Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
Tiskové zprávy  |  25.02.2021 15:45:03

NN Group za rok 2020 vykázala provozní zisk 1,9 miliardy eur

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za 2H 2020:

Solidní finanční a obchodní výkon, cíl snižování nákladů splněn

 • Provozní výsledek se zvýšil na 963 milionů eur z 881 milionů eur ve druhé polovině roku 2019, zejména díky vyšší investiční marži a nižším administrativním nákladům v nizozemské životní pojišťovně; provozní výsledek za celý rok 2020 činil 1,889 miliardy eur, což je o 5,3 procenta více než v roce 2019.
 • Provozní tvorba kapitálu dosáhla 450 milionů eur oproti 653 milionům eur ve druhé polovině roku 2019, hlavně kvůli negativnímu dopadu nižších úrokových sazeb; za celý rok 2020 byl dosáhla provozní tvorba kapitálu 993 milionů eur oproti 1,349 miliardě eur v roce 2019.
 • Pandemie Covid-19 měla na provozní výsledek ve druhé polovině roku 2020 jen omezený negativní dopad ve výši přibližně 23 milionů eur, čímž se dopad na celý rok 2020 dostal na celkových 53 milionů eur.
 • Čistý výsledek hospodaření činil 1,317 miliardy eur oproti 844 milionům eur ve druhé polovině roku 2019; čistý výsledek za celý rok 2020 činil 1,904 miliardy eur oproti 1,962 miliardy eur v roce 2019.
 • Ve druhé polovině roku 2020 došlo k dalšímu snížení nákladů o 23 milionů eur; celkově NN Group snížila náklady o 404 milionů eur oproti srovnávací základně za celý rok 2016, čímž dosáhla stanoveného cíle pro snížení nákladů.
 • Hodnota nového obchodu (VNB) činila 144 milionů eur, což představuje nárůst o 17,9 % oproti druhé polovině roku 2019, hlavně díky zlepšení prodejů produktu COLI v japonské životní pojišťovně.

Myslíme na všechny; vysoká spokojenost zaměstnanců a vyšší objem aktiv spravovaných dle ESG

 • Zákaznická spokojenost zůstala i za pandemie víceméně stabilní, přičemž čtyři z našich podniků dosáhly v metrice NPS nadprůměrného skóre.
 • Spokojenost zaměstnanců se podstatně zvýšila, celkové skóre činilo 7,9 bodu oproti 7,4 bodu v roce 2019.
 • Objem spravovaných aktiva se zohledněným ESG se zvýšil na 74 % z 68 % v roce 2019.

Stabilní rozvaha; plníme závazek atraktivního výnosu pro akcionáře

 • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group dosáhl 210 % oproti 221 % k 30. červnu 2019; odráží to hlavně zahrnutí NN Bank do výpočtů kapitálového ukazatele Solvency II pro celou skupinu ke konci roku 2020 a odečtení navrhované konečné dividendy za rok 2020, částečně kompenzované provozní tvorbou kapitálu.
 • Hotovostní pozice holdingové společnosti klesla v druhé polovině roku 2020 na 1,17 miliardy eur, což odráží kapitálové toky k akcionářům a platby přijaté do holdingu od dceřiných společností skupiny.
 • Návrh konečné dividendy za rok 2020 je na úrovni 1,47 eura na kmenovou akcii neboli cca 456 milionů eur celkem, čímž se předběžná celková dividenda za rok 2020 zvyšuje na 2,23 eura na kmenovou akcii, o 7,9 % více proti roku 2019.
 • V souladu s dividendovou politikou byl ohlášen nový program zpětného odkupu vlastních akcií v objemu 250 milionů eur.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho:

„V roce 2020 jsme dosáhli solidního finančního a obchodního výkonu, přestože šlo o zjevně bezprecedentní rok poznamenaný pandemií Covidu‐19 a dalšími ekonomickými a politickými událostmi i dalším vývojem regulace. Všechny tyto vlivy dolehly na lidi i společnosti a dohromady přetvářejí celé trhy, průmyslová odvětví a firmy – od nás všech to vyžaduje přizpůsobivost a pružnost. Při tvorbě nové strategie v první polovině roku 2020 jsme všechny tyto změny co možná nejvíce zohlednili. Usilujeme totiž o vytváření dlouhodobé hodnoty, protože zaměření na blahobyt zákazníků a zaměstnanců je podle nás nakonec prospěšné pro všechny zúčastněné partnery.

Pro naše zaměstnance chceme vytvořit inkluzivní a inspirativní pracovní prostředí, které stimuluje rychlost, efektivitu a schopnost proměny. V loňském roce se naši lidé vynikali aktivním přístupem a pružností, když se trpělivě věnovali našim zákazníkům v náročném prostředí plném dynamických změn. To nakonec silně akcelerovalo naši celkovou transformaci na společnost orientovanou ještě více na zákazníka a řízenou s pomocí dat.

Díky úsilí našich kolegů, kteří většinou pracovali z domova, jsme mohli zákazníkům mimořádně vyjít vstříc. Byli jsme například s to odložit postiženým klientům platby pojistného či splátky hypotéky a dočasné pojistit doručovací služby pro podniky, které obvykle produkty nedoručují. Rovněž jsme podpořili komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, například darováním počítačů, které dětem umožnily vyučování z domova. Kromě podpory zákazníků při zvládání problémů dneška jim chceme také pomoci tím, že s naší podporou budou moci s jistotou hledět a plánovat do budoucna. Touto cestou mohou pojišťovny významně přispět k hospodářskému oživení, což je cíl, který rozhodně chceme podpořit.

Naše celková finanční výkonnost zůstala v roce 2020 solidní. Provozní výsledek za druhé pololetí vzrostl ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o více než 9 procent; díky zrychlenému přechodu k aktivům s vyššími výnosy v první polovina roku vykázala naše nizozemská životní pojišťovna dobré výsledky. Nizozemská neživotní pojišťovna vykázala horší výsledky v oblasti upisování v segmentech úrazového pojištění a pojištění invalidity, které byly částečně kompenzovány nižšími nároky na náhradu škody v majetkové a úrazovém pojištění a zahrnutím výsledků neživotní pojišťovny VIVAT. Celkový kombinovaný poměr se udržel na slušných 95,7 procentech. V celé firmě bylo dosaženo dalších úspor nákladů, což nám umožnilo dosáhnout cíle úspory nákladů ve výši 400 milionů eur.

Ve druhé polovině roku se naše společnost obchodně vedla nadále dobře – japonské životní pojišťovně a Insurance Europe vzrostly tržby, což vedlo k vyšší hodnotě nového obchodu, a to i přes omezením daná pandemií Covidu-19. Aktiva spravovaná v programu se stanovenou výší příspěvků vzrostla na 24,6 miliard eur, což odráží naši vedoucí pozici na holandském penzijním trhu. Celková spravovaná aktiva NN Investment Partners se zvýšila na 300 miliard eur, a to díky pozitivnímu výkonu trhu a silnému čistému přílivu investic třetích stran na úrovni 10,1 miliardy eur. NN Bank, pátý největší poskytovatel hypoték v Nizozemsku, poskytla nové hypotéky v celkové výši 3,8 miliardy eur.

Podle očekávání provozní tvorbu kapitálu v roce 2020 ovlivnily výjimečné podmínky na trhu a nízké úrokové sazby, stejně jako pozastavení bankovních dividend. Na druhou stranu nám zrychlený přechod k výnosnějším aktivům poskytl určitou kompenzaci v podobě vyšších investičních marží. Díky solidní solventnosti a tvorbě kapitálu můžeme akcionářům nabídnout atraktivní a rostoucí hotovostní výnosy. Vyhověli jsme regulátorovi, jenž nás nabádal k obezřetnosti, a omezili jsme dividendové toky z dceřiných společností do holdingu. Díky příznivému kapitálovému ukazateli Solvency II a tvorbě kapitálu přesto dokážeme splnit závazky dané naší dividendovou politikou.

Chceme přispět k prosperitě lidí i dobrému stavu naší planety, a tak jsme podpořili přechod k udržitelné ekonomice prostřednictvím stovek společností, do nichž jsme investovali, a skrze naše hlasování pro změnu na více než 2500 valných hromadách. Těmito činy naplňujeme naši ambici proměnit vlastní investiční portfolio tak, aby se v souladu s Pařížskou dohodou do roku 2050 dostalo na nulové čisté emise uhlíku. Společně s přibližně 40 dalšími finančními institucemi podepsala společnost NN Investment Partners závazek „Finance pro větší biodiverzitu“, který vyzývá světové vůdce k akci a v němž jsme se zavázali chránit a obnovovat biologickou rozmanitost prostřednictvím našich finančních aktivit a investic. Těší nás, že se našim ESG aktivitám dostalo uznání – opět jsme byli zahrnuti do indexů udržitelnosti společnosti Dow Jones (do světového i do evropského indexu) a v hodnocení nezávislé společnosti CDP (Carbon Disclosure Project) jsme si zlepšili rating na A-.

Vzato kolem a kolem jsme slibně rozjeli naši novou strategii a máme tak solidní základ pro plnění našich finančních i nefinančních cílů.“

Klíčové údaje NN Group

v mil. EUR

2H20

2H19

Změna

FR20

FR19

Změna

Provozní tvorba kapitálu

450

653

-31,1 %

993

1 349

-26,4 %

Hodnota nového obchodu

144

122

17,9 %

266

358

-25,7 %

Provozní výsledek

963

881

9,4 %

1 889

1 794

5,3 %

Čistý výsledek

1 317

844

56,0 %

1 904

1 962

-2,9 %

Ukazatel Solvency II

31. 12. 2020

210 %

30. 6. 2020

221 %

31. 12. 2019

224 %

     

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní tvorba kapitálu vzrostla na 135 milionů eur ze 121 milionů eur v druhé polovině roku 2019, hlavně kvůli vyššímu přispění nového obchodu.
 • Hodnota nového obchodu za druhou polovinu roku 2020 činila 99 milionů eur oproti 96 milionům eur ve srovnatelném období loňského roku, hlavně kvůli lepšímu mixu životního pojištění a vyšším prodejům penzí na Slovensku.
 • Provozní výsledek vzrostl na 152 milionů eur ze 143 milionů eur v druhé polovině roku 2019, a to hlavně díky vyšším provizím z penzí v Rumunsku.
 •  Za celý rok 2020 byla provozní tvorba kapitálu víceméně stabilní na 253 milionech eur.

NN Group
NN Group působí v 18 zemích, kde poskytuje služby 17 milionům klientů, o které pečuje 15 000 zaměstnanců. NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se celkově zaměřuje především na životní pojištění, důchodové spoření a investiční management, v některých zemích ale poskytuje i bankovní a další finanční služby.

NN Životní pojišťovna
NN Životní pojišťovna působí na českém trhu již od roku 1992, kdy pod názvem Nationale-Nederlanden začala jako první zahraniční pojišťovna nabízet životní pojištění. NN Životní pojišťovna je držitelem ocenění Superbrands 2016, 2018 a 2019, její produkty se pravidelně umisťují na předních místech v oborových soutěžích. Po stříbru mezi životními pojišťovnami ve výzkumu Hospodářských novin „Nejlepší pojišťovna 2018“ získala v roce 2019 nejvyšší titul „Nejlepší životní pojišťovna 2019“ a na stupních vítězů stanula i v roce 2020, kdy obsadila celkové třetí místo. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2018“ se flexibilní životní pojištění NN Smart umístilo na 2. místě v kategorii „Investiční životní pojištění“ a rizikové životní pojištění NN Život na 2. místě v kategorii „Rizikové životní pojištění“. 

NN Penzijní společnost
NN Penzijní společnost začala nabízet soukromé spoření na penzi v roce 1995 jako jedna z prvních společností v České republice. Za 20 let působení v ČR připsala klientům zhodnocení ve výšce 5 miliard korun. V roce 2013 klientům přinesla inovativní řešení správy soukromého spoření na penzi v podobě on-line portálu Moje NN, který postupně rozšířila i na správu životní pojištění. NN Penzijní společnost je držitelem ocenění Superbrands 2017. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2017“ se NN Penzijní společnost umístila na 3. místě v kategorii „Doplňkové penzijní spoření“. 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.