mzcr.cz (MZ ČR)
Školství  |  01.09.2021 00:00:00

Stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů VŠ - Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 20. srpna 2021 

Č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN 

MZDRX01H9GY1 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS 

CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

1. Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání  střední školy (dále jen „škola“), umožní škola, školní družina nebo školní klub (dále také jen „školské zařízení“) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb  pouze tehdy, pokud 

a) podstoupil v termínech stanovených podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl  sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dálejen  „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo b) doloží některou ze skutečností podle čl. II, nebo 

c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo  školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň  1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým  je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující  minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační  účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let  věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní  škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého  gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek  zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání  šíření kapének. 

2. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou. 

3. Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat 

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo  se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav  neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo

Str. 1 z 15 

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný  prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto  skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen  ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském  potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno,  že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest

4. Pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se podmínka podle  bodu 1 písm. b) považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné prohlášení o negativním  výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve škole. Čestné prohlášení není třeba,  vykonává-li činnost školy a školského zařízení jedna právnická osoba. 

5. Pro děti a žáky podle bodu 1 písm. c) se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,  podle kterého je povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, po dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb nepoužije. 

II. 

Podle čl. I bodu 1 písm. b) může dítě nebo žák doložit, že 

a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném  očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie  o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní  od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se  považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem  působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů  na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení  musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,  identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým  přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno  léčivým přípravkem  

i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle  nařízení (ES) č. 726/2004, nebo  

ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle  bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou  organizací pro nouzové použití; nebo 

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle  platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního  rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR  testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo 

c) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

  

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování  a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19  (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování  a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19  (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo  bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.

Str. 2 z 15 

III. 

1. Preventivní testování se ve školách provádí 1. září, 6. září a 9. září 2021. V případě  přípravné třídy základní školy, přípravného stupně základní školy speciální a 1. ročníku základní školy nebo třídy základní školy tvořené žáky 1. a jiných ročníků, může škola  rozhodnout, že je prvním testovacím dnem druhý den školního vyučování. V takovém případě pro děti a žáky do doby zjištění výsledku preventivního antigenního testu platí mimořádné  opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterého je povinnost nosit ochranný prostředek  dýchacích cest

2. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li  dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho  příchodu.  

IV. 

V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je pozitivní,  je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu  výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví dítěti nebo žákovi  potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě nebo žák  je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně  opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný  zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte nebo  žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat  o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného  praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

V. 

Pokud má dítě nebo žák pozitivní výsledek 

a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo 

b) rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky  onemocnění covid-19

a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole,  je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek  testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru  vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku rychlého  antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního  antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu

VI. 

1. V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola  nebo školské zařízení dítěti nebo žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo  2 dny po jeho provedení v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb  

po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV 2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu, b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských  služeb v případě, že dítě nebo žák s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu 

Str. 3 z 15 

doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

2. Ustanovení bodu 1 se netýká dětí nebo žáků, 

a) kteří jsou očkováni v souladu s čl. II bodem 1 písm. a) nebo prodělali onemocnění covid 19 a splňují podmínky podle čl. II bodu 1 písm. b), nebo 

b) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou; v takovém případě se  postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace  a karantény

3. Ustanovení bodu 1 platí obdobně pro děti nebo žáky v případě, kdy má pozitivní výsledek  testu podle čl. XVII bodu 3 pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2  dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání nebo školské služby dětem nebo žákům  v dané třídě, oddělení nebo skupině. 

VII. 

Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků testů elektronicky zašle příslušné krajské  hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická  stanice“) jmenný seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek rychlého antigenního  testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a mají příznaky onemocnění covid-19,  a zároveň bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří  byli ve škole v kontaktu ve dnech uvedených v čl. V s jiným dítětem nebo žákem nebo  pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru  SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění covid-19. Krajská hygienická stanice  postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace  a karantény

VIII. 

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické  lékařství pro děti a dorost je v případě, že je informován o pozitivním výsledku preventivního  testu podle čl. I bodu 1 písm. a), povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření  metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

IX. 

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1  písm. a) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 

X. 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje vydat potvrzení podle čl. I bodu 3 písm. b) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti  a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této  osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním  ochranného prostředku dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c).

Str. 4 z 15 

XI. 

1. Děti nebo žáci podle čI. I bodu 1 písm. c) při vzdělávání nebo poskytování školských služeb a) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají  s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 

b) nesmí zpívat, 

c) používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky,  kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně  možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 

d) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí  při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) a musí  dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, 

e) nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) při pobytu  na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané  školou

2. Škola a školské zařízení zajistí dodržování tohoto článku. 

XII. 

1. Škola může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponuje  neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru  určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT-PCR  zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří  Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani 

puvodce-covid-19). Čl. I až IV, VI, VII, XI a XIII se použijí obdobně, není-li dále uvedeno jinak s tím, že 

a) preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát v týdnu nejdříve 2 dny  před nástupem do školy a nejpozději v první vyučovací den v týdnu, 

b) tento neinvazivní preventivní RT-PCR nelze nahradit doložením výsledku rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného  poskytovatelem zdravotních služeb; náhradu preventivního RT-PCR testu lze připustit  pouze v případě, že výsledky rychlých antigenních testů (RAT) budou doloženy  v termínech podle čl. III, 

c) do doby sdělení výsledků prvního RT-PCR testu pro děti a žáky platí mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví, podle kterého je povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích  cest

2. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické  lékařství pro děti a dorost, který byl informován o pozitivním výsledku preventivního RT-PCR  testu, postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace  a karantény

XIII. 

Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka podle čl. I bodu 1 písm. a) do aplikace  COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním

Str. 5 z 15 

výsledkem testu a počet neprůkazných testů

XIV. 

Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje všechny dotčené děti a žáky a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření

XV. 

Škola zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování používaly osobní  ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný  prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky  a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem  (např. FFP2, KN 95). 

XVI. 

Toto mimořádné opatření se použije pouze pro školy a školská zařízení zapsaná do školského  rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou škol  zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo  ochranné výchovy, základních škol při zdravotnickém zařízení a škol, kterým Ministerstvo  školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo odlišnosti v organizaci školního roku tak, že první  vyučovací den je nejdříve 13. září 2021

XVII. 

1. Zaměstnavatel, který je školou, školským zařízením podle čl. I nebo školní jídelnou nebo  školní jídelnou – výdejnou, umožní svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti  zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec v termínu podle čl. III doloží jednu  ze skutečností podle čl. II nebo na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou),  jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že  podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line  služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek  potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

2. Pokud zaměstnanec nedoloží skutečnosti bodu 1, platí pro zaměstnance při výkonu činnosti,  čl. I bodu 1 písm. c), bod 3 a 5 a čl. XI obdobně. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné,  aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa  pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný  prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň  1,5 metru od dětí nebo žáků. 

3. Pokud má pedagogický pracovník pozitivní výsledek 

a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo 

b) rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky  onemocnění covid-19,

Str. 6 z 15 

a 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání  nebo školské služby dětem nebo žákům v dané třídě, oddělení nebo skupině, je povinen  nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě  RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný  na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,  pak okamžik provedení antigenního testu

XVIII. 

VŠ – koleje 

1. Vysoká škola poskytne ubytování studentům vysokých škol v ubytovacích zařízeních  vysokých škol pouze za podmínek, že se ubytovaní studenti prokáží jednou ze skutečností  podle čl. II nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou),  jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud student na místě prokáže, že podstoupil  rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby  nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek  potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

2. Skutečnosti podle bodu 1 jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování  a ubytovací zařízení vysokých škol je povinno prokázání skutečností podle bodu 1 kontrolovat.  Studentovi, který se neprokáže skutečnostmi podle bodu 1, není umožněn vstup  do ubytovacího zařízení vysoké školy

3. Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou  skutečností podle čl. II bodu 1 písm. a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením  ubytování

XIX. 

Povinnosti vyplývající z tohoto mimořádného opatření platí do 10. září 2021 s výjimkou  povinností plynoucích z čl. IV až IX, které platí do doby uplynutí důsledků pozitivního  testu dítěte, žáka nebo pedagogického pracovníka a s výjimkou čl. XVIII, který platí  do 31. prosince 2021

XX. 

Zrušení školského MO 

S účinností ode dne 1. září 2021 se ruší mimořádné opatření ze dne 29. června 2021, č.j.  MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 30. července 2021,  č.j. MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN. 

XXI. 

Účinnost 

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 31. srpna 2021.

Str. 7 z 15 

Odůvodnění

I. Zhodnocení aktuální epidemické situace 

Podle odhadu Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) [1] dojde od září  2021 u dětí a mladších dospělých k nárůstu počtu případů nákazy virem SARS-CoV-2  vzhledem k nižší imunitě a proočkovanosti a očekávané zvýšené cirkulaci viru a s tím  související vznik lokálních ohnisek v této populaci. V zemích EU včetně ČR, kde se postupně  zvyšuje procento proočkovanosti proti onemocnění covid-19 v dospělé populaci, lze tak  důvodně očekávat, že v nadcházejících měsících bude narůstat podíl hlášených případu  onemocnění covid-19 právě v neočkované dětské populaci. 

Děti všech věkových kategorií jsou vnímavé k infekci SARS-CoV-2 a mohou virus přenášet.  U mladších dětí je přenos méně častý než u dětí starších a dospělých a zároveň jde u dětí  často o nákazu s mírným průběhem nebo zcela bezpříznakovou. U dětí ve věku 1-18 let je  počet hospitalizací, závažných průběhů onemocnění, které vyžadují intenzivní nemocniční  péči, a počet úmrtí nižší než v ostatních věkových skupinách. Skutečný vliv a riziko  onemocnění covid-19 a jeho dlouhodobé důsledky v pediatrické populace je prioritou dalšího  výzkumu.[1] 

Současná epidemická situace ve výskytu onemocnění covid-19 v ČR je stále charakterizována  zvýšeným počtem denně nově diagnostikovaných případů onemocnění. Aktuální denní  průměrný počet nových případů se pohybuje okolo 190 případů, což představuje téměř  dvojnásobný počet případů ve srovnání s přelomem června a července tohoto roku (tehdy se  denní průměr pohyboval okolo 100 případů). 

Aktuální data a trend vývoje sledovaných ukazatelů a parametrů pro hodnocení epidemie  ukazují v posledních dnech mírný a trvalý nárůst nových případů (v mezitýdenním srovnání  nárůst o 10 %), který je často vázán na výskyt v rámci lokalizovaných ohnisek. Aktuální vývoj  je stále také ovlivněn dlouhodobě zvýšeným počtem případů na území hlavního města Prahy  ve srovnání s ostatními kraji. Praha je v současnosti jediným krajem se sedmidenní incidencí  nad hranicí 25 případů na 100 tisíc obyvatel, kdy celorepubliková incidence se pohybuje  dlouhodobě v rozmezí 10 až 16 případů onemocnění na 100 tisíc obyvatel. Stále je však  možné hovořit o poměrně stabilním stavu epidemie, neboť není v žádném z regionů  pozorována významná eskalace počtu nových případů nebo „průnik“ nákazy do skupin  obyvatel, které jsou z hlediska věku nebo svého zdravotního stavu ohroženější skupinou co  se týče závažnosti průběhu onemocnění. 

Bližší pohled na věkové rozložení nově diagnostikovaných případů na republikové úrovni však  ukazuje trvající významně zvýšený výskyt nákazy v populační skupině 16 až 29 let, která  představuje více než jednu třetinu všech nových případů zjištěných v posledním týdnu.  Významný je však i podíl u mladší věkové kategorie, a to jak ve věkové kategorii dětí 6 až 11  let, tak i v kategorii starších dětí ve věku 12 až 15 let. Každá z těchto skupin se podílí zhruba  10 % na celkovém počtu nových případů. 

Zvýšený výskyt v populační skupině dětí a mladistvých je zapříčiněn i výskytem vyššího počtu  případů zjištěných v rámci ohnisek vzniklých v průběhu zotavovacích akcí/dětských táborů  a soustředění, které představují v období letních prázdnin významnou část identifikovaných  clusterů. V průběhu letošního léta i přes veškerá stanovená preventivní protiepidemická  opatření (včetně testování) byl na téměř čtyřech desítkách zotavovacích akcí/dětských  táborech a různých sportovních a zájmových soustředěních prokázán výskyt onemocnění 

Str. 8 z 15 

covid-19 s tím, že v některých případech se jednalo o významné clustery čítající i několik  desítek případů onemocnění. 

Z celkového pohledu na tyto šetřené události se zatím nejedná o záležitost, která by  signalizovala nárůst epidemie ve smyslu významného komunitního šíření, ale o situaci  způsobenou zvýšeným výskytem v rámci daného ohniska za krátký časový úsek. Přesto však  tyto výskyty ukazují na významné riziko těchto činností a akcí s potenciálem dalšího šíření  do populace. Základním principem je proto tato ohniska včas lokalizovat, aby nedošlo  k rozšíření nákazy dále do populace, což by pak jistě znamenalo celkové zhoršení situace  v dané lokalitě, potažmo v celé ČR. 

Zvýšený počet případů mezi mladými lidmi není neobvyklým jevem ani při pohledu na vývoj  v okolních zemích. Vyšší podíl počtu případů u mladistvých je pozorován celosvětově,  nezřídka je zde souvislost s návratem z dovolené, studijního pobytu či po návštěvě  hromadných akcí, jako tomu bylo v řadě evropských zemí. Tento nepřiznivý vývoj souvisí nejen  se stále nízkou proočkovaností této populační skupiny, ale také s jejím „vzorcem chování“,  často se sníženou ochotou dodržovat nastavená opatření a také vyšším počtem sociálních  kontaktů a aktivit u této věkové skupiny. 

Důležitým a pozitivním momentem současného vývoje je skutečnost, že se trvající zvýšený  záchyt nových případů onemocnění dosud negativně neprojevil v počtu hospitalizací, jelikož  zátěž zdravotního systému je významným ukazatelem pro hodnocení míry rizika pro veřejné  zdraví. V tomto segmentu aktuálně pozorujeme stabilizovanou situaci, neboť počty  hospitalizovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče jsou stále nízké (v celé ČR je  hospitalizováno průměrně 10 pacientů vyžadujících vysoce intenzivní péči). 

Tomuto stavu výrazně napomáhá i pokračující vakcinace a s tím související zvyšující se míra  proočkovanosti obyvatel napříč populačními skupinami. Je však nutno poznamenat,  že v nejstarší a zároveň nejohroženější populační skupině, tj. osoby starší 80 let, je stále  nenaočkováno přibližně 20 % osob, což představuje v případě opětovného nárůstu tempa  komunitního šíření významné riziko pro zátěž nemocniční péče. 

II. Důvody, které vedly ministerstvo k vydání mimořádného opatření 

Vzhledem k aktuálně cirkulujícím variantám viru SARS-CoV-2 je i nadále zásadní dodržovat  všechna preventivní protiepidemická opatření, která snižují riziko přenosu viru v populaci  včetně škol a školských zařízení. Tato opatření by měla také respektovat potřeby dětí a zajistit  jim optimální učební a sociální prostředí a zároveň omezit riziko přenosu. [1] 

Ochrana dýchacích cest zůstává prioritním opatřením, zejména ve vnitřních prostorech a u netestovaných jedinců. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)  doporučuje vzhledem k cirkulujícím vysoce nakažlivým variantám viru SARS-CoV-2 ochranu  dýchacích cest uvnitř budov u všech dětí, žáků, studentů, zaměstnanců a návštěvníků škol  bez ohledu na stav očkování. [2] 

Důležité je také nastavit správný hygienický režim včetně častého opakovaného větrání  ve třídách a dalších školních prostorech, aby se minimalizovalo riziko přenosu infekce od případných netestovaných nebo asymptomatických jedinců. Zajištění dezinfekčních  prostředků a pravidelná dezinfekce dotýkaných povrchů jsou dalšími z nutných preventivních  opatření.[3] Schopnost viru SARS-CoV-2 přežít na porézních površích není velká a virus zde  přežívá jen několik minut až hodin, zatímco na neporézních površích lze životaschopný virus detekovat dny až týdny. [4-9] Důsledná hygiena rukou, omývání povrchů detergenty či jejich  dezinfekce tak mohou snížit riziko přenosu onemocnění covid-19.

Str. 9 z 15 

Ochrana dýchacích cest, preventivní testování, časté větrání pobytových prostor, pravidelná  hygiena rukou, respirační hygiena a v případě onemocnění dodržování zásady zůstat doma  a nešířit tak nákazu na okolí, sledování kontaktů v kombinaci s karanténou a izolace  nemocného patří k důležitým protiepidemickým opatřením, která významně zvýší bezpečné  prostředí škol a školských zařízení. [2] 

Vzhledem k tomu, že v současné době je očkování proti onemocnění covid-19 dostupné  osobám až od 12 let věku a ve věkové skupině 12 až 19 let je kompletní proočkovanost, tj.  s dokončeným očkovacím schématem dle souhrnu údajů o přípravku (SPC), velmi nízká (k 18.  8. 2021 je kompletně naočkováno 10 % dětí ve věku 12 až 15 let a zhruba 15 % má aplikovánu  jednu dávku v případě dvoudávkového očkovacího schématu, ve věkové skupině 16 až 19 let  má pak dokončené očkování 36 % osob a jednu dávku má aplikovánu necelých 13 % osob),  a s ohledem na současný vývoj epidemické situace a přetrvávající riziko přenosu viru SARS 

CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, je nezbytné přistoupit k preventivnímu  screeningovému testování (dále jen „preventivní testování“) dětí a žáků na začátku školního  roku 2021/2022, jakožto to jednomu ze zásadních protiepidemických opatření k minimalizaci  rizika vzniku nových ohnisek nákazy

Je nezbytné vnímat, že období letních prázdnin a dovolených je obecně spojeno se zvýšenou  mobilitou osob především v rámci cestování ať už do zahraničí nebo v České republice a nelze  opominout ani riziko vyplývající z účasti na hromadných akcích v rámci tuzemských pobytů,  které je ilustrováno výše. Při cestování do zahraničí pak v souvislosti s postupným nepříznivým  vývojem epidemické situace ve výskytu onemocnění covid-19 ve většině často  navštěvovaných zahraničních turistických destinací (Španělsko, Řecko, Itálie, BulharskoTunisko) hrozí i vyšší riziko zavlečení některé z rizikových variant viru SARS-CoV-2 a s tím  související riziko jejího další šíření do populace. Reálnou existenci rizika dokládají i data  získaná z Informačního systému infekční nemocí, kdy od 1. července do 15. srpna 2021 bylo  hlášeno více než 1 100 případů onemocnění s cestovatelskou anamnézou do zahraničí s tím,  že v 15 % případů se jednalo o osoby ve věkové skupině 5 až 14 let

Hlavním cílem tohoto preventivního testování je tedy zajistit bezpečný návrat dětí a žáků do škol po prázdninách a ihned na začátku školního roku minimalizovat riziko přenosu  onemocnění covid-19 v této populační skupině, a to primárně tím, že se podaří v prvopočátku  odhalit a včasně a adekvátně reagovat na případná ohniska nákazy, která mohou vzniknout  na základě zavlečení nákazy do škol a školských zařízení například po návratu  ze zahraničních dovolených. Zachycení případů nákazy v co nejkratší době po návratu dětí 

a žáků zamezí dalšímu šíření infekce a případnému zhoršení epidemické situace. 

Cílem tohoto testování je zároveň snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících standardní chod škol, ke kterému by bylo nutno přistoupit v případě vyššího výskytu nemoci  covid-19 ve školách

Znalost virové nálože v populaci po období letních prázdnin a dovolených je nutná  pro nastavení adekvátních a cílených opatření pro efektivní řízení epidemie. Na základě  výsledků z preventivního testování bude rozhodnuto o dalším postupu a strategii testování

Preventivní testování není bariérové, tedy podrobení se testováním není podmínkou  pro osobní účast dítěte nebo žáka na prezenční výuce. Současně jsou mimořádným opatřením  stanoveny případy, kdy se preventivní testování neprovádí (jiný provedený test, prodělání  onemocnění covid-19 nebo dokončené očkování). V případě dřívějšího prodělání onemocnění  covid-19 (do 180 dní od prvního pozitivního výsledku testu) a absolvování očkování se  předpokládá, že taková osoba je vůči nákaze covid-19 chráněna a pravděpodobnost reinfekce 

Str. 10 z 15 

nebo primoinfekce je velmi nízká. Riziko nákazy u očkovaných osob a u osob v době do 180  dní od záchytu onemocnění je výrazně menší než u osob, které se prokázaly negativním  výsledkem RT-PCR testu nebo rychlého antigenního testu (RAT). Stejně tak je u těchto osob  výrazně nižší riziko, že se v případě kontaktu s onemocněním nakazí. [10] Testování je tedy 

v těchto případech nadbytečné z hlediska dopadů na veřejné zdraví. 

Vzhledem k současnému vývoji v předmětné populační skupině dětí a mladistvých nelze  vyloučit, že dítě (žák), které není očkováno nebo neprodělalo onemocnění a nebude se  preventivního testování účastnit, není potenciálně infekční, a tak z důvodu snížení rizika  přenosu onemocnění na ostatní osoby a zároveň umožnění takovému dítěti osobní  přítomnosti ve škole je jako alternativní řešení stanovena povinnost nošení náležitého  ochranného prostředku dýchacích cest (respirátor nebo zdravotnická obličejová maska – rouška) po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení. Výjimkou z povinného  ochranného prostředku jsou případy, kdy dítě nebo žák nemůže nosit respirátor nebo  zdravotnickou obličejovou masku – roušku ze zdravotních důvodů nebo z důvodu poruchy  intelektu (výjimky stanovené v jiném mimořádném opatření, které ukládá povinnost nosit  ochranný prostředek dýchacích cest). 

Preventivní testování se týká dětí navštěvujících přípravné třídy základních škol, přípravné  stupně základních škol speciálních a žáků základních škol, základních škol zřízených podle  § 16 odst. 9 školského zákona, středních škol v denní formě studia a konzervatoří v denní  formě studia (dále jen „škola“). Dětí v přípravných třídách, resp. v přípravných stupních se  pravidla týkají z toho důvodu, že tyto děti jsou spolu se žáky základních škol v jedné budově  a děti a žáci se tedy ve společných prostorech mohou stýkat. K testování byl vybrán tento  základní segment vzdělávací soustavy, jelikož z hlediska navrhovaného preventivního  testování je nejvhodnější, neboť umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím  související riziko šíření nákazy v populační věkové skupině 6 až 19 let při jejím návratu do škol

Samotné testy, ať se jedná o rychlé antigenní testy (RAT) nebo RT-PCR testy, musí být  neinvazivní povahy, čímž se rozumí takové typy testů, kterými se nevykonávají úkony, které  jsou subjektivně vnímány jako nepříjemné a zároveň se musí jednat o takové testy, při kterých  nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Rychlé antigenní testy (RAT) jako hlavní typ testu při použití v rámci preventivního testování  byly zvoleny z důvodu získání výsledku vyšetření téměř okamžitě po jeho provedení a tím je  umožněno izolovat případnou pozitivní osobu v co nejkratším době a následně nastavit  adekvátní protiepidemická opatření k minimalizaci rizika dalšího přenosu v rámci školního  kolektivu. 

Tato nesporná výhoda proti použití RT-PCR testů vyváží o něco nižší diagnostickou citlivost  rychlých antigenních testů (RAT) ve srovnání s RT-PCR testy. Při výběru vhodných druhů testů s doporučenou senzitivitou a specificitou se vycházelo ze seznamu německého  Spolkového institutu pro léčiva a zdravotnické prostředky (Bundesinstitut für Arzneimittel und  Medizinprodukte BfArM - Antigen tests). 

Preventivní testování bude probíhat ve třech termínech v prvních dvou týdnech školního roku  2021/2022, konkrétně pak 1. září, 6. září a 9. září 2021. Vzhledem ke stávající epidemické  situaci bude pro zjištění aktuální virové nálože v populaci dětí a žáků navržená frekvence  testování dostatečná s ohledem na senzitivitu a specificitu použitých testů. Tato frekvence  testování byla vybrána také z důvodu, aby bylo případně podchyceno co nejvíce případů v co  nejkratším časovém úseku, což je klíčové pro následné vyhodnocení situace a nastavení  dalších opatření pro zajištění standardního průběhu školní docházky. Stanovená frekvence je 

Str. 11 z 15 

i v souladu s doporučením amerického CDC, které uvádí, že optimální frekvence je alespoň  jednou týdně. [11] 

S ohledem na to, že žáci prvních tříd (a obdobně pak děti přípravných tříd základní školy  a přípravného stupně základní školy speciální) jdou do školy úplně poprvé a je to tak pro tyto  děti významný životní okamžik, který je často školou organizován jako svým způsobem  slavnostní akt, umožňuje se školám, aby preventivní testování u těchto žáků proběhlo  až 2. září 2021. V takovém případě se na děti a žáky uplatňuje mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích  cest. Případně je možné, aby školy uspořádaly první školní den pro tyto děti a žáky  ve venkovních prostorech. 

Důsledky pozitivního výsledku testu v rámci preventivního testování jsou pak takové, že žák  se nemůže účastnit prezenčního vzdělávání, neboť se jedná o osobu podezřelou z nákazy,  a je proto třeba provést konfirmační RT-PCR test k potvrzení nebo vyloučení infekce. Osoba  s pozitivním výsledkem testu (její zákonný zástupce) je tedy povinna kontaktovat svého  praktického lékaře a podstoupit konfirmační RT-PCR test. V případě, kdy by dítě nebo žák  nemohl okamžitě opustit školu, je škola povinna zajistit oddělení takového žáka od ostatních  osob, přičemž musí vykonávat nad žákem dozor. 

Mimořádné opatření rovněž upravuje důsledky pro epidemiologicky významné kontakty (spolužáky, popř. zaměstnance školy) dítěte nebo žáka, který byl pozitivně testován ve škole.  Těmto kontaktům bude znemožněna osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování  školských služeb (ve školní družině a školním klubu) do doby zjištění výsledku konfirmačního  RT-PCR testu dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního testu provedeného ve  škole laickou osobou. Bude-li tento výsledek negativní, pak se všichni žáci (včetně původně  pozitivně testovaného) mohou vrátit do školy (školní družiny/školního klubu). Pokud bude  výsledek pozitivní, rozhodne místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská  hygienická stanice) na základě epidemiologického šetření o následných protiepidemických  opatřeních. Osobám s dokončeným očkováním dle SPC, nebo které jsou po prodělání nemoci  v tzv. ochranné lhůtě do 180 dní, a které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19  (teplota 37o C a více, suchý kašel, obtíže s dýcháním, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku, hlavy,  zad, svalů nebo kloubů, únava, méně často rýma, průjem, nechutenství nebo nevolnost), bude  umožněna osobní přítomnost ve škole i v případě, že byly v jedné třídě s pozitivně testovanou  osobou. 

Z důvodu nutnosti provedení epidemiologického šetření v co nejkratším termínu a s tím  související nastavením adekvátních protiepidemických opatření je zavedena škole povinnost  hlášení pozitivních výsledků testů provedených ve školách ve stanoveném formátu místně  příslušné krajské hygienické stanici v co nejkratším časovém horizontu po obdržení výsledku  testů, a to elektronickou formou. Nadto bude ze statistických důvodů škola poskytovat  v anonymizované formě údaje o počtu provedených testů a o počtu pozitivních výsledků 

do aplikace Covid Forms Application (CFA). 

Škola může k testování využít i neinvazivní RT-PCR testy. Testování pomocí RT-PCR testů  bude probíhat jednou týdně, vždy v první den daného týdne. Testování se provádí první dva  vyučovací týdny. Výslovně je stanoveno, že pokud by se dítě či žák netestoval RT-PCR testem  ve škole a chtěl by předložit výsledek testu z odběrového místa, pak v případě, kdy by dítě  nebo žák předložilo výsledek rychlého antigenního testu (RAT), je nutné jej předložit  ve stejných termínech, jaké jsou stanoveny pro preventivní testování antigenními testy.  Důvodem pro tento postup je skutečnost, že zatímco RT-PCR testy jsou obecně platné 7 dní,  antigenní testy pouze 72 hodin. Bylo by tak nevyvážené, pokud by RT-PCR test bylo  bez dalšího možné nahradit rychlým antigenním testem (RAT).

Str. 12 z 15 

Následky pozitivního výsledky RT-PCR testu jsou totožné s následky u pozitivního výsledku  rychlého antigenního testu (RAT) s tím rozdílem, že v případě RT-PCR testu již není nezbytné  provést konfirmační test. V případě RT-PCR testů pak rovněž platí, že do doby sdělení  výsledků se na děti a žáky uplatňuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které  stanovuje povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest

Z důvodů minimalizace rizika přenosu nákazy jsou pak pro děti a žáky, kteří se nebudou  testovat, stanovena další pravidla: 

Tyto děti a žáci se musí zdržet aktivit, které jsou z hlediska šíření koronaviru rizikovější. Jedná  se především o sportování a cvičení ve vnitřních prostorech a zpěv. Při sportovní aktivitě není  z pochopitelných důvodů možné používat ochranný prostředek dýchacích cest, zároveň je  obecně fyzická aktivita spojená se zvýšenými nároky na dýchání a často při sportu dochází  k blízkému fyzickému kontaktu mezi osobami. To vše jsou vysoce rizikové faktory pro přenos  onemocnění covid-19, jako kapénkové infekce, které jsou dále násobené v případě, pokud tyto aktivity probíhají ve vnitřním prostorech, které jsou samy o sobě rizikovější pro přenos nákazy  než prostory vnější. [12,13] Obdobně při zpěvu dochází k snadnějšímu šíření kapének 

a infekčního aerosolu do okolí jedince. 

Logicky pak tyto děti a žáci nenosí ochranný prostředek v době konzumace pokrmů a nápojů,  a proto je v tomto případě nezbytné, aby dítě (žák) sedělo minimálně 1,5 metru od ostatních  osob a bylo usazeno u stolu. Stanovený rozestup je důležitý, aby se minimalizovalo riziko  přenosu onemocnění od netestované osoby v situaci, kdy nelze použít ochranný prostředek  dýchacích cest

Pokud během preventivního testování bude probíhat praktická výuka, včetně výuky  na pracovištích fyzických či právnických osob, preventivní testování přesto musí proběhnout  ve stanovených termínech. Totéž se pak týká i adaptačních kurzů, školních výletů apod.  S ohledem na cíl preventivního testování je nezbytné, aby proběhlo i v těchto případech. 

Přestože samotné preventivní testování bude probíhat pouze v uvedených školách, negativní  výsledek testu (očkování, prodělaná nemoc) bude nutný i pro umožnění osobní přítomnosti  ve školní družině a školním klubu, protože činnost těchto zařízení je se školou úzce spojena.  Pokud žák nepředloží čestné prohlášení o tom, že byl testován ve škole s negativním  výsledkem, případně nedoloží, že byl očkován anebo se na něj vztahuje lhůta po prodělané  nemoci, školské zařízení mu umožní osobní přítomnost pouze pokud bude mít po celou dobu  nasazený ochranný prostředek dýchacích cest. Důvodu pro toto řešení jsou stejné jako  v případě škol – z epidemiologického hlediska není možné umožnit pobyt v budově školní  družiny nebo školního klubu bez testu a zároveň i bez ochrany dýchacích cest. Je třeba si  uvědomit, že ve školním klubu a školní družině se spolu setkávají žáci z různých tříd, kteří se  v samotné škole při výuce nemusí vůbec potkat. Nad to by nedávalo ani žádný smysl, aby  netestovaný žák musel při vzdělávání nosit ochranný prostředek dýchacích cest a následně si  jej mohl sundat ve školní družině, kde se setká nejen se svými spolužáky ze třídy, ale  i s dalšími žáky z jiných tříd. 

Je-li školní družina nebo školní klub se školou jednou právnickou osobou (což je zpravidla),  nebude třeba předkládat čestné prohlášení, neboť škola ví, kdo byl testován a nemusí tedy  nosit roušku a kdo nikoliv. 

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit,  že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní  přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je 

Str. 13 z 15 

uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních  osob a s ohledem na validní vyhodnocení preventivního testování, po celou dobu pobytu  ve škole používat ochranný prostředek dýchacích cest. Testování za použití testů určených  k sebetestování představuje minimální zásah, který umožní naplnit právo na vzdělání  jednotlivce a zároveň je účinným preventivním opatřením v ochraně veřejného zdraví. 

Děti, žáci a jejich zákonní zástupci, ale i všichni zaměstnanci a osoby podílející se  na preventivním testování obdrží před zahájením testování od školy informace o způsobu  testování a o pravidlech stanovených tímto opatřením

Tatáž pravidla preventivního testování se pak týkají také zaměstnanců škol a školských  zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna). Vzhledem k tomu, že se děti a žáci  podrobují preventivnímu testování, je nezbytné k zachování účelu preventivního testování, aby  zaměstnanci škol a školských zařízení podléhali stejným podmínkám jako děti a žáci. Na rozdíl  od dětí a žáků je však ve skupině zaměstnanců škol mnohem vyšší míra proočkovanosti  částečně dána i prioritizací této skupiny osob v samotném počátku zahájení vakcinace

V případě, že očkování neabsolvovali (nedoloží certifikát o dokončeném očkování), musí se  ve škole prokázat negativním výsledkem vyšetření na onemocnění covid-19 nebo dokladem  o prodělání nemoci do 180 dní od prvního pozitivního výsledku testu. Pokud se neprokážou,  musí nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je  respirátor (se stanovenými výjimkami). Tato pravidla platí pouze po dobu preventivního  testování

Pravidla vyplývající z tohoto mimořádného opatření budou platit do 10. září 2021. Vysoké školy 

Provoz na ubytovacích zařízeních vysokých škol probíhá za stejných podmínek stanovených  pro poskytování ubytovacích služeb v jiném mimořádném opatření. Důvodem je skutečnost,  že na kolejích se setkávají studenti z celé České republiky a mnohdy i ze zahraničí, a zároveň  zde dochází k velkému množství sociálních kontaktů, a tedy riziku vzniku lokálních ohnisek  nákazy, a proto byla stanovena povinnost se před zahájením ubytování prokázat negativním  výsledkem testu nebo certifikátem o dokončeného očkování nebo dokladem o prodělání  nemoci v tzv. ochranné lhůtě do 180 dní. Tato skutečnost se pak prokazuje každých 7 dní 

v souladu s podmínkami stanovenými pro poskytovatele ubytovacích služeb. Dokončené  očkování nebo prodělanou nemoc pak postačuje prokázat pouze jednou před zahájením  ubytování

Zdroje

1. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - second update  (europa.eu) 

2. Guidance for COVID-19 Prevention in K-12 Schools | CDC 

3. Reduction of secondary transmission of SARS-CoV-2 in households by face mask use, disinfection and social distancing: a cohort study in Beijing, China | BMJ Global Health 4. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions - The Lancet Microbe 5. Inactivation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 by WHO Recommended Hand Rub Formulations and Alcohols - Volume 26, Number 7—July 2020 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC 

6. Stability of SARS-CoV-2 on environmental surfaces and in human excreta | medRxiv 7. The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces |  Virology Journal | Full Text (biomedcentral.com) 

8. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 | NEJM  (archive.org)

Str. 14 z 15 

9. Porous Materials Unfavorable for Coronavirus Survival - AIP Publishing LLC 10. NERVTAG: Immunity certification update, 4 February 2021 - GOV.UK (www.gov.uk) 11. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation strategy.html#anchor_1616080181070 

12. Topné, ventilační a klimatizační systémy v kontextu s onemocněním COVID-19 (ECDC)., SZÚ (szu.cz) 

13. https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-06/COM-2021-4838-covid_en.pdf 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r

ministr zdravotnictví

Str. 15 z 15 K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.