ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  28.06.2023 08:09:36

Akt o datech – otázky a odpovědi. Proč potřebujeme akt o datech? Co přinese lidem a podnikům?

Proč potřebujeme akt o datech?

Vlivem několika faktorů není momentálně v evropské ekonomice plně využívána hodnota dat. Mezi hlavní problémy patří nejasnosti ohledně toho, kdo může mít přístup k datům generovaným připojenými výrobky a může tato data využívat; skutečnost, že malé a střední podniky často nejsou v postavení, kdy by mohly se silnějšími tržními hráči ujednat vyvážené smlouvyo sdílení dat; překážky, které zákazníkům v EU brání v přecházení mezi konkurenčními a důvěryhodnými službami cloud computingu a edge computingu, a omezená schopnost kombinovat data pocházející z různých odvětví. Tato situace se dotýká řady hospodářských odvětví a způsobuje, že se data na úrovni EU nevyužívají, nakolik by mohla, což má negativní důsledky pro možnosti volby spotřebitelů, inovace a poskytování veřejných služeb.

Akt o datech odstraní překážky, které subjektům soukromého i veřejného sektoru brání v přístupu k údajům, a současně zachová pobídky k investování do tvorby dat tím, že jejich tvůrcům zajistí vyváženou kontrolu nad daty.

Umožní plně využívat hodnotu dat, která v Evropě generují připojené výrobky. To je jedna z klíčových oblastí pro inovace v nadcházejících desetiletích. Akt objasní, kdo může z těchto údajů vytvářet hodnotu a za jakých podmínek. Zajistí spravedlivé rozdělování hodnoty dat mezi aktéry v ekonomice založené na datech a v jejich smlouvách a zároveň bude respektovat oprávněné zájmy společností a jednotlivců, kteří investují do datových produktů a služeb. Nová pravidla posílí postavení spotřebitelů a společností, kteří budou moci rozhodovat o tom, jak může být s daty, jež generují jejich připojené výrobky, naloženo.

Co to přinese lidem a podnikům?

Když si někdo zakoupí „tradiční“ výrobek, je majitelem všech jeho částí a příslušenství. Když si však zakoupí připojený výrobek (např. inteligentní domácí spotřebič nebo inteligentní průmyslový stroj), který generuje data, často není jasné, kdo a jak může s těmito daty nakládat. Ve smlouvě také může být stanoveno, že veškerá generovaná data sklízí a využívá výlučně výrobce.

Díky aktu o datech získají jednotlivci i podniky větší kontrolu nad svými daty, neboť dojde k posílení práva na přenositelnost údajů. Data generovaná inteligentními výrobky, stroji a zařízeními se budou moci snadno kopírovat nebo předávat napříč různými službami. Například vlastník vozidla nebo stroje se bude moci rozhodnout, že data generovaná jeho používáním bude sdílet s pojišťovnou. Tyto údaje, agregované od vícero uživatelů, by rovněž mohly pomoci vyvinout nebo zlepšit jiné digitální služby, například pokud jde o provoz nebo místa zvýšeného rizika nehod.

Usnadní se předávání dat poskytovatelům služeb i mezi nimi navzájem, což povzbudí více aktérů (včetně malých a středních podniků) k tomu, aby se do ekonomiky založené na datech, zapojily.

Příklady:

Poskytovatelé poprodejních služeb budou moci zlepšit své služby a inovovat a budou moci soutěžit za rovných podmínek se srovnatelnými službami, které nabízejí výrobci. Uživatelé připojených výrobků (spotřebitelé, zemědělci, letecké společnosti, stavební firmy, vlastníci budov apod.) by se tedy mohli rozhodnout pro levnějšího poskytovatele oprav a údržby (nebo si údržbu a opravy zajišťovat sami) a těžit z nižších cen na daném trhu. To by mohlo prodloužit životnost připojených výrobků, a přispět tak k naplňování cílů Zelené dohody.

Dostupnost údajů o fungování průmyslového zařízení také umožní továrnám, zemědělcům nebo stavebním firmám optimalizovat provozní cykly, výrobní linky a řízení dodavatelského řetězce, mimo jiné na základě strojového učení.

V precizním zemědělství může analýza dat z připojených zařízení v rámci internetu věcí pomoci zemědělcům studovat v reálném čase údaje o počasí, teplotě a vlhkosti, signály GPS apod. Zemědělci tak mohou získat poznatky, které jim pomohou optimalizovat a zvýšit výnosy, zlepšit hospodářské plánování a činit prozíravější rozhodnutí o množství potřebných zdrojů.

Vyšší efektivita obchodu a výroby by měla vést ke snížení odpadů, spotřebovávané energie a emisí CO2.

Co to přinese malým a středním podnikům?

Smluvní svoboda zůstane základní zásadou, ale evropské podniky, včetně malých a středních podniků, budou nyní chráněny před nespravedlivými smluvními podmínkami, neboť bude existovat seznam jednostranně vnucených smluvních ustanovení, která jsou nespravedlivá nebo se za nespravedlivá považují. Ustanovení, jež neprojdou touto „kontrolou nepřiměřenosti“, nebudou pro evropské podniky, včetně malých a středních podniků, závazná. Jako příklad lze uvést ustanovení, které by některé společnosti umožňovalo jednostranný výklad podmínek smlouvy.

Aby Komise tento systém podpořila, vypracuje a doporučí nezávazné vzorové smluvní podmínky. Standardní ustanovení pomohou podnikům ujednávat spravedlivější a vyváženější smlouvy o sdílení údajů se společnostmi, jež mají výrazně silnější vyjednávací pozici. Při plnění tohoto úkolu bude Komisi nápomocna nezávislá expertní skupina pro sdílení dat mezi podniky a pro smlouvy o cloudových službách.

Co to přinese veřejné správě?

Akt o datech má umožnit plné využívání hodnoty dat od soukromých společností ve výjimečných situacích, kdy jde o významný veřejný zájem, např. v případě povodní nebo požárů. Stávající mechanismy pro přístup k údajům ze strany veřejného sektoru jsou v mimořádných situacích neefektivní nebo neexistují. Podle nových pravidel budou mít podniky povinnost poskytovat určité údaje, pakliže budou splněny určité klíčové podmínky (kterých se podniky v případě zneužití mohou dovolávat).

Pokud jsou údaje nezbytné k řešení krizové situace, budou poskytovány zdarma. V jiných situacích, kdy půjde o prevenci krizové situace či o nápravu jejích následků nebo o splnění příkazu uloženého zákonem ve veřejném zájmu, bude moci držitel údajů požadovat kompenzaci. Akt by tedy měl výrazně zlepšit rozhodování založené na důkazech, a zejména účinné a rychlé reakce na krize, jako jsou povodně a požáry.

Například během pandemie covidu-19 byly souhrnné a anonymizované lokalizační údaje od operátorů mobilních sítí zásadní pro analýzu korelace mezi mobilitou a šířením viru. Byly důležité mimo jiné pro systémy včasného varování, neboť pomáhaly odhalovat nová ohniska, a pro přijímání vhodných opatření v boji proti krizi.

Budou se nová pravidla dotýkat cloudových služeb?

Ano, služby zpracování dat, jako jsou služby cloud computingu a edge computingu, poskytují výpočetní a úložnou kapacitu, na níž je ekonomika založená na datech postavena. Jsou předpokladem pro inovativní využívání údajů. Akt o datech zlepší podmínky, za nichž mohou podniky a spotřebitelé v EU služby cloud computingu a edge computingu využívat.

Nařízení počítá s novými smluvními povinnostmi pro poskytovatele cloudových služeb a s novým normalizačním rámcem pro datovou a cloudovou interoperabilitu, což usnadní převádění dat a aplikací (od soukromých fotoarchivů až po celou podnikovou administrativu) od jednoho poskytovatele k druhému bez jakýchkoli nákladů. V této souvislosti bude akt o datech stavět na práci evropských normalizačních organizací a dalších zainteresovaných stran na trhu.

Akt o datech navíc zvýší důvěru, neboť zavede povinné záruky na ochranu údajů uchovávaných v cloudových infrastrukturách v EU. Tím se zabrání nezákonnému přístupu vlád ze zemí, které nejsou členy EU/EHP. Prostřednictvím těchto opatření podpoří akt o datech přijímání cloud computingu v Evropě, což následně podnítí účinné sdílení dat v rámci jednotlivých odvětví i mezi nimi.

Jak se může zlepšit rozdělování hodnoty v ekonomice založené na datech?

Akt o datech zajišťuje spravedlivější rozdělování hodnoty tím, že řeší situace, kdy jsou údaje momentálně využívány výhradně několika málo subjekty.

V souvislosti s připojenými výrobky vyvinuli výrobci obchodní modely nabízející inteligentní funkce, které obvykle generují data. V současné době jsou tato data mnohdy uzamčena, přičemž výrobce může sledovat používání výrobku a nabízet opravy a údržbu ještě předtím, než vyvstane problém.

Díky aktu o datech získají k těmto údajům přístup uživatelé daných výrobků. Tímto způsobem se podnítí rozvoj širší škály služeb poskytovaných třetími stranami, s nimiž se uživatel rozhodne údaje sdílet, což obvykle povede k lepším cenám nebo vyšší kvalitě služeb.

Akt o datech bude také chránit malé a střední podniky před určitými ustanoveními ve smlouvách o sdílení a využívání dat, která by partnerství založená na sdílení dat činila neatraktivními.

Příklad:

Zemědělec by ve svém hospodářství rád optimalizoval využívání různých zařízení, osiv a hnojiv a chce k tomu využít oborový optimalizační software od specializovaného prodejce. Díky aktu o datech bude mít právo získat všechny relevantní údaje.

Začínající podnik vyvine algoritmus, který by rád trénoval na databázi nějaké velké společnosti, a podepíše s ní smlouvu. Velká společnost se posléze rozhodne, že bude nabízet služby vyplývající z podobného algoritmu, který má být trénován na téže databázi. Akt o datech bude začínající podnik chránit před odstoupením od smlouvy v nepatřičně krátké době.

Ztratí společnosti kontrolu nad daty, která generují jejich výrobky?

Schopnost společností využívat údaje ze svých vlastních výrobků zůstává nedotčena. Třetí strana, kterou si uživatel vybere, navíc bude výrobci kompenzovat náklady na poskytnutí přístupu, např. náklady na technická opatření, která jsou pro zpřístupnění údajů zapotřebí (aplikační programovací rozhraní apod.).

Nařízení navíc stanoví záruky, jež zabraňují situacím, kdy by byla data použita jakýmkoli způsobem, který by negativně dopadal na podnikatelské příležitosti výrobce. To zahrnuje případy, kdy by byla data použita k vývoji produktu nebo související služby, jež by soutěžily s původním produktem, který data vygeneroval, nebo případy, kdy by byla data použita stranami, které pro použití nemají patřičný základ. Za tímto účelem budou uplatňována vhodná technická ochranná opatření.

Jak akt souvisí se strategií pro data z února 2020?

Akt o datech navazuje na akt o správě dat a je druhou hlavní legislativní iniciativou vycházející z evropské strategie pro data z února 2020, jejímž cílem je učinit z EU lídra ve společnosti založené na datech.

Zatímco akt o správě dat, předložený v listopadu 2020 a schválený Parlamentem Radou v listopadu 2021, zavádí postupy a struktury, aby se usnadnilo sdílení dat mezi společnostmi, jednotlivci a veřejným sektorem, akt o datech objasňuje, kdo může z dat vytvářet hodnotu a za jakých podmínek.

Akt o datech je poslední horizontální stavební kámen strategie pro data, kterou vypracovala Komise. V souladu se směrnicí o otevřených datech by měl být v nadcházejících měsících přijat prováděcí akt, kterým se stanoví seznam datových souborů s vysokou hodnotou, které bude muset dát veřejný sektor bezplatně k dispozici prostřednictvím aplikačních programovacích rozhraní.

Jaká je vazba mezi směrnicí o databázích a aktem o datech?

Akt o datech přezkoumává některé aspekty směrnice o databázích, která byla vypracována v 90. letech za účelem ochrany investic do strukturované prezentace dat. Objasňuje, že tuto směrnici nelze použít k tomu, aby se zabránilo přístupu k datům, která generují připojené výrobky nebo související služby.

Vzhledem k stále intenzivnějšímu zavádění technologií internetu věcí a k obrovským objemům dat, která generují senzory, by se jinak držitelé dat mohli de facto domáhat výlučného práva na data generovaná připojenými výrobky, což by v případě, že by to nebylo řešeno, bránilo účinnému uplatňování práv na přístup a přenositelnost stanovených v aktu o datech.

Jak se na připojené výrobky vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů?

Akt o datech je plně v souladu s pravidly stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a na těchto pravidlech staví. Platí to zejména pro právo na přenositelnost údajů, které subjektům údajů umožňuje převádět vlastní údaje mezi správci nabízejícími konkurenční služby. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je toto právo omezeno na osobní údaje zpracovávané na určitých právních základech a musí to být technicky proveditelné. Akt o datech rozšíří toto právo na připojené výrobky tak, aby spotřebitelé měli přístup k veškerým údajům, které výrobky generují (osobním i neosobním), a mohli je přenášet.

Jak akt o datech souvisí s ohlášenými datovými prostory?

Prostřednictvím ustanovení o přístupu k datům a o jejich využívání a interoperabilitě přispěje akt o datech k tomu, že bude k dispozici více údajů, a to i pro odvětvové datové prostory a v jejich rámci. Na aktu bude stavět například společný evropský datový prostor pro energetiku, který zlepší interoperabilitu energetických aktiv a služeb, jakož i flexibilitu a celkovou bezpečnost a spolehlivost energetické soustavy. Jedná se o součást akčního plánu pro digitalizaci energetiky, která pomůže naplňovat priority Zelené dohody i digitální dekády.

V evropské strategii pro data z února 2020 bylo předesláno vytvoření datových prostorů v deseti strategických oblastech: zdraví, zemědělství, výroba, energetika, mobilita, finance, veřejná správa, dovednosti, evropský cloud pro otevřenou vědu a plnění cílů Zelené dohody coby průřezová klíčová priorita. Od té doby vznikly datové prostory i v jiných důležitých oblastech, např. v oblasti sdělovacích prostředků nebo kulturního dědictví. Evropský prostor pro zdravotní data (EHDS), který byl představen v květnu 2022, pomůže rozvoji jednotného trhu s digitálními zdravotnickými službami a produkty. Nabízí soudržný, důvěryhodný a účinný rámec k využívání zdravotních dat pro výzkum, inovace, tvorbu politik a regulační činnosti a současně zajišťuje plný soulad s přísnými normami EU pro ochranu údajů. EHDS lze přirovnat k roamingu pro zdravotní data.

Konečným cílem je, aby datové prostory společně vytvořily jednotný evropský datový prostor: skutečný jednotný trh s daty.

Pracovní dokument útvarů Komise o společných evropských datových prostorech, zveřejněný společně s aktem o datech, poskytuje přehled společných evropských datových prostorů. Komise podporuje rozvoj datových prostorů prostřednictvím svých programů financování (programu Digitální Evropa, programu Horizont Evropa, Nástroje pro propojení Evropy). Zainteresované strany v oblasti ekonomiky založené na datech jsou tak vybízeny k tvorbě datových prostorů.

Další zprávu o rozvoji společných evropských datových prostorů podá Komise v roce 2023.

Expertní skupina pro sdílení dat mezi podniky a pro smlouvy o cloudových službách

Souběžně s přijetím návrhu aktu o datech zveřejnila Komise na stránkách Rejstříku expertních skupin výzvu k podávání přihlášek k členství v expertní skupině pro sdílení dat mezi podniky a pro smlouvy o cloudových službách.

Expertní skupina, která bude složena z odborníků jednajících jako soukromé osoby, bude Komisi nápomocna při vypracovávání vzorových smluvních podmínek pro sdílení dat mezi podniky a standardních smluvních ustanovení pro smlouvy o cloud computingu.

Další informace

Tisková zpráva – Akt o datech: Komise vítá politickou dohodu o pravidlech pro spravedlivou a inovativní ekonomiku založenou na datech

*Aktualizováno 27. června 2023

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

Pá 16:17  Stěhování se za prací: Jak zlepšit právní možnosti práce v EU? europarl.europa.eu (Evropský parlament)
Pá 14:02  Výzvy a priority EU v roce 2023 (Průzkum Eurobarometru) Euroskop (euroskop.cz)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688