OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Pojištění  |  12.03.2020 18:30:30

Cestovní pojištění ve stínu koronaviru. Na co si dát pozor?

Je téměř jisté, že šíření nového koronaviru významně zasáhne cestovatelský průmysl. Do zasažených oblastí cestují tisícovky turistů. Jak se tato epidemie dotkne cestovního pojištění? (text byl vydán 27. 2., tedy před zavedením zákazu cestovat - obsahuje nicméně zajímavé informace k řešení zrušených cest)

Zajímalo nás, jak se pojišťovny v kontextu šíření koronaviru staví k plnění z cestovního pojištění v situaci, kdy někdo vyjede do oblasti, o níž se ví, že se tam nemoc objevila. V Generali České pojišťovně by to řešili poměrně přehledným způsobem. „Pokud jde o oblast pojištění léčebných výloh, tak je situace následující. Odjede-li a onemocní-li klient v lokalitě, kam není doporučeno vycestovat (Ministerstvem zahraničních věcí nebo např. mezinárodní zdravotnickou organizací), pak jde o nerespektování tohoto upozornění a jedná se o cestu na vlastní nebezpečí.  V takovém případě v souvislosti s koronarivem nevzniká nárok na poskytnutí pomoci, respektive nároku na pojistné plnění.  Jen pro úplnost dodám, že pokud by k onemocnění došlo v lokalitě, kam ministerstvo doporučení necestovat nevydalo, pak bychom samozřejmě náklady za lékařskou péči a případnou karanténu hradili. Repatriace by se řešila individuálně po dohodě s příslušnými orgány, které jsou k tomu v Česku kompetentní. U pojištění storna cesty opět vždy vycházíme z aktuálního doporučení Ministerstva zahraničních věcí pro danou oblast. Pokud je vydáno doporučení necestovat, pak je možné pojištění storna cesty uplatnit,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Podobně by postupovala také pojišťovna Slavia. „V případě, že by se klient pohyboval v místě, kde je vyhlášená epidemie a věděl o tom, že je tam riziko nákazy již před jeho nástupem na cestu, tak bychom nehradili, např. uzavřená města v Itálii. Pokud by však v době klientova pobytu byla na daném místě vyhlášená epidemie, před cestou žádné riziko nehrozilo a klient by prokazoval symptomy nemoci, tak bychom případné ošetření pochopitelně hradili,“ uvedla Klára Nosilová, produktová manažerka cestovního pojištění.

„Když se klienti v souladu s doporučením Ministerstva zahraničních věcí necestovat do obcí či oblastí, kde italské úřady vyhlásily karanténu, rozhodnou zrušit svůj dříve zakoupený zájezd, podléhá takové zrušení standardním storno podmínkám cestovní kanceláře. V karanténě prozatím není žádná z cílových destinací lyžařských zájezdů našich hlavních partnerských zimních CK. To samé platí i pro individuální cesty, už před vyhlášením karantény pojištěné v UNIQA, pokud klient současně sjednal pojištění storna. V takovém případě může zákazník obdržet za již uhrazené, ale nečerpané služby (doprava, ubytování, program) z pojištění storna náhradu až do výše 80 % zaplacené ceny,“ uvedla Eva Svobodová ze společnosti UNIQA.

Tyto podmínky platí v případě, kdy klient zakoupil pojištění stornovacích poplatků před vyhlášením nedoporučení navštěvovat cílovou lokalitu. „V případě, že čeští občané kvůli karanténě v některé z uzavřených oblastí nebo měst uvíznou a nebudou se moci vrátit v původně plánovaném termínu, UNIQA prodlouží platnost pojištění léčebných výloh na tuto dobu automaticky,“ doplnila Eva Svobodová.

Podle Václava Bálka ze společnosti Allianz pojišťovna zaplatí storno zájezdu, pokud klient nebo jemu blízká osoba před odjezdem onemocní, zemře, ale také v případě rozvodu, ztráty zaměstnání apod. „Na cesty do oblastí, kde došlo ke zhoršení či stabilitě nedobré geopolitické, klimatické nebo epidemiologické situace, se storno nevztahuje. Pokud jde o léčebné výlohy, které tvoří základ cestovního pojištění, ty se vztahují i na onemocnění koronavirem, pokud by jím klient na místě onemocněl. Neměl by se ale dostat do oblasti, do které již byl vyhlášen zákaz vycestování. Zcela vyloučené pojistné krytí je pak v zemích, které státní nebo jiný veřejný orgán označí za válečnou, zdraví či životu nebezpečnou zónu, do které nedoporučuje cestovat,“ okomentoval situaci Václav Bálek.

Také pracovníci ERV Evropské pojišťovny intenzivně sledují situaci kolem koronaviru COVID-19. Pokud je klient již v zahraničí nebo tam míří, pojišťovna se o něj postará. „Klient má plný nárok na služby plynoucí z pojištění – asistenční službu, úhradu nákladů na léčbu apod. Když klient pojede do oblasti, která je už koronavirem zasažena, zajistíme a uhradíme léčení jakýchkoli nemocí či úrazů mimo koronaviru, jehož řešení podléhá rozhodnutí místních úřadů. Co se storna týče, tak obava plynoucí z výskytu koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna. Doporučujeme domluvit se s CK, prodejcem letenek či poskytovatelem ubytování na změně destinace či termínu. Pokud si klient koupí naše pojištění Storno Plus v době, kdy ještě MZV nevydalo doporučení necestovat do daného místa, a pak došlo k uzavření konkrétního cílového letiště či oblasti, má nárok na plnění z pojištění storna,“ řekl Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

ERV automaticky bezplatně prodlouží pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě. „ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě považovat brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou, od nás dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1-2 tisíce /den, celkově 8–20 tisíc podle typu produktu. O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. V době karantény jsou naše možnosti pomoci klientům přirozeně omezeny místními opatřeními. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod.,“ doplnil Vlastimil Divoký.

Rozdílný pohled nepanuje ani v České podnikatelské pojišťovne. „V případě, že se pojištěný i přes varování vydané MZV ČR vydá do oblasti označené MZV ČR jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, viz ustanovení čl. 12 Obecné výluky z pojištění odst. 2 písm. a) a následně čl. 16 Výklad pojmů odst. 7 Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění, je úhrada léčebných výloh vyloučena. Pokud pojištěný v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval již před vyhlášeným stupněm rizika, pojištění by se na něj vztahovalo a pojistné plnění by bylo poskytnuto. Pokud by pojištěný byl nakažen v oblasti, která není MZV ČR vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění by se na něj vztahovalo a pojistné plnění by bylo poskytnuto. Kdy by byl pojištěný zařazen do karantény, a v této době jeho cestovní pojištění skončilo, se pojištěnému cestovní pojištění na adekvátní dobu, (např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti), automaticky zdarma prodlužuje. Pobyt v karanténě, například v hotelu, není předmětem pojištění (vyšší moc). Asistenční služba pojistitele však může klientům pomoci přebukovat letenky na jiný termín apod. Ve všech výše uvedených situacích, je nutné kontaktovat asistenční službu pojistitele Global Assistance. V případech, kdy dojde k pojistné události, je třeba předložit doklad o nařízené karanténě, hospitalizaci apod. Co se týče pojištění storna, tak z něj nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož výskyt epidemie není předmětem tohoto pojištění. U pojištění nevyužité dovolené rovněž nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož výskyt epidemie není předmětem tohoto pojištění. V případech, kdy klient ČPP v zájmu prevence do oblastí se zvýšeným rizikem nevycestuje, bude na základě výpovědi pojistné smlouvy klientem proplaceno pojistné v celkové výši," řekla Renata Čapková, mluvčí ČPP. 

Aktuální situaci v Evropě související s šířením koronaviru COVID-19 pečlivě vyhodnocuje i pojišťovna Kooperativa přijala, je dočasné zastavení prodeje pojištění STORNA v rámci cestovního pojištění. „Na druhou stranu, máme pro klienty i uklidňující zprávy,“ ujišťuje Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě.Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na riziko koronaviru. Pokud by tedy byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění se na klienta vztahuje v plném rozsahu, tedy včetně rizika koronaviru.“  Vstříc vyjde Kooperativa klientům i v případě rizika karantény. „Pro případy, kdy pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí, zdarma pojištěnému prodloužíme pojištění léčebných výloh na adekvátní dobu, tj. na dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení své karantény vrátí do ČR. Jen bychom klienty rádi požádali, aby se ozvali naší asistenční službě, kontakt mají na asistenční kartě či na naši infolinku,“ upozorňuje Jana Konvalinová. 

Podle specialistky Kooperativy v případě, že se pojištěný i přes varování MZV vydá do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, je pojišťovna oprávněna v případě události nastalé v příčinné souvislosti s nákazou koronavirem přistoupit ke snížení pojistného plnění z důvodu porušení povinností pojištěného nezvyšovat pojistné riziko a předcházet vzniku pojistné události. Zároveň jsou z pojištění léčebných výloh vyloučeny události, které vzniknou v oblastech, kde je vyhlášen stav epidemie/pandemie.  

Speciální pravidla se v souvislosti se šířením koronaviru vztahují také na provoz na letištích a pasažéři by právě na takových dopravních uzlech měli být na pozoru. Letiště Václava Havla Praha například vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening. Jde celkem o šest bran v přízemí  Terminálu 2, které jsou nejblíže východu terminálu. Cestující z Itálie jsou soustředěni do jednoho místa, aby se omezil jejich pohyb po letišti. V souvislosti s cestami do Itálie nicméně platí, že se do země většina lidí vypravuje osobním autem. Screeningy na hranicích a podobná opatření ale zatím ministerstvo nenavrhlo.

A jak se k cestovnímu pojištění staví další pojišťovny? Následující informace vychází z aktuálně platných verzí všeobecných pojistných podmínek. Na sjednaná pojištění vašich klientů se mohou vztahovat starší podmínky z doby sjednání smlouvy.  AXA miňuje epidemii mezi výlukami – tedy výjimkami, na které se pojištění nevztahuje nebo při nichž „nejsou povinni plnit“. AXA nekryje událost, která (mimo jiné) „nastala v důsledku špatných epidemiologických situací v cílové zemi“. ČSOB Pojišťovna odmítala „následky epidemické nebo pandemické nákazy“ obecně v celém cestovním pojištění, před pár dny nicméně formou veřejného příslibu zmírnila podmínky pro pojištění léčebných výloh a nově tak kryje i epidemii či pandemii. U storna sice připouští „přírodní katastrofu nebo válečný konflikt či teroristickou akci v cílové oblasti“, o epidemii však nemluví, takže se na ni může dál vztahovat obecná výluka. Ostatní pojišťovny pak sice epidemii u storna výslovně neodmítají, ale ani ji neuvádějí mezi možnými pojistnými událostmi. To v praxi obvykle znamená, že nic neproplatí, přestože se v konkrétní situaci mohou rozhodnout pro vstřícnější postup. Direct pojišťovna dokonce neslibuje krytí ani pro případ storna kvůli přírodní katastrofě.

Bezplatné zrušení pojištění je reálné

Pokud musí klienti odpískat dovolenou a jejich pojištění storna se nevztahuje na epidemii, je dobré se podle informací webu Peníze.cz zkusit domluvit s cestovní kanceláří, leteckou společností nebo poskytovatelem ubytování. Přinejmenším mají šanci – ne však automatický nárok – na výměnu za pozdější termín. Otestovat vstřícnost můžete i u pojišťovny. Podle ohlasů z poboček je tu šance na bezplatné zrušení už sjednaného cestovního pojištění. Když vaši klienti nikam nepojedou, dostanou tedy zpátky aspoň těch pár stovek. S vrácením peněz za zájezd, jestliže to nevyplývá přímo z pojistné smlouvy, ale ať moc nepočítají. Samotné pojištění storna je v rámci cestovního pojištění spíše doplňkem. I v něm ale najdeme výrazné rozdíly. Vyplatí se je prostudovat, když nechcete, aby vaši klienti přišli o peníze za drahý zájezd, letenku nebo ubytování.

Jak uvedl server Peníze.cz při sjednávání cestovního pojištění kromě ceny je důležité věnovat pozornost tomu, na co všechno a do jakého limitu se vztahuje, a jaké jsou výluky. Aktuálně i tomu, jestli se vůbec vztahuje na epidemii či pandemii.Dobrou zprávou je, že většina ze zmíněných pojišťoven klientům léčebné výlohy při nakažení koronavirem proplatí. Berou ho totiž stejně jako jiné náhle vzniklé onemocnění. 

Podle analytika společnosti Broker Trust Aleše Zemana, pokud někdo uvízne kvůli koronoviru v karanténě, měly by pojišťovny platnost cestovního pojištění automaticky prodloužit, lišit se už ale bude, zda vám proplatí případné vícenáklady, které budou souviset s prodloužením vašeho pobytu kvůli karanténě. Pokud vám cestovní kancelář z důvodu šíření nákazy koronavirem bez náhrady zruší již zakoupený zájezd, minimálně některé pojišťovny již deklarovaly, že budete moci bezplatně odstoupit i od smlouvy o cestovním pojištění. Pojišťovny doporučují, aby se v případě vzniku pojistné události obraceli klienti na asistenční službu, která jim poradí, jak v rámci konkrétní události postupovat. V mnoha případech asistenční služba i reálně pomůže, třeba s transportem příbuzných, pokud byste vy museli zůstat v nemocnici. Zároveň ale pojistné ústavy upozorňují, že možnosti asistenčních služeb mohou být v souvislosti s místními omezeními, jako je třeba karanténa některé oblasti, zásadním způsobem omezené.

Jak se chránit?

  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.
Zdroj: oPojištění.cz

oPojištění.cz - informace ze světa pojištění a risk managementu

Zpravodajský portál, který poskytuje komplexní zpravodajství ze světa pojištění a risk managementu. Denně přináší aktuální zprávy o vývoji pojistného trhu, odborné analýzy, informace o nabízených pojistných produktech a rozhovory s významnými osobnostmi pojišťovnictví.

Více informací na: www.opojisteni.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Poslední zprávy z rubriky Pojištění:

Pá 14:29  EIOPA: Vztahy ke spotřebitelům nejsou vždy vstřícné OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
21.05.2022  Pojištění auta: 10 hloupých rad, jak prodělat proPoradce.cz (proPoradce.cz)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688