ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  02.09.2019 00:00:00

Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019


 

Mateřské školy v Libereckém kraji navštěvovalo v minulém školním roce 15 078 dětí, z toho 11,9 % mladších tří let a naopak 7,0 % šestiletých a starších. Počet žáků základních škol v Libereckém kraji vzrůstá, za posledních deset let o 13,0 %. V uplynulém školním roce se zastavil pokles žáků středních škol, kterých meziročně studovalo o 0,8 % více. Nadále pokračoval pokles počtu studentů vyšších odborných škol.

V minulém školním roce 2018/2019 působilo v Libereckém kraji 235 mateřských škol, počet zařízení předškolní péče tak proti předchozímu roku o jedno zařízení poklesl. Uvedená zařízení v 673 třídách navštěvovalo 15 078 dětí, tj. o 86 dětí (0,6 %) více než ve školním roce 2017/2018. Ve struktuře dětí z 52,5 % převažovaly dívky a z 29,9 % pětileté děti. Dalších 26,6 % dětí bylo čtyřletých a necelá čtvrtina dětí byla ve věku 3 let. Školky také navštěvovalo 11,9 % dětí, kterým bylo méně než 3 roky. Meziročně jejich počet vzrostl o 5,0 %, nárůst za 5 let představoval 33,2 % a za 10 let pak 42,3 %. Naopak ve věku 6 a více let do předškolních zařízení docházelo 7,0 % dětí. V mezikrajském srovnání to byl nejvyšší podíl dětí v mateřských školách v tomto věku, na opačném konci pomyslného žebříčku bylo Hlavní město Praha s 4,4 % podílem. Podíl dětí ve věku do tří let byl nejvyšší v předškolních zařízeních Olomouckého kraje (16,0 %), naopak v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji byla tato hodnota pod 10 % (9,3 %, resp. 9,9 %).

Nejčastějším zřizovatelem mateřských škol jsou v Libereckém kraji obce (215 školek, tj. 91,5 % z celkového počtu), 15 zařízení bylo soukromých, 4 školky založil Liberecký kraj a 1 církevní organizace. V předškolních zařízeních Libereckého kraje v přepočtu na plně zaměstnané pracovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 1 259 učitelů (meziročně více o 2 osoby a 0,1 %), z toho pouze 3 muži. Na 1 třídu připadlo 22,4 dětí a na jednoho pedagoga 12,0 dětí. Zájem o předškolní vzdělávání v minulém školním roce reprezentovalo 6 206 podaných žádostí o přijetí do mateřské školy, z toho 1 151 žádostem (18,5 %) nebylo vyhověno. Do mateřské školy nakonec nenastoupilo 135 dětí, tj. 2,7 % z 5 055 schválených žádostí.

Počet základních škol byl ve školním roce 2018/2019 o 1 zařízení nižší než tomu bylo v roce předcházejícím a v kraji tak základní vzdělání zajišťovalo 201 zařízení. Základní školy ve 2 071 třídách navštěvovalo 41 124 žáků (meziročně více o 402 žáků a 1,0 %), z toho 60,4 % na 1. stupni. Od školního roku 2011/2012 počet žáků základních škol v našem kraji každoročně roste. Do 1. ročníku bylo nově přijato 4 517 žáků – 0,4 % z nich bylo mladších 6 let, 75,9 % bylo šestiletých a 23,8 % sedmiletých a starších. Zřizovatelem 183 základních škol byla obec, ve sledovaném školním roce je navštěvovalo 39 452 žáků. Liberecký kraj zřídil 8 škol (726 žáků), 5 soukromých základních škol v kraji navštěvovalo 507 žáků. Zřizovatelem 3 zařízení bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (99 žáků) a 2 školy založila církevní organizace (340 žáků). Vyučování na základních školách zajišťovalo v přepočtu na plně zaměstnané 2 836 pedagogů (z toho 430 mužů, tj. 15,2 %), tj. o 1,4 % více než v roce 2017/2018. Na 1 třídu připadlo v průměru 19,9 žáků a na 1 pedagoga 14,5 žáků.

Středoškolské vzdělání v uplynulém školním roce  v Libereckém kraji poskytovalo celkem 48 škol, tedy o 1 školu méně než v roce předchozím. Počet studentů meziročně vzrostl o 0,8 % (121 osob) na 15 583 studentů a zastavil se tak dlouhodobější každoroční pokles (-7,6 % ve srovnání s rokem 2013/2014, -27,8 % ve srovnání s rokem 2008/2009). Ve struktuře podle pohlaví mírně převažovali chlapci (50,1 %). Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet nově přijatých žáků do 1. ročníku (o 204 osob, tj. o 4,8 % na 4 485 osob). Většina z výše uvedeného celkového počtu studentů studovala v rámci denního studia (97,5 % všech studentů), zbývajících 388 osob se vzdělávalo v rámci ostatních forem studia. Mezi denními studenty převažovaly z hlediska věku osoby 16leté (3 408 studentů, tj. 22,4 %), následovali sedmnáctiletí (3 302 osob, 21,7 %) a osmnáctiletí studenti (3 088 osob, 20,3 %). Denně se také vzdělávalo 89 studentů ve věku 25 let a více (0,6 % studentů denní formy studia). Tato věková kategorie převažovala mezi studenty ostatních forem studia (63,4 %). Výuku na středních školách zajišťovalo 1 423 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané), z toho 70 z nich nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných výjimek.

Počet vyšších odborných škol se v Libereckém kraji posledních osm let nezměnil a tuto formu vzdělání tak ve školním roce 2018/2019 nabízelo 6 zařízení. Meziročně stejný byl také počet studijních skupin denního studia (19 skupin). Ve srovnání se školním rokem 2017/2018 však poklesl celkový počet studentů (o 10,2 % na 230 studentů) i počet studentů denní formy vzdělávání (o 10,5 % na 222 studentů). Pedagogickou činnost na vyšších odborných školách zajišťovalo 32 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané), z toho 20 žen.

Z pohledu ostatních školských zařízení v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019 působilo 20 základních uměleckých škol s 21 pobočkami, ve kterých svůj talent rozvíjelo 9 624 žáků (z toho 72,3 % dívek). Největší zájem žáci projevili o obory hudební (64,6 % všech žáků), jedna pětina navštěvovala obory výtvarné, více než jedna desetina obory taneční. Literárně–dramatickým oborům se věnovalo 4,9 % žáků. Rodiče mohli své děti umístit do 194 družin s 504 odděleními, ve kterých bylo zaměstnáno 553 vychovatelů (z toho 97,6 % žen) a 77 ostatních pedagogických pracovníků (85,7 % žen). Celkem bylo v družinách zapsáno 12 877 žáků, z 98,8 % je tvořili žáci 1. stupně ZŠ.

Více v publikaci Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Přílohy

  • Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Mateřské a základní školy v Libereckém kraji
  • Střední školy v Libereckém kraji
  • Vyšší odborné školy v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Žádosti o přijetí do mateřské školy celkem podle krajů ve školním roce 2018/2019
  • Podíl žádostí o přijetí do mateřské školy, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu podaných žádostí podle krajů ve školním roce 2018/2019
  • Věková struktura dětí v mateřských školách podle krajů ve školním roce 2018/2019
  • Podíl žen a mužů na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2018/2019
 

2. 9. 2019

Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019

Mateřské školy v Libereckém kraji navštěvovalo v minulém školním roce 15 078 dětí, z toho 11,9 % mladších tří let a naopak 7,0 % šestiletých a starších. Počet žáků základních škol v Libereckém kraji vzrůstá, za posledních deset let o 13,0 %. V uplynulém školním roce se zastavil pokles žáků středních škol, kterých meziročně studovalo o 0,8 % více. Nadále pokračoval pokles počtu studentů vyšších odborných škol.

V minulém školním roce 2018/2019 působilo v Libereckém kraji 235 mateřských škol, počet zařízení předškolní péče tak proti předchozímu roku o jedno zařízení poklesl. Uvedená zařízení v 673 třídách navštěvovalo 15 078 dětí, tj. o 86 dětí (0,6 %) více než ve školním roce 2017/2018. Ve struktuře dětí z 52,5 % převažovaly dívky a z 29,9 % pětileté děti. Dalších 26,6 % dětí bylo čtyřletých a necelá čtvrtina dětí byla ve věku 3 let. Školky také navštěvovalo 11,9 % dětí, kterým bylo méně než 3 roky. Meziročně jejich počet vzrostl o 5,0 %, nárůst za 5 let představoval 33,2 % a za 10 let pak 42,3 %. Naopak ve věku 6 a více let do předškolních zařízení docházelo 7,0 % dětí. V mezikrajském srovnání to byl nejvyšší podíl dětí v mateřských školách v tomto věku, na opačném konci pomyslného žebříčku bylo Hlavní město Praha s 4,4 % podílem. Podíl dětí ve věku do tří let byl nejvyšší v předškolních zařízeních Olomouckého kraje (16,0 %), naopak v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji byla tato hodnota pod 10 % (9,3 %, resp. 9,9 %).

 

Nejčastějším zřizovatelem mateřských škol jsou v Libereckém kraji obce (215 školek, tj. 91,5 % z celkového počtu), 15 zařízení bylo soukromých, 4 školky založil Liberecký kraj a 1 církevní organizace. V předškolních zařízeních Libereckého kraje v přepočtu na plně zaměstnané pracovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 1 259 učitelů (meziročně více o 2 osoby a 0,1 %), z toho pouze 3 muži. Na 1 třídu připadlo 22,4 dětí a na jednoho pedagoga 12,0 dětí. Zájem o předškolní vzdělávání v minulém školním roce reprezentovalo 6 206 podaných žádostí o přijetí do mateřské školy, z toho 1 151 žádostem (18,5 %) nebylo vyhověno. Do mateřské školy nakonec nenastoupilo 135 dětí, tj. 2,7 % z 5 055 schválených žádostí.

Počet základních škol byl ve školním roce 2018/2019 o 1 zařízení nižší než tomu bylo v roce předcházejícím a v kraji tak základní vzdělání zajišťovalo 201 zařízení. Základní školy ve 2 071 třídách navštěvovalo 41 124 žáků (meziročně více o 402 žáků a 1,0 %), z toho 60,4 % na 1. stupni. Od školního roku 2011/2012 počet žáků základních škol v našem kraji každoročně roste. Do 1. ročníku bylo nově přijato 4 517 žáků – 0,4 % z nich bylo mladších 6 let, 75,9 % bylo šestiletých a 23,8 % sedmiletých a starších. Zřizovatelem 183 základních škol byla obec, ve sledovaném školním roce je navštěvovalo 39 452 žáků. Liberecký kraj zřídil 8 škol (726 žáků), 5 soukromých základních škol v kraji navštěvovalo 507 žáků. Zřizovatelem 3 zařízení bylo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (99 žáků) a 2 školy založila církevní organizace

(340 žáků). Vyučování na základních školách zajišťovalo v přepočtu na plně zaměstnané 2 836 pedagogů (z toho 430 mužů, tj. 15,2 %), tj. o 1,4 % více než v roce 2017/2018. Na 1 třídu připadlo v průměru 19,9 žáků a na 1 pedagoga 14,5 žáků

 

Středoškolské vzdělání v uplynulém školním roce  v Libereckém kraji poskytovalo celkem 48 škol, tedy o 1 školu méně než v roce předchozím. Počet studentů meziročně vzrostl o 0,8 % (121 osob) na 15 583 studentů a zastavil se tak dlouhodobější každoroční pokles (-7,6 % ve srovnání s rokem 2013/2014, -27,8 % ve srovnání s rokem 2008/2009). Ve struktuře podle pohlaví mírně převažovali chlapci (50,1 %). Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet nově přijatých žáků do 1. ročníku (o 204 osob, tj. o 4,8 % na 4 485 osob). Většina z výše uvedeného celkového počtu studentů studovala v rámci denního studia (97,5 % všech studentů), zbývajících 388 osob se vzdělávalo v rámci ostatních forem studia. Mezi denními studenty převažovaly z hlediska věku osoby 16leté (3 408 studentů, tj. 22,4 %), následovali sedmnáctiletí (3 302 osob, 21,7 %) a osmnáctiletí studenti (3 088 osob, 20,3 %). Denně se také vzdělávalo 89 studentů ve věku 25 let a více (0,6 % studentů denní formy studia). Tato věková kategorie převažovala mezi studenty ostatních forem studia (63,4 %). Výuku na středních školách zajišťovalo 1 423 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané), z toho 70 z nich nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných výjimek.

Počet vyšších odborných škol se v Libereckém kraji posledních osm let nezměnil a tuto formu vzdělání tak ve školním roce 2018/2019 nabízelo 6 zařízení. Meziročně stejný byl také počet studijních skupin denního studia (19 skupin). Ve srovnání se školním rokem 2017/2018 však poklesl celkový počet studentů (o 10,2 % na 230 studentů) i počet studentů denní formy vzdělávání (o 10,5 % na 222 studentů). Pedagogickou činnost na vyšších odborných školách zajišťovalo 32 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané), z toho 20 žen.

Z pohledu ostatních školských zařízení v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019 působilo

20 základních uměleckých škol s 21 pobočkami, ve kterých svůj talent rozvíjelo 9 624 žáků (z toho 72,3 % dívek). Největší zájem žáci projevili o obory hudební (64,6 % všech žáků), jedna pětina navštěvovala obory výtvarné, více než jedna desetina obory taneční. Literárně– dramatickým oborům se věnovalo 4,9 % žáků. Rodiče mohli své děti umístit do 194 družin s 504 odděleními, ve kterých bylo zaměstnáno 553 vychovatelů (z toho 97,6 % žen) a 77 ostatních pedagogických pracovníků (85,7 % žen). Celkem bylo v družinách zapsáno 12 877 žáků, z 98,8 % je tvořili žáci 1. stupně ZŠ. 

Více v publikaci Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019 https://www.czso.cz/csu/czso/skoly-a-skolska-zarizeni-skolni-rok-20182019 Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

Tabulková příloha:

Mateřské a základní školy v Libereckém kraji

Školy              209         206         207         207         207         206         205         205         205         205         203         202         201

Třídy             2 007       1 953       1 934      1 927       1 910       1 929       1 888       1 921       1 947       1 986      2 038       2 068       2 071

Žáci            38 850    37 630     36 403     35 427     35 206     35 350    35 628     36 499     37 561     38 826     39 911     40 722     41 124

Střední školy v Libereckém kraji

Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

 

 

 

 

Školní rok      

 

 

 

 

 

Školy1)

61

54

54

53

53

52

51

51

50

50

49

49

48

podle druhu vzdělávání:

střední vzdělávání

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

střední vzdělávání s výučním listem

23

19

19

18

18

17

17

17

17

17

16

16

16

střední vzdělávání s maturitní zkouškou (všeobecné)

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

13

13

13

střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné)

45

40

40

40

40

38

38

38

37

36

36

37

36

nástavbové studium

20

17

17

17

17

15

16

14

12

12

12

12

12

zkrácené střední vzdělávání s výučním listem

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

zkrácené střední vzdělávání s maturitní zkouškou

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

1

 -

 -

 -

 -

 -

Třídy celkem

891

880

871

863

853

806

754

722

704

683

679

677

676

z toho třídy denní formy vzdělávání

836

821

808

798

794

754

708

686

674

653

650

649

652

Žáci celkem

22 483

21 914

21 578

21 321

20 376

19 078

17 723

16 873

16 334

15 916

15 699

15 462

15 583

z toho žáci denní formy vzdělávání

21 375

20 656

20 203

19 853

19 049

17 992

16 889

16 192

15 808

15 409

15 184

15 042

15 195

podle druhu vzdělávání:

střední vzdělávání

78

62

64

62

67

74

71

69

65

70

69

57

55

střední vzdělávání s výučním listem

6 514

6 017

5 584

5 357

4 975

4 672

4 428

4 332

4 248

4 103

3 966

3 765

3 739

střední vzdělávání s maturitní zkouškou (všeobecné)

4 866

4 803

4 844

4 790

4 703

4 575

4 340

4 211

4 086

4 036

3 956

3 984

4 014

střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné)

9 395

9 372

9 405

9 172

8 753

8 253

7 714

7 281

7 154

7 016

6 981

7 052

7 155

nástavbové studium

1 630

1 660

1 681

1 940

1 878

1 504

1 146

959

781

691

727

604

620

zkrácené střední vzdělávání s výučním listem

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

zkrácené střední vzdělávání s maturitní zkouškou

 -

 -

 -

 -

 -

 -

24

21

 -

 -

 -

 -

 -

Učitelé (přepočtení na plně zaměstnané)

1 905

1 892

1 872

1 817

1 726

1 666

1 561

1 529

1 483

1 444

1 418

1 422

1 423

Nově přijatí žáci do 1. ročníku

6 650

6 422

6 274

6 056

5 423

5 069

4 690

4 498

4 397

4 369

4 347

4 281

4 485

Absolventi

4 988

4 668

4 554

4 503

3 948

3 601

3 416

3 229

2 958

2 818

2 727

2 852

 .

1)

počet škol celkem není součtem škol podle jednotlivých oborů, protože školy mohou realizovat svou činnost souběžně v různých oborech vzdělávání

 

Vyšší odborné školy v Libereckém kraji

Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

 

 

 

 

Školní rok      

 

 

 

 

 

Školy

8

8

8

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

Studijní skupiny denního studia

38

40

38

29

26

23

23

23

25

23

21

19

19

Studenti

776

778

712

594

521

492

480

435

391

320

241

256

230

z toho studenti denní formy vzdělávání

715

731

645

545

494

492

473

429

385

314

233

248

222

Učitelé

59

60

57

40

44

41

37

38

35

28

34

34

32

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies