diplo.de (Velvyslanectví SRN)
Cestování  |  16.12.2020 18:30:00

Cestování mezi Německem a Českem - Vstup do ČR, tranzit a návrat z ČR do Německa

Aktualizováno 16.12.2020, 18:30 hodin

Dostupnost právního a konzulárního oddělení

Omezení související s koronavirem v České republice

Upozorňujeme, že se pravidla s ohledem na dynamický vývoj situace mohou rychle měnit, a proto nemůžeme zaručit, že poskytnuté informace jsou vždy aktuální.

Dále upozorňujeme, že velvyslanectví neposkytuje individuální poradenství nad rámec těchto obecných informací. Obracejte se prosím na ministerstvo zahraničí Vaší země nebo velvyslanectví Vaší země v Německu či na spolkové ministerstvo vnitra, které je odpovědné za otázky vstupu do Německa a tranzitu, na spolkovou policii, na Institut Roberta Kocha, který je odpovědný za pravidla týkající se karantény, nebo na místní hygienické stanice (Gesundheitsamt).

S dotazy k pravidlům pro cestování a bezpečnosti českých státních příslušníků se obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, kterému tyto záležitosti přísluší. Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva www.mzv.cz.

Aktuální informace

Od 25.09.2020 Spolková republika Německo považuje celou Českou republiku za rizikovou oblast. Německé ministerstvo zahraničí proto vydalo varování před cestami do ČR.

To znamená:

Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí – až na výjimky – povinná karanténa.

S platností od 17. listopadu jsou z důvodu změny saského koronavirového nařízení o příjezdu do Saska cesty z České republiky do Saska nebo ze Saska do České republiky v rámci malého přeshraničního cestovního ruchu bez karantény resp. negativního testu možné již jen ze závažných důvodů a pouze na maximálně 12 hodin. Cesty za nákupem, k soukromé účasti na kulturních, sportovních, veřejných nebo jiných volnočasových akcích již nejsou možné.

S platností od 9. prosince 2020 v důsledku bavorského koronavirového nařízení nejsou možné cesty z ČR do Bavorska nebo naopak v rámci malého pohraničního styku bez karantény nebo negativního testu.   

Na základě usnesení spolkové kancléřky a vlád spolkových zemí se mají lidé v Německu v době  od 2. listopadu 2020 do 10. ledna 2021 vyhnout soukromým cestám, turistickým výletům a návštěvám, které nejsou nutné, a to včetně návštěv příbuzných. Nabídky ubytování budou v této době v Německu k dispozici pouze pro nezbytné a výslovně neturistické účely. Na pracovní a služební cesty ani na cesty za účelem zahájení pracovní činnosti (např. v případě pendlerů) se toto usnesení nevztahuje.

Od 8. listopadu 2020 se musí osoby, které v posledních 10 dnech pobývaly v rizikové oblasti (až na několik výjimek), před příjezdem do Německa registrovat na webové stránce www.einreiseanmeldung.de a potvrzení o provedené registraci příjezdu musí mít při příjezdu do země u sebe.

Pravidla týkající se karantény, digitální příjezdový formulář a testy na Covid-19

Pravidla zavádí všech 16 spolkových zemí jednotlivě, platné výjimky se tudíž mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit. Před cestou do Německa byste se proto měli informovat o pravidlech ve spolkové zemi, do které cestujete. Můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici (Gesundheitsamt) v místě cíle Vaší cesty, v Bavorsku na příslušný okresním správní referát, případně tyto informace naleznete v karanténních nařízeních jednotlivých spolkových zemí. V případě pobytu ve vícero spolkových zemích je možné, že budou platit rozdílné předpisy.

Obecná pravidla týkající se karantény podle vzorového nařízení o karanténě (platná od 8. listopadu)

Pokud můžete doložit, že jste se nemocí Covid-19 nenakazili, není ve většině spolkových zemí vyžadována karanténa. V některých spolkových zemích je však po několika dnech vyžadováno opakované provedení testu.

Pravidla týkající se karantény (platná od 8. listopadu)

Karanténní předpisy vydávají v Německu jednotlivé spolkové země.

Dne 14. října 2020 vzala spolková vláda na vědomí nové vzorové nařízení. Jednotlivé spolkové země ho v podstatných částech převzaly s platností od 8. listopadu 2020.

Vzhledem k tomu, že nové vzorové nařízení obsahuje zásadní změny, žádáme Vás, abyste si před vstupem do země pečlivě pročetli pravidla týkající se karantény, příjezdových formulářů a předkládání testů platná ve spolkové zemi, která je cílem Vaší cesty. Potřebné informace naleznete na internetových stránkách ministerstev zdravotnictví či příslušných senátních správ jednotlivých spolkových zemí.

Podle nového vzorového nařízení lze očekávat především tyto změny:

 • Za předchozí pobyt v rizikové oblasti bude považováno, pokud se daná osoba v rizikové oblasti zdržovala kdykoliv během posledních 10 dní před vstupem do Německa. Rozhodující je, zda byla oblast v okamžiku příjezdu do Německa považována za rizikovou (tzn. ne nutně v době pobytu v ní).
 • Dotyčná osoba se musí v cíli své cesty po dobu 10 dní izolovat (tzn. nastoupit domácí karanténu).
 • Pokud se na ni nevztahuje některá z výjimek, smí dotyčná osoba ukončit povinnou karanténu předložením negativního testu nejdříve 5 dní po vstupu do země.
 • Osoby přijíždějící do Německa, jsou povinny předem se digitálně registrovat pomocí úředně připraveného online formuláře. Potvrzení o provedené registraci příjezdu pak musí mít při příjezdu do země s sebou. V případě, že nebude registrace prostřednictvím online formuláře možná,  musí daná osoba při vstupu do země odevzdat přepravci (letecká, vlaková či autobusové přeprava) tzv. vstupní kartu (Einsteigerkarte), případně mít u sebe vyplněnou náhradní registraci v papírové podobě.

Vzorové nařízení upravující pravidla karantény obsahuje mnoho výjimek z povinné desetidenní karantény, předložení negativního testu a povinnosti registrovat svůj příjezd.

Digitální registrace příjezdu podle vzorového nařízení o karanténě (příjezdový formulář)

Spolkové ministerstvo zdravotnictví poskytuje na svých webových stránkách obecné informace o digitálním příjezdovém formuláři (DEA). Podle toho existují následující výjimky z povinnosti registrace příjezdu:

 • Osoby, které rizikovou oblastí pouze projížděly a nezdržely se tam,
 • osoby, které do Německa cestují pouze za účelem tranzitu,
 • osoby, které se v rámci příhraničního styku se sousedními zeměmi zdržely v rizikové oblasti méně než 24 hodin, nebo které přijíždějí do Německa na méně než 24 hodin,
 • osoby, které co Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky,
 • přeshraniční pracovníci (pendleři), kteří překračují hranici denně.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na to, že výjimky z povinnosti vyplnit příjezdový formulář jsou úzké a zahrnují pouze takové skupiny osob, jejichž kontaktní informace z hlediska infekční ochrany nepředstavují přínos pro hygienické stanice (např. cestující v tranzitu), resp. u kterých by opakované vyplňování příjezdového formuláře při každém překročení hranic nebylo únosné (např. pendleři,  kteří překračují hranici denně).

Příjezdový formulář vyplývá ze zemských karanténních nařízení. Jednotlivé spolkové země určí,  kdy je nutno vyplnit příjezdový formulář.

V následujících případech Sasko i Bavorsko nevyžadují příjezdový formulář:

 • Osoby, které rizikovou oblastí pouze projížděly a nezdržely se tam,
 • osoby, které do Německa cestují pouze za účelem tranzitu,
 • osoby, které co Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky.

Bavorsku a Sasku jsou od povinnosti vyplnit příjezdový formulář osvobozeni také přeshraniční pracovníci, kteří hranici překračují denně.

Všechny ostatní osoby, které cestují co Bavorska nebo Saska, tzn. i pendleři,  kteří hranici nepřekračují denně, nebo osoby v rámci malého pohraničního styku, a v Sasku navíc osoby, které se v rámci malého pohraničního styku zdržely v ČR nebo přijíždějí z ČR do SRN, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.  

Výjimky z povinné karantény podle vzorového nařízení o karanténě

V následujících případech je dle vzorového nařízení o karanténě vstup do země nebo tranzit možný bez povinné karantény či předložení negativního testu:

 • Tranzit: V tomto případě jste povinni Německo ihned opustit a nemůžete se v Německu ubytovat. Toto nařízení platí ve všech spolkových zemích. Příjezdový formulář se nemusí vyplnit.
 • Vstup do Německa nebo do rizikové oblasti v rámci přeshraničního styku se sousedními státy na dobu kratší než 24 hodin.

Bavorsko ve svém zemském nařízení týkajícím se vstupu a karantény pozastavilo platnost úpravy týkající se malého pohraničního styku.  

Sasko tuto úpravu implementovalo jen omezeně, cesty do Saska v rámci malého pohraničního styku jsou možné jen do 12 hodin a jen ze závažných důvodů. Závažnými důvody nejsou cesty za nákupem, k soukromé účasti na kulturních, sportovních, veřejných nebo jiných volnočasových akcích

 • V případě pobytu v Německu nebo rizikové zemi po dobu kratší než 72 hodin:
 1. Za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manželů nebo partnerů, nebo za účelem výkonu sdíleného práva péče nebo práva styku.
 2. V případě osob, jejichž činnost je nezbytná pro chod zdravotnictví, a to s potvrzením zaměstnavatele, nadřízeného orgánu nebo zadavatele.
 3. Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů.
 4. Pro příslušníky diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád.

Výše uvedené platí v Sasku i Bavorsku, v Sasku dokonce bez omezení na 72 hodin. Bavorsko stanovilo také výjimku pro návštěvy příbuzných druhého stupně (prarodiče, vnuci) a bod č. 4 platí pouze pro cesty vysoce postavených příslušníků.

 • Pro pendlery s bydlištěm v Německu, kteří jezdí pravidelně (alespoň jednou týdně) do rizikové oblasti za účelem výkonu povolání, studia nebo vzdělávání a vrací se do státu svého bydliště, pokud je k dispozici potvrzení zaměstnavatele, objednatele nebo vzdělávací instituce o dodržování hygienických standardů.

         Toto platí v Sasku i Bavorsku.

 • Pro pendlery s bydlištěm v rizikové oblasti, kteří jezdí pravidelně (alespoň jednou týdně) do Německa za účelem výkonu povolání, studia nebo vzdělávání a vrací se do státu svého bydliště, pokud je k dispozici potvrzení zaměstnavatele, zadavatele nebo vzdělávací instituce o dodržování hygienických standardů.

         Toto platí v Sasku i Bavorsku.

Vzorové nařízení obsahuje kromě toho i další výjimky, mimo jiné předložení negativního testu (např. pro návštěvu jiných příbuzných než příbuzných prvního stupně, nutné zdravotní ošetření, nezbytné, časově omezené pracovní a studijní pobyty) nebo oprávnění příslušného orgánu (hygienické stanice, okresního nebo pořádkového úřadu) udělit v odůvodněných případech na žádost výjimku. 

Negativní výsledek testu na nákazu koronavirem musí být předložen v papírové nebo elektronické podobě, a to formou lékařského potvrzení v němčině, angličtině nebo francouzštině. Test musí být proveden nejpozději 48 hodin před vstupem do země to v členském státě EU nebo ve státě zajšťujícím srovnatelné kvalitní statndardy.

Případně lze test provést

 • po vstupu do země v místě překročení hranice nebo
 • v místě pobytu.

Test může být proveden například na letišti. Potvrzení o výsledku testu je nutné uschovat minimálně po dobu 10 dní po příjezdu, a to bez ohledu na to, zda test proběhl před příjezdem nebo po něm. Na žádost musí být test předložen hygienické stanici (Gesundheitsamt).

Užitečné odkazy a adresy související s pravidly týkajícími se karantény

Na webových stránkách německé spolkové vlády najdete přehled hlavních webových stránek jednotlivých spolkových zemí s příslušnými nařízeními a obecnými předpisy v souvislosti s koronavirem.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví poskytuje na svých webových stránkách obecné informace o digitálním příjezdovém formuláři (DEA).

Nařízení o povinné karanténě obou spolkových zemích sousedících s Českou republikou a spolkové země Berlín naleznete zde: 

 Nařízení o karanténě – Bavorsko

 Nařízení o karanténě – Berlín

Nařízení o karanténě – Sasko

Na webových stránkách bavorského státního ministerstva zdravotnictví a péče naleznete stručný návod pro vstup na území Bavorska, kde se můžete orientačně dozvědět, zda budete muset po příjezdu do Bavorska nebo Německa nastoupit do karantény. Jedná se o orientační informace, výsledek není právně závazný. Závazné jsou jenom karanténní předpisy jednotlivých spolkových zemí. Informační stránky jsou k dispozici pouze v německém jazyce a neobsahují informace o formuláři Registrace příjezdu.
Na webových stránkách Německého ministerstva zahraničí naleznete odkazy na nařízení o povinné karanténě jednotlivých spolkových zemí.


Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény naleznete na stránkách Institutu Roberta Kocha.

Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde. Seznam příslušných referátů okresních správních úřadů v Bavorsku naleznete zde.

V otázkách ohledně nařízení v souvislosti s onemocněním Covid-19 se v Sasku můžete obrátit na centrální informační linku ke koronaviru 0800 100 0214.  (Pozor: jedná se o bezplatnou linku, která je dostupná pouze z Německaněmeckého telefonního čísla.)

Bavorský Zemský úřad pro zdraví a potravinovou bezpečnost (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL) zřídil informační linku, na které se cestující mohou informovat o postupu v případě testů pro osoby vracející se do Německa. Lze zde získat také informace ohledně testů na dálničních odpočívadlech a nádražích. Linka je dostupná od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 15:00 na čísle 0049 9131 6808 5101.

Bavorsku informuje o konkrétních opatřeních vláda příslušného kraje, ve kterém přeshraniční pracovník (pendler) bydlí nebo pracuje. Pro Českou republiku se jedná o následující:

Oberfranken (Horní Franky):

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth

Koronaviroá linka bavorské vlády:
Telefon: +49 (0)89/122 220
Jednotná infolinka pro  všechny otázky ohledně koronaviru
(denně 08:00 - 18:00 hod.)
E-mail: poststelle@reg-ofr.bayern.de
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/corona/index.php

Oberpfalz (Horní Falc):

Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8
93039 Regensburg

Telefon: +49(0)941/5680-0
E-Mail: poststelle@reg-opf.bayern.de
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/presse/aktuelle_meldungen/corona-pandemie-ueberblick/

Niederbayern (Dolní Bavorsko)

Regierung von Niederbayern
Postfach
84023 Landshut

Telefon: +49 (0)8 71 / 8 08 – 01
E-Mail: poststelle@reg-nb.bayern.de 
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/

Spolkový úřad ochrany obyvatelstva a pomoci při katastrofách poskytuje aktuální a užitečné informace také prostřednictvím aplikace „Nina“. V této aplikaci naleznete informace o lokálních pravidlech a obecné předpisy svých oblíbených míst. Aplikace neposkytuje informace o příjezdu do Německa. Aplikace je k dispozici v němčině a dalších jazycích. 

Pravidla pro vstup do Německa

Vstup do Německa a tranzit zemí je

 • českým občanům a občanům ostatních zemí EU,
 • občanům třetích států s dlouhodobým povolením k pobytu v ČR (povolení k pobytu platné po dobu delší než 90 dní) a v ostatních zemích EU nebo schengenského prostoru

v zásadě umožněn bez udání důvodu. Pro osoby, které cestují z rizikové oblasti, platí pravidla týkající se karantény (viz část 2).

Německu platí omezení vstupu pro cesty z mnoha zemí. Tato omezení vydává spolkové ministerstvo vnitra. Proto se před svou cestou informujte u spolkového ministerstva vnitra, jaká pravidla platí konkrétně pro zemi, ze které do Německa cestujete.

Obecně je vstup možný:

Vstup z ostatních zemí je možný pouze ve výjimečných případech. Předpokladem je, aby se jednalo o nezbytně nutnou cestu.

O dopadech, které má označení za rizikovou oblast na cestování, informuje spolkové ministerstvo zahraničí na své internetové stránce: omezení cestování a pravidla karantény v Německu.

Aktuální informace o pravidlech pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitraspolkového ministerstva zdravotnictví a spolkové policie.

Na webové stránce „Re-open EU informuje Evropská komise průběžně o pravidlech pro cestování do všech členských zemí v souvislosti s koronavirem, mimo jiné o jednotlivých dopravních prostředcích, cestovních omezeních a pravidlech pro ochranu veřejného zdraví, jako jsou povinnost dodržovat bezpečné rozestupy nebo nosit roušky.


Zprávy k cestování


Označení stránky: infolinka o možnosti o cestování mezi českou republikou a s německem, sasko cestovani, pravidla cestování mezi čr a německem, cestování do německa
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688