mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  12.02.2021 12:01:00

Vybrané informace o podmínkách vstupu do Slovinska - pravidla platná od 6. 2. 2021 a od 13. 2. 2021

Vybrané informace o podmínkách vstupu do Slovinska - pravidla platná od 6. 2. 2021 a od 13. 2. 2021

10.02.2021 / 17:15 | Aktualizováno: 12.02.2021 / 12:01

Podmínky vstupu do Slovinska se od 6. 2. 2021 změnily - snížil se počet výjimek pro vstup do země bez povinnosti předkládat negativní test nebo se podrobit karanténě. Nadále platá možnost předložit na hranicích kromě PCR testu rovněž antigenní test. Předkládaný PCR test nesmí být starší než 48 hodin, předkládaný antigenní test nesmí být starší než 24 hodin.

S účinností od 29. 9. 2020 byla ČR zařazena na červený seznam zemí. Občané a rezidenti v ČR musí pro vstup do Slovinska bez povinné karantény splnit podmínky některé z výjimek nebo předložit negativní test na COVID-19.

S účinností od 13. 2. 2021 byla ČR zároveň zařazena na seznam zemí EU / Schengenského prostoru s horší epidemiologickou situací, než ve Slovinsku. V důsledku se od 13. 2. 2021 mění pravidla pro vstup českých občanů, rezidentů a osob, které pobývaly v ČR, do Slovinska. Od 13. 2. 2021 je možné vstoupit do Slovinska přes Schengenskou hranici (z Rakouska, Maďarska nebo Itálie) na kterémkoli mezinárodním hraničním přechodu.

Zároveň byl s účinností od 15. 2. 2021 zrušen zákaz pohybu mezi jednotlivými slovinskými regiony a občinami.


Pravidla vstupu do Slovinska platná do 13. 2. 2021

Pravidla vstupu do Slovinska platná od 13. 2. 2021

Pravidla vstupu do Slovinska platná do 13. 2. 2021

Na české občany a rezidenty v ČR vstupující do Slovinska na základě níže uvedených výjimek platných od 6. 2. 2021 neplatí povinnost předkládat negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na COVID-19 a nemusí se podrobit následné karanténě:

 1. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy, které to prokáží certifikátem pracovníka mezinárodní dopravy či jiným relevantním dokumentem od svého zaměstnavatele;
 2. Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 8 hodin od vstupu;
 3. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 6 hodin, povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod.;
 4. Osoby s diplomatickým pasem;
 5. Představitel bezpečnostních orgánů (policie nebo soudního orgánu) cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu provedení operativního úkolu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení tohoto úkolu;
 6. Příslušník slovinské armády, policie nebo jiného státního orgánu, který se vrací z plnění úkolu nebo služební cesty v zahraničí;
 7. Osoba, kterou do Slovinska přivezla záchranná služba a jejímu doprovodnému zdravotnickému personálu;
 8. Nezletilá osoba, která dosud nedovršila 13 a překračuje hranic spolu s členy užší rodiny, kterým byl povolen vstup do Slovinska;
 9. Příslušníci bezpečnostních a záchranných sborů, zdravotnických služeb a hasičů a osoby, které jsou členy humanitárního transportu nebo poskytují služby zaměřené na odstraňování následků přírodních katastrof, pokud opustí zemi do 48 hodin od vstupu;
 10. Vlastníci nebo nájemníci půdy, kteří vlastní majetek v pohraniční oblasti nebo na obou stranách státní hranice a kteří překračují státní hranici za účelem provádění zemědělsko -lesnických prací a vrací se přes hranice bezprostředně po jejich provedení, nejpozději do 8 hodin.

Osoby, které přichází z ČR a spadají do některé z níže uvedených výjimek mohou vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní výsledek PCR testu, který není starší než 7 dní od odběru vzorků:

 1. Každodenní pracovním migrant, který je zaměstnán v jednom z členských států Evropské unie nebo jiné schengenské zemi, a vrátí se do 14 hodin od překročení hranice;
 2. Osoba, která překračuje hranice denně nebo příležitostně z důvodu zapojení do vzdělávání, odborné přípravy nebo vědeckého výzkumu ve Slovinské republice nebo v členském státě Evropské unie nebo v schengenském prostoru a prokáže to příslušnými dokumenty. Pokud je osoba nezletilá nebo nemůže cestovat sama z jiných důvodů, platí tato výjimka i pro její doprovod;
 3. Občan členského státu Evropské unie nebo schengenského prostoru pocházející z jiného členského státu Evropské unie nebo schengenského prostoru, kde poskytoval ochranu a pomoc osobám, které potřebují podporu, péči nebo péči o rodinné příslušníky, péči rodičům nebo kontakt s dítětem, udržovací práce v soukromém zařízení nebo na pozemku ve vlastnictví, pronajatém nebo užívaném, nebo který řešil bezprostřední ohrožení zdraví, života a majetku, vrátí-li se do 12 hodin od překročení hranice;
 4. Osoba, která je objednána k výkonu zdravotní služby nebo zákroku ve Slovinské republice a vrací se přes hranice bezprostředně po poskytnutí služby. Pokud je objednána nezletilá osoba, může její opatrovník vstoupit za stejných podmínek, pokud cestuje společně.

Občan ČR a rezident v ČR, který nespadá do některé z výše uvedených výjimek, může vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin (PCR), resp. 24 hodin (antigenní test). PCR test může být proveden kdekoli v zemi EU nebo Schengenského prostoru nebo v některé z certifikovaných laboratoří ve třetí zemi. Antigenní test musí být proveden na území EU nebo Schengenského prostoru. Podle slovinské vlády se lhůta 48, resp. 24 hodin počítá od odebrání vzorků. V případě, že na dokumentu s výsledky testu není uveden čas odebrání vzorků, počítá se lhůta od data vydání výsledku.

Potvrzení o karanténě vydává Národní ústav veřejného zdraví (NIJZ), obvodní lékař nebo slovinská policie přímo na slovinských hranicích. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska.

Předložení dokumentu laissez-passer společně s potvrzením či pozváním vydaným slovinskými úřady odpovídá v tomto případě předložení diplomatického pasu.

Osobě, která nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, bude nařízena na hranicích 10-denní karanténa. Pokud se nechá v průběhu karantény otestovat a následně předloží negativní test na COVID-19.

Pobývala-li osoba posledních alespoň 14 dní v zemi EU nebo Schengenského prostoru, která je zařazena na zeleném seznamu, může vstoupit do Slovinska bez omezení. Tuto skutečnost musí ovšem hodnověrně dokázat.

Upozornění!

Do 15. 2. 2021 může slovinská policie zvolit přísnější postup při hraniční kontrole a požadovat udání důvodu cesty, popř. posuzovat další okolnosti. Doporučujeme proto, aby čeští občané cestovali do Slovinska pouze v nezbytných případech a měli s sebou dokumenty, kterými jsou schopni prokázat, že při vstupu do Slovinska zároveň splňují opatření vyplývající ze zákazu cestování mezi občinami - viz ZDE.

VSTUP DO SLOVINSKA JE NADÁLE MOŽNÝ POUZE NA VYHRAZENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODECH:

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech. Rakousko oznámilo, že zesílí kontroly na hranicích se Slovinskem, cestovatelé mířící do Slovinska tak musí počítat s větším zdržením na hranicích.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ? St. Andrea
 • Fernetiči ? Fernetti
 • Škofije ? Rabuiese
 • Krvavi potok ? Pesse

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem:

Překročit slovinsko - chorvatskou hranici lze na některém z hraničních přechodů, jejichž seznam naleznete ZDE a ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska na jakémkoli hraničním přechodu i mimo kontrolní stanoviště, pokud přichází ze zemí EU nebo Schengenského prostoru.

Pokud občané a rezidenti Slovinska pobývali v zemích zařazených na červeném seznamu nebo v zemích mimo EU a Schengenský prostor, zařazených na oranžovém seznamu, musí pro vstup do Slovinska bez karantény splnit podmínky některé z výše uvedených výjimek nebo předložit negativní výsledek PCR/antigenního testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin. Od 16.1.2021 se platnost antigenního testu zkracuje na 24 hodin (od odběru).

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si

Pravidla pro vstup do Slovinská platná od 13. 2. 2021

Občan ČR a rezident v ČR nebo osoba, která v ČR pobývala, může vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin (PCR) od odběru vzorků, resp. 24 hodin (antigenní test) od odběru vzorků. PCR test může být proveden kdekoli v zemi EU nebo Schengenského prostoru nebo v některé z certifikovaných laboratoří ve třetí zemi. Antigenní test musí být proveden na území EU nebo Schengenského prostoru. Podle slovinské vlády se lhůta 48, resp. 24 hodin počítá od odebrání vzorků. V případě, že na dokumentu s výsledky testu není uveden čas odebrání vzorků, počítá se lhůta od data vydání výsledku.

Občan ČR a rezident v ČR nebo osoba, která v ČR pobývala, může vstoupit do Slovinska bez nutnosti prokázat se negativním výsledkem testu nebo podrobit se následné karanténě, pokud spadá do některé z následujícíc výjimek:

 1. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy, které to prokáží certifikátem pracovníka mezinárodní dopravy či jiným relevantním dokumentem od svého zaměstnavatele;
 2. Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 8 hodin od vstupu;
 3. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 6 hodin, povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod.;
 4. Osoby s diplomatickým pasem.

Do Slovinska smí vstoupit bez povinnosti podrobit se následné karanténě rovněž osoby, které:

 1. Prodělaly onemocnění COVID-19, což prokáží pozitivním výsledkem PCR nebo antigenního testu, který není novější než 21 dní a starší než 6 měsíců;
 2. Byly očkovány dvěma dávkami vakcín: Pfizer/BioNTech, Moderna nebo AstraZeneca. Od očkování muselo uběhnout nejméně 7 dní (Pfizer/BioNTech, Moderna), resp. 14 dní (AstraZeneca).

Pro vstup do země lze využít kterýkoli otevřený mezinárodní hraniční přechod, jejichž seznam naleznete ZDE

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688