MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Podílové fondy  |  01.12.2021 16:00:00

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů

Vláda České republiky dne 12. listopadu 2021 projednala a schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. listopadu 2021 bylo nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti je stanoveno ke dni 1. ledna 2022.

Novela nařízení vlády snižuje likviditní rezervu u fondu nemovitostí z 20 % na 10 %, což odpovídá právním řádům západní Evropy. Dále se pro speciální fondy investující do fondů kvalifikovaných investorů doplnilo pravidlo pro přijímání úvěrů pro fondy kvalifikovaných investorů, do nichž speciální fond investuje. Rovněž byl například zrušen limit na nemovitosti oceněné porovnávacím způsobem nebo byla zrušena povinnost, aby účetní závěrka nemovitostní společnosti, do které investuje fond nemovitostí, byla schvalována auditorem.

Dokumenty ke stažení


Ročník 2021 

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA 

Částka 193 Rozeslána dne 30. listopadu 2021 Cena 84,– 

O B S A H : 

432. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 

433. Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Sbírka zákonů č. 432 / 2021Strana 5794 Částka 193

432 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 12. listopadu 2021

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 

Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních spo lečnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb.: 

Čl. I 

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospo dařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., na řízení vlády č. 133/2017 Sb. a nařízení vlády č. 97/ /2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 17 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a c), § 17 odst. 5, § 20 odst. 1, 3 a 4, § 21 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1 písm. a) a b), § 23, § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 25 odst. 1 a 2, § 26 odst. 1 písm. b), § 31 odst. 2 větě poslední, § 31 odst. 3 písm. b) a d), § 44 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1 a 2, § 63 odst. 1, 2, 3 a 5, § 65 odst. 1 písm. a) a b), § 67 písm. a) a b), § 70 odst. 1, § 71 odst. 3, § 73 odst. 2 větě první, § 76 odst. 1 písm. a) a c) a v § 76 odst. 2 písm. a) se slova „hodnoty majetku“ nahrazují slovy „čisté hodnoty aktiv“. 

2. V § 20 odst. 4 se slova „ , ve sdělení klíčo vých informací týkajícím se tohoto standardního fondu“ zrušují. 

3. V § 21 odst. 3 a v § 64 se slova „hodnoty fondového kapitálu“ nahrazují slovy „čisté hodnoty aktiv“. 

4. V § 26 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav ce 2 a 3. 

5. V § 26 odst. 2 se slova „Odstavci 1 až 3“ nahrazují slovy „Odstavcem 1“. 

6. V § 26 se odstavec 3 zrušuje. 

7. V § 32 odst. 2 se slova „nebo v § 84 odst. 1 písm. b)“ zrušují. 

8. V § 47 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) může-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond podle svého statutu nebo srovnatelného doku 

mentu poskytovat úvěry a zápůjčky pouze za podmínek uvedených v § 74 odst. 1 a 2,“. 

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme na c) a d). 

9. V § 57 odst. 1 písm. c) se za slovo „nemovi tostí“ vkládají slova „ , a to“. 

10. V § 57 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 

Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písme na e) až k). 

11. V § 57 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ani tím není dotčena možnost nemo vitostní společnosti hradit náklady spojené se sprá vou jejího majetku“. 

12. V § 57 odst. 1 písm. i) bodě 2 se slova „ově řenou auditorem“ zrušují. 

13. V § 57 odst. 2 písm. a) se slova „ověřená auditorem“ zrušují. 

14. V § 57 odst. 2 písm. b) se slovo „aktuální“ zrušuje a slova „ověřený auditorem“ se nahrazují slovy „podle stavu ke dni vyhotovení účetní zá věrky“. 

15. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „g)“ nahrazuje textem „f)“. 

16. V § 58 odst. 1 písm. a) se slova „f) a h) až l)“ nahrazují slovy „e) a g) až k)“. 

17. V § 58 odst. 5 se slova „f) a l)“ nahrazují slovy „a k)“. 

18. V § 58 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Podmínky uvedené v § 57 odst. 2 nemusí být splněny v případě, kdy je fond nemovitostí jedi ným zakladatelem nemovitostní společnosti při plnění vkladové povinnosti peněžitým vkladem před zápisem této nemovitostní společnosti do obchod ního rejstříku; to platí i v případě, kdy je jediným zakladatelem obhospodařovatel fondu nemovitostí bez právní osobnosti jednající na účet tohoto fondu nemovitostí.“. 

19. V § 63 odst. 2 se slova „hodnoty svého ma jetku“ nahrazují slovy „čisté hodnoty svých aktiv“. 

Částka 193 Sbírka zákonů č. 432 / 2021 Strana 5795

20. V nadpisu § 64 se slova „fondovému kapi tálu“ nahrazují slovy „čisté hodnotě aktiv“. 

21. V § 65 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „těchto derivátů“ vkládají slova „ , a riziko protistrany plynoucí z technik obhospodařování speciálního fondu“. 

22. V § 68 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstav ce 2 až 5. 

23. V § 68 odstavce 2 a 3 znějí: 

„(2) Hodnota nemovitosti může po jejím na bytí do jmění fondu nemovitostí překračovat limit stanovený v odstavci 1 o více než 10 % nejdéle po dobu 3 let ode dne, kdy k tomuto překročení poprvé došlo. 

(3) Fond nemovitostí nemusí po dobu uvede nou ve statutu, nejdéle však po dobu 3 let ode dne svého vzniku, dodržet investiční limity, s výjimkou limitu stanoveného v odstavci 1, který po tuto dobu může být zvýšen až na 60 %.“. 

24. V § 70 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , který není fondem nemovitostí“. 

25. V § 70 odst. 4 se text „20 %“ nahrazuje textem „10 %“. 

26. V § 71 odstavec 2 zní: 

„(2) Na účet speciálního fondu lze přijmout úvěr nebo zápůjčku se splatností delší než 6 měsíců jen za účelem investování tohoto fondu.“. 

27. V § 72 odst. 1, 2 a 3, § 73 odst. 1 a v § 74 odst. 4 se slova „hodnoty jeho majetku“ nahrazují slovy „čisté hodnoty jeho aktiv“. 

28. § 98 včetně nadpisu zní: 

„§ 98 

Majetek investičního fondu a majetek a dluhy z investiční činnosti 

(1) Majetkem investičního fondu se pro účely tohoto nařízení rozumí ve vztahu 

a) k podílovému fondu aktiva v tomto podílovém fondu, 

b) ke svěřenskému fondu aktiva v tomto svěřen ském fondu, 

c) k investičnímu fondu s právní osobností aktiva tohoto investičního fondu s právní osobností a 

d) k podfondu aktiva v tomto podfondu. 

(2) Odděluje-li investiční fond s právní osob ností účetně a majetkově majetek a dluhy ze své in vestiční činnosti od svého ostatního jmění, zohled ňují se pro účely tohoto nařízení pouze majetek a dluhy z investiční činnosti.“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Pro investice speciálního fondu provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije § 47 odst. 3 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to hoto nařízení. 

2. Uvádí-li statut fondu kolektivního investo vání vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto na řízení pojem „majetek“, rozumí se jím majetek podle § 98 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účin ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení tohoto statutu, která se týkají limitů podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a podle § 47 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, kdy se pojmem „majetek“ rozumí „maje tek“ podle § 98 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto na řízení. 

Čl. III 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

Předseda vlády: 

Ing. Babiš v. r

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:

10.01.2022  Burzovní kalendář 2/52 - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (Imperial Finance)
03.01.2022  Burzovní kalendář 1/52 - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (Imperial Finance)
20.12.2021  Burzovní kalendář 51/52 - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (Imperial Finance)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.