 200 000) + (CPPZ−n×10,69 ×1,30 × (k − 200 000))) /k × 1000 ,

1000

kde

CPPZ-nje cena uvedená v bodě (10.3),

k          je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

 vyšší než 600 000 m3 určená vzorcem

CK = (((a + b × ln k) × 200 000) + (CPPZ−n×10,69 ×1,30 × 400 000) + (CPPZ−n×10,69 ×0,99 × (k −

1000                                                                                          1000

600 000))) /k × 1000 ,

kde

CPPZ-nje cena uvedená v bodě (10.3),

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

(13.1.2.2)           Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v /tis. m3 je pro odběrné místo zákazníka připojené k místní síti s denní rezervovanou distribuční kapacitou k 

 do výše 200 000 m3 včetně určená vzorcem CK = (a + b × ln k) × 1000 ,

kde a, b jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu:

 

Provozovatel distribuční soustavy

Koeficienty cenového vzor

ce

Místní síť  
a b
EG.D, a.s. 455,1015   -6,5753  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 542,1837   -23,8473  
GasNet, s.r.o. 514,6992   -25,5000  
QUANTUM, a.s. 611,8831   -25,5000  
VLČEK Josef – elektro s.r.o. 609,4145   -23,8473  

 

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

 vyšší než 200 000 m3 a nižší nebo rovnou 600 000 m3 určená vzorcem

CK = (((a + b × ln k) × 200 000) + (CPPZ−n×10,69 ×1,91 × (k − 200 000))) /k × 1000 ,

1000

kde

CPPZ-nje cena uvedená v bodě (10.3),

k          je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

 vyšší než 600 000 m3 určená vzorcem

CK = (((a + b × ln k) × 200 000) + (CPPZ−n×10,69 ×1,91 × 400 000) + (CPPZ−n×10,69 ×1,74 × (k −

1000                                                                                          1000

600 000))) /k × 1000 ,

kde

CPPZ-nje cena uvedená v bodě (10.3),

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3. 

(13.1.2.3)           Roční cena za distribuovaný plyn Ckom v /MWh  pro spotřebu do 500 000 MWh se stanoví ve výši

 

Provozovatel distribuční soustavy

Cena za distribuovaný plyn Ckom

 
Dálkovod [/MWh]   Místní síť [/MWh]
EG.D, a.s. 31,36     112,89  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 29,99     66,77  
GasNet, s.r.o. 23,16     61,29  
QUANTUM, a.s. x   156,41  
VLČEK Josef – elektro s.r.o. x   122,28  

 

 pro odběrné místo zákazníka připojené k dálkovodu, pro které je cena za distribuovaný plyn Ckom stanovena podle písmene a) tohoto bodu a ve kterém součet měsíčních odběrů od začátku kalendářního roku přesáhne níže uvedené hranice, se cena za odebraný plyn Ckom stanoví: 

 

Součet měsíčních odběrů v odběrném místě nad [MWh]

Cena za distribuovaný plyn Ckom

Dálkovod [/MWh]
500 000   12,05  
1 000 000   9,21  
1 500 000   6,37  

 

 pro odběrné místo zákazníka připojené k místní síti, pro které je cena za distribuovaný plyn Ckom stanovena podle písmene a) tohoto bodu a ve kterém součet měsíčních odběrů plynu od začátku kalendářního roku přesáhne 500 000 MWh, se cena za odebraný plyn Ckom stanoví podle písmene a) tohoto bodu pro dálkovod. 

Provozovatel distribuční soustavy fakturuje za ceny podle písmen b) a c) tohoto bodu od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k dosažení uvedené výše odběru plynu.

(13.1.3)     Pro odběrné místo zákazníka připojené k distribuční soustavě ENERGIE CZ s.r.o., Petr Hurta (licence č. 220102855) nebo PQS energo, s.r.o. s přepočtenou roční spotřebou nad 630 MWh platí ceny za službu distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka s přepočtenou roční spotřebou nad 63 MWh podle bodu (13.1.1).

(13.1.4)     Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

(13.1.5)     Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

(13.1.6)     Cena za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.1) se pro rok 2024 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2023 prováděny roční odečty.

(13.1.7)     Cena za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2) se pro rok 2024 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2023 prováděny řádné měsíční odečty.

(13.1.8)     Odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, ve kterém byly v roce 2023 prováděny roční odečty a ve kterém byly roční odběr nebo přepočtená roční spotřeba plynu vyšší než 630 MWh, může požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2). Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2), provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti. Služby distribuční soustavy v odběrném místě zákazníka, pro které je stanovena cena podle bodu (13.1.2), jsou fakturovány měsíčně.

Pro odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, jehož přepočtená roční spotřeba byla po celé předchozí tříleté období vyšší než 760 MWh a jehož cena byla stanovena podle bodu (13.1.1), je pro rok 2024 stanovena cena podle bodu (13.1.2). Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od posledního odečtu a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení. Služby distribuční soustavy v odběrném místě zákazníka, pro které je cena stanovena podle bodu (13.1.2), jsou fakturovány měsíčně.

(13.1.9)     Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2023 prováděny řádné měsíční odečty a jehož roční odběr v roce 2023 byl nižší nebo roven 630 MWh, může zákazník požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.1) s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.1), provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti.

Pro odběrné místo zákazníka, jehož přepočtená roční spotřeba byla po celé předchozí tříleté období nižší než 500 MWh a pro které byla cena stanovena podle bodu (13.1.2), je pro rok 2024 stanovena cena podle bodu (13.1.1). Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od odečtu za měsíc prosinec a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení. Služby distribuční soustavy v odběrném místě zákazníka, pro které je cena stanovena podle bodu (13.1.1), jsou fakturovány ročně, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak.

(13.1.10)  Zákazník s měřením typu A nebo B, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle bodu

(13.1.2), může požádat o cenu za službu distribuční soustavy Cjedn v /MWh, která se určí podle vzorce

CK

Cjedn = (40×s) + Ckom + 20 , kde

CK je roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu stanovená podle vzorce v bodě (13.1.2.1) písmeni a) nebo (13.1.2.2) písmeni a), s je veličina, jejíž hodnota je 10,69 kWh/m3.

Pokud zákazník požádá o cenu za službu distribuční soustavy podle tohoto bodu, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné distribuční kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody požadavku na tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu distribuční soustavy sjednaná hodnota rezervované pevné distribuční kapacity podle tohoto bodu. Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu distribuční soustavy v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné distribuční kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná distribuční kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů (13.2) až (13.4) po dobu platnosti ceny za službu distribuční soustavy podle tohoto bodu.

(13.1.11) Změnu ceny za službu distribuční soustavy na podmínky podle bodů (13.1.8), (13.1.9) nebo (13.1.10) lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

(13.1.12) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je cena služby distribuční soustavy podle bodu (13.1.1) pravidelně fakturována za kratší odečtové období než 12 měsíců, platí pro rok 2024 cena služby distribuční soustavy stanovená pro odběrné pásmo podle skutečného ročního odběru plynu za celý rok 2023 nebo podle poslední známé přepočtené roční spotřeby plynu.

(13.1.13) Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie a odběrného pásma a na cenu za službu distribuční soustavy stanovenou pro odběrné místo zákazníka.

(13.1.14) Stanovení měsíčních plateb pro odběrná místa podle typu měření a určení denní přidělené pevné distribuční kapacity v odběrném místě

(13.1.14.1) Pro odběrné místo s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.2), platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v /měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK × k/1000)/12 .

(13.1.14.2) Pro odběrné místo s měřením typu C, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.2), platí, že měsíční platba za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrL v /měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK × RKL)/12 , kde

RKL je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3,  pro měsíc leden 2024 až prosinec 2024 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce leden 2023 až prosinec 2023 podle vzorce

SPi 31 DPi = 21 × PDi , kde i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci,  pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle písmene a) tohoto bodu v lednu 2023 až prosinci 2023 (např. nový zákazník), se místo skutečně dosaženého odběru použije předpokládaná měsíční spotřeba sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.

(13.1.14.3) Pro odběrné místo, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.1) platí, že v zúčtovacím období, jehož poslední den připadá na rok 2024, se denní přidělená pevná distribuční kapacita v odběrném místě RKC v tis. m3 určí podle vzorce

RKC = RS/115 , kde

RS je přepočtená roční spotřeba plynu nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m3, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma.

(13.2) Ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu

Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu platí pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu (13.1.2).

Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa platí tyto ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z ceny za distribuovaný plyn a měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v /MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu (13.1.2.3). Měsíční cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd v /tis. m3 pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční distribuční kapacity účinná, se určí podle vzorce

Ckd = CK × F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

 

Kalendářní měsíc

F

leden, únor, prosinec 

0,400  

březen, listopad 

0,200  

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 

0,083  

 

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje. (13.3) Ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka

(13.3.1) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je stanovena cena za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2), je dvousložková cena za službu distribuční soustavy složena z ceny za distribuovaný plyn a roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v /MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn platnou pro denní pevnou distribuční kapacitu podle bodu (13.1.2.3).

(13.3.1.1) Cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v /tis. m3 je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu (13.1.2.1) nebo (13.1.2.2). Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou.

(13.3.1.2) Cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v /tis. m3 je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd podle bodu (13.2). Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit.

(13.3.2) Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity CKp v /tis. m3 se určí podle vzorce

CKp = kpdrp × CK ,

kde kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity stanovený podle vzorce

6×SRD

kpdrp =       PDr , kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity,

PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno CK.

Cenu za omezení nebo přerušení denní rezervované přerušitelné distribuční kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi.

(13.4) Ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu

Pro denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena stanovena podle bodu (13.1.2), platí tyto ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z ceny za distribuovaný plyn a ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v /MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu (13.1.2.3). Cena pro rok 2024 za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu CKK v /tis. m3 se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná, vypočte podle vzorce

CKK = CK × Fa × Fs ,

kde

Fa je poměr počtu dní účinnosti rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce k počtu dní kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná:

 

Kalendářní měsíc

FS
leden, únor, prosinec 0,7200  
březen, listopad 0,2800  
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,0996  

 

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3.

(13.5) Cena za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu

Cena za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu je dvousložková. Cena za distribuovaný plyn v /MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu (13.1.2.3). Cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu pro plynárenský měsíc je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu (13.1.2.1) nebo (13.1.2.2). Pro stanovení ceny CK se za k považuje denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu.

Pokud dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, je pro výpočet měsíční platby za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu použita cena CK, pro jejíž stanovení se za k považuje skutečně dosažený maximální denní odběr v odběrném místě v měsíci, ve kterém k překročení došlo.

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle bodu (13.1.14.2).

(13.6) Platba Ppd za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je provozovatelem distribuční soustavy účtována u odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.2), (13.1.10) nebo (13.13), v případě, že dojde k překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, o více než 3,8 %. Platba Ppd je stanovena podle vzorce

Ppd = Fod × CK × Dd ,

kde

Fod je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

 

Kalendářní měsíc

Fod 

leden, únor, prosinec 1,43  
březen, listopad 0,71  
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,23  

 

Dd se určí podle vzorce

Dd = Krd − Ksd ,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě zákazníka v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v odběrném místě zákazníka, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v tis. m3.

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dd v odběrném místě v plynárenském měsíci.

Pokud dojde v plynárenském měsíci k překročení opakovaně se shodnou výší Dd, použije se pro stanovení platby Ppd vyšší z hodnot CK.

(13.7) Rezervace denní pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima

(13.7.1) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu (13.1.2), může zákazník rezervovat denní pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima.

(13.7.2) Denní pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima je maximální hodnota ze všech denních spotřeb plynu v rozhodném období od 1. října 2020 do 30. září 2023. V případě, že zákazník neodebíral plyn v celém rozhodném období, použije se známá maximální hodnota ze všech denních spotřeb v období, které začíná nejpozději 1. října 2022.

(13.7.3) Zákazník, pro jehož odběrné místo nejsou známé údaje za rozhodné období podle bodu (13.7.2), může požádat o rezervaci distribuční kapacity podle bodu (13.7.1) nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců od ukončení služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu nebo v případě nevyužití služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od zahájení odběru plynu s měřením typu A nebo B. V takovém případě je rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před rezervací kapacity podle bodu (13.7.1). Změnu ceny za službu distribuční soustavy na podmínky podle bodu (13.7) lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

(13.7.4) Provozovatel distribuční soustavy změní výši rezervované kapacity podle bodu (13.7.1) v závislosti na změně rozhodného období podle bodu (13.7.2).

(13.7.5) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s rezervovanou kapacitou podle bodu (13.7.1) platí ceny Ckom v /MWh podle bodu (13.1.2.3) a ceny CK v /tis. m3 podle bodu (13.1.2.1) nebo (13.1.2.2), kde koeficient a je navýšen o 5 %.

(13.7.6) Pokud dojde k překročení rezervované kapacity podle bodu (13.7.1), není zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu (13.6).

(13.8) Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou distribuční kapacitu, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je

40 000 /tis. m3.

(13.9) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém denní rezervovaná pevná a přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je nižší než 0,519 tis. m3/den, se roční cena za denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu CK rovná ceně pro denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu ve výši 0,519 tis. m3/den.

(13.10) Pro předávací místo mezi distribučními soustavami platí ceny uvedené v bodech (13.1) až (13.9) s výjimkou bodů (13.1.10) a (13.7), přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně. Platbu za překročení podle bodu (13.6) platí provozovatel distribuční soustavy, pokud denní rezervovaná pevná distribuční kapacita v předávacím místě mezi distribučními soustavami je nižší než nejvyšší skutečně dosažený denní odběr plynu v období od 1. října 2020 do 30. září 2023.

(13.11) Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

(13.11.1) Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a cena za předaný plyn pro vstupní body distribuční soustavy

 

Název vstupního bodu

Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu

[/tis. m3]

Cena za předaný plyn [/MWh]

Laa an der Thaya 8 000   0  

 

Přitom platí ceny a podmínky podle bodu (8) s tím, že odkazy na body (8.1) a (8.2) se nahrazují odkazy na tabulku v bodě (13.11.1).

(13.11.2) Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a cena za předaný plyn pro výstupní body distribuční soustavy

 

Název výstupního bodu

Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu

[/tis. m3] 

Cena za předaný plyn

[/MWh] 

Laa an der Thaya 63 397,08   23,16  

 

Přitom platí ceny a podmínky podle bodu (8) s tím, že odkazy na body (8.1) a (8.2) se nahrazují odkazy na tabulku v bodě (13.11.2).

(13.12) Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu, je roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu 13 /tis. m3.

Přitom platí přiměřeně podmínky stanovené v bodech (13.1.14), (13.2) až (13.4) a (13.6) s tím, že odkazy na body (13.1.2), (13.1.2.1), (13.1.2.2) a (13.1.2.3) se nahrazují odkazem na bod (13.12).

(13.13) Cena za službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel

(13.13.1) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2023 prováděny roční odečty, je cena za službu distribuční soustavy jednosložková. Tato cena je shodná s cenou za distribuovaný plyn platnou pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka podle příslušné tabulky v bodě (13.1.1).

(13.13.2) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2023 prováděny řádné měsíční odečty, platí tyto ceny:

 

Provozovatel distribuční soustavy

Cena za distribuovaný pl [/MWh]

yn
Dálkovod Místní síť
EG.D, a.s. 63,04   214,64  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 115,14   160,80  
GasNet, s.r.o. 54,24   135,49  

 

(13.13.3) Pro odběrné místo zákazníka platí obdobně ustanovení bodů (13.1.4), (13.1.5), (13.1.8), (13.1.9) a (13.1.11).

(13.13.4) Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí. Pro nově připojovaná odběrná místa lze cenu uplatnit pouze v případě, že plnicí stanice je samostatným odběrným místem.

(13.13.5) Pokud v odběrném místě zákazníka dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity, je zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu (13.6), přičemž podmínky stanovené v tomto bodě se použijí obdobně. Pro stanovení roční ceny za denní rezervovanou distribuční kapacitu CK se pro účely výpočtu platby za překročení postupuje podle vzorce v bodě (13.1.2.1) písmene a) nebo (13.1.2.2) písmene a).


PÁTÁ: Ceny dodavatele poslední instance

(14)       Cena dodavatele poslední instance je dvousložková. Pro odběrné místo s měřením typu A nebo B se skládá z variabilní složky ceny dodavatele poslední instance CDPIvsV a fixní složky ceny dodavatele poslední instance CDPIfs. Pro ostatní zákazníky se skládá z variabilní složky ceny dodavatele poslední instance CDPIvsa fixní složky ceny dodavatele poslední instance CDPIfs. 

(14.1) Variabilní složka ceny dodavatele poslední instance CDPIvsV v /MWh se určí podle vzorce

CDPIvsV = CDPIvsPV + CDPIvsOR , kde

CDPIvsPVje pevná cena plynu stanovená podle vzorce

CDPIvsPV = dpd=a(spotd×kurzČNBd×SPd) , dp ∑d=a SPd

přičemž výsledná cena CDPIvsPV v /MWh se zaokrouhluje na celé číslo, 

kde  a je první den dodávky v režimu dodavatele poslední instance v daném měsíci,  dp je poslední den dodávky v režimu dodavatele poslední instance v měsíci,  spotd je hodnota indexu OTE daného dne v EUR/MWh zveřejňovaná operátorem trhu,  kurzČNBd je denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou v aktuálním dni d v EUR/CZK; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu zveřejněna, 

SPd je množství plynu v MWh, které zákazník v daném odběrném místě v daný obchodní den odebral, 

CDPIvsOR je maximální cena vyjadřující maximální výši dodatečných nákladů, rizikových přirážek a přiměřeného zisku dodavatele poslední instance nad rámec nákladů na obstarání plynu, stanovená ve výši

335 /MWh;

tato cena je stanovena jako suma průměrných obvyklých vícenákladů dodavatele poslední instance jako jsou odchylky od diagramu, rizikové přirážky, odpisy a přiměřený zisk, které dodavateli poslední instance náleží nad rámec nákladů na zajištění energie pro pokrytí diagramu; část uvedených vícenákladů dodavatele poslední instance může být hrazena prostřednictvím fixní složky ceny CDPIfs

(14.2) Variabilní složka ceny dodavatele poslední instance CDPIvs v /MWh se určí podle vzorce 

CDPIvs = CDPIvsP + CDPIvsOR , kde

CDPIvsP je pevná cena plynu stanovená podle vzorce

CDPIvsP = dpd=1(spotd×kurzČNBd×indexTDDd) , dp

d=1 indexTDDd

přičemž výsledná cena CDPIvsP v /MWh se zaokrouhluje na celé číslo, 

kde dp je poslední den v měsíci, spotdje hodnota indexu OTE daného dne v EUR/MWh zveřejňovaná operátorem trhu, kurzČNBd je denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou v aktuálním dni d v EUR/CZK; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu zveřejněna,  indexTDDd je index denní spotřeby přepočteného typového diagramu dodávky plynu zveřejňovaný operátorem trhu,

CDPIvsOR je maximální cena vyjadřující maximální výši dodatečných nákladů, rizikových přirážek a přiměřeného zisku dodavatele poslední instance nad rámec nákladů na obstarání plynu, stanovená ve výši

335 /MWh;

tato cena je stanovena jako suma průměrných obvyklých vícenákladů dodavatele poslední instance jako jsou odchylky od diagramu, rizikové přirážky, odpisy a přiměřený zisk, které dodavateli poslední instance náleží nad rámec nákladů na zajištění energie pro pokrytí diagramu; část uvedených vícenákladů dodavatele poslední instance může být hrazena prostřednictvím fixní složky ceny CDPIfs

(14.3) Fixní složku ceny dodavatele poslední instance CDPIfs v /odběrné místo/měsíc představuje maximální výše stálého měsíčního platu dodavatele poslední instance, která je 224 /odběrné místo/měsíc.

Tato cena je stanovena jako suma průměrných obvyklých administrativních ekonomicky oprávněných nákladů dodavatele poslední instance podle přílohy č. 1 k tomuto cenovému rozhodnutí, které dodavatel poslední instance vynakládá při dodávce poslední instance jednomu účastníkovi trhu s plynem za měsíc. Část uvedených nákladů dodavatele poslední instance může být hrazena prostřednictvím ceny vyjadřující maximální výši dodatečných nákladů, rizikových přirážek a přiměřeného zisku CDPIvsOR.

Začíná-li dodávka plynu dodavatelem poslední instance v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena dodávka plynu dodavatelem poslední instance v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena stálého měsíčního platu dodavatele poslední instance v poměru počtu dní, kdy je dodávka plynu dodavatelem poslední instance v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

 

ŠESTÁ: Cena plynu pro zúčtování odchylky v mimořádném stavu nouze, výše stálého měsíčního platu a výše marže dodavatele plynu

(15)       Cena plynu za zúčtování kladné odchylky a záporné odchylky v mimořádném stavu nouze, výše stálého měsíčního platu a výše marže

(15.1)  Cena plynu za zúčtování kladné odchylky CKOMSN v /MWh se stanoví podle vzorce

CKOMSN = COTE30,

kde 

COTE30 je průměrná hodnota Indexu OTE v /MWh za posledních 30 dní, ve kterých je tato cena dostupná a ve kterých nebylo vyhlášeno předcházení stavu nouze, stav nouze ani mimořádný stav nouze, stanovená podle vzorce 

COTE30 =           (spotd30×kurzČNBd) , kde

a je předcházejících 29 dní přede dnem dp, ve kterých je dostupná hodnota Indexu OTE a v nichž nebylo vyhlášeno předcházení stavu nouze, stav nouze nebo mimořádný stavu nouze, dp je poslední den, ve kterém je dostupná hodnota Indexu OTE před vyhlášením předcházení stavu nouze, stavu nouze nebo mimořádného stavu nouze, spotd je hodnota Indexu OTE pro daný den přepravy na vnitrodenním trhu zveřejňovaná operátorem trhu v EUR/MWh

kurzČNBd je denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou v daném dni d v EUR/CZK; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu zveřejněna.

Cena plynu za zúčtování kladné odchylky CKOMSN v /MWh je jednotná pro všechny dny trvání mimořádného stavu nouze.

(15.2)  Cena plynu za zúčtování záporné odchylky CZOMSN v /MWh pro daný den, se stanoví podle vzorce

          CZOMSN = (MKO×CKOMSN)+NVPSMKO×kurzČN+MVPSNB−d−MVVPSVVPS×+kurzČNMSOL    Bd +(𝑀SOL×CSOL) ,

kde

MKO je suma kladných odchylek subjektů zúčtování v MWh zveřejněná na internetových stránkách operátora trhu pro daný den, 

CKOMSN je cena plynu za zúčtování kladné odchylky stanovená podle bodu (15.1),

NVPS jsou náklady v EUR na pořízení plynu pro vyrovnání přepravní soustavy pro daný den stanovené na základě údajů o provedených vyrovnávacích akcích zveřejněných na internetových stránkách operátora trhu,

kurzČNBd je denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou v aktuálním dni d v EUR/CZK; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu zveřejněna,

VVPS jsou výnosy v EUR z prodeje plynu pro vyrovnání přepravní soustavy pro daný den stanovené na základě údajů o provedených vyrovnávacích akcích zveřejněných na internetových stránkách operátora trhu,

MSOL je množství plynu v MWh poskytnuté pro daný den provozovateli přepravní soustavy při přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství,

CSOL je cena za jednotku dodané energie zveřejněná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle

§ 73b odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

MVPSN je množství plynu pořízeného pro vyrovnání přepravní soustavy v MWh pro daný den zveřejněné na internetových stránkách operátora trhu,

MVPSV je množství plynu prodaného při vyrovnání přepravní soustavy v MWh pro daný den zveřejněné na internetových stránkách operátora trhu.

V případě, že (MKO + MVPSN – MVPSV+MSOL) je rovno nule, je CZOMSN rovna CKOMSN.

Minimální hodnota CZOMSN je rovna CKOMSN. 

(15.3) Stálý měsíční plat při mimořádném stavu nouze v plynárenství CSPMSN v /odběrné místo/měsíc je stanoven ve výši

130 /odběrné místo/měsíc.

(15.4) Marže dodavatele plynu při mimořádném stavu nouze v plynárenství v /MWh pro odběrné místo zákazníka kategorie maloodběratel nebo domácnost podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem je stanovena ve výši

250 /MWh.

(15.5) Marže dodavatele plynu při mimořádném stavu nouze v plynárenství v /MWh pro odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem je stanovena ve výši

150 /MWh.

SEDMÁ: Závěrečná ustanovení

(16)  Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

 cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2022 ze dne 30. května 2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu,

 cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 12/2022 ze dne 14. listopadu 2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

(17)  Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Energetickém regulačním věstníku.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.[1] § 5 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

[2] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Příloha č. 1 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

[4] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

[5] Virtuální hraniční bod podle požadavků čl. 19 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na facebookuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688