mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  20.09.2020 09:07:00

Informace pro české občany, podmínky cestování do Slovinska - COVID-19

AKTUALIZOVÁNO: COVID-19: Informace pro české občany, podmínky cestování

20.09.2020 / 09:00 | Aktualizováno: 20.09.2020 / 09:07

OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘI CESTOVÁNÍ DO SLOVINSKA - SITUACE OD 6. 8. 2020

 

1. Mohu do Slovinska přicestovat bez udání důvodu?

Podrobnosti v článku Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný)

Česká republika by na základě rozhodnutí slovinské vlády ze dne 6. 8. 2020 (viz ZDE) vyškrtnuta z tzv. zeleného seznamu bezpečných zemí a zařazena na žlutý seznam.

Pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

2. Potřebuji pro vstup do Slovinska negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Podrobnosti v článku Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný)

Pro občany a rezidenty ČR platí po vstupu do Slovinska povinná 14-denní karanténa. Občané a rezidenti ČR, kteří mají rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou do 6. 8. 2020 mohou do Slovinska nadále vstoupit bez karantény, pokud se při v stupu zároveň prokáží potvrzením o negativním testování na COVID-19. Opatření se netýká tranzitu a dalších výjimek, jejichž seznam je uveden ZDE.

 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu Slovinskem? Jak dlouho mohu ve Slovinsku pobývat?

Podrobnosti v článku Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný)

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat oficiální stránky slovinské vlády.

 

4. Mohu do Slovinska přijet za prací?

Podrobnosti v článku Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný)

 

5. Na co si mám dát pozor?

Ve Slovinsku stále platí povinnost dodržovat hygienická opatření, mezi která patří zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích, dezinfekce rukou atp. Dále je třeba dodržovat pravidla minimálních rozestupů mezi lidmi, alespoň 1,5 m. Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení. Doporučení na cesty pro české turisty shrnujeme v samostatném článku zde.

 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Slovinsku?

Slovinsko nestanovuje žádná zvláštní omezení pro návrat českých občanů s bydlištěm ve Slovinsku do České republiky.

Od 15.6.2020 mohou čeští občané cestovat do České republiky bez omezení zavedených v souvislosti s COVID-19. Vstup do ČR a podmínky pobytu jsou od 15.6.2020 regulovány ochranným opatřením ministra zdravotnictví ze dne 30.6.2020. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Z hlediska podmínek následného návratu ze zahraničí do ČR je Slovinsko hodnoceno jako země s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Informace o podmínkách vycestování z ČR do různých zemí EU naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Podrobnosti o podmínkách vycestování z ČR jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra ČR a webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek,aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT PŘES SLOVINSKO

PODMÍNKY VSTUPU DO SLOVINSKA PRO ČESKÉ OBČANY A REZIDENTY V ČR - informace v článku Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný)

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVISNKU - informace v části DOPRAVA.

CESTOVÁNÍ DO SLOVINSKA ZE ZEMÍ ZAŘAZENÝCH NA ČERVENÉM SEZNAMU (ZEMĚ S VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY)

Osoby cestující do Slovinska ze zemí na seznamu států s vysokým rizikem nákazy (tzv. červený seznam) nebo mající v zemi uvedené na tomto seznamu trvalé nebo přechodné bydliště musí předložit při vstupu do Slovinska negativní test na COVID, který není starší 36 hodin a následně jsou povinny podrobit se 14-denní karanténě. Pro tyto kategorie osob se uplatní několik výjimek, kdy není karanténa povinná. Jedná se o tyto případy:

 • Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti, pokud stráví ve Slovinsku nejvýše 24 hod.,
 • Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy,
 • Tranzit nákladní dopravy,
 • Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin,
 • Držitelé diplomatických pasů,
 • Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva,

Aktuální seznam zemí s vysokým rizikem nákazy lze nalézt ZDE.

 

VSTUP DO SLOVINSKA JE PRO OBČANY A REZIDENTY ČR MOŽNÝ POUZE PŘES VYHRAZENÉ HRANIČNÍ PŘECHODY

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ? St. Andrea
 • Fernetiči ? Fernetti
 • Škofije ? Rabuiese
 • Krvavi potok ? Pesse

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem

Seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE.

Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden tako na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

 


3. DOPRAVA

TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Přes Slovinsko lze tranzitovat za předpokladu, že tranzit nepřesáhne 12 hodin. Při tranzitu se povolují pouze nezbytné zastávky.

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku byla 13. června 2020 obnovena mezinárodní veřejná hromadná přeprava osob a stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob. Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 12. 6. 2020 - ZDE

Zvláštní hygienické standardy pro provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy

1. Hygienické standardy v případě příležitostné veřejné přepravy osob (aktualizace ke dni 2. 9. 2020)

Tato doporučení neplatí pro mezinárodní tranzitní autobusovou přepravu osob, pokud splňuje následující podmínky:

Na území Slovinské republiky nemá výstupní a nástupní zastávky mezinárodní tranzitní autobusové přepravy osob. Do Slovinské republiky vstupují a z ní vystupují stejné osoby. Přepravce je povinen zajistit seznam cestujících v mezinárodní tranzitní autobusové přepravě osob. Přepravce umožní kontrolu dodržování těchto předpisů na vstupních a výstupních místech Slovinské republiky.

Na území Slovinské republiky mezinárodní tranzitní autobusová přeprava osob nezastavuje, s výjimkou nutných fyziologických a zdravotních potřeb řidiče nebo cestujících. V takovém případě může autobus najednou opustit maximálně 5 osob, které si při výstupu dezinfikují ruce a nasadí si ochrannou roušku. Ochrannou roušku si po návratu do autobusu sundají.

Poskytovatelé přepravy osob jsou povinni dodržovat veškerá obecná opatření za účelem prevence nákazy koronavirem: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Omezení vstupu do dopravního prostředku

- Osoby, které vykazují příznaky nákazy dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku atp.), by neměly používat dopravní prostředky pro příležitostnou přepravu cestujících.

Hygiena v prostoru řidiče

- V pracovním prostoru řidiče musí být umístěna dezinfekce rukou.

- Řidič si před vstupem do dopravního prostředku dezinfikuje ruce.

- Řidič několikrát denně provede dezinfekci volantu, klik, knoflíků a dalších povrchů, kterých se dotýká rukama.

Vzdálenost mezi řidičem a cestujícími

V případě, kde není zajištěna fyzická bariéra, bude mezi řidičem a cestujícími zajištěna vzdálenost 1,5 metru tak, aby byla sedadla nebo prostor za řidičem řádně označen zákazem sezení nebo zadržování a pro řidiče je vyžadováno další ochranné vybavení. Potřebné ochranné pomůcky a jejich slučitelnost s pracovním procesem řidiče (zejména přímý kontakt s cestujícím při nákupu jízdenky a pohyb všech cestujících při vstupu kolem řidiče) by měl posuzovat pověřený lékař specializující se na pracovní, dopravní a sportovní medicínu nebo Rozšířené odborné kolegium pro pracovní, dopravní a sportovní medicínu.

Jízda s rouškou

Řidič musí neustále nosit správně nasazenou roušku a dle potřeby ji měnit, nejméně však každé 2-3 hodiny. Roušky se řidič nesmí dotýkat. Pravidla pro správné nasazení a sejmutí roušky jsou uvedeny na:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

Směr pohybu cestujících

Doporučujeme, aby byly vstupní a výstupní dveře na vozidle označeny a odděleny. Ve vozidlech, které mají více než jedny dveře, doporučujeme, aby cestující nastupovali pouze předními dveřmi a vystupovali ostatními dveřmi.

Rozestup mezi cestujícími

Počet a rozložení cestujících ve vozidle musí zajišťovat rozestup mezi cestujícími, resp. mezi uzavřenými skupinami alespoň 1 metr.

Výjimkou jsou členové stejné domácnosti a členové uzavřených skupin osob, které jsou dobrovolně v úzkém kontaktu. Doporučujeme, aby organizátor příležitostné přepravy získal písemný souhlas cestujících o zmíněných výjimkách.

Také v případě uzavřených skupin existuje riziko přenosu nákazy, proto musí být každý seznámen s tím, že se v případě, bude-li ve skupině nakažená osoba, může nakazit více osob ve skupině i mimo ní. Jde výhradně o rozhodnutí jednotlivce a převzetí zodpovědnosti za riziko šíření nákazy.

Hygiena rukou cestujících

U vstupních/výstupních dveří vozidla musí být umístěna dezinfekce rukou pro cestující. Cestující si před vstupem do vozidla dezinfikují ruce a stejný postup doporučujeme také při výstupu.

Povinné nošení roušky u cestujících

Cestující jsou povinni během cesty neustále nosit roušku, která překrývá nos a ústa.

Roušky se cestující během nošení nesmí dotýkat, což by mělo za následek kontaminaci rukou a nebezpečí přenosu nákazy na další předměty a osoby.

Hygiena vozidla

Cestující se co nejméně dotýkají povrchů ve vozidle:

- Vozidlo je nutné po ukončení jízdy v daném dni řádně vyvětrat a dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž mohli být cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka, okna z důvodu možného opírání).

- Během cesty je nutné zajistit intenzivní odvětrávání vozidla s venkovním nasáváním vzduchu, odvětrávání s možností cirkulace vnitřního vzduchu ve vozidle není vhodné používat.

- Po ukončení přepravy skupiny cestujících je nutné vozidlo řádně uklidit a dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž mohli být cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka, okna z důvodu možného opírání).

Seznam cestujících

Organizátoři a poskytovatelé příležitostné přepravy jsou povinni před cestou sestavit seznam cestujících včetně jejich kontaktních údajů (jméno a příjmení, telefon a/nebo e-mail pro informování o případné nákaze). Údaje je nutné uchovat alespoň 14 dní po ukončené přepravě.

Informování cestujících

Cestující je nutné před zahájením přepravy seznámit s pravidly během cesty po dobu trvání těchto doporučení. Pravidla po dobu trvání těchto doporučení by měla být přístupná pro cestující také během cesty v autobuse.

 

2. Hygienické standardy v případě autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob

Tato doporučení neplatí pro mezinárodní tranzitní autobusovou přepravu osob, pokud splňuje následující podmínky:

Na území Slovinské republiky nemá výstupní a nástupní zastávky mezinárodní tranzitní autobusové přepravy osob. Do Slovinské republiky vstupují a z ní vystupují stejné osoby. Přepravce je povinen zajistit seznam cestujících v mezinárodní tranzitní autobusové přepravě osob. Přepravce umožní kontrolu dodržování těchto předpisů na vstupních a výstupních místech Slovinské republiky.

Na území Slovinské republiky mezinárodní tranzitní autobusová přeprava osob nezastavuje, s výjimkou nutných fyziologických a zdravotních potřeb řidiče nebo cestujících. V takovém případě může autobus najednou opustit maximálně 5 osob, které si při výstupu dezinfikují ruce a nasadí si ochrannou roušku. Ochrannou roušku si po návratu do autobusu sundají.

Poskytovatelé přepravy osob jsou povinni dodržovat veškerá obecná opatření za účelem prevence nákazy koronavirem: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Omezení vstupu do vozidla

Osoby s příznaky akutní infekce dýchacích cest (horečka, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku…) by neměly používat veřejnou dopravu.

Hygiena prostoru řidiče

V pracovním prostoru řidiče musí být umístěna dezinfekce rukou.

Řidič si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce.

Řidič několikrát denně proveden dezinfekci volantu, klik, knoflíků a dalších povrchů, kterých se dotýká rukama.

Ochrana mezi řidičem a cestujícími

V případě, kde není zajištěna fyzická bariéra, bude mezi řidičem a cestujícími zajištěna vzdálenost 1,5 metru tak, aby byla sedadla nebo prostor za řidičem řádně označen zákazem sezení nebo zadržování a pro řidiče je vyžadováno další ochranné vybavení. Potřebné ochranné pomůcky a jejich slučitelnost s pracovním procesem řidiče (zejména přímý kontakt s cestujícím při nákupu jízdenky a pohyb všech cestujících při vstupu kolem řidiče) by měl posuzovat pověřený lékař specializující se na pracovní, dopravní a sportovní medicínu nebo Rozšířené odborné kolegium pro pracovní, dopravní a sportovní medicínu.

Řízení s rouškou

Řidič musí neustále nosit správně nasazenou roušku a měnit ji podle potřeby, nejméně však každé 2-3 hodiny. Roušky se řidič nesmí dotýkat. Pravidla pro správné nasazování a odnímání roušky jsou uvedena na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Směr pohybu cestujících

Doporučujeme, aby vstupní a výstupní dveře na vozidle byly označeny a odděleny. Ve vozidlech s více než jedním vchodem doporučujeme vstup pouze u předních dveří a vystup u ostatních dveří.

Nákup lístků

Cestujícím se doporučuje zakoupit si vstupenky předem. Pokud je prodej jízdenek ve veřejné dopravě stále prováděn, znamená to zvýšené riziko přenosu nového koronaviru SARS-CoV-2. V případě prodeje jízdenek ve veřejné dopravě je nutné, aby řidič měl další ochranné vybavení (viz oddíl Ochrana mezi řidičem a cestujícími).

Hygiena rukou cestujících

U vstupních/výstupních dveří vozidla musí být umístěna dezinfekce rukou pro cestující. Cestující si před vstupem do vozidla dezinfikují ruce a stejný postup doporučujeme také při výstupu.

Povinné použití roušky pro cestující

Cestující budou po celou dobu cesty nosit roušku, která zakrývá nos a ústa. Osoba se nesmí dotýkat masky při nošení, protože by to mohlo vést ke kontaminaci rukou a riziku přenosu infekce na jiné předměty a osoby.

Rozestup mezi cestujícími

Obsazenost sedadel by měla být upravena podle současného modelu školní výuky.

Pokud je platný model B školní výuky, platí toto: plná obsazenost sedadel, bez stání.

Pokud je platný model C školní výuky, platí toto: jedno volné sedadlo a diagonální posun - „klikaté uspořádání“, bez stání.

V případě hybridní školní dopravy (kromě školáků autobus využívají i další uživatelé) by mělo být využití autobusu rozděleno:

 • poslední část autobusu by měla být určena pro školáky

 • první část autobusu by měla být určena pro ostatní uživatele.

Městská osobní doprava: v autobusech veřejné dopravy, který mají stojící místa, lze tam použít stojící místa. Vzdálenost mezi cestujícími v stojících místech by měla být 1,5 m. Stojící místa, by měly být označená.

Hygiena vozidla

Cestující se co nejméně dotýkají všech povrchů v autobusu;

Na konci cesty (trasy), poté, co všichni cestující odejdou, musí být vozidlo před zahájením další cesty důkladně odvětráno a musí se dezinfikovat všechny povrchy, s nimiž se cestující mohli dostat do kontaktu (rukojeti a opěrky rukou, loketní opěrky, signalizační a / nebo otevírací tlačítka, okna pro případné opření se o ně);

Během jízdy musí být zajištěno intenzivní větrání vozidla s vnějším přívodem vzduchu a neměla by se používat možnost ventilace cirkulujícím vnitřním vzduchem ve vozidle.

Minimálně jednou denně musí být vozidlo důkladně vyčištěno a dezinfikovány všechny povrchy, které mohly být v kontaktu s cestujícími (rukojeti a opěrky rukou, loketní opěrky, signalizační a / nebo otevírací tlačítka, okna pro případné opření se o ně).

Informování cestujících

Cestující musí být informováni s pravidly řízení v době uplatňování těchto doporučení. Pravidla způsobu řízení během uplatňování těchto doporučení by měla být také umístěna na viditelném místě na autobusových nádražích, v dopravních prostředcích (ve formě infografiky) nebo, pokud jsou dopravní prostředky technicky vybaveny tímto způsobem, měly by se přehrávát na digitálním displeji.

Tyto pokyny jsou uvedeny z hygienického hlediska. Podrobnější pokyny pro práci řidiče poskytuje autorizovaný specialista pracovního lékařství, který přesně zná organizační proces a rizika na jednotlivých pracovištích v co nejkratší době. Webová stránka závodního lékařství je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.anticovid.zmdps.si/.

 

3. Hygienické standardy v železniční dopravě

Poskytovatelé přepravy osob jsou povinni dodržovat veškerá obecná opatření za účelem prevence nákazy koronavirem: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Omezení vstupu do dopravního prostředku

Osoby, které vykazují příznaky nákazy dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku atp.), by neměly používat dopravní prostředky pro veřejnou přepravu cestujících.

Hygiena v prostoru strojvedoucího

Na dveřích kabiny strojvedoucího musí být umístěna dezinfekce rukou.

Strojvedoucí si před vstupem do dopravního prostředku dezinfikuje ruce.

Strojvedoucí několikrát denně provede dezinfekci povrchů, kterých se dotýká rukama.

Strojvedoucí je oddělen od cestujících, proto nemusí používat roušku, kromě případů, kdy je v kontaktu s jiným personálem.

Vzdálenost mezi strojvedoucím a cestujícími

Do kabiny strojvedoucího cestující nevstupují.

Průvodčí ve vlaku

Nosí správně nasazenou roušku, kterou mění každé 2-3 hodiny; v případě zvlhčení i dříve. Roušky se během použití nesmí dotýkat. Pravidla pro správné nasazení a sejmutí roušky jsou uvedeny na:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

Kontrolu jízdenek dle možností provádí vizuálně, bez dotyku.

Během pracovního procesu si vícekrát dezinfikuje ruce.

Nákup jízdenek

Doporučujeme nákup jízdenek na nádražních automatech a přes internet.

Pokud probíhá nákup jízdenek u průvodčího ve vlaku, je průvodčí povinen udržovat rozestup od cestujícího více než 1,5 metru a poté si dezinfikovat ruce. Také cestující si po nákupu jízdenky dezinfikuje ruce.

Směr pohybu cestujících

Doporučujeme, aby byly vstupní a výstupní dveře v jednotlivých vagónech označeny a odděleny.

Směr pohybu cestujících musí být určen šipkami na podlaze tak, aby nedocházelo k současnému přesunu cestujících v opačném směru.

Hygiena rukou cestujících

U vstupních/výstupních dveří vlaku musí být umístěna dezinfekce rukou pro cestující. Cestující jsou si povinni před vstupem do vlaku dezinfikovat ruce a stejný postup doporučujeme také při výstupu.

Dezinfekce musí být umístěna také v každém vagonu.

Po nákupu jízdenky si cestující dezinfikuje ruce.

Povinné nošení roušky u cestujících

Cestující jsou povinni během cesty neustále nosit roušku, která překrývá nos a ústa.

Roušky se cestující během nošení nesmí dotýkat, což by mělo za následek kontaminaci rukou a nebezpečí přenosu nákazy na další předměty a osoby. Pravidla pro správné nasazení a sejmutí roušky jsou uvedeny na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

Rozestup mezi cestujícími

Obsazenost sedadel by měla být upravena podle současného modelu školní výuky.

Pokud je platný model B školní výuky, platí toto: plná obsazenost sedadel, bez stání.

Pokud je platný model C školní výuky, platí toto: jedno volné sedadlo a diagonální posun - „klikaté uspořádání“, bez stání.

Stojící místa jsou ve vlaku pouze tam, kde je zvláštní prostor určený pro to, a jsou označena. Znaky pro stojící místa by měly být ve vzdálenosti 1,5 m ve všech směrech.

Hygiena vlaku a čekáren na nádražích

Cestující se co nejméně dotýkají povrchů ve vozidle.

Vozidlo je nutné po ukončení jízdy na dané trase řádně vyvětrat a dle možností ještě před začátkem další jízdy či během jízdy dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž byli cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka, okna z důvodu možného opírání apod.).

Během cesty je nutné zajistit intenzivní odvětrávání vozidla. Vlak je nutné neustále a efektivně větrat. Ze zdravotního hlediska doporučujeme, aby se vzduch ve vlacích s mechanickým odvětráváním vyměňoval jen s čerstvým venkovním vzduchem, bez recirkulace vnitřního vzduchu. Ve vlacích s mechanickým odvětráváním, kde tento způsob není z technických důvodů možný, doporučujeme dodatečné odvětrávání otevíráním všech dveří na každé zastávce (Návody na odvětrávání prostor mimo zdravotnická zařízení v době šíření nákazy COVID-19:

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).

Po ukončení denního provozu je nutné vozidlo řádně uklidit a dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž byli cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka, okna z důvodu možného opírání apod.).

Čekárny na zastávkách mohou být otevřené. Také toalety, které je třeba udržovat podle pokynů pro údržbu veřejných toalet. Více: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf

Informování cestujících a kontrola pravidel výkonu přepravy

Cestující je nutné seznámit s pravidly přepravy v době epidemie COVID-19, pravidla po dobu trvání těchto doporučení by měla být přístupná pro cestující na viditelném místě na nádražích, železničních zastávkách a ve vlacích (ve formě informační grafiky), případně na digitálních monitorech, pokud mají dopravní prostředky adekvátní technické vybavení.

Cestující by se měli vyhýbat používání stolků.

Poskytovatel požádá cestující, aby veřejné dopravní prostředky dočasně nepoužívali pro rekreativní a jiné neurgentní účely (např. výlety apod.).

 

Pozn. ZÚ Lublaň: Při provozování veřejné hromadné dopravy s cílem ve Slovinsku doporučujeme, aby si přepravce vyžádal od cestujících písemný souhlas s tím, že souhlasí s rozestupy menšími než 1m (viz bod „Rozestup mezi cestujícími“ - hygienické standardy v případě příležitostné veřejné přepravy osob). Doporučujeme, aby písemný souhlas byl udělen ve slovinském nebo anglickém jazyce. Toto doporučení se nevztahuje na mezinárodní dopravu tranzitující Slovinskem.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem. - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.

 

Možnosti návratu ze Slovinska do ČR

SITUACE OD 15.6.2020

Od 15.6.2020 mohou čeští a slovinští občané a rezidenti cestovat do České republiky bez zvláštních omezení zavedených v souvislosti s COVID-19. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.


4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

V případě nákazy SARS-CoV-2 (COVID-19) je třeba neprodleně kontaktovat nejbližší lékařské zařízení. Slovinská republika nestanovila jednotně způsob výkonu karantény pro cizince, u nichž se nákazy SARS-CoV-2 projeví v průběhu jejich pobytu ve Slovinsku. Podrobnosti k možnostem výkonu karantény ve Slovinsku aktuálně zjišťujeme u příslušných slovinských orgánů.

Slovinská vláda odvolala epidemiologický stav, který byl ve Slovinsku vyhlášen 12.3.2020, a zrušila řadu epidemiologických opatření. V platnosti nicméně stále zůstávají zejména tato opatření a doporučení:

 • Dodržovat hygienické standardy, zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích.
 • Je omezeno shromažďování. Shromáždění více než 10 osob (nejvýše však 50) je možné uskutečnit pouze tehdy, pokud si jeho organizátor vede úplný jmenný seznam všech účastníků, včetně jejich celé adresy a telefonního kontaktu. Na seznamu je rovněž uvedeno, zdali se shromáždění koná v otevřeném nebo uzavřeném prostoru a datum a čas jeho začátku a konce. Národní úřad veřejného zdraví Slovinska (NIJZ) si může tyto informace od organizátora vyžádat. V případě, že si NIJZ seznam nevyžádá, uchovává jej organizátor po dobu jednoho měsíce a následně je skartuje. Shromáždění nelze uskutečnit, pokud během něj není možné dodržet hygienická pravidla NIJZ, vč. bezpečných rozestupů mezi účastníky nejméně 1.5m.

Podrobnosti o aktuální opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI.
 • Informace o aktuální dopravní situaci, včetně jednotlivých omezení (anglicky a slovinsky) - PROMET.SI.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku. Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

přílohy

Ochranné opatření Mzdr 30_6_2020 - 277 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2020
https://www.mzv.cz/file/4007509/Ochranne_opatreni____omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_s_ucinnosti_od_1._7._2020.pdf

Ochranné opatření - 321 KB PDF (Acrobat dokument) 14.6.2020
https://www.mzv.cz/file/3991596/_Ochranne_opatreni_MZ_statni_hranice__s_ucinnosti_od_15._6._2020.pdf


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Informace pro české občany, podmínky cestování do Slovinska - COVID-19

Diskuze a názory uživatelů na téma: Informace pro české občany, podmínky cestování do Slovinska - COVID-19

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele