ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  01.11.2021 13:33:58

Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2020/2021

Mateřské školykraji měly ve školním roce 2020/2021 nejnižší počet dětí za posledních deset let. Zastoupení mužů mezi pedagogy mateřských škol se v kraji zvyšuje, většinu však nadále tvoří ženy. Základní školykraji navštěvovalo nejvíce žáků za posledních patnáct let. Průměrné finanční ohodnocení pedagogů na základních školáchkraji bylo ve školním roce 2020/2021 nepatrně vyšší než na středních školách. Téměř padesátiprocentní úbytek počtu studentů v kraji měly v posledních deseti letech vyšší odborné školy. Počet studentů Univerzity Pardubice se během tohoto období snížil o třetinu.

Ve školním roce 2020/2021 evidovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ČR celkem 5 317 mateřských škol, z toho 6,0 %, tj. 317 vykazovalo činnost na území Pardubického kraje. Zatímco počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání se v kraji meziročně snížil (o 2 mateřské školy), počet tříd vzrostl o 8 na rovných 800. Mateřské školy na území kraje navštěvovalo celkem 17 897 dětí, což bylo nejméně za posledních deset let. Ve srovnání s předchozím rokem se počet dětí v mateřských školáchkraji snížil o 2,7 %, tedy o něco více než v celé České republice, kde došlo k poklesu pouze o 2,0 %. Je ovšem nutné upozornit, že k velkému meziročnímu poklesu došlo ve věkové kategorii dětí mladších tří let, jejichž počet se v mateřských školáchkraji meziročně snížil o 21,0 % a v celé České republice pak o 19,6 %. Průměrný počet dětí na třídu v mateřských školách se v kraji od školního roku 2013/2014 snižuje, mezi školními roky 2012/2013 až 2020/2021 poklesl z 24,4 na 22,4.

Soukromé mateřské školy se v kraji ve školním roce 2020/2021 podílely na celkovém počtu mateřských škol pouze 2,2 %, což byla nejnižší hodnota mezi kraji. Naopak nejvyšší hodnota byla zaznamenána v Praze, kde byl zřizovatelem mateřské školy soukromník téměř ve čtvrtině případů. V Pardubickém kraji provozoval ve školním roce 2020/2021 privátní sektor 7 mateřských škol, které navštěvovalo 147 dětí v celkem osmi třídách (pro srovnání ve školním roce 2011/2012 to byly pouze dvě školy s 60 dětmi ve třech třídách). Na jednu třídu v soukromé mateřské školekraji připadalo ve školním roce 2020/2021 průměrně 18,4 dětí.

Mateřské školyPardubickém kraji v letech 2015 až 2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve školním roce 2020/2021 dorazilo poprvé k zápisu do 1. ročníku základních školPardubickém kraji 5 577 dětí, z toho 18,6 %, tj. 1 036 dětí požádalo o odklad povinné školní docházky. Poslední čtyři školní roky je pak evidován vyšší počet dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky. Mezi dětmi, které žádají o odklad, mají dlouhodobě převahu chlapci (65,3 % ve školním roce 2020/2021).

Děti poprvé u zápisu na základních školáchPardubickém kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Základní vzdělávání v Pardubickém kraji zajišťovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 250 škol. Jejich počet byl v posledních deseti letech téměř konstantní, pohyboval se mezi 250 až 252 v jednom školním roce. V základních školáchkraji bylo ve školním roce 2020/2021 otevřeno celkem 2 446 tříd, z toho 59,6 % (tj. 1 459) fungovalo v rámci prvního stupně. Do druhého stupně patřilo 987 tříd, což bylo nejvíce za posledních 14 let. Zařízení poskytující základní vzdělávání v kraji navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 47 454 žáků, z toho 57,2 % (tj. 27 165) na prvním stupni. Stejně jako v případě tříd byl i počet žáků na druhém stupni nejvyšší za posledních 14 let, druhý stupeň základních školkraji navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 20 289 žáků. Na prvním stupni základních školkraji připadalo na třídu průměrně 18,6 žáků, na druhém stupni základních škol 20,6 žáků.

Základní školyPardubickém kraji v letech 2015 až 2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Soukromé základní školy se v kraji ve školním roce 2020/2021 podílely na celkovém počtu základních škol 4,0 %, což byla čtvrtá nejnižší hodnota mezi kraji. V celkem deseti privátních školáchkraji bylo ve školním roce 2020/2021 otevřeno 79 tříd, které navštěvovalo 638 žáků (414 patřilo mezi žáky prvního stupně, 224 mezi žáky druhého stupně). Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 došlo ke skokovému růstu počtu otevřených škol (o 7), tříd (o 53) i počtu žáků v nich (o 473). Na jednu třídu v soukromé ZŠ v kraji připadalo ve školním roce 2020/2021 průměrně 8,1 žáků.

Střední školyPardubickém kraji v letech 2015 až 2020 (bez konzervatoře)
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středoškolské vzdělávání v Pardubickém kraji zajišťovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 74 škol. Také jejich počet byl v posledních deseti letech téměř konstantní, pohyboval se mezi 73 až 75 v jednom školním roce. V rámci školního roku 2020/2021 bylo na středních školáchkraji otevřeno 1 033 tříd, které navštěvovalo 22 533 žáků. Ve srovnání s předchozími lety se sice počet tříd i žáků zvyšuje, nicméně je třeba upozornit, že se jejich počty pouze postupně vrací na dřívější úroveň. Z dlouhodobějšího pohledu můžeme totiž zaznamenat nejnižší počty tříd i žáků mezi školními roky 2014/2015 až 2017/2018. Průměrný počet 21,8 žáka na třídu byl na středních školáchkraji ve školním roce 2020/2021 vyšší než na základních školách, kde činil 19,4 žáka na třídu.

Konzervatoře a vyšší odborné školyPardubickém kraji v letech 2015 až 2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pardubickém kraji dlouhodobě působí jedna konzervatoř, kterou ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 242 žáků. Jejich počet se v posledních deseti letech pohyboval mezi 224 ve školním roce 2012/2013 až 243 ve školním roce 2016/2017 a 2019/2020. Podíl studentů denního studia se na konzervatoři v kraji v posledních deseti letech pohybuje mezi 66,0 % až 69,3 %.

Počet vyšších odborných škol se od školního roku 2010/2011 celorepublikově snižuje. Tato skutečnost však dlouho neplatila pro Pardubický kraj, kde se držel počet vyšších odborných škol dlouhodobě okolo deseti, a to až do školního roku 2018/2019. Mezi školními roky 2018/20192020/2021 se již počet vyšších odborných školkraji snížil, a to konkrétně z devíti na šest. Také studentů těchto škol v průběhu posledních deseti let ubylo, celorepublikově o 37,1 % z 29 335 studentů ve školním roce 2011/2012 na 18 458 studentů ve školním roce 2020/2021, v kraji jejich počet během stejného období klesl o 48,7 % z 1 545 studentů na 792. Rovněž podíl studentů denního studia se na vyšších odborných školáchkraji během posledních deseti let snížil, a to ze 73,5 % ve školním roce 2011/2012 na 63,4 % ve školním roce 2020/2021.

Průměrné měsíční platy/mzdy učitelů na vybraných stupních školPardubickém kraji
Pramen: Český statistický úřad, Informační systém o průměrném výdělku

Ve školním roce 2020/2021 bylo v Pardubickém kraji zaměstnáno celkem 1 644 pedagogů v mateřských školách (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 98,8 % tvořily ženy. Na jednu stranu měli muži mezi všemi pedagogy v mateřských školách velmi nízké zastoupení, na druhou stranu jejich zastoupení v průběhu posledních deseti let vzrostlo (z 0,5 % na 1,2 %). Průměrné finanční ohodnocení pedagogů v mateřských školách (plat/mzda) je ve srovnání s ohodnocením jejich kolegů na základních a středních školách dlouhodobě nižší.

Na základních školáchkraji vyučovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 3 426 pedagogů (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 85,5 % tvořily ženy. Pod první stupeň základních školkraji patřilo 1 682 pedagogů a pod druhý stupeň základních škol 1 743 pedagogů. Na prvním stupni základních školkraji měly ženy výraznější převahu než na druhém stupni základních škol (zastoupení z 94,3 %, respektive ze 77,0 %). Průměrné finanční ohodnocení pedagogů na základních školáchkraji (plat/mzda) bylo ve školním roce 2020/2021 o necelých 300 vyšší než průměrné finanční ohodnocení pedagogů na středních školách. To ovšem neplatilo v celorepublikovém pohledu, v rámci kterého měli o téměř 700 vyšší průměrné finanční ohodnocení pedagogové na středních školách.

Na středních školáchkraji (včetně konzervatoře) vyučovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 2 194 pedagogů (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho bylo 58,1 % žen. Na celkovém počtu 62 pedagogů konzervatoře se ženy podílely 44,6 %. Na vyšších odborných školáchkraji bylo ve výše zmíněném roce zaměstnáno 33 pedagogů, z toho 69,6 % žen.

Učitelé podle pohlaví a druhu školyPardubickém kraji ve školním roce 2020/2021
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V akademickém roce 2020/2021 poskytovalo vysokoškolské vzdělání v České republice celkem 59 vysokých škol, přičemž 26 škol můžeme zařadit mezi veřejné, 2 školy mezi státní a 31 škol mezi soukromé. V Pardubickém kraji neměla sídlo žádná státní ani soukromá vysoká škola. Jedinou veřejnou vysokou školoukraji je Univerzita Pardubice, na které studovalo v akademickém roce 2020/2021 celkem 6 989 studentů (stav k 31. 12. 2020), což bylo o 3,7 % více než v akademickém roce 2019/2020. Ve srovnání s akademickým rokem 2011/2012, ve kterém měla Univerzita Pardubice nejvíce studentů, to bylo ovšem o 35,0 % méně. Mezi studenty se státním občanstvím České republiky na Univerzitě Pardubice můžeme v akademickém roce 2020/2021 zařadit 6 530 osob. Do kategorie cizinců se pak zařadilo 459 osob, což bylo o 8,3 % více než v akademickém roce 2019/2020 a o 114,5 % více oproti akademickému roku 2011/2012. V prezenční formě studia bylo na Univerzitě Pardubice zapsáno 86,3 % ze všech cizinců studujících na této univerzitě a 79,1 % ze všech studentů se státním občanstvím České republiky (v akademickém roce 2020/2021).

Více než polovina ze všech studentů Univerzity Pardubice měla trvalé bydliště v regionu soudružnosti NUTS 2 Severovýchod (55,7 %). Téměř třetina studentů pardubické univerzity (32,1 %) pak patřila mezi osoby s bydlištěm přímo v Pardubickém kraji. Celkem mělo trvalé bydliště v kraji 2 244 studentů Univerzity Pardubice, přičemž téměř polovina z nich patřila trvalým bydlištěm do okresu Pardubice (45,5 %). S odstupem následoval okres Chrudim (s 25,2 %) a Ústí nad Orlicí (s 19,5 %). Nejnižší zastoupení měli studenti ze Svitavska (9,8 %). V zahraničí mělo trvalé bydliště 5,9 % studentů Univerzity Pardubice.

Studenti Univerzity Pardubice podle místa bydliště v akademickém roce 2020/2021
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zároveň je třeba upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje studenty veřejných a soukromých vysokých škol nejen podle místa studia, ale také podle místa trvalého bydliště. Podle prvního zmíněného hlediska bylo v akademickém roce 2020/2021 evidováno v Pardubickém kraji 6 549 studentů, kteří měli státní občanství ČR, z toho 56,9 % tvořily ženy (zde jsou započítáni nejen studenti Univerzity Pardubice, ale také několik studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s místem výuky v Pardubickém kraji). Podle druhého zmíněného hlediska bylo v kraji evidováno 12 171 studentů se státním občanstvím ČR, z toho 56,4 % zaujímaly ženy.

Vysokoškolští studenti se státním občanstvím ČR v Pardubickém kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poznámka:
Počty vysokých škol a jejich studentů jsou vykazovány vždy podle stavu k 31. 12., pro akademický rok 2020/2021 jsou tak v celém textu využívána data k 31. 12. 2020

 

Přílohy

 

1. 11. 2021


 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.