Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Akcie v ČR  |  01.08.2022 08:31:26

ERSTE GROUP: Silné provozní výsledky a rostoucí poptávka po úvěrech v první polovině roku

  • Nárůst objemu úvěrů od začátku roku o +6.3 % na 191,5 miliard eur
  • Nízké rizikové náklady na všech trzích, podíl rizikových úvěrů dosáhl 2,2 %
  • Silné čisté výnosy z úroků odrážejí růst úvěrů a změny v úrokových sazbách
  • Cílem Erste je financovat ve střední a východní Evropě až 15 tisíc cenově dostupných bytů

Skupina Erste Group Bank AG vykázala v prvním pololetí roku 2022 silné provozní výnosy ve výši 1,86 miliardy eur (meziroční nárůst o 10,3 %). Čisté úrokové výnosy vzrostly o 15,9 % na 2,84 miliard eur díky pokračujícímu solidnímu růstu objemu úvěrů zejména v podnikovém segmentu a v oblasti hypoték, a také díky dalšímu zvyšování úrokových sazeb v České republice, Maďarsku a Rumunsku. Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 10,5 % na 1,21 miliard eur. Bankovní skupina dosáhla v prvních šesti měsících roku 2022 čistého zisku 1,14 miliard eur (H1 2021: 981 milionů eur). Strategie skupiny Erste Group se zaměřuje na finanční zdraví zákazníků skupiny. Primární součástí tohoto přístupu je široce založená iniciativa budovat v regionu finančně dostupné bydlení. Skupina plánuje, že do roku 2030 bude financovat celkem až 15 tisíc bytů v segmentu dotovaného, finančně dostupného bydlení ve střední a východní Evropě .

„Evropské vyhlídky zatemňuje geopolitická situace a vysoká inflace. Přesto se ukazuje, že ekonomiky ve východní části EU jsou odolné – mají poměrně solidní veřejné finance, ochota firem investovat není podlomena a vývoj na pracovním trhu i spotřebitelská důvěra zatím zůstávají pozitivní,“ uvedl Willi Cernko, generální ředitel Erste Group Bank AG.

„Naším úkolem bude, abychom jako banka stáli za lidmi našeho regionu i v náročných situacích a řešili jejich finanční zdraví. Náš solidní obchodní model a silná kapitalizace dokazují, že jsme toho schopni. Prvním krokem bude vyslat v tomto ohledu jasný signál tím, že spustíme rozsáhlou iniciativu v oblasti bydlení, v jejímž rámci plánujeme ve střední a východní Evropě v následujících letech financovat až 15 tisíc cenově dostupných nájemních bytů.“

Strategické zaměření na finanční zdraví

Vysoká míra inflace a vzestup cen nemovitostí představují pro Evropany stále větší problém. Mimo jiné i z tohoto důvodu bude v nadcházejících letech Erste Group spouštět iniciativy s cílem dále zajistit a podporovat finanční zdraví lidí na klíčových trzích Erste.

Vzhledem k tomu, že zejména dostupnost bydlení se stává pro stále větší počet lidí v regionu závažným problémem, zařadila Erste Group bydlení mezi hlavní priority svého seznamu projektů v rámci strategie finančního zdraví. Bankovní skupina již ročně poskytuje zhruba miliardu eur na financování výstavby více než 6 tisíc dotovaných cenově dostupných bytových jednotek v Rakousku. Tyto své zkušenosti nyní skupina Erste Group využije i na dalších trzích, na nichž bude rovněž budovat dostupné bydlení.

Dceřiné společnosti Erste Group ve střední a východní Evropě si dávají za cíl vybudovat do roku 2030 v úzké spolupráci s veřejným sektorem 15 000 cenově dostupných bytů, které nabídnou k pronájmu. V České republice již byla za tímto účelem založena samostatná dceřiná společnost, CS Affordable Housing, která bude stavět cenově dostupné nájemní bydlení. Na Slovensku bude ještě v tomto roce k dispozici zhruba 200 bytů, u nichž je jedním z investorů slovenský stát. Podobné koncepty vznikají i v Maďarsku, Rumunsku a Chorvatsku.

Finanční výsledky za leden – červen 2022 jsou v předběžné zprávě vedení porovnávány s výsledky za období leden – červen 2021, rozvahová pozice ke 30. červnu 2022 je porovnávána s pozicí ke 31. prosinci 2021:.

Čistý úrokový výnos a výnosy z poplatků kompenzují ztráty v čistém zisku z obchodních operací

Čistý úrokový výnos vzrostl na 2 837,0 milionů EUR (+15,9 %; 2 448,7 milionu EUR), a to v důsledku růstu úrokových sazeb mimo eurozónu – zejména v České republice, Maďarsku a Rumunsku – a značnému růstu v objemů úvěrů na všech trzích. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 1 214,9 milionů EUR (+10,5 %; 1 099,0 milionů EUR). Nárůst byl zaznamenán téměř u všech kategorií poplatků a provizí a na všech hlavních trzích, přičemž výrazný nárůst byl zaznamenán zejména v oblasti platebních služeb a ve správě aktiv. Čistý zisk z obchodních operací poklesl na -532,5 milionů EUR (43,1 milionů EUR); položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty vzrostla na 516,8 milionů EUR (83,6 milionů EUR). Vývoj těchto dvou položek byl především výsledkem vlivu oceňování. Provozní výnosy vzrostly na 4 146,7 milionů EUR (+9,4 %; 3 790,7 milionů EUR).

Silné provozní výsledky a lepší poměr nákladů a výnosů

Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 2 285,4 milionů EUR (+8,7 %; 2 103,0 milionů EUR). Personální náklady vzrostly na 1 294,7 milionů EUR (+3,7 %; 1 248,9 milionů EUR). Markantní nárůst v ostatních administrativních nákladech na 717,7 milionů EUR (+23,5 %; 581,3 milionů EUR) je důsledkem především podstatného nárůstu plateb do systémů pojištění vkladů na 156,7 milionů EUR (109,2 milionů EUR) – většina pravidelných příspěvků, jejichž platba se očekává v roce 2022, však již byla uhrazena předem – a vyššími výdaji na IT v Rakousku. Odpisy dosáhly 273,0 milionů EUR (+0,1 %; 272,8 milionů EUR). Provozní výsledek se výrazně zvýšil, a to na 1 861,3 milionů EUR (+10,3 %; 1 687,7 milionů EUR). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 55,1 % (55,5 %).

Podíl rizikových úvěrů dosáhl historického minima od IPO – 2,2 %

V důsledku čistých alokací činila ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů („náklady na rizika) -26,0 milionů EUR, neboli -3 bazické body průměrných hrubých klientských úvěrů (-82,9 milionů EUR neboli 10 bazických bodů). Čistá alokace na rezervy na úvěry a zálohy a na závazky a poskytnuté záruky byla zaúčtována v Rumunsku, na Slovensku a v Srbsku. Pozitivní příspěvek byl zaznamenán v souvislosti s příjmy souvisejícími s vymáháním již odepsaných úvěrů ve všech segmentech a také s uvolněním prostředků, zejména v Chorvatsku, České republice, Maďarsku a Rakousku. Přezkoumání obecné tvorby rezerv v souvislosti s vývojem Covid-19 a geopolitickou a ekonomickou situací ve druhém čtvrtletí vedlo k čistému uvolnění 132 mil. EUR. Celkově činily obecné rezervy související s krizí ke konci června přibližně 500 mil. EUR. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se zlepšil na 2,2 % (2,5 %), což je nejlepší výsledek od IPO. Podíl krytí rizikových úvěrů (bez zajištění) se zvýšil na 91,8 % (91,4 %).

Čistý výsledek vzrostl v prvním pololetí na 1,14 miliard eur

Ostatní provozní výsledek dosáhl výše -199,2 milionů EUR (-172,4 milionů EUR). Rostly výdaje na každoroční příspěvky do rezolučních fondů za celý rok 2022, které jsou součástí této položky – nejvýrazněji v Rakousku a v České republice – na 139,0 milionu EUR (108,2 milionů EUR). Bankovní daně, které se v současné době platí na dvou klíčových trzích, vzrostly na 110,9 milionů EUR (52,2 milionů EUR). Z toho v Maďarsku bylo naúčtováno 94,6 milionů EUR, včetně běžné bankovní daně za celý finanční rok ve výši 17,7 milionu EUR (14,9 milionu EUR), daně z transakcí za první pololetí ve výši 27,0 milionů EUR (23,3 milionu EUR) a nově zavedené daně z náhodných zisků ve výši 49,9 milionů eur za celý rok 2022, vypočtené na základě čistých výnosů z předešlého roku. V Rakousku činila bankovní daň 16,3 milionu EUR (13,9 milionů EUR). Pozitivní vliv mělo uvolnění rezerv na potenciální právní rizika související s rumunskou legislativou na ochranu spotřebitele ve výši 41,8 milionů eur, který se rovněž odrazil v ostatním provozním výsledku.

Daň z příjmu činila 315,2 milionů EUR (287, 3 milionů EUR). Platby minoritním akcionářům se snížily na 207,0 milionů EUR (229,8 milionů EUR) v důsledku nižších příspěvků spořitelen k výnosům. Díky dobrému provoznímu výsledku a čistému uvolnění provizí vzrostl čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti na 1 137,0 milionů EUR (918,0 milionů EUR).

Solidní růst objemu úvěrů, CET1 ve výši 14,2 %

Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 21,7 miliardy EUR (21,3 miliardy EUR). Po regulatorních odpočtech a filtracích v souladu s nařízením o CRR vzrostl kmenový kapitál tier 1 (CET1, konečný) na 19,6 miliardy EUR (18,8 miliardy EUR), zatímco celkové vlastní prostředky (konečné) vzrostly na 25,6 miliardy EUR (24,8 miliardy EUR). Výše uvedené údaje zahrnují prozatímní zisk za první dvě čtvrtletí. Celkové riziko ( rizikově vážená aktiva, zahrnující úvěrové, tržní a operační riziko, CRR, konečné) vzrostlo na 138,2 miliardy EUR (129,6 miliardy EUR). Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1, konečný) činil 14,2 % (14,25 %), ukazatel celkového kapitálu 18,5 % (19,1 %).

Aktiva celkem stoupla na 327,1 miliardy EUR (+6,4 %; 307,4 miliardy EUR). Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 42,8 miliardy EUR (45,5 miliard EUR) a úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly – zejména v České republice – na 28,7 miliard EUR (21,0 miliard EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty se zvýšily na 191,5 miliardy EUR (+6,3 %; 180,3 miliardy EUR), nejvýrazněji v Rakousku a v České republice. Na pasivní straně vzrostly vklady bank, a to na 36,7 miliard EUR (31,9 miliard EUR). Vklady klientů rostly na všech klíčových trzích – nejvýrazněji v Rakousku a České republice – na 225,5 miliard (+7,1 %, 210,5 miliard EUR). Poměr úvěrů ke vkladům se podstatně snížil na 84,9 % (85,6 %) .

Výhled: čistý nárůst zákaznických úvěrů v řádu vyšších jednotek

Všechna výhledová prohlášení v tomto výhledu vycházejí z předpokladu, že skupina Erste Group bude na všech svých hlavních trzích schopna nejméně v roce 2022 dovézt z Ruska dostatečné množství plynu.

Na klíčových trzích Erste Group se v roce 2022 očekává růst reálného HDP v výši zhruba 2 % až 5 %. Významným problémem v průběhu celého roku bude rovněž meziroční inflace, kterou dále podněcuje geopolitický konflikt kolem Ukrajiny. Nicméně se očekává, že míra nezaměstnanosti bude nízká (zhruba 3 % až 7 %). Saldo běžného trhu se ve většině zemí pokles zhorší vzhledem k vyšším cenám dovážené energie. Fiskální situace bude i nadále napjatá v důsledku nejrůznějších problémů fiskální politiky. Úroveň veřejného dluhu však bude značně pod průměrem EU.

Za této situace očekává Erste Group pro rok 2022 růst čistých úvěrů v řádu vyšších jednotek. Rizikové náklady by v letošním roce neměly překročit 20 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů. Za těchto předpokladů v roce 2022 Erste Group opět usiluje o dosažení dvouciferné návratnosti hmotného kapitálu (ROTE). Ukazatel CET1 skupiny Erste Group by měl zůstat nad 14 %. Skupina Erste Group plánuje vyplatit za finanční rok 2022 dividendu ve výši 1,90 EUR na akcii.K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688