cnb.cz (ČNB)
Banky  |  19.01.2023 11:03:54

Šetření úvěrových podmínek bank – I/2023

 

Šetření úvěrových podmínek bank ——— I / 2023 

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky  a poptávky u úvěrů nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje  výsledky čtyřicátého třetího kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových  podmínek v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2022 a jejich očekávání v uvedených  oblastech pro první čtvrtletí 2023. Šetření proběhlo v období od 1. prosince do  15. prosince 2022. Šetření se zúčastnilo 19 bank, které mají rozhodující podíl na  bankovním úvěrovém trhu 1. Šetření ČNB o vývoji úvěrových podmínek bank je  realizováno týmem složeným ze zástupců sekce měnové a sekce finanční  stability. 

 

1 Šetření zahrnovalo 22 otázek, které se týkaly úvěrových standardů bank, podmínek spojených se schvalováním  úvěrů a bankami vnímané poptávky po úvěrech včetně příslušných faktorů. Odpovědi na otázky  jsou na agregované úrovni v textu a grafech vyjádřeny ve formě čistého procentního podílu. Ten je vypočten jako  rozdíl mezi procentním tržním podílem na poskytnutých úvěrech v daném segmentu od bank, které uvedly  zpřísnění standardů/podmínek (či pozorovaly růst poptávky) a procentním tržním podílem na poskytnutých  úvěrech v daném segmentu od bank, které uvolnily standardy/podmínky (či zaznamenaly pokles poptávky).  Kladná/záporná hodnota čistého procentního podílu indikuje souhrnné zpřísnění/uvolnění standardů,  resp. podmínek či celkový růst/pokles poptávky po úvěrech. Data v excelovských souborech včetně dotazníku,  slovníčku pojmů a metodických poznámek jsou dostupná na webových stránkách ČNB

 https://www.cnb.cz/cs/statistika/setreni-uverovych-podminek-bank/

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

II. —— Vývoj úvěrových standardů a poptávky po úvěrech

I. SHRNUTÍ 

Výsledky indikují pokles poptávky po úvěrech domácností na bydlení i na spotřebu u více než dvou třetin  bankovního trhu. Za poklesem poptávky stojí především zvýšené životní náklady domácností a výše úrokových  sazeb. U nefinančních podniků se úvěrové standardy ani celková poptávka po úvěrech v souhrnu téměř  neměnily. Z pohledu úvěrových segmentů podnikových úvěrů pak více než třetina bankovního trhu indikovala  nárůst vnímané poptávky po krátkodobých úvěrech určených k financování provozu i zásob a naopak třetina  trhu vnímala pokles poptávky po dlouhodobých/investičních úvěrech. Banky v prvním čtvrtletí tohoto roku  v souhrnu neočekávají výraznější úpravy úvěrových standardů ani pohyby poptávky po úvěrech. Značná část  bank očekává ve všech třech segmentech úvěrového trhu nárůst očekávaných úvěrových ztrát.  

II. VÝVOJ ÚVĚROVÝCH STANDARDŮ A POPTÁVKY PO ÚVĚRECH II.1 NEFINANČNÍ PODNIKY 

Celkové úvěrové standardy (představující vnitřní kritéria nastavení úvěrové politiky bank) u úvěrů nefinančním  podnikům se podle bank ve čtvrtém čtvrtletí 2022 neměnily. K jednotlivým úvěrovým segmentům banky přistupovaly  rozdílně a zpřísnění standardů značné části bankovního trhu se tak týkalo zejména dlouhodobých úvěrů (v rozsahu 42 %  čistého tržního podílu), v menším rozsahu pak i krátkodobých úvěrů či úvěrů malým a středním podnikům. Většina  bankovního trhu vnímala zvýšená rizika spojená s výhledem celkové ekonomické situace, určitých odvětví a podniků.  Zpřísnění standardů se také týkalo úvěrů poskytovaných v cizí měně. Pro první čtvrtletí tohoto roku bankovní trh neočekává  v souhrnu zpřísnění celkových úvěrových standardů, nicméně zhruba pětina trhu očekává další zpřísnění u dlouhodobých  úvěrů.  

Celkové úvěrové podmínky (představující vzájemná ujednání mezi věřitelem a dlužníkem) se podle bank neměnily.  Malá část bankovního trhu zpřísnila úvěrové smluvní doložky a také podmínky ohledně splatnosti úvěrů, zejména velkým  podnikům. Úrokové marže u rizikovějších úvěrů nefinančním podnikům zpřísnila téměř třetina bankovního trhu. Detailněji  se posuzují i aktivity jednotlivých podniků při žádosti o úvěry v cizí měně. Naopak pětina bankovního trhu snížila neúrokové  poplatky.  

Celková poptávka podniků po úvěrech se podle vnímání bank neměnila. Z pohledu úvěrových segmentů pak  poptávka po dlouhodobých úvěrech klesla u více než třetiny bankovního trhu, zatímco poptávka po krátkodobých úvěrech  vzrostla. S tím také souvisejí bankami zmiňované faktory, když na snížení vnímané poptávky působil pokles potřeby  financování fixních investic, financování fúzí/akvizic a restrukturalizace podniků. Naopak ve směru zvýšení poptávky  působilo financování provozu a zásob krátkodobými úvěry, které i nadále souviselo s nutností financovat stejný jednotkový  objem výroby vyššími úvěrovými rámci. I nadále podniky nakupují a drží vyšší objem zásob z důvodu nedostupnosti či  delších dodacích lhůt některých surovin, komponentů a materiálů. Většina bankovního trhu považuje úroveň domácích  úrokových sazeb za faktor působící ve směru poklesu vnímané poptávky, který negativně ovlivňuje především poptávku  po dlouhodobých úvěrech. Pro první čtvrtletí tohoto roku část bankovního trhu očekává pokles celkové poptávky po  úvěrech a pro toto období přetrvá pokles poptávky po dlouhodobých úvěrech. Naproti tomu pětina bankovního trhu  očekává v souvislosti s naplňováním potřeb provozního financování růst poptávky u krátkodobých úvěrů.  

Otázky ohledně vývoje úvěrů nerezidentským nefinančním podnikům ukazují, že úvěrové standardy banky ve čtvrtém  čtvrtletí 2022 zpřísnily (v rozsahu 22 % čistého tržního podílu) a poptávka po úvěrech vzrostla (v rozsahu 11 % čistého  tržního podílu). 

II.2 DOMÁCNOSTI 

Úvěrové standardy se u úvěrů domácnostem na bydlení ve čtvrtém čtvrtletí 2022 v souhrnu uvolnily (v rozsahu  18 % čistého tržního podílu bankovního trhu). K tomu přispěly změny interní metodiky bank a náklady financování. Ve  směru zpřísnění standardů i nadále působila nepříznivá očekávání spojená s celkovou ekonomickou situací, avšak tento  faktor již vnímala jen malá část bankovního trhu. Pro první čtvrtletí tohoto roku pětina bankovního trhu předpokládá  uvolnění úvěrových standardů. Celkové úvěrové podmínky necelá pětina bankovního trhu uvolnila. V tom se odrazila  převážně úprava interních metodik bank. Naproti tomu více než třetina bankovního trhu zvýšila průměrné úrokové marže  úvěrů na bydlení. Více než dvě třetiny bankovního trhu vnímaly pokračující pokles poptávky po úvěrech na bydlení.  Ke snížení poptávky přispěly zejména zvýšené výdaje na spotřebu nesouvisející s bydlením (v rozsahu 84 % čistého  tržního podílu), tj. zvýšené životní náklady domácností vlivem nárůstu inflace a vyšších plateb za energie a také výše  úrokových sazeb z úvěrů na bydlení (64 % čistého tržního podílu). Nepříznivě působily na poptávku rovněž vysoké ceny 

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

II. —— Vývoj úvěrových standardů a poptávky po úvěrech

nemovitostí, vývoj úspor domácností a zhoršení sentimentu domácností. Pro první čtvrtletí letošního roku očekává pokles  poptávky již jen desetina bankovního trhu. 

V segmentu úvěrů na spotřebu banky úvěrové standardy ve čtvrtém čtvrtletí 2022 zpřísnily (v rozsahu 59 % čistého  tržního podílu). V uvedeném vývoji se projevila nepříznivá očekávání ohledně ekonomického vývoje a přísnější hodnocení  úvěruschopnosti klientů i výše jejich životních nákladů, v menším rozsahu pak i zvýšení nákladů financování bank.  Celkové úvěrové podmínky malá část bankovního trhu zpřísnila (v rozsahu 12 % čistého tržního podílu). Naproti tomu  průměrné úrokové marže malá část bank snížila a to v rozsahu 11 % čistého tržního podílu. Poptávka domácností po  úvěrech na spotřebu poklesla (v rozsahu 63 % čistého tržního podílu). V tomto směru působily nižší výdaje domácností  za zboží dlouhodobé spotřeby, výše úrokových sazeb a slabší spotřebitelská důvěra. Pro první čtvrtletí tohoto roku malá  část bankovního trhu očekává uvolnění úvěrových standardů a obdobná část trhu předpokládá růst poptávky po úvěrech  na spotřebu.  

V segmentu úvěrů živnostníkům více než třetina bankovního trhu úvěrové standardy zpřísnila a pro první čtvrtletí 2023  banky neočekávají jejich změnu. Bankami vnímaná poptávka živnostníků po úvěrech ve čtvrtém čtvrtletí 2022 poklesla  více než třem čtvrtinám bankovního trhu. Další pokles vnímané poptávky, i když v menším rozsahu, banky indikovaly pro  první čtvrtletí tohoto roku.  

Banky během následujících tří měsíců očekávají ve všech segmentech úvěrového trhu nárůst očekávaných úvěrových  ztrát. Více než dvě třetiny bankovního trhu avizovaly nárůst očekávaných ztrát u úvěrů na spotřebu, více než polovina trhu  u podnikových úvěrů a třetina trhu u úvěrů na bydlení

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

III. —— Grafické vyjádření podmínek nabídky a poptávky v segmentech 5 

III. GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ PODMÍNEK NABÍDKY A POPTÁVKY V SEGMENTECH 

Graf 1 Změny úvěrových standardů bank u úvěrů nefinančním podnikům (otázky 1, 2 a 6)  (čisté procentní podíly, kladná hodnota = zpřísnění, záporná hodnota = uvolnění) 

Graf 2 Změny podmínek při schvalování úvěrů nefinančním podnikům (otázka 3)  (čisté procentní podíly, kladná hodnota = zpřísnění, záporná hodnota = uvolnění)

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

III. —— Grafické vyjádření podmínek nabídky a poptávky v segmentech 6 

Graf 3 Změny poptávky nefinančních podniků po úvěrech (otázky 4, 5 a 7) 

(čisté procentní podíly, kladná hodnota = růst poptávky, záporná hodnota = pokles poptávky)

Graf 4 Změny úvěrových standardů bank u úvěrů na bydlení (otázky 8, 9 a 16) (čisté procentní podíly, kladná hodnota = zpřísnění, záporná hodnota = uvolnění)

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

III. —— Grafické vyjádření podmínek nabídky a poptávky v segmentech 7 

Graf 5 Změny podmínek při schvalování úvěrů na bydlení (otázka 10) 

(čisté procentní podíly, kladná hodnota = zpřísnění, záporná hodnota = uvolnění) 

Graf 6 Změny poptávky domácností po úvěrech na bydlení (otázky 13, 14 a 17) (čisté procentní podíly, kladná hodnota = růst poptávky, záporná hodnota = pokles poptávky)

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

III. —— Grafické vyjádření podmínek nabídky a poptávky v segmentech 8 

Graf 7 Změny úvěrových standardů bank u úvěrů na spotřebu (otázky 8, 11 a 16) (čisté procentní podíly, kladná hodnota = zpřísnění, záporná hodnota = uvolnění) 

Graf 8 Změny podmínek při schvalování úvěrů na spotřebu (otázka 12) 

(čisté procentní podíly, kladná hodnota = zpřísnění, záporná hodnota = uvolnění)

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

III. —— Grafické vyjádření podmínek nabídky a poptávky v segmentech 9 

Graf 9 Změny poptávky domácností po úvěrech na spotřebu (otázky 13, 15 a 17) (čisté procentní podíly, kladná hodnota = růst poptávky, záporná hodnota = pokles poptávky)

Česká národní banka ——— Šetření úvěrových podmínek bank ——— I/2023 

Vydává: 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

Česká republika 

Kontakt: 

ODBOR KOMUNIKACE SEKCE KANCELÁŘ Tel.: 224 413 112 

Fax: 224 412 179 

http://www.cnb.cz

www.cnb.cz 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Banky:

Čt   9:51  Ozvuky včerejší ČNB Research (Česká spořitelna)
Čt   9:36  ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Research (Česká spořitelna)
Čt   8:35  Česká národní banka na lehce jestřábí vlně ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688