mzcr.cz (MZ ČR)
Z domova  |  29.11.2021 16:59:01

Epidemiologicky významné kontakty v rámci jedné domácnosti budou nově indikovány k PCR testu

Hlavní hygienička ČR dnes v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci vydala aktualizaci metodického pokynu k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19. V případě nakažené osoby v rámci jedné domácnosti budou na PCR test muset také ostatní členové domácnosti, a to i pokud jsou očkovaní a nemají příznaky onemocnění.


Žádanku na PCR test vystaví Krajská hygienická stanice na základě epidemiologického šetření a je ho nutné podstoupit 5. – 7. den po kontaktu s nakaženým. Test je hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

„Neznamená to, že osoby sdílející stejnou domácnost s nakaženým musí automaticky do karantény, ale do doby výsledku PCR testu by měly nosit respirátor a sledovat svůj zdravotní stav,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hlavní hygienička ČR rozeslala metodický pokyn Krajským hygienickým stanicím s okamžitou platností. Celé znění metodického pokynu naleznete v příloze.

 

Přílohy

 

 

Dle rozdělovníku  

Praha 26. listopadu 2021 

Č. j.: 37994/2021-2/OVZ 

Metodický pokyn pro krajské hygienické  stanice a Hygienickou stanici hlavního  města Prahy k nařizování karantény a  izolace v souvislosti s onemocněním  covid-19 

Aktualizace k 29.11.2021

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 


Základní vymezení pojmů 

Potvrzený případ onemocnění covid-19 

Pro potřeby epidemiologického šetření je dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR (dále  jen „MZ“) za potvrzený případ onemocnění covid-19 považována: 

• osoba, která podstoupila RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním  výsledkem

• osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, která podstoupila rychlý  antigenní test (dále jen „RAT test“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s pozitivním  výsledkem provedený zdravotnickým pracovníkem. Osobě s pozitivním výsledkem RAT  testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření,  nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je jí nařízena izolace a  je s touto osobou zahájeno epidemiologické šetření. 

Definice případu onemocnění covid-19 dle Evropského centra pro prevenci a kontrolu  nemocí (dále jen „ECDC“) ze dne 3. prosince 2020 je dostupná na https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition 

Epidemiologicky významný kontakt  

Epidemiologicky významným kontaktem je osoba, která byla v úzkém kontaktu s potvrzeným  případem onemocnění covid-19, a to kdykoliv v době jeho infekčnosti, tedy 2 dny před: 

• objevením se prvních příznaků onemocnění covid-19 u potvrzeného případu  onemocnění covid-19

• odběrem vzorku prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu  s pozitivním výsledkem v případě asymptomatického (bezpříznakového) průběhu  onemocnění covid-19 u potvrzeného případu.


Epidemiologicky významnými kontakty jsou osoby, které: 

• s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost; • měly jakýkoli přímý fyzický kontakt (polibek, objetí apod.) s potvrzeným případem  onemocnění covid-19 bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor min.  FFP2 bez výdechového ventilku); 

• pracují jako zdravotnický pracovník nebo jiná osoba pečující o potvrzený případ  onemocnění covid-19 nebo laboratorní pracovník manipulující s biologickým  materiálem potvrzeného případu onemocnění covid-19 bez použití doporučených  osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) nebo s případným narušením OOP. 

• měly nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety potvrzeného případu  onemocnění covid-19 (při kašli, sdílení sklenice, příboru, cigarety apod.); 

• ve vnitřním/venkovním prostoru měly kontakt tváří v tvář s potvrzeným případem  onemocnění covid-19 (rozhovor, kouření cigaret apod.) ve vzdálenosti menší než 1,5  m (větší vzdálenost se za rizikovou nepočítá), kdy tento kontakt trval déle než 5 minut  nebo v případě vícečetných opakovaných kontaktů po kratší časový úsek (nejedná se  o letmý kontakt), bez použití adekvátních osobních ochranných prostředků (respirátor  min. FFP2 bez výdechového ventilku);  

• sdílejí společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, třída ve škole) s potvrzeným  případem po dobu minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru bez  použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez  výdechového ventilku)  

• sedí dvě sedadla od potvrzeného případu (v jakémkoliv směru), doprovod nebo  osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde  index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje  rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v  celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) * 

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem  na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního  ochranného prostředku dýchacích cest

*obdobně možno aplikovat i v jiném dálkovém dopravním prostředku 


Článek I 

Nařízení izolace 

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření  onemocnění covid-19 nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních  předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) v minimální délce trvání 14 dnů:  

a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem rychlého  antigenního tesu (dále jen „RAT testu“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  provedeným poskytovatelem zdravotních služeb. Osobě s pozitivním výsledkem RAT  testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření,  nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je udělena izolace,  kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření  přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo (dále jen „první pozitivní test“). 

Článek II 

Ukončení izolace 

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy ukončí izolaci:  

a) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 14  dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu,  b) u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu  výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 3 dnů,  kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze  přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být  kratší než 14 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez  provedení RT-PCR testu.


Článek III 

Nařízení karantény 

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření  onemocnění covid-19 

a) nařídí osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba  v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid 19, karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a), zákona č. 258/2000 Sb. (dále  jen „karanténa“) v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu  s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve  společné domácnosti v minimální délce trvání 7 dnů od data odběru prvního  pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19, kdy „dnem nula“  nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění  covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti den odběru prvního  pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19;  

b) vystaví osobě, které nařídí karanténu dle čl. III písm. a), žádanku na provedení RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s epidemiologickou indikací, přičemž i. osoba nevykazující příznaky onemocnění covid-19, které byla nařízena  karanténa, podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdříve  5. den od zahájení karantény dle čl. III písm. a); 

ii. osoba, které byla nařízena karanténa a která vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19, podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV 2 v nejbližším možném termínu. V případě negativního výsledku testu je  osoba poučena, že má kontaktovat svého praktického lékaře za účelem  stanovení diagnózy a dalšího postupu;  

c) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 7 dnech ode dne  zahájení karantény dle čl. III písm. a) pouze v případě, že tato osoba disponuje  negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s datem  odběru provedeným nejdříve 5. den od zahájení karantény dle čl. III písm. a); 

d) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu 14. den od jejího zahájení dle čl. III  písm. a) v případě, že tato osoba nepodstoupila po dobu trvání karantény RT-PCR  test na přítomnost viru SARS-CoV-2; 

e) osobě s nařízenou karanténou nařídí izolaci podle čl. I. v případě pozitivního výsledku  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného podle čl. III písm. b);

Článek IV 

Testování osob s dokončeným očkováním, které s potvrzeným případem  onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost  

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření  onemocnění covid-19

a) nařídí osobě, která má ukončené očkování proti onemocnění covid-19 (bez ohledu na  podání posilující dávky), která s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí  společnou domácnost a nemá příznaky onemocnění covid-19, lékařský dohled ve  smyslu § 2 odst. 7 písm. b) zákona, č. 258/2000 Sb.; spočívající v nařízení  absolvovat RT-PCR test, sledovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor, a to do doby 

obdržení výsledku RT-PCR testu 

b) vystaví osobě, které nařídí lékařský dohled dle čl. IV písm. a), žádanku na provedení  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s epidemiologickou indikací, přičemž osoba nevykazující příznaky onemocnění covid-19, které byla nařízen lékařský  dohled dle čl. IV písm. a), podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2  v rozmezí 5.-7. dne od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu  onemocnění covid-19 s nimž sdílí společnou domácnost; osoba, vykazující příznaky  onemocnění covid-19 podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v co  nejkratším termínu. 

c) osobě s nařízeným lékařským dohledem dle čl. IV písm. a), ukončí lékařský dohled  nejdříve po 7 dnech od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného  případu onemocnění covid-19 pouze v případě, že tato osoba disponuje negativním  výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s datem odběru  provedeným v rozmezí 5. až 7. dne od data odběru prvního pozitivního vzorku u  potvrzeného případu, s nimž sdílí společnou domácnost; 

d) osobě s nařízením lékařským dohledem nařídí izolaci podle čl. I v případě pozitivního  výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného podle čl. IV  písm. b) 


Článek V 

Výjimka z karantény 

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nenařizuje s výjimkou  čl. IV karanténu

a) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má ukončené  očkování proti onemocnění covid-19 (bez ohledu na podání posilující dávky), a doloží  tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování a zároveň splní  podmínku, že:  

i. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu  podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně  14 dní, nebo 

ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu  podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  

V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního  kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí  absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního  výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. 

Skutečnost, že osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 lze doložit národním  certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování  vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za  podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za  národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané  alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je  zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované  osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která  potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z  písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 

b) osobě, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní  doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.  

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.  

náměstkyně pro ochranu a podporu  

veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR 

Rozdělovník  

∙ Všem krajským hygienickým stanicím (včetně HS HMP) 

∙ Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP 

∙ Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR 

∙ Sdružení praktických lékařů České republiky

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2  

tel./fax.: +420 224 971 111, email: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.